Ынталы жобаны орындау мерзімі 13 страницаСабақ мақсаты: Инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу туралы түсінігін қалыптастыру.

Көрнекі құралдар: ҚР – ның «Инновациялық – индустриалдық қызметін реттеу туралы» Заңы.

Тапсырмалар: Инновациялық инфрақұрылымды қалыптастыру: инновациялық және венчурлы қорлар, технопарктер, бизнесинкубаторлар.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Гунин В. Управление инновациями. Модульная пограмма Модуль 7. М. 2002г.
 2. Шумпетер Й. Теория экономического развития.- М.: Проггресс, 1982.- 454 с.
 3. Фостер Р. Обновление тпроизводствак: атакующие выигрывают.- М.: Прогресс, 1987.-120 с.
 4. Ансофф И. Стратегическое управление.- М.;1989.-519с.
 5. Борис Санто. Инновация как средство экономического развития.- М.: Прогресс, 1990.-296 с.
 6. Дракер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М., 1992. -350с.
 7. Иленькова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. Инновационный менеджмент.- М.: Банки и биржы, ЮНИТИ- 1997.-327с
 8. Гончарова Н.П.., Перерва П:Г. Макркетинг инновационного процесса.- Киев, 1998.-264 с.
 9. Абдыгаппарова С:Б. Инновационный потенциал Казахстана: механизмы активизации.- Алматы, Экономикка , 2001г.- 158с.

Бақылау формасы: баяндама.

13 – тақырып. Инновациялық инфрақұрылым

Сабақ мақсаты: Инновациялық инфрақұрылым туралы зерттеулерді түсіндіру.

Көрнекі құралдар: газеттер.

Тапсырмалар: Инновациялық қызметті атқарушы және дамытушы кәсіпорындар үшін жасалатын өндірістік, консалтингтік, мамандығын, жоғарылатушы, ақпараттық орталықтар және инновациялық процесстің тиімді жүзеге асырылуына басқа да жағдай жасаушы қызмет көрсетуші комплекстер.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Гунин В. Управление инновациями. Модульная пограмма Модуль 7. М. 2002г.
 2. Шумпетер Й. Теория экономического развития.- М.: Проггресс, 1982.- 454 с.
 3. Фостер Р. Обновление тпроизводствак: атакующие выигрывают.- М.: Прогресс, 1987.-120 с.
 4. Ансофф И. Стратегическое управление.- М.;1989.-519с.
 5. Борис Санто. Инновация как средство экономического развития.- М.: Прогресс, 1990.-296 с.
 6. Дракер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М., 1992. -350с.
 7. Иленькова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. Инновационный менеджмент.- М.: Банки и биржы, ЮНИТИ- 1997.-327с
 8. Гончарова Н.П.., Перерва П:Г. Макркетинг инновационного процесса.- Киев, 1998.-264 с.
 9. Абдыгаппарова С:Б. Инновационный потенциал Казахстана: механизмы активизации.- Алматы, Экономикка , 2001г.- 158с.

Бақылау формасы: баяндама.

14 – тақырып. Қазақстан Республикасындағы инновациялық саланың жағдайы

Сабақ мақсаты: Қазақстан Республикасындағы инновациялық саланың жағдайы туралы студенттерге кеңінен түсінік беру.

Көрнекі құралдар: газеттер, журналдар.

Тапсырмалар: Инновациялық саланың дамуына кедергі жасаушы мәселелер. Оларды шешу жолдарын көрсету.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Гунин В. Управление инновациями. Модульная пограмма Модуль 7. М. 2002г.
 2. Шумпетер Й. Теория экономического развития.- М.: Проггресс, 1982.- 454 с.
 3. Фостер Р. Обновление тпроизводствак: атакующие выигрывают.- М.: Прогресс, 1987.-120 с.
 4. Ансофф И. Стратегическое управление.- М.;1989.-519с.
 5. Борис Санто. Инновация как средство экономического развития.- М.: Прогресс, 1990.-296 с.
 6. Дракер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М., 1992. -350с.
 7. Иленькова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. Инновационный менеджмент.- М.: Банки и биржы, ЮНИТИ- 1997.-327с
 8. Гончарова Н.П.., Перерва П:Г. Макркетинг инновационного процесса.- Киев, 1998.-264 с.
 9. Абдыгаппарова С:Б. Инновационный потенциал Казахстана: механизмы активизации.- Алматы, Экономикка , 2001г.- 158с.

Бақылау формасы: тест.

15 – тақырып. Қазақстан Республикасында инновациялық бизнестің қалыптасуы мен дамуы

Сабақ мақсаты: Қазақстан Республикасында инновациялық бизнестің қалыптасуы мен дамуы туралы түсінік беріп, олардың орындалуы туралы ақпараттар беру.

Көрнекі құралдар: газеттер, журналдар, материалдар.

Тапсырмалар: Қазақстан Республикасында индустриалды - инновациялық даму стратегиясы тақырыбында мәнжазба дайындау.

Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Гунин В. Управление инновациями. Модульная пограмма Модуль 7. М. 2002г.
 2. Шумпетер Й. Теория экономического развития.- М.: Проггресс, 1982.- 454 с.
 3. Фостер Р. Обновление тпроизводствак: атакующие выигрывают.- М.: Прогресс, 1987.-120 с.
 4. Ансофф И. Стратегическое управление.- М.;1989.-519с.
 5. Борис Санто. Инновация как средство экономического развития.- М.: Прогресс, 1990.-296 с.
 6. Дракер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М., 1992. -350с.
 7. Иленькова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. Инновационный менеджмент.- М.: Банки и биржы, ЮНИТИ- 1997.-327с
 8. Гончарова Н.П.., Перерва П:Г. Макркетинг инновационного процесса.- Киев, 1998.-264 с.
 9. Абдыгаппарова С:Б. Инновационный потенциал Казахстана: механизмы активизации.- Алматы, Экономикка , 2001г.- 158с.

Бақылау формасы: глоссарий, тест, баяндама.

 

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер:

 1. Закон РК «Об инновационной деятельности» // Казахстанская правда 2002 г.2 июля
 2. Закон РК «О патентах» //Казахстансккая правда, 1999, 17 июня
 3. Стратегия индустриально- инновационного развития РК на 2003-2015 гг.- Астана 2003г.
 4. Закон РК «О защите авторских и смежных прав» // Казахстанская правда 1999, 12 июня
 5. Гунин В. Управление инновациями. Модульная пограмма Модуль 7. М. 2002г.
 6. Шумпетер Й. Теория экономического развития.- М.: Проггресс, 1982.- 454 с.
 7. Фостер Р. Обновление тпроизводствак: атакующие выигрывают.- М.: Прогресс, 1987.-120 с.
 8. Ансофф И. Стратегическое управление.- М.;1989.-519с.
 9. Борис Санто. Инновация как средство экономического развития.- М.: Прогресс, 1990.-296 с.
 10. Дракер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. М., 1992. -350с.
 11. Иленькова С.Д., Гохберг Л.М., Ягудин С.Ю. Инновационный менеджмент.- М.: Банки и биржы, ЮНИТИ- 1997.-327с
 12. Гончарова Н.П.., Перерва П:Г. Макркетинг инновационного процесса.- Киев, 1998.-264 с.
 13. Абдыгаппарова С:Б. Инновационный потенциал Казахстана: механизмы активизации.- Алматы, Экономикка , 2001г.- 158с.
 14. Абдыгаппарова С:Б. Инновационный менеджмент: Алматы, Экономика, 2003г.-164с.
 15. Нарибаев К. Джумамбаев С.К. Нусупова А. Инновационный менджмент: Алматы, 1998- 60 с.

Қосымша:

 1. Сахал Д. Технический прогресс: концепции, модели, оценки.- М.: Финансы и статистика, 1985-366с.
 2. Перлаки И. Нововведения в организациях.- М.: Экономика, 1981.-144с.
 3. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент.- СПб: Питер, 2001.-304с.
 4. Мотина Ю. Японская стратегия разработки и рыночной экспансии новой продукции // Российский экономический журнал. 1995- № 9- С.77-81
 5. Бакош. Г. Технологическая политика в Японии: уроки для стран Восточной Европы // Вопросы экономики.- 1997.- № 9- С.98-113.
 6. Иванова Н. Финансовые механизмы научно- технической политики. (опыт стран Запада) //Проблемы теории и практики управления.- 1997.- №5.-С.78-83.
 7. Кембаев Б.А., Айтмағамбетов Р.М., Ордабаева С.И. Динамика научно технического потенциала РК за 1991-2000 гг. Аналитический обзор.- Алматы: КазгосИНТИ, 2001.-74 с.

БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ БАҒАСЫНЫҢ ЖЕТІСТІКТЕРІ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ БОЙЫНША МАТЕРИАЛДАРЫ

ЖАЗБАША БАҚЫЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ

1. Инновация түсінігі, инновацияларды жіктеу. Инновациялық процесс түсінігі,инновациялық процесстерді ұйымдастыру түрлері.

2. Инноватика теориясының дамуы және оның қазіргі кездегі жаңа концепциялары.

3. Инновациялық техногиялар менеджментіндегі басқару, ұйымдастыру, бақылау және ынталандыру құралдары.

4. Кәсіпорынның инновациялық стратегиясының және саясатының қалыптасуы олардың жүзеге асырылуы.

5. Инновациялық – технологиялық стратегиялардың түрлері: эксплерент,патент, коммутант.

6. Инновациялық технологиялар проектерін басқару және инновациялардың экономикалық тиімділігін бағалау.

7. Инновациялық проекттер мен жаңа технологиялардың инвестициялық маңыздылығы. Инновациялық проектерді қаржыландыру жолдары.

8. Инновациялық салада қызмет етуші құрылымдардың көп түрлілігі және инновациялық бизнестін түрлері.

9. Шағын инновациялық бизнестің ерекшеліктері.

10. Қазақстан Республикасындағы инновациялық қызметтің қалыптасуы мен дамуы.

11. Инновациялық қызметті ұйымдастыру түрлері.

12. Кәсіпорынның инновацияллық деңгейін анықтау.

13. Технологиялық кезендер.Технологиялық кезеңдердің түрлері.

14. Технологиялық және инновациялық рынок түсінігі.

15. Жаңа өңімнің инновациялық рынокқа шығуы.   

1. Инновация – бұл технологиялық, өндірістік және коммерциялық қызметтің жиынтығы – деген ғалым.

а) Б. Твисс                       

б) Роджерс

в) Й. Шумпетер                   

г) Ф. Никсон          

д) А.Оливер

2. Австрия ғалымы Й. Шумпетер белгілеген 5 өзгерістің бірі.

а) жаңамен қамтылуы         

б) нарықтық сұрақтарды қанағаттандыру

в) жаңа техника, жаңа технологиялық процестерді қолдану

г) өндірушіге табыс әкелу керек.       

д) дұрыс жауабы жоқ

3.Не...– инновацияларды тарату, қалыптастыру және ұғынумен байланысты.

а) жаңашылық болмауы      

б) ғылыми техникалық жаңалық

в) өндірістік қолданыс         

г) Инновациялық процесс          

д) дұрыс жауабы жоқ

4. Инновация, Инновациялық процестен қатар жүргендіктен олардың бірдей 3 қасиеті.

а) ғылыми-техникалық жаңалық, өндірістік қолданыс, коммерциялық өткізім

б) ГТП, өткізушіге табыс әкелу, өткізу

в) жаңару, дамыту, өткізу          

г) даму, өрлеу, құлдырау     

д) дұрыс жауабы жоқ

5. Инновациялық процестің ажырамас бөлігі...

а) өрлеу                   

б) өндіріс ашу

в) тауарды өткізу    

г) жаңалықты қалыптастыру иен тарату 

д) дұрыс жауабы жоқ

6. Инновациялық процесстің субъективті топқа жатпайтын топты ата.

а) кәсіпкерлер         

б) новаторлар               

в) рециденттер        

г) оқушылар    

д) дұрыс жауабы жоқ       

7. Тауарлы инновациялық прогресске әсер ететін фаза.

а) инновациялық өндіріс  

б) жаңашылдық диффузиясы    

в) жаңашылдықты сату     

г) барлығы дұрыс      

д) дұрыс жауабы жоқ       

8. Жаңалық енгізу кешіккендіктен, олардың жаңа тауарлары моральды тозады, соларды қалай атайды?

а) новаторлар             

б) оқушылар               

в) артта қалушылар

г) рециденттер           

д) дұрыс жауабы жоқ

9. Өнеркәсіпте технологиялық инновацияның типі.

а) тауарлы, проценттік.              

б) өткізу, сату              

в) прогрестік, маркетингтік       

г) басшылық    

д) дұрыс жауабы жоқ                   

10. Инновациялық процесстердің басқару формалары, әдістері, принциптері мен қызметтерінің жиынтығын не деп атайды?

а) инновациялық жаңашылдық   

б) инновациялық маркетинг.                                     

в) инновациялық менеджмент     

г) инновациялық процесс     

д) инновациялық прогресс

11. Жаңа және жетілген тауарларды енгізуді қамтитын инновация.

а) тауарлы инновация                   

б) процесстік инновация     

в) менеджменттік инновация       

г) дұрыс жауабы жоқ.    

д) барлығы дұрыс

12. Таратылымы бойынша инновацияның классификацияның бөлінуі.

а) шикізаттық, тауарлы, бірлікті   

б) қайтымды, қайтымсыз                                               

в) жүйелі тауарлы                          

г) бірлікті, диффузиялық.  

д) дұрыс жауабы жоқ

13. «Бизнес – инкубаторы» кені қарастырады.

а) нақты бір тауардың субъектісін   

б) тәуелсіз шаруашылық субъектісін.            

в) нақты бір жүйенің дамуын            

г) қоғамдық тауардың шығуын

д) дұрыс жауабы жоқ

14. Инновациялық менеджменттің ұйымдық құрылымының ішінде ең басты рольді қандай кәсіпорын ойнайды?

а) кіші фирмалар.                           

б) АО (мемлекеттік)                   

в)ТОО(ЖШС)                                

г) ірі фирмалар           

д) дұрыс жауабы жоқ

15. Белгілі бір вертикальді нарыққа жататын компаниялардың өсуімен жұмыс жасайтын инкубатор.

а) венчурлық                                      

б) желілік          

в) вертикальді.                                    

г) интернет           

д) дұрыс жауабы жоқ   

16. Инновацияның ажырамас бөлігі...

а) өрлеу.                                             

б) өндіріс ашу            

в) тауарды өткізу                              

г) жаңалықты қалыптастыру мен тарату

д) тауарларды сатып алу             

17. Инновациялық менеджердің қызметі кіммен атқарылады?

а) консалтингтік фирма маманы.      

б) компания басшысымен                              

в) аудиторларымен                            

г) маркетологтармен         

д) менеджерлер     

18. Венчурлық кәсіпорынның неше түрі бар.

а) 2.                                                       

б) 3        

в) 4                                                       

г) 5                                    

д) 6

19. Венчурлық капиталды инвестициялау мерзімі.

а) 3 – 7 ж                                              

б) 2 – 6 ж.      

в) 4 – 7 ж                                               

г) 3 – 5 ж                         

д) 2 – 8 ж

20. Әлемдік нарықта венчурлық қорлардың қалыптасуына септігін тигізетін негізгі құрылымдар.

а) зейнетақы қоры, сақтандыру компаниялары, банк

б) өнеркәсіптік корпорациялар, мемлекеттік құрылым

в) жеке тұлға, коммерциялық емес қорлар

г) барлығы дұрыс.                     

д) дұрыс жауабы жоқ  

21. Коммерциялық тәуелділігі және ұзақ мерзімді қаржылық салымы бар инновациялық қызмет.

а) инновациялық франчайзингтік қызмет. 

б) инновациялық венчурлық қызмет

в) техникалық қызмет                                 

г) барлығы дұрыс  

д) дұрыс жауабы жоқ

22. Фирма-Виолент – бұл ... 

а) төменгі деңгейдегі технология мен төменгі капиталды икемденетін фирма

б) жоғарғы сапалы өнім өндірумен айналысатын фирма

в) жоғарғы деңгейдегі технология капиталды иелік ететін фирма

г) дұрыс жауабы жоқ.              

д) барлығы дұрыс                                  

23. Венчурлық капиталдың алғашқы идеологтары.

а) Петти, Адам.                          

б) Фенн, Лайанг           

в) Прауз, Джонсон                    

г) барлығы дұрыс            

д) дұрыс жауабы жоқ

24. Венчурлық капиталды инвестициялау көздеріне не жатады?

а) амортизация, пайда, инвестиция           

б) пайда, жарғылық капитал, қор.

в) пайда, амортизация, жарғылықты капитал 

г) инвестиция, қор, кәсіпорын қаржысы      

д) дұрыс жауабы жоқ

25. Сыртқы тәуекелдіктерге жатпайтын топ:

а) экономикалық, нарықтық                   

б) әлеуметтік, демографиялық

в) ақпараттық, норматифті құқықтық   

г) өндірушілер қызметі, өндірістік цикл.

д) дұрыс жауабы жоқ

26. Әлеуметтік-мәдени, халықшаруашылық саяси мағынасы бар теоретикалық және тәжірибелік тапсырмаларды шешуге бағытталған зерттеулер мен әзірлемелер жоспары, бұл


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 227;