Тема 9. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 

Тести з одним варіантом відповіді

 

1. Відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров'я працівників або в разі їх смерті здійснюється:

а) підприємством;

б) Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України;

в) міністерством праці та соціальної політики України;

г) пенсійним фондом України;

д) благодійним фондом України « Відродження».

 

2. Пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці передбачені:

а) Кодексом законів про працю України;

б) Конституцією України.

в) Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

г) Законом України "Про охорону праці";

д)Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".

 

3. Підставою для призначення допомоги за тимчасовою непрацездатністю є:

а) листок непрацездатності;

б)трудова книжка;

в) довідка про трудовий стаж;

г) довідка з медичної комісії.

4. Соціальний захист робітників на виробництві гарантовано:

а) Законом України «Про охорону здоров’я»;

б) Законом України «Про охорону праці»;

в) Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

 

5. У разі затримки видачі трудової книжки з вини власника або уповноваженого ним органу, працівникові….

а) виплачується середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку;

б) видається установлена законом норма компенсації за моральний збиток;

в) надається тимчасовий відгул на період, встановлений роботодавцем;

г) роботодавець публічно вибачається за затримку трудової книжки перед усім робочим колективом.

6. Для фінансування Фонду соціального страхування вiд нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань не застосовують:

а) внески nрацедавцiв ;

б) прибуток , отриманий вiд тимчасово вiльних коштiв Фонду ;

в) внески застрахованих працівників;

г) кошти , отримані вiд стягнення штрафів i пенi;

д) добровiльнi внески.

 

7. Упродовж дії укладеного з робітником трудового договору роботодавець повинен, не пізніше ніж за … місяця, письмово інформувати робітника про зміни виробничих умов та розміри пільг та компенсацій, із урахуванням тих, що надаються йому додатково :

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4.

8. За порушення вимог законодавства про охорону npaцi адмiнiстрацiя пiдприємства має право притягти працівників до такого виду вiдповiдальностi:

а) дисциплiнарноi;

б) адмiнiстративноi ;

в) матерiальноi;

г) кримінальної.

 

9. Нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання, які спричинили застрахованій особі професійно обумовлену фізичну чи психічну травму за обставин, із настанням яких виникає право застрахованої особи на отримання матеріального забезпечення чи (або) соціальних послуг - це :

а) страховий ризик;

б) страховий випадок;

в) стійка втрата професійної працездатності.

 

10. Фізична особа, на користь якої здійснюється страхування - це:

а) застрахована особа;

б) страхувальник ;

в) страховик;

г) об’єкт страхування.

 

11. Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» роботодавець є:

а) застрахованою особою;

б) страхувальником;

в) страховиком;

г) об’єктом страхування.

 

12. Розмір суми страхової виплати за моральні збитки не може перевищувати:

а) 50 розмірів мінімальної заробітної плати, яка встановлена на день виплати;

б) 100 розмірів мінімальної заробітної плати, яка встановлена на день виплати;

в) 200 розмірів мінімальної заробітної плати, яка встановлена на день виплати;

г) 300 розмірів мінімальної заробітної плати, яка встановлена на день виплати.

 

13. Сума страхової виплати за моральні збитки визначається:

а) у судовому порядку;

б) за трудовим договором;

в) за усним договором між роботодавцем та працівником;

г) за колективним договором.

14. Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що пошкодження здоров’я наступило не тільки з вини роботодавця але і внаслідок порушення постраждалим нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги може бути зменшений не більше, ніж на:

а) 80%;

б) 70%;

в) 60%;

г) 50%.

15. У випадку смерті постраждалого від нещасного випадку або професійного захворювання витрати на його похорон здійснюються ... :

а) родичами загиблого;

б) підприємством;

в) Фондом соціального страхування.


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 277; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!