Ынталы жобаны орындау мерзімі 14 страницаа) ақпараттық жүйе құру жобалары     

б) ынталы жобалар

в) зерттеуші жобасы.                        

г) барлығы да дұрыс       

д) дұрыс жауабы жоқ

27. Венчурлық жобалар – бұл...

а) жаңа кәсіпорындарды құрумен, өнім топтамасын немесе тәжірибелі үлгілерді өндірумен, құралдар мен басқада жұмыстарды сатып алумен байланысты.

б) орталықтандырылған қаржыландыру мен үйлестіру орталығының басшысын қажет ететін көп мақсаты кешенді бағдарламада

в) күрделі инновациялық мақсатқа жетуге бағытталған

г) дұрыс жауабы жоқ         

д) барлығы дұрыс                     

28. Ғылыми қызметін басқару тиімділігін бағалаудың қандай әдістері бар?

а) сапалық және салалық                       

б) сапалық және сандық.

в) сандық және тиімділік                       

г) тәуекелдік және мақсаттық

д) дұрыс жауабы жоқ       

29. Венчурлық қаржыландыру көзіне жатады?

а) инновациялық кәсіпорынның және оның іскерлік серіктестіктерінің қаражаты.

б) фирмалардың құрылуы мен дамуы

в) жаңа фирмалардың акциясын алу     

г) барлығы дұрыс

д) дұрыс жауабы жоқ

30. 1950 жылдың II жартысында экономика саласындағы американ психологі әрі маманы Ф. Герцберг қандай модель жасады?

а) инновация                      

б) модернизация

в) мотивация.                     

г) тәуекелдік                        

д) функционалды

31. Аралық инновациялық процесте инновациялық сату, сатып алу ретінде қандай ұйым жүреді?

а) жай ұйым                        

б) кең көлемді ұйым.       

д) дұрыс жауабы жоқ

в) жай ішкі ұйым                    

г) жай сыртқы ұйым

32. Жаңа өнімдер мен технологияны қамтитын прогресс.

а) ғылыми прогресс               

б) техникалық прогресс   

д) прогрестік инновация

в) реалды прогресс.                 

г) инновациялық прогресс

33. Бір ұйыммен немесе бір бөлімшемен орындалатын жоба.

а) мега жоба                          

б) мульти жоба               

в) моно жоба.                         

г) инновациялық жоба

д) а және б жауабы дұрыс

34. Венчурлық қаржыландыру механизмінің негізгі қызметі

а) кәсіпкерлік фирма және капитал     

 б) кәсіпкерлік фирма, агенттік делдал

в) тәуелсіз ішкі фирма                            

г) институционалдық инвестор

д) б, г жауабы дұрыс.

35. Қойылған мақсатқа жетудегі барлық жан – жақты кешенді жоспар.

а) стратегиялық жоспар.     

б) тактикалық жоспар       

в) бизнес – жоспар               

г) инновациялық жоспар

д) мақсатты қамту жоспары

Мульти жоба

а) қазіргі ұйымда қолданылатын негізгі жоба

б) күрделі инновациялық мақсатқа жетуге бағытталған жоба.

в) орталықтандырылған қаржыландыру жобасы

г) бір ұйыммен немесе бір бөлімшемен орындалатын жоба

д) дұрыс жауабы жоқ

37. Американ экономисі Ф. Герцберг «қос факторлы» теориясын қай жылы ашты?

а) 1951ж. II жартысында            

б) 1950ж. II жартысында.

в) 1952ж. II жартысында            

г) 1954ж. II жартысында      

д) дұрыс жауабы жоқ

38. Творчестволық іскерлік, персоналдық жетістігі Герцберг теориясының қайсысына шынайы келеді.

а) гигиеналық фактор                 

б) мотивация

в) иерархиялық қажеттілік         

г) статистикалық фактор    

д) дұрыс жауап жоқ

39. Алғаш рет мативациялық маңызды теориясын қажет еткен, адам қажеттіліктерін бөліп көрсеткен атақты ғалым?

а) В. Парето                                 

б) М.С. Лоренц

в) Маслоу                                     

г) Герцберг                      

д) Д.М. Джуран

40. Жұмыс кестесінің икемді түрі қандай болады?

а) жұмыс кестесінің бір апта ішінде нақты сағатты әртүрлі күнде н/е уақытта өтеуі                       

б) жұмысшының қысқа мерзім ішінде өз қызметін орындауы

в) жұмысшы басшы қабылдаған жұмыс кестесіне байланысты жұмысын бастауы немесе тоқтатуы.

г) жұмысшы жұмыс уақытын икемді пайдалануы

д) барлығы дұрыс

41. Кадрлық жоспарлаудың маңызы?

а) жұмыс орнына талаптарды іріктеу қажеттіліктері

б) жұмыс орнына талаптарды таңдау

в) мамандарды талапқа сай даярлау немесе қайта даярлау

г) дұрыс жауап жоқ                 

д) барлығы дұрыс.

42. Белгілі бір мақсатты жүзеге асыратын бірнеше адамдардан құралған жекеше бөлімшесі:

а) совет                                  

б) комиссия

в) комитет.                              

г) персонал                      

д) мақсатты топ 

43. Мотивацияның процессуалдық теориялары:

а) Портер – Лоулер                                    

б) Валенттілік

в) күту және әділеттілік теориясы           

г) а және в жауаптар дұрыс.

д) б және в жауаптар дұрыс

44. Венчурлық инновациялық жобаларды талдау неше сатыдан тұрады?

а) 5                              

б) 2

в) 4                                  

г) 3.                              

д) 6

45. Қойылған мақсатқа жету үшін іс-әрекет тәсілдерін анықтаудың үздіксіз процесі?

а) жоспарлау.                         

б) реттеу

в) ұйымдастыру                 

г) бақылау                  

д) талдау

46. Бизнес – жоспардың құрылу мерзімі.

а) 2 жыл                                   

б) 1 жыл 

в) 3 жыл.                                  

г) 4 жыл                      

д) 5 жыл

47. Кәсіпорынның  ұйымдастырушылық құрылымын сипаттайтын ақпараттар, жұмысты ұйымдастыру мен персонал туралы мәліметтер берілетін бизнес – жоспар бөлімі.

а) Резюме                                

б) Ұйымдастыру жоспары.

в) Қаржылық жоспар             

г) Өнім                                

д) бәсеке                          

48. Есепке алынбаған факторларды көрсетуге әсер ететін, тәуекелдерді көрсететін жоспарлардың қабілеттілігін сипаттайтын принцип.

а) икемділік принципі                

б) келісімділік принципі

в) қамтамасыз ету принципі      

г) нақтылық принципі         

д) қатысу принципі

49. Венчурлық инновациялық жобаларды өткізу мен дайындаудың неше кезеңі бар?

а) 3                                               

б) 4

в) 2.                                          

г) 5                              

д) 7

50. Инновациялық жобаларды өткізу мен дайындаудың қажетті алғы шарттары.

а) реттеу мен ұйымдастыру              

б) жоспарлау мен басқару

в) реттеу мен жоспарлау                   

г) талдау мен бақылау

д) жоспарлау мен бақылау.

Ынталы жобаны орындау мерзімі

а) 4 жыл                                   

б) 1 – 3 жыл.

в) 2 жыл                                   

г) 1 – 5 жыл                         

д) 6 жыл

52. Венчурлық инновациялық жобаларды өткізу мен дайындаудың 1-ші кезеңі нені жүзеге асырады?

а) өндіріске жаңа өнімді қоюды       

б) құрылыс – монтаж жұмыстарын жүргізуді

в) ғылыми – зерттеушілік және тәжірибелік конструкторлық жұмыстарды жүргізуді

г) инновациялық шешімді қабылдауды    

д) жобаны таңдауды

53. Марковиц тәуекелділік деңгейін не деп есептеуді ұсынды?

а) жоба                            

б) мотивация

в) дискриминация          

г) дислокация                     

д) дисперсия.

54. Тәуекелділіктердің қаупін қалай белгілейді?

а) пайыз.                        

б) ставка

в) тариф                           

г) сандық көрсеткішпен     

д) дұрыс жауап жоқ

55. Жоспарда көрсетілмеген қосымша шикізат, материал, жылу, энергия және басқа да мүліктік шығындар, қандай шығындарға жатады?

а) қаржылық                  

б) еңбек

в) адам                             

г) капитал                       

д) материалдық.

56. Тәуекелсіз аймақ – бұл ...

а) пайда алу немесе зиян шегу   

б) нөлдік шығын немесе табыстың жоғары болуы

в) табыстан шығынның төмен болуы   

г) шығынның табыстан жоғары болуы

д) дұрыс жауап жоқ 

57. Экономикалық шешімдерді өткізу мен қабылдаудағы мүмкін болу ықтималдығы.

а) қаржылық тәуекел                         

 б) ішкі экономикалық тәуекел

в) аралас тәуекел                             

г) сыртқы тәуекел   

д) экономикалық тәуекел

58. Кіші кәсіпорын ұйымдық типтері.

а) жанама қызметімен байланысты фирма          

б) аудиторлық фирма

в) инжинирингтік орталықтар                              

г) венчурлық

д) барлық жауап дұрыс

59. Радикальды инновация инновациялық классификацияның қай түрінен шығады?

а) ыңғайлылық                                          

б) инновацияның потенциялы бойынша.

в) өндірістік циклдегі орны бойынша    

г) таратылымы бойынша

д) барлық жауап дұрыс   

60. Бұл ескі немесе бастапқы ортада жаңа жүйелердің пайда болуымен сипатталады?

а) таралу                                              

б) жаңадан өмірге келу.

в) ықшамдау                                       

г) тұрақтандыру                

д) бекіту

61. Қойылған мақсатқа жету үшін іс-әрекет тәсілде

рін анықтаудың үздіксіз процесі?

а) жоспарлау.                         

б) реттеу

в) ұйымдастыру                     

г) бақылау                  

д) талдау

62. Бизнес – жоспардың құрылу мерзімі.

а) 2 жыл                                   

б) 1 жыл 

в) 3 жыл.                                  

г) 4 жыл                      

д) 5 жыл

63. К/о-ң ұйымдастырушылық құрылымын сипаттайтын ақпараттар, жұмысты ұйымдастыру мен персонал туралы мәліметтер берілетін бизнес – жоспар бөлімі.

а) Резюме                                

б) Ұйымдастыру жоспары.

в) Қаржылық жоспар             

г) Өнім                                    

д) бәсеке                          

64. Есепке алынбаған факторларды көрсетуге әсер ететін, тәуекелдерді көрсететін жоспарлардың қабілеттілігін сипаттайтын принцип.

а) икемділік принципі                

б) келісімділік принципі

в) қамтамасыз ету принципі      

г) нақтылық принципі         

д) қатысу принципі

65. Венчурлық инновациялық жобаларды өткізу мен дайындаудың неше кезеңі бар?

а) 3                                               

б) 4

в) 2.                                              

г) 5                              

д) 7

66. Инновациялық жобаларды өткізу мен дайындаудың қажетті алғы шарттары.

а) реттеу мен ұйымдастыру              

б) жоспарлау мен басқару

в) реттеу мен жоспарлау                   

г) талдау мен бақылау

д) жоспарлау мен бақылау.


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 268;