Тести з множинним вибором відповідей16. Основними завданнями Фонду соціального страхування та його робочих органів є:

а) навчання працюючих безпечним і нешкідливим методам та прийомам роботи;

б) реалізація державної політики у сфері соціального страхування від нещасного випадку;

в)надання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг відповідно Закону «Про загальнообов’язковедержавне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;

г) здійснення контрольних функцій на підприємстві;

д) профілактика нещасних випадків.

17. Кошти, що надходять до Фонду соціального страхування від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, повинні забезпечувати:

а) фінансування витрат на утримання та забезпечення діяльності Фонду;

б) реалізацію державної політики у сфері соціального страхування від нещасного випадку;

в)фінансування заходів з профілактики страхових випадків;

г) виплати по надзвичайним ситуаціям;

д) створення резерву коштів Фонду.

 

18. Дія Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» розповсюджується на:

а) осіб які працюють на умовах трудового договора (контракта) на підприємствах незалежно від форми власності;

б) фізичних осіб, які самостійно забезпечують себе роботою;

в)громадян України, які працюють на закордонних підприємствах;

г) громадян – суб’ктів підприємницької діяльності.

 

19. Трудовий договір вважає вважається укладеним:

а) у випадку, коли наказ чи розпорядження не були видані і працівника фактично не було допущено до роботи;

б) при оформленні наказа чи розпорядження власника про зарахування працівника на роботу ;

в)тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника було фактично допущено до роботи.

 

20. До обов’язків працівника за трудовим договором, відповідно Закону України “Про охорону праці» входить:

а) турбота про особисту безпеку і здоров’я та про безпеку і здоров’я оточуючих у процесі виконання роботи на території підприємства;

б) ведення обліку і розслідування нещасних випадків на виробництві;

в)проходження медичних оглядів у встановленому законодавством порядку;

г) виконання правил внутрішнього трудового розпорядку;

д) співпраця з роботодавцем у справах створення безпечних і нешкідливих умов праці;

е) своєчасне проведення загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

 

21. До обов’язків роботодавця щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці, відповідно Закону України “Про охорону праці» входить:

а) турбота про особисту безпеку і здоров’я та про безпеку і здоров’я оточуючих у процесі виконання роботи на території підприємства;

б) ведення обліку і розслідування нещасних випадків на виробництві;

в) виконання правил внутрішнього трудового розпорядку;

г) своєчасне проведення загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання;

д) вживання термінових заходів для допомоги потерпілим.

 

22. До надурочних робіт забороняється долучати:

а) вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до 3-х років;

б) працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і ПТУ без відриву від виробництва, у дні занять;

в) працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і ПТУ без відриву від виробництва, у вільні від занять дні;

г) осіб молодших 18 років;

д) інвалідів (за наявності їх згоди на участь у виконанні надурочних робіт).

 

23. Відшкодування моральної шкоди працівникові, завданої порушенням вимог щодо охорони праці здійснюється:

а) працівникам, молодшим 18 років ;

б) у випадку втрати потерпілим працездатності;

в) у випадку відсутності втрати потерпілим працездатності;

г) для працівників – жінок.

 

24. Виділяють такі групи витрат на поліпшення умов та охорону праці:

а) витрати, пов’язані з відшкодуванням потерпілим внаслідок травм та професійних захворювань ;

б) витрати на виплату надбавок потерпілим;

в) витрати на попередження і компенсацію несприятливого впливу умов праці (пільги і компенсації);

г) витрати на профілактику травматизму і профзахворювань;

д) витрати на ліквідацію наслідків аварій та нещасних випадків;

е) штрафи й інші відшкодування.

 

25. До принципів страхування від нещасного випадку відноситься:

а) однакова величина страхового тарифу незалежно від умов і стану безпеки праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності на кожному підприємстві;

б) економічна зацікавленість суб'єктів страхування у сплаті страхувальником страхових внесків ;

в) паритетність держави, представників застрахованих осіб та роботодавців в управлінні страхуванням від нещасного випадку;

г ) своєчасне та повне відшкодування шкоди страховиком;

д) надання державних гарантій реалізації застрахованими громадянами своїх прав.

 

26. Фонд соціального страхування від нещасних випадків зобов'язаний:

а) вести реєстр страхувальників;

б) письмово повідомляти страхувальнику умовний клас професійного ризику його підприємства — групу галузей (підгалузей) економіки або видів діяльності, що мають визначений для цієї групи рівень виробничого травматизму та професійної захворюваності;

в) інформувати працівників про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці, що діють у межах підприємства;

г) укладати угоди з лікувально-профілактичними закладами та окремими лікарями на обслуговування потерпілих на виробництві;

д) вивчати та використовувати досвід управління охороною праці та страхування від нещасного випадку в зарубіжних країнах;

е) забезпечувати належне оформлення і зберігання документації з питань охорони праці, а також своєчасно передавати їх до архіву для тривалого зберігання згідно з установленим порядком.

 

27. Забезпечення по страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань здійснюється у вигляді:

а) відшкодування втраченого заробітку;

б) одноразової допомоги;

в) допомоги по тимчасовій непрацездатності, що виплачується за рахунок коштів на обов'язкове соціальне страхування;

г) щомісячних страхових виплат, а також додаткових витрат на медичну, соціальну та професійну реабілітацію постраждалого;

д) грошової винагороди у вигляді надбавки до основної заробітної плати.

 

28. До категорії соціально захищених «незвільнюваних» працівників відносяться:

а) вагітні жінки;

б) жінки - інваліди;

в) жінки, які мають досвід практичної діяльності понад 40 років;

г) жінки, які мають дітей у віці до трьох років або до шести років у випадку, якщо дитина має потребу в домашньому догляді ;

д) самотні матері при наявності дитини у віці до 14 років.

 

29. Обов’язковому страхуванню від нещасного випадку підлягають:

а) особи, які забезпечують себе роботою самостійно;

б) особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту);

в) учні та студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять; під час занять, коли вони набувають професійних навичок;

г)церковнослужителі та особи, які працюють у релігійних організаціях на виборних посадах;

д) особи у період проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах;

е) особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових, виховно-трудових закладах та залучаються до трудової діяльності на виробництві цих установ або на інших підприємствах за спеціальними договорами.

 

30. Матеріальна шкода, заподіяна працівникові у момент звільнення при порушенні власником обов'язку згідно з чинним трудовим законодавством може бути з таких причин:

а) якщо власник не видав преміальний бонус до основної заробітної плати за виконання стандартних нормативів праці;

б) якщо власник не видав працівникові на його вимогу трудову книжку та паспорт, довідку про наявність стажу, про заробітну плату;

в) якщо власник неправильно заповнив трудову книжку та вказав невірні данні про трудову діяльність працівника;

г) якщо власник не видав працівникові на його вимогу довідку про наявність стажу, про заробітну плату.

 

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 340; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!