Ынталы жобаны орындау мерзімі 6 страницаБекітілетін сұрақтар:

1. Бенчмаркинг түсінігінің әр түрлілігі және көп салада пайдалануы.

2. Бенчмаркинг - күшті бәсекелестердің тәжірибесін зерттеу және игеру әдісі.

3. Бенчмаркинг түрлері және оны пайдалану процессінің кезеңдері.

4. Тұтынушылардың талғамын жаң өнімге енгізу әдісі QFD.

Негізгі түсінік

Жоба

Инвестиция

Бизнес жоспар

Венчурлық каптал

Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Иленькова С.Д.,Гохберг Л.М.,Ягудин С.Ю.Инновационный менеджмент. -

банки и биржи,ЮРИТИ – 1997. - 327с

2. Гончарова Н.П.,Перерва П.Г.Маркетинк инновационного процесса.- Киев,1998.- 264с          

3.Абдыгаппарова С.Б.Инновационный потенциял Казахстана:механизмыактивизации. - Алматы Экономика,2001. -158

4.Абдыгаппарова С.Б.Инновационный менеджмент:Алматы, Экономика,2003. - 164с.

5.Нарибаев К. Джумамбаев С.К. Нусупова А.Инновационный менеджмент:Алматы,1998. - 60с

6.Инновационный менеджмент И.В.Афонин Москва, 2005

7 – тақырып. Инновациялық стратегиялар

Дәріс жоспары:

7.1 Инновациялық стратегия түсінігі, ерекшелігі және оның түрлері.

7.2 Өнім диференциациясы және рынокты сегменттеу стратегиялары – патиенттік фирмалар стратегиясы.

7.3 Инновациялық процестердің экономикалық тиімділігін бағалау.

7.1 Инновациялық стратегия түсінігі, ерекшелігі және оның түрлері

Стратегияны таңдау – инновациялық менеджменттің маңызды құрамдас кезеңі. Стратегияны шешім қабылдау процесі ретінде анықтауға болады. Стратегия бұл қойылған мақсатқа жетудегі барлық жан-жақты кешенді жоспар.

Стратегиялық жоспарлау екі негізгі мақсатты қамтиды:

1) Ресурстарды тиімді үлестіру және пайдалану.Мұны ішкі стратегия деп те атайды. Капитал, технология, адам сияқты шектеулі ресурстарды пайдалану жоспарланады.

2) Сыртқы ортаға бейімделу.Сыртқы факторлардың өзгеруіне (экономикалық өзгерістер, саяси демографиялық жағдайлар) тиімді бейімделу, қамсыздандыру міндеттері қойылады.

Стратегияны әзірлеу ұйымның жалпы мақсатын тұжырымдаудан басталады. Мақсаттың қойылуы фирмаға байланысты сыртқы ортамен, нарықпен, тұтынушылармен маңызды роль атқарады.

Ұйымның жалпы мақсаты мыналарды қамтиды:

- фирма қызметінің негізгі бағытын;

- сыртқы ортадағы жұмыс принциптерін (сауда принципі, тұтынушыларға деген қарым-қатынас іскерлік байланысты жүргізу) ;

- ұйым мәдениетін, оның дәстүрлерін, жұмыс ахуалын қадағалау.

Мақсатты таңдау кезінде екі аспектіні білу қажет:кім фирманың клиенті болып табылады және ол қандай қажеттіліктерді қанағаттандыра алады?

Жалпы мақсаттар қойылғаннан кейін стратегиялық жоспарлаудың екінші кезеңі жүзеге асырылады. Онда негізгі мақсаттар анықталуы керек:

1) Пайдалылық.

2) Нарықтар.

3) Өнімділік.

4) Өнім.

5) Қаржылық ресурстар.

6) Өндірістік қуаттар.

7) Ғылыми зерттеу және тәжірибелік құрастырушылық жұмыстар мен жаңа технологияларды енгізу.

8) Ұйымдық құрылым мен қызметтегі өзгерістер.

9) Адам ресурстары.

10) Әлеуметтік жауапкершілік.

7.2 Өнім диференциациясы және рынокты сегменттеу стратегиялары – патенттік фирмалар стратегиясы

Инновациялық стратегияны өндірудің негізін өнімнің өмірлік циклінің теориясы фирманың нарықтық ұстанымы мен оның жүргізілетін ғылыми-техникалық саясаты құрылады. Өнімнің өмірлік циклінің теориясы негізінде өндірілген инновациялық стратегия өнімі бар фазаларды есепке алады:

1) Жаңадан өмірге келу. Бұл ескі немесе бастапқы ортада жаңа жүйенің пайда болуымен сипатталады.

2) Өмірге келу.Мұнда түбірлі өзгеріс жаңа жүйенің нақты пайда болуымен құрылады.

3) Бекіту.

4) Тұрақтандыру.

5) Ықшамдау.

6) Құлдырау.

7) Таралу.

8) Тоқтатылу.Мұнда өзгеріс жүйенің өмірлік әрекетінің барлық процестері тоқтатылады.

Ғылым мен техниканы дамытудың әлемдік және отандық үрдістерін анықтаудың методологиялық ақпаратын келесі бес әдіс-тәсілмен салыстыруға болады:

1) Құрылымдық морфологиялық талдау әдісі. Ол жаңа әзірлемелердің, идеялардың техникалық шеімдер және т.б. пайда болуын тіркеу үшін пән аймағының ішкі құрылымын анықтау үшін арналған.

2) Жарияланған белсенділік мінездемесін анықтау әдісі.Бұл өзіндік ерекшелік құжаттар ағымына өзін кезеңдік дамуға бағынышты жүйе ретінде көрсетумен байланысты.

3) Ұқсас патенттермен қоса патент құжат тобын анықтауға негізделген әдіс немесе ұқсас патенттер әдісі.Оның мәні тәжірибелік мәні бар идеяларды фирмалар шетелдерде растайды.

4) Терминологиялық және лексикалық талдау әдісі. Терминологиялық талдау басқа білім аймақтарында зерттеушілердің идеяларын пайдалану кезінде терминологиялық ақпарат ауысымымен негізделеді.

Лексикалық талдау терминологиялық талдауға ұқсас. Оның айырмашылығы нақты терминологиялық емес, сөз құрамының (лексикалық бірліктің) қарастырылуында.

5) Көрсеткіш әдісі техникалық жүйе көрсеткіш жиынтығымен сипатталады.

7.3 Инновациялық процестердің экономикалық тиімділігін бағалау

Әзірлемелер мен зерттеулердің басым бағыттарын таңдау мемлекет ғылыми-техникалық саясатта маңызды роль атқарады. Олардың басым бағыттары технологияларды тарату, меңгеру мен құру бойынша ірі салааралық жобалар түрінде өткізіледі. Ғылым мен техника дамуының сыни технология тізбесінде бөлшектенеді. Бұл технологиялар салааралық сипатын иеленеді және ғылым мен техниканың көптеген аймақтарында дамуы үшін елеулі мәнге ие.

Ғылым мен техника дамуының басым бағыттары болып ақпараттық технологиялар мен электроника, өндірістік технологиялар (лазерлік, роботтық техника, икемді өндірістік жүйелер, т.б.), жаңа материалдар мен химиялық өнімдер, нақты жүйе технологиялар, экология және табиғатты ұтымды пайдалану, көліктер, отын және энергетика табылады. Осы отырған бағыттарды әзірлеу мемлекеттік ғылыми-техникалық бағдарламалар, мемлекеттік ғылыми бағдарламалар, халық шаруашылық бағдарламалар, халықаралық және аймақтық бағдарламалар мен жобалар аймағында жүргізіледі.

Мемлекеттік ғылыми-техникалық бағдарлама – бұл ғылым мен техника дамуының маңызды ғылыми-техникалық мәселелерді тиімді шешуге қамтамасыздандыратын шараның ресурстары және орындаушылармен өзара байланысты кешен.

Бағдарламалар әлеуметтік - экономикалық болжамдар құрылымдық сонат мақсаттары халықаралық міндеттемелер есебінен іріктеледі. Аймақтық ғылыми-техникалық бағдарлама – ғылыми зерттеулер мен әзірлеулердің орындау мерзімімен байланысты кешен.

Бекітілетін сұрақтар:

1. Өнім диференциациясы және рынокты сегменттеу стратегиялары – патиенттік фирмалар стратегиясы.

2. Инновациялық және зерттеу жұмыстарын жүргізуші кәсіпорындар стратегиясы – эксплерент стратегиясы.

3. Маманданбаған бизнес саласындағы – комутант тфирмалардың стратегиясы.

Негізгі түсінік

Венчурлық қызмет

Венчурлық компания

Идея

Капитал

Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Иленькова С.Д.,Гохберг Л.М.,Ягудин С.Ю.Инновационный менеджмент. -

банки и биржи,ЮРИТИ – 1997. - 327с

2. Гончарова Н.П.,Перерва П.Г.Маркетинк инновационного процесса.- Киев,1998.- 264с          

3.Абдыгаппарова С.Б.Инновационный потенциял Казахстана:механизмыактивизации. - Алматы Экономика,2001. -158

4. Абдыгаппарова С.Б.Инновационный менеджмент:Алматы, Экономика,2003. - 164с.

5. Нарибаев К. Джумамбаев С.К. Нусупова А.Инновационный менеджмент:Алматы,1998. - 60с

6. Инновационный менеджмент И.В.Афонин Москва, 2005

8 – тақырып. Интеллектуалды меншік

Дәріс жоспары:

8.1 Интеллектуалды меншік түсінігі.

8.2 Инновациялық қызмет пен инттеллектуалды еңбек нәтижелерін құқық ретінде жіктеу: пайдалы моделдер, идеялары, товарлық белгілер, ноу- хау т.б.

8.3 Франчайзинг. Форфейтинг.

8.4 Ноу- хау, патент; лицензия.

8.1 Интеллектуалды меншік түсінігі

Инновациялық қызметтi мемлекеттiк қолдау үшiн ең бiрiншi құқықтық нысандары елiмiзде жоғарыдағы стратегия бойынша орындалуда. Ал мемлекеттiк қаржылық қолдау және инновациялық құрылымдарды құру үшiн оған көп мөлшерде қаржы керек. Осы мәселе қазiр елiмiзде күрделi мәселенiң бiрi болып отыр, сондықтан қаржыландыру, сырттан инвестиция тартуға негiзделген Инвестициялық, Инновациялық қорлар, Даму банкi, экспорттық несиелер мен инвестицияны сақтандыру корпорациясы сияқты даму институттары құрылды. Бұл мәселенің шет елдерде қалай шешілетініне назар аударып көрелік.

Жапонияда инновацияларға II дүниежүзілік соғыстан кейін көп көңіл бөліне бастады.Елде шағын және орта кәсіпорындар бүкіл экономиканың негізін құрайды.

Инновациялар саласындағы мемлекеттің 2 қызметін атауға болады

Мемлекет

 

 

 

Құқықтық- нормативтік жағынан                        Бюджеттен немесе басқа  

қамтамасыз етеді                                                көздерден қаржыландырады

 

Ал мемелекет инновациялық саясатты солар арқылы жүргізеді. Шағын кәсіпорындар барлық кәсіпорындардың 99%-н құраса, олардың ЖҰӨ-дегі үлесі 52%- ды құрайды. Мемлекет саясатының шағын және орта бизнестегі кәсіпкерлікті қолдауының мәні қажетті капитал салымы мен жұмыссыздық туралы деректерді сәйкестендіру болып табылады.

8.2 Инновациялық қызмет пен инттеллектуалды еңбек нәтижелерін құқық ретінде жіктеу: пайдалы моделдер, идеялары, товарлық белгілер, ноу- хау т.б.

Мемлекеттік деңгейде кәсіпорындарына мынандай қолдау көрсетеді:

1. Мамандандырылған мемлекеттік мекемелер (шағын инновациялық кәсірорындарға кеңес беретін комисссиялар, кәсіпорындарды қолдайтын бас басқарма, регионалдық органдар, мемлекеттік даму корпорациясы, шағын инновациялық кәсіпорындар академиясы, шағын инновациялық кәсіпорындардың бүкіл жапондық регионалдық орталық комитеті) жаңадан құрылған шағын кәсіпорындарға көмек көрсетеді.

2. Қаржылық кепіл беру мен. қаржылық көмек көрсету;

Оны 59 филиалы бар мемлекеттік қаржылық корпорация, 102 филиалы бар ұлттық қаржылық корпорация, 117 филиалы бар сауда және өндірістік кооперацияның Орталық банкі, шағын инновациялық кәсіпорындарға арналған кредиттерді сақтандыру ұйымдары жүзеге асырады.

Шағын және орта бизнесті қолдаудың жапондық жүйесінің негізгі элементі ол құқықтық-нормативтік қамтамасыз ету болып табылады. Оған “Шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдау” туралы Заңнан бастап “Жаңа қызмет түрін енгізуде туындайтын төтенше жағдайлар” туралы Заңға дейін т.б. заңдар кешнін қамтиды.

Жапонияда орталық банктер кредиттердің 47% -н, ал жергілікті коммерциялық банктер100% кредитті шағын және орта кісіпорындарға береді. Шағын инновациялық кәсіпорындарды қаржылық қолдаудың арнайы механизмдері қолданылады. Олар “жеңіл қарыздар” деп аталады. Егер жай қарызды 4-8%-бен алса, шағын инновациялық кәсіпорындар қарызды осының жартысымен алады. 

Бекітілетін сұрақтар:

1. Инттеллектуалды меншік құқығының объектілері мен субъектілері.

2. Инттеллектуалды меншіктің құқық ретінде мазмұны және маңыздылығы.

3. Инновациялық қызмет пен инттеллектуалды еңбек нәтижелерін құқық ретінде жіктеу: пайдалы моделдер, идеяларн, товарлық белгілер, ноу- хау т.б.

Негізгі түсінік

Инновация

Кәсіпкерлік

Ұсынылатын әдебиеттер:

1. Иленькова С.Д.,Гохберг Л.М.,Ягудин С.Ю.Инновационный менеджмент. -

банки и биржи,ЮРИТИ – 1997. - 327с

2. Гончарова Н.П.,Перерва П.Г.Маркетинк инновационного процесса.- Киев,1998.- 264с          

3. Абдыгаппарова С.Б.Инновационный потенциял Казахстана:механизмыактивизации. - Алматы Экономика,2001. -158

4.Абдыгаппарова С.Б.Инновационный менеджмент:Алматы, Экономика,2003. - 164с.

5. Нарибаев К. Джумамбаев С.К. Нусупова А.Инновационный менеджмент:Алматы,1998. - 60с

6. Инновационный менеджмент И.В.Афонин Москва, 2005

9 – тақырып. Шағын инновациялық бизнес

Дәріс жоспары:

9.1 Ірі компаниялардың инновациялық қызметі және шағын инновациялық компаниялардың қызметінің айырмашылығы.

9.2 Шағын инновациялық бизнесті мемлекеттік қолдау (шет ел тәжірибесі).

9.3 Венчурлы бизнестегі тәуекелдің орны.

9.1 Ірі компаниялардың инновациялық қызметі және шағын инновациялық компаниялардың қызметінің айырмашылығы

Қаржыландыру өзімен бірге құрылу процессін көрсетеді сонымен қатар пайдалану , қайтару мен төлеу ақша ресурстарын, нақты бір іс - шараны өткізу үшін. Біз инновациялық жобаны қаржыландыру қаржылық менеджменттің басты бағыты болып табылмайды оның арнайландырылған функциясы болмаса.

Инновациялық жоба ЛПР стратегиялық шешіміне сәйкес қаржыландырылуы мүмкін кәсіпорын оның инновациялық қызметіндегі жалпы қаржыландыру жағдайында. Нақты тұрғыдан алып қарағанда ИҚ жалпы қаржыландыру осыған сәйкес қаржыландыру оның өзі инновацияның инвестициясы шешімін анықтайтын және инновациялық жобаны қаржыландырудағы бірінші шешімі болып табылады. Мұның өзі Ресей экономикасының ішкі қаржыландыру қызметі 2000 жылдардың басындағы 90-94 % пайыз құрағандығы

Тұтастай алғанда инновациялық қызметті қаржыландыру корпоративті қаржыландыру шегінен шығып кетпейді тек кейбір жағдайларда нақты бір жобаны қаржыландыру ішкі қатысушылар арқылы орындалған жағдайда. Осының басты себебі болып ішкі инвесторлар әрекет жасауы мүмкін «бизесс періштелер» (иновациялық қызметті қаржыландыруда жеке инвестиция үлесі АҚШ та пайыздың жартысын құрайды) ғылымды қолдап отыратын қоғамдық қорлар (сонымен қатар АҚШ та ғылыми зерттеулерді қаржыландыруды тарату ) венчурлы қорлар ,мемлекет болады.

Ал енді соңғы көзіне келетін болсақ инновациялық қызметке тікелей мемлекеттің қатысу үлгісі төмендегі мемлекеттік инвестициялық саясаттың қағидаларын көрсетеді:

 Федеральды бюджетте қайтарылмайтын негізде болып тек іргетасты ғылыми зерттеулерге беріледі сонымен қатар федералды деңгейдегі объектілер болуы және ұлттық қауіпсіздікті сақтайтын объектілерге байланысты болуы мүмкін;

Ал, басқа орталықтандырылған инвестицияның тек қайтарылатын негізде болуы мүмкін мемлекеттік ресурстардың басымды жағы болып қайтару негізінде тек инвестициялық жолмен бағалы қағаздарды сатып алу немесе мемлекеттік кепілдеме беру эмитирлі бағалы қағаздар үшін. Ресей Федерациясындағы инновациялық қызметті қаржыландырудың үлесін бағалау 2000 жылдардың басында барлық бюджет түрлерінен 6% пайыздан асқан емес.


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 329;