У чому полягає основна перевага матричних організаційних структур управління ?1. Орієнтація на встановлення належних інформаційних зв'язків між ланками управління.

2. Висока гнучкість та орієнтація на нововведення.

3. Орієнтація на нововведення.

4. Орієнтація на завоювання нових ринків збуту продукції.

193. Відповідальність у менеджменті – це:

1. Обов'язок членів колективу звітувати про виконання завдань.

2. Обов'язок відповідати за свої дії.

3. Обов'язок виконувати поставлені завдання.

4. Акуратно і вчасно виконувати доручені завдання.

194. Повноваження – це:

1. Обмежене право використовувати ресурси організації і спрямовувати зусилля підлеглих працівників на виконання певних завдань.

2. Право розпоряджатися фінансовими ресурсами.

3. Право розпоряджатися людськими ресурсами.

4. Право розпоряджатися майном підприємства.

Що слід розуміти під організацією взаємодії як функцією менеджменту?

1. Стосунки, які складаються між керівниками вищої та середньої ланок.

2. Вид управлінської діяльності, який відображає процес створення структури управління підприємством.

3. Відносини, які складаються між органами управління та окремими працівниками.

4. Поділ організації на окремі підрозділи відповідно до цілей і стратегії.

Що слід розуміти під делегуванням?

1. Передача керівниками своїх прав підлеглим.

2. Передача керівниками своїх обов'язків окремим спеціалістам.

3. Передача керівниками відповідальності своїм підлеглим.

4. Це основний процес, за допомогою якого керівництво встановлює формальні взаємини працівників в організації.

197. Згідно з продуктовою структурою конкретному керівникові організації делегують повноваження:

1. З управління певним типом продукції.

2. З управління певним підрозділом.

3. З управління певними спеціалістами.

4. З управління певними групами працівників.

Чим визначаються повноваження в організації?

1. Політикою та правилами.

2. Процедурами та операціями.

3. Політикою, процедурами, правилами, які мають властивість розширятися в напрямі вищих рівнів управління.

4. Правилами.

Що створює делегування лінійних повноважень в організації?

1. Виробничі підрозділи.

2. Ієрархію рівнів управління.

3. Ланки управління.

4. Підсистеми управління.

Яка організаційна структура вважається найбільш ефективною для організацій, які мають філіали у різних регіонах?

1. Функціональна.

2. Лінійна.

3. Змішана.

4. Дивізіонна.

Що слід розуміти під органіграмою організаційної структури управління?

1. Зв'язки між органами управління.

2. Побудову зв'язків між окремими ланками управління.

3. Схематичне відображення структури управління, всіх зв'язків, що існують між органами управління.

4. Відображення взаємовідносин між керуючою і керованою підсистемами.

Що слід відносити до основних недоліків структури управління, яка орієнтована на споживача?

1. Великий ризик обсягу обслуговування споживачів.

2. Великий ризик обсягу обслуговування та труднощі координації діяльності всіх підрозділів організації.

3. Труднощі координації діяльності всіх підрозділів організації.

4. Великий ризик в отриманні запланованих прибутків.

Які загальні показники використовуються найчастіше для визначення ефективності будь-якої організаційної структури управління?

1. Рівень виконання виробничих завдань.

2. Рівень виконання запланованих прибутків.

3. Рівень досягнення цілей організації.

4. Рівень виконання основних завдань та цілей організації.

204. Цінність винагороди працівника організації – це:

1. Передбачення поведінки працівника, який дістав винагороду.

2. Передбачення ставлення працівника до виконання своїх функцій.

3. Передбачення ступеня відносного задоволення, що відчуває працівник, який дістав певну винагороду.

4. Передбачення поведінки працівника.

205. Процесуальні концепції мотивації працівників організацій враховують:

1. Групову поведінку людей в процесі виконання своїх функцій.

2. Індивідуальну поведінку людей в процесі виконання своїх функцій.

3. Поведінку окремих працівників у процесі виконання своїх функцій.

4. Поведінку всіх працівників організації.

206. Теорія мотивації персоналу розглядає дві основні групи концепцій мотивації:

1. Змістовні та організаційні.

2. Змістовні та процесуальні.

3. Процесуальні та матеріально-грошові.

4. Змістовні та грошові.

207. Основною формою матеріального стимулювання персоналу організацію:

1. Премії.

2. Премії та цінні подарунки.

3. Цінні подарунки та заробітна плата.

4. Заробітна плата.

 

208. Мотивація базується на:

1. Потребах і самовираженні.

2. Потребах і винагородах.

3. Винагородах і задоволенні окремих людей.

4. Задоволенні всіх людей.

209. Потреби бувають:

1. Первинні і внутрішні.

2. Внутрішні і вторинні.

3. Первинні, вторинні, внутрішні і зовнішні.

4. Внутрішні і зовнішні.

210. До первинних потреб відносяться:

1. Психологічні.

2. Фізіологічні.

3. Економічні.

4. Матеріальні.

211. До прецесійних теорій мотивації не відносять:

1. Теорію очікувань Врума.

2. Теорію Туган-Барановського.

3. Теорію Портера і Лоулера.

4. Теорію справедливості.

212. Теорія мотивації Мак-Клелланда передбачає враховувати такі основні потреби:

1. Влади і причетності.

2. Успіху і влади.

3. Влади, успіху, причетності.

4. Влади і економічної зацікавленості.

213. Згідно з двофакторною теорією Герцберга всі фактори поділяються на:

1. Гігієнічні та економічні.

2. Економічні та психологічні.

3. Гігієнічні та психологічні.

4. Гігієнічні та мотиваційні.

214. Теорія очікувань базується на:

1. Очікуванні визнання заслуг з боку керівника.

2. Очікуванні появи якоїсь події.

3. Очікуванні підвищення посадового окладу.

4. Очікуванні підвищення.

215. До зовнішніх потреб відносяться:

1. Зарплата і службове авто.

2. Зарплата, кар'єра, додаткова відпустка тощо.

3. Службове авто і кар'єра.

4. Зарплата і додаткова відпустка.

216. До змістовних теорій мотивації відносяться:

1. Теорія Герцберга і Маслоу.

2. Теорія Туган-Барановського і Маслоу.

3. Теорія Мак-Клелланда і Маслоу.

4. Теорія Туган-Барановського, Маслоу, Мак-Клелланда, Герцберга.

217. До змістовних теорій мотивації не відноситься:

1. Теорія Мак-Клелланда.

2. Теорія Маслоу.

3. Теорія очікувань Врума.

4. Теорія Туган-Барановського.

218. До прецесійних теорій мотивації відносяться:

1. Теорія очікувань Врума і Маслоу.

2. Теорія очікувань Врума, теорія справедливості, прецесійна теорія Портера і Лоурела.

3. Теорія Туган-Барановського.

4. Теорія Маслоу.


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 490;