Ынталы жобаны орындау мерзіміа) 4 жыл                               

б) 1 – 3 жыл.

в) 2 жыл                                   

г) 1 – 5 жыл                         

д) 6 жыл

68. Венчурлық инновациялық жобаларды өткізу мен дайындаудың 1-ші кезеңі нені жүзеге асырады?

а) өндіріске жаңа өнімді қоюды       

б) құрылыс – монтаж жұмыстарын жүргізуді

в) ғылыми – зерттеушілік және тәжірибелік конструкторлық жұмыстарды жүргізуді

г) инновациялық шешімді қабылдауды    

д) жобаны таңдауды

69. Марковиц тәуекелділік деңгейін не деп есептеуді ұсынды?

а) жоба                            

б) мотивация

в) дискриминация          

г) дислокация                     

д) дисперсия.

70. Тәуекелділіктердің қаупін қалай белгілейді?

а) пайыз.                        

б) ставка

в) тариф                           

г) сандық көрсеткішпен     

д) дұрыс жауап жоқ

71. Жоспарда көрсетілмеген қосымша шикізат, материал, жылу, энергия және басқа да мүліктік шығындар, қандай шығындарға жатады?

а) қаржылық                  

б) еңбек

в) адам                             

г) капитал                       

д) материалдық.

72. Тәуекелсіз аймақ – бұл ...

а) пайда алу немесе зиян шегу   

б) нөлдік шығын немесе табыстың жоғары болуы

в) табыстан шығынның төмен болуы   

г) шығынның табыстан жоғары болуы

д) дұрыс жауап жоқ 

73. Экономикалық шешімдерді өткізу мен қабылдаудағы мүмкін болу ықтималдығы.

а) қаржылық тәуекел                          

б) ішкі экономикалық тәуекел

в) аралас тәуекел                                 

г) сыртқы тәуекел   

д) экономикалық тәуекел

74. Кіші кәсіпорын ұйымдық типтері.

а) жанама қызметімен байланысты фирма         

б) аудиторлық фирма

в) инжинирингтік орталықтар                            

г) венчурлық

д) барлық жауап дұрыс

75. Радикальды инновация инновациялық классификацияның қай түрінен шығады?

а) ыңғайлылық                                          

б) инновацияның потенциялы бойынша.

в) өндірістік циклдегі орны бойынша    

г) таратылымы бойынша

д) барлық жауап дұрыс   

76. Бұл ескі немесе бастапқы ортада жаңа жүйелердің пайда болуымен сипатталады?

а) таралу                                              

б) жаңадан өмірге келу.

в) ықшамдау                                       

г) тұрақтандыру                    

д) бекіту

77. Инновация – бұл технологиялық, өндірістік және коммерциялық қызметтің жиынтығы – деген ғалым.

а) Б. Твисс                           

б) Роджерс

в) Й. Шумпетер                   

г) Ф. Никсон        

д) дұрыс жауап жоқ

78. Австрия ғалымы Й. Шумпетер белгілеген 5 өзгерістің бірі.

а) жаңамен қамтылуы         

б) нарықтық сұрақтарды қанағаттандыру

в) жаңа техника, жаңа технологиялық процестерді қолдану

г) өндірушіге табыс әкелу керек.        

д) дұрыс жауабы жоқ

79.Не...– инновацияларды тарату, қалыптастыру және ұғынумен байланысты.

а) жаңашылық болмауы      

б) ғылыми техникалық жаңалық

в) өндірістік қолданыс         

г) Инновациялық процесс     

д) дұрыс жауабы жоқ

80. Инновация, Инновациялық процестен қатар жүргендіктен олардың бірдей 3 қасиеті.

а) ғылыми-техникалық жаңалық, өндірістік қолданыс, коммерциялық өткізім

б) ГТП, өткізушіге табыс әкелу, өткізу

в) жаңару, дамыту, өткізу          

г) даму, өрлеу, құлдырау   

д) дұрыс жауабы жоқ

81. Инновациялық процестің ажырамас бөлігі...

а) өрлеу                           

б) өндіріс ашу

в) тауарды өткізу        

г) жаңалықты қалыптастыру иен тарату

д) дұрыс жауабы жоқ

82. Инновациялық процесстің субъективті топқа жатпайтын топты ата.

а) кәсіпкерлер         

б) новаторлар               

в) рециденттер        

г) оқушылар          

д) дұрыс жауабы жоқ

83. Тауарлы инновациялық прогресске әсер ететін фаза.

а) инновациялық өндіріс  

б) жаңашылдық диффузиясы    

в) жаңашылдықты сату     

г) барлығы дұрыс             

д) дұрыс жауабы жоқ

84. Жаңалық енгізу кешіккендіктен, олардың жаңа тауарлары моральды тозады, соларды қалай атайды?

а) новаторлар             

б) оқушылар              

в) артта қалушылар

г) рециденттер           

д) дұрыс жауабы жоқ

85. Өнеркәсіпте технологиялық инновацияның типі.

а) тауарлы, проценттік              

б) өткізу, сату           

в) прогрестік, маркетингтік       

г) басшылық       

д) дұрыс жауабы жоқ                

86. Инновациялық процесстердің басқару формалары, әдістері, принциптері мен қызметтерінің жиынтығын не деп атайды?

а) инновациялық жаңашылдық       

б) инновациялық маркетинг                                     

в) инновациялық менеджмент             

г) инновациялық процесс

д) дұрыс жауабы жоқ

87. Жаңа және жетілген тауарларды енгізуді қамтитын инновация.

а) тауарлы инновация                   

б) процесстік инновация     

в) менеджменттік инновация       

г) дұрыс жауабы жоқ      

д) барлығы дұрыс

88. Таратылымы бойынша инновацияның классификацияның бөлінуі.

а) шикізаттық, тауарлы, бірлікті       

б) қайтымды, қайтымсыз                                           

в) жүйелі тауарлы                               

г) бірлікті, диффузиялық 

д) барлығы дұрыс

89. «Бизнес – инкубаторы» кені қарастырады.

а) нақты бір тауардың субъектісін   

б) тәуелсіз шаруашылық субъектісін            

в) нақты бір жүйенің дамуын            

г) қоғамдық тауардың шығуын

д) дұрыс жауабы жоқ

90. Инновациялық менеджменттің ұйымдық құрылымының ішінде ең басты рольді қандай кәсіпорын ойнайды?

а) кіші фирмалар                                

б) АО (мемлекеттік)                   

в)ТОО(ЖШС)                                     

г) ірі фирмалар               

д) дұрыс жауабы жоқ

91. Белгілі бір вертикальді нарыққа жататын компаниялардың өсуімен жұмыс жасайтын инкубатор.

а) венчурлық                                  

б) желілік          

в) вертикальді.                                    

г) интернет               

д) дұрыс жауабы жоқ   

92. Инновацияның ажырамас бөлігі...

а) өрлеу.                                             

б) өндіріс ашу            

в) тауарды өткізу                              

г) жаңалықты қалыптастыру мен тарату

д) тауарларды сатып алу             

93. Инновациялық менеджердің қызметі кіммен атқарылады?

а) консалтингтік фирма маманы.      

б) компания басшысымен                          

в) аудиторларымен                            

г) маркетологтармен         

д) менеджерлер     

94. Венчурлық кәсіпорынның неше түрі бар.

а) 2.                                                       

б) 3        

в) 4                                                   

г) 5                                    

д) 6

95. Венчурлық капиталды инвестициялау мерзімі.

а) 3 – 7 ж                                              

б) 2 – 6 ж.      

в) 4 – 7 ж                                           

г) 3 – 5 ж                        

д) 2 – 8 ж

96. Әлемдік нарықта венчурлық қорлардың қалыптасуына септігін тигізетін негізгі құрылымдар.

а) зейнетақы қоры, сақтандыру компаниялары, банк

б) өнеркәсіптік корпорациялар, мемлекеттік құрылым

в) жеке тұлға, коммерциялық емес қорлар

г) барлығы дұрыс.                     

д) дұрыс жауабы жоқ  

97. Коммерциялық тәуелділігі және ұзақ мерзімді қаржылық салымы бар инновациялық қызмет.

а) инновациялық франчайзингтік қызмет. 

б) инновациялық венчурлық қызмет

в) техникалық қызмет                                 

г) барлығы дұрыс  

д) дұрыс жауабы жоқ

98. Фирма-Виолент – бұл ... 

а) төменгі деңгейдегі технология мен төменгі капиталды икемденетін фирма

б) жоғарғы сапалы өнім өндірумен айналысатын фирма

в) жоғарғы деңгейдегі технология капиталды иелік ететін фирма

г) дұрыс жауабы жоқ.              

д) барлығы дұрыс                                     

99. Венчурлық капиталдың алғашқы идеологтары.

а) Петти, Адам.                          

б) Фенн, Лайанг           

в) Прауз, Джонсон                    

г) барлығы дұрыс            

д) дұрыс жауабы жоқ

100. Венчурлық капиталды инвестициялау көздеріне не жатады?

а) амортизация, пайда, инвестиция           

б) пайда, жарғылық капитал, қор.

в) пайда, амортизация, жарғылықты капитал 

г) инвестиция, қор, кәсіпорын қаржысы      

д) дұрыс жауабы жоқ

101. Сыртқы тәуекелдіктерге жатпайтын топ:

а) экономикалық, нарықтық                   

б) әлеуметтік, демографиялық

в) ақпараттық, норматифті құқықтық   

г) өндірушілер қызметі, өндірістік цикл.

д) дұрыс жауабы жоқ

102. Әлеуметтік-мәдени, халықшаруашылық саяси мағынасы бар теоретикалық және тәжірибелік тапсырмаларды шешуге бағытталған зерттеулер мен әзірлемелер жоспары, бұл

а) ақпараттық жүйе құру жобалары 

б) ынталы жобалар

в) зерттеуші жобасы.                         

г) барлығы да дұрыс     

д) дұрыс жауабы жоқ

103. Венчурлық жобалар – бұл...

а) жаңа кәсіпорындарды құрумен, өнім топтамасын немесе тәжірибелі үлгілерді өндірумен, құралдар мен басқада жұмыстарды сатып алумен байланысты.

б) орталықтандырылған қаржыландыру мен үйлестіру орталығының басшысын қажет ететін көп мақсаты кешенді бағдарламада

в) күрделі инновациялық мақсатқа жетуге бағытталған

г) дұрыс жауабы жоқ         

д) барлығы дұрыс                 

104. Ғылыми қызметін басқару тиімділігін бағалаудың қандай әдістері бар?

а) сапалық және салалық                       

б) сапалық және сандық.

в) сандық және тиімділік                       

г) тәуекелдік және мақсаттық

д) дұрыс жауабы жоқ        

105. Венчурлық қаржыландыру көзіне жатады?

а) инновациялық кәсіпорынның және оның іскерлік серіктестіктерінің қаражаты.

б) фирмалардың құрылуы мен дамуы

в) жаңа фирмалардың акциясын алу     

г) барлығы дұрыс

д) дұрыс жауабы жоқ

106. 1950 жылдың II жартысында экономика саласындағы американ психологі әрі маманы Ф. Герцберг қандай модель жасады?

а) инновация                      

б) модернизация

в) мотивация.                     

г) тәуекелдік                        

д) функционалды

107. Аралық инновациялық процесте инновациялық сату, сатып алу ретінде қандай ұйым жүреді?

а) жай ұйым                            

б) кең көлемді ұйым.       

д) дұрыс жауабы жоқ

в) жай ішкі ұйым                    

г) жай сыртқы ұйым

108. Жаңа өнімдер мен технологияны қамтитын прогресс.

а) ғылыми прогресс               

б) техникалық прогресс   

в) реалды прогресс.                 

г) инновациялық прогресс

д) прогрестік инновация

109. Бір ұйыммен немесе бір бөлімшемен орындалатын жоба.

а) мега жоба                      

б) мульти жоба               

в) моно жоба.                         

г) инновациялық жоба

д) а және б жауабы дұрыс

110. Венчурлық қаржыландыру механизмінің негізгі қызметі

а) кәсіпкерлік фирма және капитал      

б) кәсіпкерлік фирма, агенттік делдал

в) тәуелсіз ішкі фирма                            

г) институционалдық инвестор

д) б, г жауабы дұрыс.

111. Қойылған мақсатқа жетудегі барлық жан – жақты кешенді жоспар.

а) стратегиялық жоспар.    

б) тактикалық жоспар       

в) бизнес – жоспар               

г) инновациялық жоспар

д) мақсатты қамту жоспары

Мульти жоба

а) қазіргі ұйымда қолданылатын негізгі жоба

б) күрделі инновациялық мақсатқа жетуге бағытталған жоба.

в) орталықтандырылған қаржыландыру жобасы

г) бір ұйыммен немесе бір бөлімшемен орындалатын жоба

д) дұрыс жауабы жоқ

113. Американ экономисі Ф. Герцберг «қос факторлы» теориясын қай жылы ашты?

а) 1951ж. II жартысында            

б) 1950ж. II жартысында.

в) 1952ж. II жартысында            

г) 1954ж. II жартысында      

д) дұрыс жауабы жоқ

114. Творчестволық іскерлік, персоналдық жетістігі Герцберг теориясының қайсысына шынайы келеді.

а) гигиеналық фактор                 

б) мотивация

в) иерархиялық қажеттілік         

г) статистикалық фактор    

д) дұрыс жауап жоқ

115. Алғаш рет мативациялық маңызды теориясын қажет еткен, адам қажеттіліктерін бөліп көрсеткен атақты ғалым?

а) В. Парето                                 

б) М.С. Лоренц

в) Маслоу                                     

г) Герцберг                      

д) Д.М. Джуран

116. Жұмыс кестесінің икемді түрі қандай болады?

а) жұмыс кестесінің бір апта ішінде нақты сағатты әртүрлі күнде н/е уақытта өтеуі                       

б) жұмысшының қысқа мерзім ішінде өз қызметін орындауы

в) жұмысшы басшы қабылдаған жұмыс кестесіне байланысты жұмысын бастауы немесе тоқтатуы.

г) жұмысшы жұмыс уақытын икемді пайдалануы

д) барлығы дұрыс

117. Кадрлық жоспарлаудың маңызы?

а) жұмыс орнына талаптарды іріктеу қажеттіліктері

б) жұмыс орнына талаптарды таңдау

в) мамандарды талапқа сай даярлау немесе қайта даярлау

г) дұрыс жауап жоқ                 

д) барлығы дұрыс.

118. Белгілі бір мақсатты жүзеге асыратын бірнеше адамдардан құралған жекеше бөлімшесі:

а) совет                                  

б) комиссия

в) комитет.                          

г) персонал                      

д) мақсатты топ 

119. Мотивацияның процессуалдық теориялары:

а) Портер – Лаулер                                    

б) Валенттілік

в) күту және әділеттілік теориясы           

г) а және в жауаптар дұрыс.

д) б және в жауаптар дұрыс

120. Венчурлық инновациялық жобаларды талдау неше сатыдан тұрады?

а) 5                                  

б) 2

в) 4                                  

г) 3.                              

д) 6

 

 

Инновациялық менеджмент пәні бойынша емтихандық тест сұрақтарының жауаптары

 1. А
31.Б 61.А 91.В
 1. А
32.В 62.В 92.А
 1. В
33.В 63.Б 93.А
 1. А
34.Д 64.А 94.А
 1. Г
35.А 65.В 95.Б
 1. Б
36.Б 66.Д 96.Г
 1. А
37.Б 67.Б 97.А
 1. Г
38.Б 68.Д 98.Г
 1. А
39.В 69.Д 99.А
 1. Б
40.В 70.А 100.Б
 1. Г
41.Д 71.Д 101.Г
 1. Г
42.В 72.Б 102.В
 1. Б
43.Г 73.Д 103.А
 1. А
44.Г 74.Д 104.Б
 1. В
45.А 75.Б 105.А
 1. А
46.В 76.Б 106.В
 1. А
47.Б 77.А 107.Б
 1. А
48.А 78.А 108.В
 1. Б
49.В 79.В 109.В
 1. Г
50.Д 80.А 110.Д
 1. А
51.Б 81.Г 111.А
 1. Г
52.Д 82.Б 112.Б
 1. А
53.Д 83.А 113.Б
 1. Б
54.А 84.Г 114.Б
 1. Г
55.Д 85.А 115.В
 1. В
56.Б 86.Б 116.В
 1. А
57.Д 87.Г 117.Д
 1. Б
58.Д 88.Г 118.В
 1. А
59.Б 89.Б 119.Г
 1. В
60.Б 90.А 120.Г

ӨЗІНДІК ДАЯРЛЫҒЫ ҮШІН СҰРАҚТАР ТІЗБЕСІ

 

 1. Инновациялық менеджменттің негізгі түсініктері.
 2. Инновациялық процесс пен инновациялық қызмет түсінім.
 3. И.Шумпетер теориясы.
 4. Технологиялық кезеңдердің түрлері.
 5. Инновациялық өнімдер мен қызметтердің өмір циклдері.
 6. Ғылыми-техникалық прогресстің менеджмент жүйесіндегі орны.
 7. Инновациялық технологиялардың тиімділігі.
 8. Инновациялық қызметті ұйымдастыру түрлері.
 9. Кәсіпорынның инновациялық деңгейін анықтау.
 10. Инновациялық рыноктағы инновациялық қызметтердің жіктелуі.
 11. Диффузия түсінігі.
 12. Технология трансферті.
 13. Лизинг түрлері.
 14. Экономикалық дамудағы технологиялық кезеңдердің даму эволюциясы.
 15. Технологияның рынықа шығуы.

 

 

ЕМТИХАН БИЛЕТТЕРІ

№ 1  емтихан билеті

1. Инноватика теориясының қалыптасуы - Й. Шумпетер теориясы.

2. Дамыған ииновациялық лидер елдер мен ғылыми техникалық прогресті дамытушы ірі компаниялар.

3. Шағын кәсіпорындарда инновациялық процесстердің қалыптасу және жүзеге асыру сатылары.

№ 2 емтихан билеті

1. Инновациялық процестің негізгі этаптары.

2. Инновациялық қызметті қолдаудың жүние жүзілік тәжірибесі.

3. Қазақстан Республикасының жаңа технологиялық кезеңдерге көшу мүмкіншіліктері.

№ 3 емтихан билеті

1. Инновациялық қызмет пен инновациялық процесс нәтижесінде пайда болатын тиімділік түрлері.

2. Алянс, консорциум және біріккен кәсіпорындар халықаралық инновациялық тәжірибе алмасу әдісі ретінде.

3. Венчурлы қаржыландырудың даму эволюциясы.

 

№ 4 емтихан билеті

1. Р.Фостердің технологиялық айырылымдар теориясы

2. Қазақстандық инновациялық кәсіпкерлер қызметі.

3. Венчурлы бизнестегі тәуекелдің орны.

 

№ 5 емтихан билеті

1. Инновациялық процестің моделдері.

2. Қызмет атқарып жатқан венчурлы қорлардың инновациялық проекттерді жүзеге асыру принциптері.

3. Инвестиция салғанға дейінгі кезең, инвестициялық кезең және инвестициядан кейінгі кезең.

 

№ 6 емтихан билеті

1. Кәсіпорынның инновациялық процестері мен қызетін басқару және ұйымдастыру.

2. Ұлттық инновациялық қор қызметі және қаржыландырылған проекттері.

3. Инттеллектуалды меншік құқығының объектілері мен субъектілері.

№ 7 емтихан билеті

1. Проект мақсаты, өмір циклы.

2. Даму институттарының рөлі.

3. Маманданбаған бизнес саласындағы – комутант тфирмалардың стратегиясы.

 

№ 8 емтихан билеті

1. Инновациялардың экономикалық тиімділігін анықтау әдістері.

2. Бенчмаркинг- күшті бәсекелестердің тәжірибесін зерттеу және игеру әдісі.

3. Бизнес- періштелер, алтын жағалылар, интрапренерлер және антропренерлер.

 

№ 9 емтихан билеті

1. Инновациялық жобаларды жоспарлау, құрастыру, бағалау моделдері.

2. Қазақстан Республикасында инновациялық бизнестің дамуына жасалатын жағдайлар.

3. ҚР инновациялық қызметтер туралы заңы.

 

№ 10 емтихан билеті

1. Инновациялық стратегия түсінігі, ерекшелігі және оның түрлері.

2. Қазақстан Республикасының Ұлттық инновкациялық жүйесінің қалыптасуы мен дамуы.

3. Инноватика теориясының қалыптасуы- Й. Шумпетер теориясы.

 

№ 11 емтихан билеті

1. Шабуылдаушы, қорғанушы және иммитациялық инновациялық саясаты.

2. Өндірістің материалды- техникалық базасын жаңарту, иинновациялық технологияларды енгізу, модернизация мәселелері.

3. Солоу, Е.Домар және Р.Харрод моделдері.

 

№ 12 емтихан билеті

1. Өнім диференциациясы және рынокты сегменттеу стратегиялары – патиенттік фирмалар стратегиясы.

2. Қазақстандағы инновациялық қызметті бағалайтын көрсеткіштер деңгейі.

3. Инновациялық менеджменттің даму эволюциясы.

 

№ 13 емтихан билеті

1. Маманданбаған бизнес саласындағы – комутант тфирмалардың стратегиясы.

2. Инновациялық қызмет пен инновациялық процесс нәтижесінде пайда болатын тиімділік түрлері.

3. Инновациялық менеджменттің қазіргі күнгі концепциялары.

 

№ 14 емтихан билеті

1. Инновациялық қызметті құқықпен қорғауды қамтамасыз ету жолдары

2. Инновациялық қызметті атқарушы және дамытушы кәсіпорындар үшін жасалатын өндірістік, консалтингтік, мамандығын, жоғарылатушы, ақпараттық орталықтар және инновациялық процесстің тиімді жүзеге асырылуына басқа да жағдай жасаушы қызмет көрсетуші комплекстер.

 

№ 15 емтихан билеті

1. Инттеллектуалды меншік құқығының объектілері мен субъектілері.

2. Инновациялық инфрақұрылымды қалыптастыру: инновациялық және венчурлы қорлар, технопарктер, бизнесинкубаторлар.

3. Кәсіпорынның инновациялық қызметін ұйымдаестыру және басқару.

 

№ 16 емтихан билеті

1. Инновациялық қызмет пен инттеллектуалды еңбек нәтижелерін құқық ретінде жіктеу: пайдалы моделдер, идеяларн, товарлық белгілер, ноу- хау т.б.

2. Инновациялық кәсіпкерлікті қолдау жолдары мен шаралары.

3. Кәсіпорынның инновациялық процестері мен қызетін басқару және ұйымдастыру.

 

№ 17 емтихан билеті

1. Дүниежүзілік интеллектуалды меншік ұйымының қызметі, принциптері, терминологиясы.

2. Дамыған ииновациялық лидер елдер мен ғылыми техникалық прогресті дамытушы ірі компаниялар.

3. Ұйым инновациялық даму деңгейін анықтайтын көрсеткіштер.

 

№ 18 емтихан билеті

1. Ірі компаниялардың инновациялық қызметі және шағын инновациялық компаниялардың қызметінің айырмашылығы.

2. Дамыған елдерде инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау: Жапония, АҚШ, Ұлыбритания, Франция тәжірибесі.

3. Инновациялық проекттердің экономикалық тиімділігін көрсететін негізгі көрсеткіштер.

 

№ 19 емтихан билеті

1. Шағын инновациялық бизнестің рыноктағы орны.

2. Алянс, консорциум және біріккен кәсіпорындар халықаралық инновациялық тәжірибе алмасу әдісі ретінде.

3. Бенчмаркинг әдісі.

 

№ 20 емтихан билеті

1. Венчурлы қаржыландырудың жалпы түсінігі.

2. Жоғары технологиялық шағын компанияның өмірлік циклы.

3. Венчурлы компанияның өмір циклының негізгі алты кезеңі.

 

ГЛОССАРИЙ

 

1. Иновациялық қызмет – тәжірибелік пайдаланудағы нәтижеге дейінгі жарамды әзірлемелерді, өнертабыстарды, ғылыми - техникалық идеяларды хабарлау қызметі.

2. Иновациялық процесс – иновациядағы ғылыми білімдерді қайта құру (жаңғырту) процесі.

3. Иновация (жаңа енгізілім) - нарықта өткізілетін жаңа нәтижеге жетілдірілген өнім түрінде өткізуді алған иновациялық қызметінің түпкілікті нәтижесі.

4. Мемлекеттік иновациялық саясат - басым иновациялық бағдарламалар мен жобаларды қолданудың иновациялық стратегиясы мен механизмнің мемлекеттік өкімет органдарымен анықталуы.

    5. Иновациялық менеджмент - осы қызметпен айналысатын ұйымдық құрылымдар мен әдісінің, принциптердің жиынтығы.

6. Иновациялық саясат – иновациялық қызметі дамытуға бағытталған өлшем кешені.   

7. Иновациялық потенциял - мемлекеттің, аймақтың, салалардың, ұйымдардың – иновациялық қызметі жүзеге асыру үшін қажетті материалдық, қаржылық, зиян, ғылыми-техникалық және ресурстар түрлерінің жиынтығы.

8. Зиялы меншік – зиялы қызмет нәтижелеріне жеке және заңды тұлғалардың айрықша құқығы.

9. Иновациялық сала – иновациядағы құру мен таратуды қосатын иновациялық өнімдердің, жұмыстардың, қызмет көрсетудің өндірушілері мен тұтынушының қызмет аймағы.

10. Иновациялық инфрақұрылым – иновациялық қызметі жүзеге асыруға қабілетті ұйымдар.

11. Иновациялық бағдарлама федералдық, мемлекет аралық, аймақтық, аймақ аралық, салалық - өнімдердің технологиясының жаңа түрлерін меңгеру мен тарату бойынша міндеттерді тиімді шешуді қамсыздандыратын және оларды ресурстар, атқару – шығындары мен мерзімдері бойынша келісілген иновациялық шаралар мен жобалар кешені.

12. Интегралдық әсер – иновацияның тиімділігін бағалайтын маңызды көрсеткіштердің бірі.

13 Пайдалылық мөлшері – иновациялық инвестицияның тиімділігін бағалайтын маңызды көрсеткіштердің бірі.

14. Ноу – хау - өндіріс ұйымына қажетті техникалық, технологиялық, коммерциялық, ұйымдық білімнің жиынтығы.

15. Өтелімділік кезеңі – мерзімді сипаттайтын иновациялық инвестиция тиімділігінің көрсеткіші.

16. Иновацияның экономикалық тиімділігі – иновацияны енгізуден шартасылған оның шығынына экономикалық әсерінің қарым-қатынасы.          

 

Мазмұны

 

Студент үшін пән бойынша оқыту бағдаламасы (силлабус) ……......3-12 беттер

Тапсырмаларды орындау және тапсыру графигі …………….............13 беттер

Пәнніңоқу-әдістемелік және дидактикалық қамтылу картасы…....14 беттер

Лекциялық кешен (қолданылған әдебиеттер тізімі)………………...15-50 беттер

Практикалық және семинар сабақтарының әдістемелік нұсқаулары..51-60 беттер

Зертхана жұмыстарының әдістемелік нұсқаулары …………………………

Курстық жұмыстардың (жобалардың) әдістемелік нұсқаулары…………

Студенттердің өзіндік жұмыстарын (СӨЖ) орындаудың әдістемелік

нұсқаулары (әр тақырып бойынша өзін-өзі бақылаудың материалдары,

Ағымды жұмыс түрінің тапсырмасының орындалуы және т.б.)…...61  беттер

Білім алушылар үшін өзіндік жұмыстар материалдарында: үй тапсырмаларының мәтіндер жинағы, әр тақырып бойынша өзін-өзі бақылаудың материалдары, ағымдағы жұмыс түрінің тапсырмасының орындалуы, рефераттар және басқа да үй тапсырмаларымен әдебиеттердің еңбек көлемі көрсетілген;…………………………………………………………62-69 беттер

Құжаттардың есеп түрі, оқу, өндірістік және диплом алды практикаларының әдістемелік   нұсқауларын;………………………………………...

Білім алушылардың оқу бағасының жетістіктері және бақылау бойынша материалдары  (жазбаша бақылау тапсырмалары, тестілеу тапсырмалары, өзіндік даярлығы үшін сұрақтар    тізбесі, емтихандық билеттер және т.б.);......70-91 беттер

Оқу сабақтарының бағдарламалық және мультимедиалық сүйемелдеуі (пән мазмұнымен   байланысты диск, кассеталар тізімі);……………………

 

Кафедра мәжілісінде                                            Факультет Әдістемелік

талқыланды                                                             кеңесінде қаралды

Хаттама № ___                                                             Хаттама № ____

«__»____2012 ж                                                     «__»____2012 ж                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының студенттеріне арналған «Инновациялық менеджмент» пәнінен оқу әдістемелік кешен

 

Құрастырушы : Салықов Ғ.С.

 


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 312;