Ынталы жобаны орындау мерзімі 12 страницаКурстың мақсаты мен міндеттері:

Классикалық және жаңа әдістемелік әдебиеттер, монографияларды, оқулықтар және құқықтық актілер негізінде инновациялық технологияларды, жаналықтарды басқарудың теориялық және практика жүзіндегі тәжірибесі концепциясының мәнін ашып көрсету. Студенттердің макро және микро деңгейдегі инновациялық салада шешім қабылдау жолдарымен және инновациялық технологияларды енгізу процесін басқарудың түрлі әдістерімен таныстыру.

Өз бетінше жұмыстың ең жиі қолданылатыны, әрі ең тиімдісі – семинар сабақтары, сонымен қатар оқытушы сабақтан тыс кезінде де студенттердің ой қабілетін арттыру мақсатында кеңес беріп, белгілі бір бағыт – бағдар беріп отырады.

    «Инновациялық менеджмент» курсы бойынша студенттің өзіндік жұмысын орындауда негізінен келесідей талаптар қойылған:

- берілген сұрақтың мазмұнын баяндау;

- конспект жасау;

- мәнжазба дайындау;

- қойылатын мәселелерге орай жауаптар іздестіру;

- талдау жасау;

- берілген тақырыпқа қатысты ақпараттар жинақтау және т.б.

    Мұндай тапсырмалар студенттің ойлау қабілетінің белсенділігін арттырып, іздену мен зерттеу дағдыларын қалыптастырып, пәнге деген қызығушылығын арттырады.

    Оқытушымен бірігіп жүргізілетін студенттің өзіндік жұмысы негізінен үйге берілген тапсырма бойынша соңғы ақпараттарды, материалдарды жинақтау, талдау жасау және т.б. Мұндай тәжірибиелік деректер студенттің өздігінше жұмыс істеуіне және өз білімін үнемі толықтырып отыруына көмектеседі. Жинақталған барлық материалдар мен жұмыстар оқытушының студенттің өзіндік жұмысына арналған арнайы папкада жинақталады.

    «Инновациялық менеджмент» курсы бойынша студенттің өзіндік жұмысын ұйымдастыруда келесідей әдістер мен тәсілдер қолданылады:

1. Тақырып бойынша шолу жасау – ұсынылған тақырып бойынша қосымша баспасөз материалдарынан, интернет ақпарат ресурстарынан жазбаша түрде тапсыру (1-2 бет көлемінде).

2. Глоссарий – берілген тақырып бойынша терминдердің қысқаша анықтамасы.

3. Мәнжазба – студенттің өзіндік жұмысының ең көп таралған формасы, яғни берілген тақырып бойынша баяндама жасау. Мәнжазба құрылымы титул парағы, жоспары, қолданылған әдебиеттерден тұрады (8-10 бет көлемінде).

4. Коллоквиум - өткен тақырыптар бойынша студенттің білімін, дайындық деңгейін әңгімелесу негізінде байқауға көмектеседі. Курс бойынша 3 коллоквиум сұрақтары берілген.

5. Іскерлік ойын – болашақ білікті маман ретінде студенттің іскерлік дағдылануына көмектеседі, яғни 2-3 адамнан тұратын топтар құрылып, кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың артықшылықтары мен кемшіліктеріне талдау жасалып, өз ойларын қалыптастырып, қорытындылайды.

 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ (СӨЖ) ТАҚЫРЫПТАРЫ

 

1 – тақырып. Жалпы инновация түсінігі

Сабақ мақсаты: Кіріспе. Пәннің мақсатын талдау, конспектілеу, сипаттама беру.

Көрнекі құралдар: карта, буклеттер.

Тапсырмалар: Кіріспе. Пәннің мақсатын талдау, конспектілеу.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Гунин В. Управление инновациями. Модульная пограмма Модуль 7. М. 2002г.
 2. Шумпетер Й. Теория экономического развития.- М.: Проггресс, 1982.- 454 с.
 3. Фостер Р. Обновление тпроизводствак: атакующие выигрывают.- М.: Прогресс, 1987.-120 с.
 4. Ансофф И. Стратегическое управление.- М.;1989.-519с.
 5. Борис Санто. Инновация как средство экономического развития.- М.: Прогресс, 1990.-296 с.
 6. Дракер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М., 1992. -350с.
 7. Иленькова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. Инновационный менеджмент.- М.: Банки и биржы, ЮНИТИ- 1997.-327с
 8. Гончарова Н.П.., Перерва П:Г. Макркетинг инновационного процесса.- Киев, 1998.-264 с.
 9. Абдыгаппарова С:Б. Инновационный потенциал Казахстана: механизмы активизации.- Алматы, Экономикка , 2001г.- 158с.

Бақылау формасы: баяндама, тест,эссе, тапсырмалар

2 – тақырып. Кәсіпорынның инновациялық қызметін басқару негіздері

Сабақ мақсаты: «ҚР инновациялық қызметті реттеу туралы» заңына  сипаттама.

Көрнекі құралдар: Журналдар, заңдар.

Тапсырмалар: тақырыпқа сәйкес тест құрастыру.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Гунин В. Управление инновациями. Модульная пограмма Модуль 7. М. 2002г.
 2. Шумпетер Й. Теория экономического развития.- М.: Проггресс, 1982.- 454 с.
 3. Фостер Р. Обновление тпроизводствак: атакующие выигрывают.- М.: Прогресс, 1987.-120 с.
 4. Ансофф И. Стратегическое управление.- М.;1989.-519с.
 5. Борис Санто. Инновация как средство экономического развития.- М.: Прогресс, 1990.-296 с.
 6. Дракер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М., 1992. -350с.
 7. Иленькова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. Инновационный менеджмент.- М.: Банки и биржы, ЮНИТИ- 1997.-327с
 8. Гончарова Н.П.., Перерва П:Г. Макркетинг инновационного процесса.- Киев, 1998.-264 с.
 9. Абдыгаппарова С:Б. Инновационный потенциал Казахстана: механизмы активизации.- Алматы, Экономикка , 2001г.- 158с.

Бақылау формасы: баяндама, тест

3 – тақырып. Кәсіпорын инновациялық процессін басқару әдістері

Сабақ мақсаты: Инновациялық жобаны басқару және инновациялардың экономикалық тиімділігін бағалау

Көрнекі құралдар: техникалық ақпарат құралдары.

Тапсырмалар:тақырыпқа сәйкес материалдарды  талдау.

Ұсынылатын әдебиеттер

 1. Гунин В. Управление инновациями. Модульная пограмма Модуль 7. М. 2002г.
 2. Шумпетер Й. Теория экономического развития.- М.: Проггресс, 1982.- 454 с.
 3. Фостер Р. Обновление тпроизводствак: атакующие выигрывают.- М.: Прогресс, 1987.-120 с.
 4. Ансофф И. Стратегическое управление.- М.;1989.-519с.
 5. Борис Санто. Инновация как средство экономического развития.- М.: Прогресс, 1990.-296 с.
 6. Дракер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М., 1992. -350с.
 7. Иленькова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. Инновационный менеджмент.- М.: Банки и биржы, ЮНИТИ- 1997.-327с
 8. Гончарова Н.П.., Перерва П:Г. Маркетинг инновационного процесса.- Киев, 1998.-264 с.
 9. Абдыгаппарова С:Б. Инновационный потенциал Казахстана: механизмы активизации.- Алматы, Экономикка , 2001г.- 158с.

Бақылау формасы:баяндама, тест, эссе,тапсырмалар.

4 – тақырып. Ұйымның инновациялық потенциалын анықтау

Сабақ мақсаты: Инновациялық жобалар тәуекелдігі және олардың ерекшелігін үйрету.

Көрнекі құралдар: кестелер.

Тапсырмалар: Кәсіпорынның инновациялық процестері мен қызетін басқару және ұйымдастыру тақырыбына баяндама даярлау.     

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Гунин В. Управление инновациями. Модульная пограмма Модуль 7. М. 2002г.
 2. Шумпетер Й. Теория экономического развития.- М.: Проггресс, 1982.- 454 с.
 3. Фостер Р. Обновление тпроизводствак: атакующие выигрывают.- М.: Прогресс, 1987.-120 с.
 4. Ансофф И. Стратегическое управление.- М.;1989.-519с.
 5. Борис Санто. Инновация как средство экономического развития.- М.: Прогресс, 1990.-296 с.
 6. Дракер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М., 1992. -350с.
 7. Иленькова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. Инновационный менеджмент.- М.: Банки и биржы, ЮНИТИ- 1997.-327с
 8. Гончарова Н.П.., Перерва П:Г. Макркетинг инновационного процесса.- Киев, 1998.-264 с.
 9. Абдыгаппарова С:Б. Инновационный потенциал Казахстана: механизмы активизации.- Алматы, Экономикка , 2001г.- 158с.

 Бақылау формасы: баяндама, тест, эссе, тапсырмалар.

    

5 – тақырып. Инновациялық проектердің құрамы және құрылымы

Сабақ мақсаты: Ғылыми мекемелерде персоналды басқаруды ұйымдастыра білуді үйрету.

Көрнекі құралдар: дайын инновациялық жобалар.

Тапсырмалар: Коммерциялық ұсынысты және инновациялық идея мен проектті экономикалық экспертизадан өткізу тақырыбы бойынша тест - сұрақтарын құрастыру.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Гунин В. Управление инновациями. Модульная пограмма Модуль 7. М. 2002г.
 2. Шумпетер Й. Теория экономического развития.- М.: Проггресс, 1982.- 454 с.
 3. Фостер Р. Обновление тпроизводствак: атакующие выигрывают.- М.: Прогресс, 1987.-120 с.
 4. Ансофф И. Стратегическое управление.- М.;1989.-519с.
 5. Борис Санто. Инновация как средство экономического развития.- М.: Прогресс, 1990.-296 с.
 6. Дракер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М., 1992. -350с.
 7. Иленькова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. Инновационный менеджмент.- М.: Банки и биржы, ЮНИТИ- 1997.-327с
 8. Гончарова Н.П.., Перерва П:Г. Макркетинг инновационного процесса.- Киев, 1998.-264 с.
 9. Абдыгаппарова С:Б. Инновационный потенциал Казахстана: механизмы активизации.- Алматы, Экономикка , 2001г.- 158с.

   Бақылау формасы: коллоквиум, тапсырмалар.

 

6 – тақырып. Инновациялық өнімді енгізу және өндірудің процессін басқару әдістері

Сабақ мақсаты: Инновациялық жобалардың мақсаттары мен мәселелерін анықтау. Жоба бойынша жұмысшылардың жоспарын, мерзімдерін талдау.

Көрнекі құралдар: кестелер.

Тапсырмалар: Инновациялық жобаның бизнес-жоспары.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Гунин В. Управление инновациями. Модульная пограмма Модуль 7. М. 2002г.
 2. Шумпетер Й. Теория экономического развития.- М.: Проггресс, 1982.- 454 с.
 3. Фостер Р. Обновление тпроизводствак: атакующие выигрывают.- М.: Прогресс, 1987.-120 с.
 4. Ансофф И. Стратегическое управление.- М.;1989.-519с.
 5. Борис Санто. Инновация как средство экономического развития.- М.: Прогресс, 1990.-296 с.
 6. Дракер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М., 1992. -350с.
 7. Иленькова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. Инновационный менеджмент.- М.: Банки и биржы, ЮНИТИ- 1997.-327с
 8. Гончарова Н.П.., Перерва П:Г. Макркетинг инновационного процесса.- Киев, 1998.-264 с.
 9. Абдыгаппарова С:Б. Инновационный потенциал Казахстана: механизмы активизации.- Алматы, Экономикка , 2001г.- 158с.

Бақылау формасы: баяндама, тест, эссе, тапсырмалар

7 – тақырып. Инновациялық стратегиялар

Сабақ мақсаты: Венчурлық кәсіпкерлікті түсіндіру және нарықтағы маңызын үйрету.

Көрнекі құралдар: журналдар, кестелер.

Тапсырмалар: Инновациялық стратегия түсінігі, ерекшелігі және оның түрлері тақырыбында тест жұмысн дайындау.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Гунин В. Управление инновациями. Модульная пограмма Модуль 7. М. 2002г.
 2. Шумпетер Й. Теория экономического развития.- М.: Проггресс, 1982.- 454 с.
 3. Фостер Р. Обновление тпроизводствак: атакующие выигрывают.- М.: Прогресс, 1987.-120 с.
 4. Ансофф И. Стратегическое управление.- М.;1989.-519с.
 5. Борис Санто. Инновация как средство экономического развития.- М.: Прогресс, 1990.-296 с.
 6. Дракер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М., 1992. -350с.
 7. Иленькова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. Инновационный менеджмент.- М.: Банки и биржы, ЮНИТИ- 1997.-327с
 8. Гончарова Н.П.., Перерва П:Г. Макркетинг инновационного процесса.- Киев, 1998.-264 с.
 9. Абдыгаппарова С:Б. Инновационный потенциал Казахстана: механизмы активизации.- Алматы, Экономикка , 2001г.- 158с.

Бақылау формасы: баяндама, тест.

 

                8 – тақырып. Интеллектуалдық меншік

Сабақ мақсаты: Студенттерге инновация бизнесі туралы түсінік беру және шағын бизнес түрін ұғындыру.

Көрнекі құралдар: Бизнес жоспар                                          

Тапсырмалар: Инттеллектуалды меншік құқығының объектілері мен субъектілері.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Гунин В. Управление инновациями. Модульная пограмма Модуль 7. М. 2002г.
 2. Шумпетер Й. Теория экономического развития.- М.: Проггресс, 1982.- 454 с.
 3. Фостер Р. Обновление тпроизводствак: атакующие выигрывают.- М.: Прогресс, 1987.-120 с.
 4. Ансофф И. Стратегическое управление.- М.;1989.-519с.
 5. Борис Санто. Инновация как средство экономического развития.- М.: Прогресс, 1990.-296 с.
 6. Дракер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М., 1992. -350с.
 7. Иленькова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. Инновационный менеджмент.- М.: Банки и биржы, ЮНИТИ- 1997.-327с
 8. Гончарова Н.П.., Перерва П:Г. Макркетинг инновационного процесса.- Киев, 1998.-264 с.
 9. Абдыгаппарова С:Б. Инновационный потенциал Казахстана: механизмы активизации.- Алматы, Экономикка , 2001г.- 158с.

Бақылау формасы: баяндама.

9 – тақырып. Шағын инновациялық бизнес

Сабақ мақсаты: Инновациялық бизнес түсінігін ұғындыру.

Көрнекі құралдар: бизнес тақырыптары бар карточкалар.

Тапсырмалар: Шағын инновациялық бизнесті мемлекеттік қолдау (шет ел тәжірибесі) туралы мәнжазба дайындау.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Гунин В. Управление инновациями. Модульная пограмма Модуль 7. М. 2002г.
 2. Шумпетер Й. Теория экономического развития.- М.: Проггресс, 1982.- 454 с.
 3. Фостер Р. Обновление тпроизводствак: атакующие выигрывают.- М.: Прогресс, 1987.-120 с.
 4. Ансофф И. Стратегическое управление.- М.;1989.-519с.
 5. Борис Санто. Инновация как средство экономического развития.- М.: Прогресс, 1990.-296 с.
 6. Дракер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М., 1992. -350с.
 7. Иленькова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. Инновационный менеджмент.- М.: Банки и биржы, ЮНИТИ- 1997.-327с
 8. Гончарова Н.П.., Перерва П:Г. Макркетинг инновационного процесса.- Киев, 1998.-264 с.
 9. Абдыгаппарова С:Б. Инновационный потенциал Казахстана: механизмы активизации.- Алматы, Экономикка , 2001г.- 158с.

Бақылау формасы: коллоквиум.

    

10 – тақырып. Венчурлы қаржыландыру

Сабақ мақсаты: Жеке кәсіпкерлікке талдау жүргізуде венчурлық қаржыландырудың маңызын түсіндіру.

Көрнекі  құралдар: журналдар, кестелер.

Тапсырмалар: Венчурлы компанияның өмір циклының негізгі алты кезеңін суреттеп, талдау жасау.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Гунин В. Управление инновациями. Модульная пограмма Модуль 7. М. 2002г.
 2. Шумпетер Й. Теория экономического развития.- М.: Проггресс, 1982.- 454 с.
 3. Фостер Р. Обновление тпроизводствак: атакующие выигрывают.- М.: Прогресс, 1987.-120 с.
 4. Ансофф И. Стратегическое управление.- М.;1989.-519с.
 5. Борис Санто. Инновация как средство экономического развития.- М.: Прогресс, 1990.-296 с.
 6. Дракер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М., 1992. -350с.
 7. Иленькова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. Инновационный менеджмент.- М.: Банки и биржы, ЮНИТИ- 1997.-327с
 8. Гончарова Н.П.., Перерва П:Г. Макркетинг инновационного процесса.- Киев, 1998.-264 с.
 9. Абдыгаппарова С:Б. Инновационный потенциал Казахстана: механизмы активизации.- Алматы, Экономикка , 2001г.- 158с.

Бақылау формасы: баяндама, тест, эссе, тапсырмалар.

11 – тақырып. Инновациялық салада қызмет етуші құрылымдардың көп түрлілігі және инновациялық бизнестің түрлері

Сабақ мақсаты: Инновациялық салада қызмет етуші құрылымдар туралы түсінік беру.

Көрнекі құралдар: газеттер.

Тапсырмалар: Алянс, консорциум және біріккен кәсіпорындар халықаралық инновациялық тәжірибе алмасу әдісі ретінде тақырыбында глоссарий дайындау.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Гунин В. Управление инновациями. Модульная пограмма Модуль 7. М. 2002г.
 2. Шумпетер Й. Теория экономического развития.- М.: Проггресс, 1982.- 454 с.
 3. Фостер Р. Обновление тпроизводствак: атакующие выигрывают.- М.: Прогресс, 1987.-120 с.
 4. Ансофф И. Стратегическое управление.- М.;1989.-519с.
 5. Борис Санто. Инновация как средство экономического развития.- М.: Прогресс, 1990.-296 с.
 6. Дракер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М., 1992. -350с.
 7. Иленькова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. Инновационный менеджмент.- М.: Банки и биржы, ЮНИТИ- 1997.-327с
 8. Гончарова Н.П.., Перерва П:Г. Макркетинг инновационного процесса.- Киев, 1998.-264 с.
 9. Абдыгаппарова С:Б. Инновационный потенциал Казахстана: механизмы активизации.- Алматы, Экономикка , 2001г.- 158с.

Бақылау формасы: глоссарий.

12 – тақырып. Инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 274;