Рентгеноспектральний метод аналізу    Метод заснований на вивченні спектрів поглинання і спектрів випромінювання, що лежать в рентгенівській області електромагнітних випромінювань. Енергія рентгенівського випромінювання коливається від 1000 до 100000еВ. Кожне випромінювання рентгенівського кванта визначеної довжини хвилі відповідає переходу електрона у внутрішніх енергетичних рівнях. Атоми елементів випромінюють рентгенівські кванти визначеної довжини хвилі, набір яких складає характеристичний рентгенівський спектр. Рентгенівський спектр – одноманітний і значно простіший за оптичний, по ньому можна визначити якісний і кількісний склад речовини.

    Основне рівняння якісного рентгеноспектрального аналізу – це рівняння Вульфа-Брегга                     

                                             ,                                             (7.10)

де θ – вугол між падаючим променем і площиною кристалу; - порядок спектру; - міжатомна відстань у кристалі.

    Кількісний вміст елемента визначають по інтенсивності ліній рентгенівського спектру

                                        ,                                                       (7.11)

де  - константа; - концентрація елемента, що визначається.

    Чутливість рентгеноспектрального аналізу значно нижча за атомно-емісійний спектральний аналіз. Вона залежить від атомного номера елемента і складає 10-2 – 10-3%. Відносна помилка 0,5 – 2%. Область визначаємих концентрацій коливається від 0,01 до 100%.

 

Розв’язування типових задач

    Задача 1. Визначте масову частку Мангану в сталі за наступними даними спектрального аналізу

0,59 0,74 1,43 Х
0,896 1,02 1,349 1,105
0,764 0,748 0,763 0,76

Розв’язування. Для побудови калібрувального графіка розрахуємо різницю почорнінь  та прологарифмуємо значення концентрації Мангану в стандартних зразках.

0,132 0,272 0,586 0,345
-0,229 -0,131 0,155

За отриманими даними будуємо графік у координатах

              

                     Рис.7.1. Залежність

 

    За допомогою графіка визначимо значення . .

    Задача 2. Характерна лінія Феруму в спектрі заліза має довжину хвилі 288,08нм. Розрахуйте частоту випромінювання, хвильове число і енергію фотона.

    Розв’язування. Енергію фотона розрахуємо за рівнянням (7.4)

еВ.

    Частоту випромінювання визначимо за рівнянням (7.5)

Гц.

    Хвильове число розрахуємо за рівнянням (7.6)

см -1.

    Задача 3. Для якісного визначення елемента, що міститься в сплаві на основі Феруму, були вибрані лінії Феруму з довжиною хвилі нм і нм. Фотометрично визначили відстань між лініями Феруму мм, а між першою лінією Феруму (λ1) і лінією визначаємого елемента мм. Визначте довжину хвилі визначаємого елемента.

Розв’язування. Довжину хвилі визначаємого елемента розрахуємо за рівнянням (7.7)

нм.

 

Задача 4. Оптична густина аналізуємого розчину в кюветі товщиною 5см дорівнює 0,9, а оптична густина стандартного розчину, який вміщує 6мкг/мл елемента, в кюветі 3см дорівнює 0,6. Визначте концентрацію розчину, що аналізується.

Розв’язування. Оптична густина аналізуємого і стандартного розчинів визначається за рівнянням (7.1)

,

.

Вирішивши систему рівнянь відносно , отримаємо

мкг/мл.

 

Задача 5. Наважку сталі масою 1,0000г розчинили і довели об’єм розчину до 200мл. Потім 25мл цього розчину помістили в колбу на 50мл, створили необхідні умови і визначили оптичну густину аналізуємого розчину, яка дорівнювала 0,6. Паралельно за аналогічних умов вимірювали оптичну густину стандартних розчинів з відомою концентрацією йонів церію і отримали наступні результати

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2
0,170 0,325 0,460 0,650 0,820 0,980

Розрахуйте масову частку Церію в сталі.

Розв’язування. За отриманими даними будуємо градуйований графік .

Рис. 7.2. Градуйований графік залежності оптичної густини

          стандартних розчинів від їх концентрації

 

За допомогою графіка, знаючи оптичну густину розчину, що аналізується, знаходимо вміст Церію в аліквоті мг.

Вміст Церію в сталі розрахуємо за рівнянням

%.

 

Задача 6. Наважку сталі масою 0,9848г розчинили і довели об’єм розчину до 100мл. У дві колби на 50мл відібрали по 10мл отриманого розчину. В одну з колб додали розчин, який вміщує 0,006г Хрому. Після відповідної однакової обробки обидва розчини фотометрували і отримали наступні величини оптичної густини  і . Розрахуйте масову частку Хрому в сталі.

Розв’язування. Кількість Хрому в аліквоті аналізуємого розчину визначимо за методом додатку (7.3)

г.

Масову частку Хрому в сталі розрахуємо за рівнянням

%.


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 460; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!