Чи можна в офісній компанії призначати спеціаліста з охорони праці ще й відповідальним за пожежну безпеку та за електробезпеку?Завдання 64

Чи існують нормативні акти України, які регулюють використання заправлених (відновлених) картриджів для принтерів? Чи є потенційна загроза для здоров'я співробітників, які знаходяться в одному приміщенні з принтерами, де використовуються заправлені картриджі?Чи належать роботи з обслуговування принтерів до робіт з підвищеною небезпекою?

        

Завдання 65

Підприємство змінило назву та код ЄДРПОУ. Чи потрібно в такому разі всьому персоналу наново проходити медичні огляди та інструктажі з охорони праці? Чи треба заводити на підприємстві та в його підрозділах нові журнали реєстрації інструктажів? Чи треба підприємству наново отримувати в органі Держпраці України дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки?

 

    Завдання 66

Чи вправі роботодавець звільнити керівників структурних підрозділів від первинного інструктажу на робочому місці?

 

Завдання 67

Чи зобов'язаний роботодавець вводити посаду спеціаліста з охорони праці у філії організації?

Завдання 68

Чи необхідно працівникам, зайнятим роботою на ПК, присвоювати групу I з електробезпеки?

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основні законодавчі та нормативно-правові акти

1. Закон України «Про охорону праці».

2. Кодекс законів про працю України.

3. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

4. Закон України «Про пожежну безпеку».

5. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

6. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного

благополуччя населення».

7. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхуваннявід нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, якіспричинили втрату працездатності».

8. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у

сфері господарської діяльності».

9. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р.№ 1112 «Деякіпитання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійнихзахворювань і аварій на виробництві».

11. НПАОП 0.00-4.03-04 «Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпрацівід 08.06.2004 р. № 151.

12. НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охоронипраці підприємства». Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 55.

13. НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноваженихнайманими працівниками осіб з питань охорони праці». Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 56.

14. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення

навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15.

15. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони

праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 р. № 9.

16. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».Наказ Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. № 255.

17. НПАОП 0.00-4.33-99 «Положення щодо розробки планів локалізації таліквідації аварійних ситуацій і аварій. Наказ Держнаглядохоронпрацівід 17.06.1999 р. № 112.

18. НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власникомнормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві». НаказДержнаглядохоронпраці від 21.12.1993 р. № 132.

19. НПАОП 0.00-6.13-05 «Порядок організації державного нагляду за

охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України».Наказ Держнаглядохоронпраці від 30.03.2004 р. № 92.

20. Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки таохорони праці. Затверджено Головою Держгірпромнагляду 16.01.2008 р.

21. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системиуправління охороною праці. Затверджено Головою Держгірпромнагляду07.02.2008 р.

Основна література

1. Ткачук К. Н., Халімовський М. О., Зацарний В. В. та ін. Основи охоронипраці: Підручник. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Основа, 2006. – 444 с.

2. Протоєрейський О. С, Запорожець О. І. Охорона праці в галузі: Навч.

посіб. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с.

3. Основи охорони праці: Підручник / За ред. проф. В.В.Березуцького – Х.:Факт, 2005. – 480 с.

4. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці:

Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. –

295 с.

5. Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці:Навчальний посібник з тестовим комплексом на CD/ за ред. К.Н. Ткачука. – К.:

Знання, 2010. – 167 с. + компакт-диск.

6. Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління охороною

праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. –367 с.

7. Желібо Є. П., Баранова Н. І., Коваленко В.В. Охорона праці в органах

державної податкової служби. Навч. посібник для ВНЗ. Ірпінь. - 2002.

8. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І. П. Охорона праці. Курс лекцій.Практикум: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с.

9. Охорона праці в будівництві: Навч. посіб. посібник / за редакцієюКоржика Б.М. і Іванова В.М. – Харків: Форт, 2010. – 388 с.

10. Березюк О. В., Лемешев М. С. Охорона праці в галузі радіотехніки: Навч.посіб. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 159 с.

11. Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в будівельній галузі: Навч.посіб. – Рівне: НУВГП, 2005. – 313с.

12. Батлук В. А. Охорона праці в галузі телекомунікацій: Навч. посіб. Львів:Афіша, 2003. – 320 с.

Інтернет-ресурси

1. http://www.dnop.kiev.ua - Офіційний сайт Державного комітету України зпромислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).

2. http://www.mon.gov.ua - Офіційний сайт Міністерства освіти і науки,

України.

3. http://www.mns.gov.ua - Офіційний сайт Міністерства надзвичайних

ситуацій України.

4. http://www.social.org.ua - Офіційний сайт Фонду соціального страхуваннявід нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

5. http://www.iacis.ru - Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеигосударств–участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).

6. http://base.safework.ru/iloenc - Энциклопедия по охране и безопасности

труда МОТ.

7. http://base.safework.ru/safework - Библиотека безопасного труда МОТ.

8. http://www.nau.ua - Інформаційно-пошукова правова система «Нормативніакти України (НАУ)».

9. http://www.budinfo.com.ua - Портал «Украина строительная: строительныекомпании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ».

10. http://www.oxpaha.ru - ОХРАНА. Интернет-газета о безопасности.

11. http://www.tehdoc.ru - Интернет-проект «Техдок.ру» - ресурс,посвященный вопросам охраны труда и промышленной безопасности.

12. http://www.gazeta.asot.ru - Электронная версия газеты «БезопасностьТруда и Жизни».

 


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 454; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!