Чому необхідно здійснювати контроль за виконанням управлінських рішень?1. Тому, що є працівники, які за контроль отримують гроші, і вони контролюють все, оскільки це їх професійний обов'язок.

2. Щоб своєчасно виявити відхилення у виконанні рішень і вжити відповідних заходів.

3. Щоб виконавці боялись і добре їх виконували.

4. Керівник для того й існує в організації, щоб здійснювати контроль.

У чому полягає специфіка соціально-психологічних методів менеджменту ?

1. Вони безпосередньо впливають на психологію працівників.

2. Вони спрямовані на соціальні інтереси особи та колективу в управлінському процесі.

3. Вони спрямовані на інтереси окремих працівників організації.

4. Вони м'яко впливають на працівника.

277. Методи менеджменту змінюються під впливом:

1. Змін умов діяльності організації.

2. Змін умов діяльності організації, досягнень сучасної науки та досвіду ефективного господарювання.

3. Досвіду ефективного господарювання.

4. Західного досвіду управління підприємствами.

На які види можна умовно поділити організаційно-розпорядчі методи залежно від характеру їх впливу на організації?

1. Організаційного та психологічного впливу.

2. Психологічного та економічного впливу.

3. Організаційного та розпорядчого впливу.

4. Розпорядчого та соціального.

Що входить до засобів організаційного впливу на систему управління?

1. Регламентування та інструктування.

2. Інструктування та нормування.

3. Регламентування , нормування та інструктування.

4. Регламентування.

280. Методи менеджменту – це:

1. Способи впливу на персонал організації.

2. Сукупність способів і прийомів впливу на персонал організації з метою досягнення її місії і цілей.

3. Прийоми впливу керівників організації на своїх підлеглих.

4. Засоби впливу керуючої системи на керовану з метою отримання оптимальних прибутків.

Як умовно класифікуються методи менеджменту?

1. Економічні та організаційні.

2. Економічні, організаційно-розпорядчі та соціально-психологічні.

3. Соціальні та економічні.

4. Економічні та психологічні.

Хто повинен розробляти положення про структурний підрозділ організації?

1. Керівник підрозділу.

2. Керівник підрозділу або за дорученням керівника інші спеціалісти.

3. Спеціалісти підрозділу.

4. Керівники всіх підрозділів.

Хто видає письмові накази організації?

1. Заступники керівника.

2. Керівник організації, а в разі його відсутності - відповідні заступники.

3. Менеджери підрозділів організації.

4. Спеціалісти та менеджер.

284. До економічних методів менеджменту не відносяться:

1. Оподаткування та кредитування.

2. Комерційний розрахунок та встановлення тарифів.

3. Накази та розпорядження.

4. Регулювання цін та встановлення акцизного збору.

285. До соціально-психологічних методів не відносяться:

1. Соціальне прогнозування розвитку персоналу.

2. Гуманізація праці.

3. Соціальне нормування.

4. Комерційний розрахунок.

286. До організаційно-розпорядчих методів не відносяться:

1. Статути та положення.

2. Регулювання цін та встановлення акцизного збору.

3. Графіки, накази та розпорядження.

4. Постанови та приписи.

287. Управлінське рішення – це:

1. Форма управлінської діяльності менеджера з метою виконання завдань.

2. Результат діяльності менеджерів.

3. Основна форма впливу менеджера на об'єкт управління з метою досягнення поставлених цілей.

4. Форма керівництва організацією.

288. До одноосібних управлінських рішень відносяться:

1. Постанови, розпорядження та приписи.

2. Постанови та накази.

3. Накази, розпорядження, вказівки та резолюції менеджерів.

4. Накази і вказівки.

289. Довгострокові рішення спрямовані на:

1. Виконання стратегічних і тактичних завдань.

2. Вирішення переважно довгострокових завдань.

3. Вирішення стратегічних завдань.

4. Вирішення переважно тактичних завдань.

290. Короткострокові рішення орієнтовані на:

1. Оперативні цілі.

2. Тактичні цілі.

3. Досягнення запланованих економічних показників.

4. Тактичні та оперативні цілі.

291. Метод експертних оцінок у прийнятті рішень полягає:

1. У залученні тільки досвідчених, з практичним досвідом, керівників підрозділів.

2. У залученні кваліфікованих фахівців для вироблення рішень з конкретної проблеми.

3. У залученні керівників провідних підрозділів для вироблення найважливіших рішень.

4. У залученні всіх фахівців для вироблення рішень.

292. Метод мозкового штурму у прийнятті рішень полягає в організації:

1. Колективного обговорення тільки окремих проблем і вироблення рішення.

2. Переважно колективного обговорення окремих проблем.

3. Обговорення актуальних проблем.

4. Колективного обговорення проблем і вироблення оптимального рішення.

293. Основними вимогами до управлінських рішень є:

1. Обґрунтованість, правомочність, законність, ефективність.

2. Обґрунтованість, оперативність, реальність, цілеспрямованість, ефективність, правомочність і законність.

3. Цілеспрямованість, обґрунтованість, реальність, законність та ефективність.

4. Обґрунтованість і законність.

294. Для обґрунтованого прийняття рішення менеджеру необхідно мати:

1. Систематизовану і достовірну інформацію.

2. Повну і систематизовану інформацію.

3. Повну і достовірну інформацію.

4. Повну, достовірну і систематизовану інформацію.

295. Управлінське рішення – це:

1. Форма впливу керуючої системи на керовану для досягнення певних цілей.

2. Засіб впливу керуючої системи на керовану.

3. Метод впливу керуючої системи на керовану.

4. Метод впливу керівника організації на підлеглих.

296. Що є основною метою розробки і реалізації управлінських рішень на будь-якому рівні управління ?

1. Виконання виробничих завдань.

2. Отримання прибутку.

3. Досягнення великих прибутків.

4. Досягнення цілей організації.

297. Що означає прийняти управлінське рішення?

1. Одержати його і зареєструвати.

2. Ознайомитись з його змістом і підтвердити зрозумілість.

3. Втілити його в норму, яка вимагає обов'язковості виконання.

4. Зареєструвати рішення.


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 753;