ОСОБЛИВОСТІ ПРИКЛАДНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

1. Предмет і завдання прикладної соціальної психології.

2. Особливості прикладних досліджень у соціальній психології.

3. Прикладна соціальна психологія у різних сферах життєдіяльності людини.

 

 

Предмет і завдання прикладної соціальної психології

Предмет прикладної соціальної психології – закономірності діагностування, консультування і здійснення впливу на соціально-психологічні явища за допомогою психотехнологій у різних сферах, умовах і на різних рівнях)

Умови, в яких реалізуються соціально-психологічні явища - нормальні, - ускладнені, - екстремальні.
Рівні вивчення соціально-психологічних явищу прикладній психології - макрорівень (масові рухи, партії, соціальні інститути тощо); - мезорівень, тобто середній рівень (соціальні організації); - мікрорівень (малі групи); - особистісний рівень (соціально-психологічні характеристики суб'єкта).

 

Функції прикладної соціальної психології
(визначаються з урахуванням сфер застосування: економічної, політичної, соціальної та ін.)

Напрями прикладної соціальної психології

1. Соціально-психологічна діагностика передбачає встановлення діагнозу, тобто визначення конкретних характеристик соціально-психологічних явищ
2. Соціально-психологічне консультування включає спілкування психолога-консультанта з індивідом, групою з метою встановлення діагнозу і надання психологічної допомоги
3. Вплив на соціально-психологічні явища передбачає соціальні зміни в організації, особистісне і професійне зростання індивіда, розвиток групи

Завдання прикладної соціальної психології
(випливають із її структури, предмета і функцій)

1) дослідження соціально-психологічних чинників праці - проблем адаптації працівників на підприємстві, - ставлення персоналу до нововведень, - взаємин у виробничих групах, - групової ефективності, - стилю керівництва адміністративного складу, - організаційних комунікацій тощо;
2) розв'язання соціальних проблем - вивчення громадської думки, - консультування політиків, підприємців, - соціально-психологічні тренінги, - іміджмейкерство;
3) психотехнології впливу - впровадження рекомендацій психологів у практику, - оцінка ефективності впливу.

 

Особливості прикладних досліджень у соціальній психології.

Мета прикладних соціально-психологічних досліджень
(виявлення способів практичного застосування теоретичних знань)

Універсальні ознаки прикладних соціально-психологічних досліджень

1) наявність конкретного замовника

передбачає відносини «замовник – виконавець», які регламентуються відповідними правовими нормами, наділяючи замовника і виконавця певними правами і обов'язками;

2) наявність специфічної мови і термінології

прикладні соціально-психологічні дослідження є сферою спілкування професійної науки з непрофесійним середовищем, що породжує проблему мови; тому результати соціально-психологічного дослідження мають бути викладені у формі, доступній замовнику і придатній для використання на практиці;

3) використання специфічних гіпотез

їх формулюють здебільшого на основі практичних міркувань, а власне наукове дослідження повинно своїми узагальненнями підтвердити або спростувати гіпотезу;

4) деталізована система практичних рекомендацій

деталізована систему психотехнологій, термінів та етапів їх впровадження в практику;

5) використання власних критеріїв ефективності

передбачає розв'язання конкретного завдання, поставленого замовником;

6) відмінність ролей
«теоретика» і «практика»

якщо теоретик продукує і отримує знання про певний процес, то практик намагається реально його поліпшити.

Види прикладних соціально-психологічних досліджень

Описові

Найпростіший і найдоступніший спосіб вивчення соціально-психологічної реальності, метою якого є отримання емпіричної інформації про неї

Аналітичні

Полягають у побудові емпіричних моделей соціально-психологічного явища

Оцінні

Дозволяють оцінити кінцеві результати цілеспрямованого втручання у соціальні процеси, використовуючи різноманітні моделі та засоби

Специфіка прикладних соціально-психологічних досліджень

Соціально-психологічне дослідження пов'язане із втручанням дослідника у реальне життя індивідів, групи, у реальні відносини і умови життєдіяльності, тому психолог не повинен порушувати цей природний процес відносин і діяльності.

Джерелом інформації для соціального психолога є людина. Уся стратегія прикладного польового дослідження (в реальних умовах) побудована на постійній взаємодії дослідника і людини чи групи людей, включених у реальний процес життєдіяльності. Це вимагає від дослідника пильної уваги навіть до малопомітних внутрішніх і зовнішніх змін (підвищена емоційність, байдужість, конфліктні відносини між членами групи, між керівниками і персоналом тощо).

На ефективність соціально-психологічних досліджень впливає час їх проведення. Наприклад, опитування у робочий час може порушити виробничий процес. Організація його після роботи, навчання пов'язана з ризиком, що не всі візьмуть участь у ньому, а ті, які погодяться, можуть бути втомленими, що певною мірою деформує інформацію. У кожному випадку потрібна конкретна методика: суцільне опитування, опитування «добровольців» та ін.

Соціальний психолог має дотримуватися етичних норм під час досліджень, усвідомлювати моральну і соціальну відповідальність за їх результати й ефективність.

Ефективність соціально-психологічних досліджень засвідчують конкретні результати від упроваджень рекомендацій соціальних психологів, соціальний розвиток групи та її членів.


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 583; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!