Задачі для самостійної роботи1. Визначте, яку наважку 95% каустичної соди треба взяти для аналізу на вміст , щоб на титрування отриманого з неї розчину пішло 30мл 0,1241н розчину гідроген хлориду?

2. Розрахуйте масу Кальцій хлориду, якщо на його титрування пішло 18,45мл 0,2112н розчину гідроген хлориду.

3. В мірній колбі ємкістю 250мл приготували розчин зразка, що містить . На титрування 50мл цього розчину витрачено 38,46мл 0,0503н розчину сульфатної кислоти. Розрахуйте масу  в зразку.

4. Для визначення Сульфуру в сталі наважку 4,0000г спалили в печі у потоці Оксигену. Отриманий газ   поглинули водою і відтитрували 1,6мл розчину , титр якого дорівнює 0,0066г/мл. Розрахуйте масову частку Сульфуру в сталі.

5. Визначте масову частку Цинку в руді, якщо на титрування розчину, виготовленого з наважки руди 0,9030г, було витрачено 19,51мл 0,1015н розчина Трілона Б.

6. Наважку сплаву 0,7420г розчинили і на титрування Купруму було витрачено 15,21мл 0,1024н розчину . Розрахуйте масову частку Купруму в сплаві.

7. Визначте масу наважки хімічно чистого , необхідну для приготування 0,5л 0,1125н розчину . Реактив використовується у методі окисно-відновного титрування.

8. Наважку сплаву, що містить Купрум, масою 0,1200г перевели у розчин. На титрування цього розчину було витрачено 13,80мл  з титром розчину за речовиною, що визначається, 0,0066г/мл. Визначте масову частку Купруму в сплаві.

9. Наважку руди 2,0410г розчинили у мірній колбі ємкістю 200мл. На титрування 10мл розчину було витрачено 12,46мл 0,1041н розчину . Розрахуйте масову частку Феруму в руді.

10. Визначте вміст Калій хлориду в 250мл розчину, якщо на титрування 25мл цього розчину витрачено 34мл 0,1050н розчину .

11. Обчисліть масу наважки хімічно чистого , яку необхідно узяти для приготування 250мл розчину з титром розчину  за залізом 0,0061г/мл.

12. Визначте молярну концентрацію еквівалента і титр розчину калій гідроксиду, якщо на титрування наважки 0,1495г , яка була розчинена у воді, витрачено 25,2мл розчину лугу.

13. До наважки масою 0,1508г  додали надлишок  і . На титрування йоду, що виділився в результаті реакції, пішло 22,55мл розчину . Розрахуйте молярну концентрацію і титр розчину  за йодом.

14. Визначте масову частку  в препараті етандіової кислоти, якщо на титрування наважки 0,1500г кислоти, яка була розчинена у воді, витрачено 25,6мл 0,0900н розчину .

15. Обчисліть титр хлоридної кислоти за кальцій оксидом, якщо на титрування розчину, що містить 0,1114г , витрачено 27,65мл розчину хлоридної кислоти.

16. Наважку сплаву 2,2448г розчинили у мірній колбі ємкістю 250мл. На титрування 25мл отриманого розчину витрачено 30мл 0,1021н розчину . Розрахуйте масову частку Стануму в сплаві.

17. Наважку шлаку 1,2436г розчинили в 50мл 0,1н розчину хлоридної кислоти. На титрування надлишку кислоти витрачено 30мл 0,1н розчину натрій гідроксиду. Визначте масову частку  в шлаці.

18. Визначте масу наважки хімічно чистого Калій йодиду, необхідну  для приготування 200мл розчину такої концентрації, щоб на титрування цього розчину пішло 15мл 0,1н розчину Купрум(II) сульфату.

19. Наважку сплаву 1,0000г розчинили у відповідній кислоті. Розчин, що містить Купрум, відтитрували 15,76мл 0,3250н розчином Калій ціаніду. Розрахуйте масову частку  в сплаві.

20. Вміст Феруму в руді складає 49,52%. Визначте масу наважки руди, яку необхідно узяти, щоб на титрування розчину пішло 20мл 0,2594н розчину .

21. Наважку мармуру масою 0,5668г розчинили у 30мл хлоридної кислоти з г/мл. Надлишок кислоти відтитрували 14,1мл 0,8718М розчину натрій гідроксиду. Обчисліть масову частку не карбонатних домішок у мармурі.

22. До розчину  додали 25мл розчину  з г/мл. Розчин кип’ятили до повного виділення аміаку. На титрування надлишку  витратили 8,65мл розчину  з г/мл. Обчисліть масу  у розчині.

23. Наважку бури масою 2,0712г розчинили у воді і отримали 100мл розчину. На титрування 20мл розчину витратили 21,8мл розчину . г/мл. Визначте масову частку Натрій тетраборату  у бурі, яку аналізували.

24. Визначте наважку етандіової кислоти для приготування 200мл розчину, якщо на титрування 20мл цього розчину витратили 40мл 0,1М розчину натрій гідроксиду.

25. Наважку сплаву, що містить Аргентум, масою 0,2832г розчинили в розчині нітратної кислоти. На титрування йонів   витратили 22,4мл 0,1М розчину . Обчисліть масову частку Аргентуму в сплаві.

26. Наважку  масою 0,7500г розчинили у воді, додали 25мл розчину . Надлишок  відтитрували 4,02мл 0,1250н розчину . Розрахуйте молярну концентрацію еквівалента розчину калій гідроксиду.

27. Для визначення маси Алюмінію у розчині до нього добавили 15мл 0,11М розчину комплексону III. Надлишок реактиву відтитрували 12мл 0,1021М розчином  з мурексидом. Обчисліть масу Алюмінію у розчині.

28. Наважку вапняку 0,1836г розчинили у хлороводневій кислоті. Кальцій осадили у вигляді . Потім промитий осад розчинили у сірчаній кислоті. Розчин відтитрували 22,3мл    з г/мл. Обчисліть масову частку  у вапняку.

29. Визначте наважку руди, що вміщує 70% , яку треба взяти для аналізу, щоб після відповідної обробки на титрування солі Феруму(II) було витрачено 30мл 0,1н розчину .

30. Розрахуйте масову частку Феруму в залізному дроті, якщо після відповідної обробки наважки дроту масою 0,1400г отриманий розчин  відтитрували 24,85мл 0,1н розчину .

 


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 424; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!