Структура соціальної психологіїІ. М. Шаповал

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Навчальний посібник
для студентів спеціальностей
Психологія

Соціальна робота

Кривий Ріг-2017


ЗМІСТ

 

ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І МЕТОДИ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ. 3

1. Предмет і завдання соціальної психології 3

2. Структура соціальної психології 5

3. Методи соціальної психології 6

ОСОБЛИВОСТІ ПРИКЛАДНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ. 8

1. Предмет і завдання прикладної соціальної психології 8

2. Особливості прикладних досліджень у соціальній психології. 9

3. Прикладна соціальна психологія у різних сферах життєдіяльності людини 10

КАТЕГОРІЯ ОСОБИСТОСТІ В СОЦІАЛЬНІЙ ПСИХОЛОГІЇ. 14

1. Соціальна детермінація формування і розвитку особистості 14

2. Соціально-психологічні характеристики особистості 16

3. Соціально-психологічні структура особистості 18

4. Соціальні установки особистості 20

5. «Я-концепція» особистості як соціально-психологічний феномен. 24

СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК І СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ. 26

1. Сутність і співвідношення понять. 26

2. Соціальний розвиток особистості 27

3. Соціалізація особистості 29

ПСИХОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ СПІЛКУВАННЯ.. 33

1. Визначення, рівні і функції спілкування. 33

2. Форми і види спілкування. 35

3. Стратегії, тактики і стилі спілкування. 36

4. Засоби і соціокультурні аспекти спілкування. 38

КОМУНІКАЦІЯ ЯК ВНУТРІШНІЙ АСПЕКТ СПІЛКУВАННЯ.. 40

1. Сутність міжособистісної комунікації 41

2. Комунікативний простір міжособистісних відноси. 43

3. Вербальна і невербальна комунікація у спілкуванні 44

СОЦІАЛЬНА ПЕРЦЕПЦІЯ ЯК ВНУТРІШНІЙ АСПЕКТ СПІЛКУВАННЯ.. 47

1. Пізнання і розуміння у процесі міжособистісного спілкування. 47

2. Механізми соціальної перцепції 48

3. Ефекти соціальної перцепції 50

ІНТЕРАКЦІЯ ЯК ВНУТРІШНІЙ АСПЕКТ СПІЛКУВАННЯ.. 51

1. Психологічні особливості інтеракції як міжособистісної взаємодії у спілкуванні 51

2. Мотиваційні фактори і стратегії взаємодії 53

3. Взаємодія у спільній діяльності 54

4. Взаємодія і особистісний вплив. 55

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ТРУДНОЩІВ У СПІЛКУВАННІ. 60

1. Загальна характеристика труднощів у спілкуванні 60

2. Комунікативні бар’єри у спілкуванні 62

3. Конфліктне спілкування. 63

ФЕНОМЕН ГРУПИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ. 68

1. Соціальна спільність і соціальні групи. 69

2. Параметри, що характеризують індивіда як члена групи. 71

3. Види груп. 71

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ МАЛОЇ ГРУПИ.. 74

1. Умови утворення малої групи. 74

2. Концепції і моделі розвитку малої групи. 75

3. Закономірності групової динаміки. 77

ВНУТРІГРУПРОВІ ПОЦЕСИ В МАЛІЙ ГРУПІ. 81

1. Рівні взаємодії в малій групі 81

2. Соціально-психологічний клімат групи. 82

3. Структура соціальної влади малої групи. 83

ПСИХОЛОГІЯ ВЕЛИКИХ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП І МАСОВИХ ЯВИЩ... 87

1. Психологічні особливості масової комунікації 87

2. Великі соціальні групи. 88

3. Масові явища у великих групах. 91

 


ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І МЕТОДИ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

 

1. Предмет і завдання соціальної психології.

2. Структура соціальної психології.

3. Методи соціальної психології.

 

Предмет і завдання соціальної психології

Соціальна психологія – це наука, що вивчає закономірності і механізми виникнення, функціонування і вияву реальності у процесі суб’єктивного відображення людиною об’єктивних соціальних відносин і соціальних спільностей.

Отже, предметом соціальної психологіїє соціальний процес як спільна зміна людьми свого соціуму, як становлення і функціонування особливого соціально-психологічного простору та соціально-психологічної реальності, в яких відбуваються певні соціально-психологічні явища.

Соціально-психологічний простір
(об’єктивна форма суб'єктивного сприйняття)

Соціально-психологічний простір
представлений

- системою певних оцінок, уявлень і образів особистості; - соціальною діяльністю людей чи груп; - відносинами і взаємодіями між ними; - намірами, позиціями і цілями людей; - взаємозв’язками і взаємозалежностями людей і груп.

Психологічна природа
соціально-психологічного простору

1) безпосередньо впливає на діяльність людей; 2) опосередкований предметним і фізичним середовищем, матеріалізованим простором спільноти; 3) опосередкований системними властивостями спільності (цілісність, структурність, функціональна однорідність тощо).

Соціально-психологічна реальність
(сукупність поглядів, намірів, почуттів, думок людей, тобто соціально-психологічна реальність є соціальною психікою у соціально-психологічному просторі)

Психологічна природа

- виникає на межі соціального і психічного і має суттєві ознаки кожного з них;

- відображає закономірності та механізми взаємозв’язку соціального і психічного (взаємодія, взаємозалежність, взаємовплив);

- виникає в процесі взаємодії і спілкування людей;

- пов'язує в єдине ціле елементи індивідуального і соціального за внутрішніми законами соціуму;

- реалізує схвалення / несхвалення прийняття /неприйняття дій суб'єкта, довіри / недовіри до нього на підставі соціальних норм, але не виступає носієм цих соціальних норм;

- тому має щодо індивідів примусову силу, тобто спливає на поведінку і тим самим приводить її у відповідність до вимог конкретної спільності.

Зміст

1) психічне відображення особистістю соціально-психологічних явищ;

2) існування і регуляція соціального через суб'єктивне;

3) сприйняття людиною соціальних відносин і соціальних спільностей.

     

 

Соціально-психологічні явища

Психологічна природа

- відтворюють соціально-психологічну реальність;

- виникають у процесі взаємодії суб'єктів у певних умовах;

- спонукають і регулюють їхню поведінку;

- сприяють організації різних форм діяльності і спілкування;

- забезпечують обмін інформацією і переживаннями.

Види соціально-психологічних явищ

1) психічні процеси, властивості і стани індивіда виявляються внаслідок його включення:

- у взаємодію з іншими людьми (групи);

- у систему соціальних відносин в цілому (економіка, політика тощо);

2) феномени спілкування (взаємодії між людьми);

3) психічні процеси, властивості і стани соціальних груп як цілісних утворень, що не зводяться до окремих індивідів;

4) масові психічні явища (поведінка натовпу, паніка, чутки, мода, масові настрої).

Носії соціально-психологічних явищ

- особистість в системі відносин;

- взаємодія в системі «особистість – особистість»;

- мала група;

- взаємодія в системі «особистість – група»;

- взаємодія в системі «група – група»;

- велика соціальна група.

Сфери аналізу предмету в соціальній психології

Взаємодія
в системі
«Я» – «Інший»

- міжособові відносини, які виникають між людьми в процесі спілкування; - механізми пізнання та розуміння людьми один одного; - механізми взаємного впливу людей; - способи організації сумісної діяльності.

Вплив
соціальних умов
на «Я»

- вплив різних соціальних умов на поведінку та особистісні особливості людини. - соціалізація людини як процес засвоєння соціальних норм і правил суспільства в ході всього її життя. - соціальні установки, соціальні переваги, шляхи соціального впливу на формування і розвиток особистості людини.

Вплив
«Я» на соціальні умови

- соціально-психологічна історія людини з боку активного впливу особистості на її соціальне оточення. - людина як автор власного життя, своїх соціальних ролей та системи своїх соціальних зв’язків.

Взаємодія
в системі
«Група» – «Група»

- група як цілісна соціальна система, живий організм, що самоорганізується та саморозвивається, має певні цілі у своїй діяльності, визначається певними унікальними рисами. - механізми та закономірності взаємодії різних груп.

Завдання соціальної психології

1. Формування знань про соціально-психологічну реальність:

- вивчення механізмів і закономірностей суб'єктивного відображення об’єктивного соціуму;

- вивчення механізмів і закономірностей зміни соціально-психологічної реальності, засобів впливу на неї;

- розробка концепцій соціально-психологічної взаємодії різних суб’єктів;

- розробка методів соціально-психологічних досліджень.

2. Вивчення соціально-психологічної сутності особистості:

- місця і ролі особистості у суспільстві;

- соціально-психологічних характеристик особистості;

- соціально-психологічних типів особистості;

- комунікативних програм поведінки особистості.

3. Дослідження феноменології соціальної взаємодії і спілкування.

4. Вироблення теоретико-практичних основ соціально-психологічної діагностики, консультування, надання психологічної допомоги.

     

 

 

Структура соціальної психології

Структура соціальної психології у кожний історичний період її розвитку є результатом взаємодії двох протилежних і взаємопов’язаних процесів:

1) диференціації, тобто розділення соціальної психології на іі складові, розділи;

2) інтеграції соціальної психології з іншими ( не тільки психологічними) галузями науки.

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 633; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!