Що слід розуміти під терміном «потреба»?1. Відчуття фізіологічної або психологічної нестачі чого-небудь.

2. Відчуття нестачі чого-небудь.

3. Відчуття психологічної нестачі чого-небудь.

4. Відчуття фізіологічної та матеріальної нестачі чого-небудь.

Які основні групи мотивів до праці виділив український вчений В. Підмарков?

1. Забезпечення та визнання.

2. Визнання та престиж.

3. Забезпечення, визнання, престиж.

4. Забезпечення та престиж.

Як слід розуміти мотиви престижу?

1. Намагання працівника зайняти найвищу посаду в організації.

2. Намагання працівника реалізувати свою соціальну роль, взяти участь у суспільно значущій роботі.

3. Намагання працівника отримувати високу зарплату.

4. Намагання працівника взяти участь у суспільній роботі.

222. Коли історично виникли питання мотивації праці?

1. З часів виникнення грошей.

2. З часів виникнення організацій.

3. З часів виникнення керівника організації.

4. З часів зародження організованого виробництва.

Які основні групи потреб виділив український вчений Туган-Барановський?

1. Фізіологічні та альтруїстичні.

2. Статеві та фізіологічні.

3. Фізіологічні, статеві, симптоматичні інстинкти та потреби, альтруїстичні.

4. Фізіологічні та симптоматичні.

224. Що є основною мотивацією праці в японських корпораціях?

1. Отримання високих матеріальних винагород.

2. Гармонізація між працею і капіталом.

3. Визнання заслуг.

4. Постійне підвищення кваліфікації персоналу.

Чому необхідно здійснювати контроль за виконанням управлінських рішень?

1. Тому, що є працівники, які безвідповідально ставляться до своїх обов'язків.

2. Щоб своєчасно виявити відхилення у виконанні рішень і вжити відповідних заходів.

3. Щоб виконавці боялись і добре їх виконували.

4. Щоб виконавці своєчасно виконували завдання.

Коли здійснюється попередній контроль в організації?

1. У період виконання запланованих робіт.

2. До фактичного початку виконання певних робіт.

3. Після виконання запланованих робіт.

4. У період виконання окремих робіт.

Коли здійснюється поточний контроль в організації?

1. У ході проведення певних робіт.

2. Після виконання певних робіт.

3. До фактичного початку виконання певних робіт.

4. У ході проведення і виконання всіх запланованих робіт.

Коли здійснюється заключний контроль в організації?

1. До фактичного початку виконання робіт.

2. У ході проведення певних робіт.

3. Після виконання запланованих робіт.

4. В ході проведення і після виконання всіх робіт.

229. До форм і методів контролю відносяться:

1. Аналіз та ревізія.

2. Аналіз, перевірка, ревізія, обстеження тощо.

3. Ревізія та обстеження.

4. Перевірка та обстеження.

230. Основними завданнями контролю є:

1. Забезпечення виконання відповідних виробничих завдань.

2. Забезпечення досягнення місії і цілей організації.

3. Забезпечення досягнення запланованого прибутку.

4. Забезпечення постійного розвитку організації.

Які існують види контролю?

1. Попередній і заключний.

2. Попередній і поточний.

3. Поточний і заключний.

4. Попередній, поточний і заключний.

Яким чином реалізується попередній контроль?

1. Через встановлені правила.

2. Через поведінку людей.

3. Через відповідні процедури.

4. Через правила, процедури, поведінку тощо.

233. Контроль має бути:

1. Об'єктивним і гласним.

2. Гласним і дійовим.

3. Об'єктивним, діловим, ефективним, систематичним і гласним.

4. Ефективним.

234. Для зменшення потреб у контролі доцільно:

1. Створювати організаційні та соціально-психологічні передумови для персоналу.

2. Створювати відповідні соціальні передумови для персоналу.

3. Створювати відповідні організаційні умови для персоналу.

4. Постійно удосконалювати систему стимулювання праці персоналу.

235. Контроль – це:

1. Вид управлінської діяльності щодо забезпечення виконання певних завдань та досягнення цілей організації.

2. Вид людської діяльності.

3. Спостереження за роботою персоналу організації.

4. Спостереження за виконанням персоналом окремих завдань.

Хто має здійснювати контроль за виконанням поставлених завдань перед колективом?

1. Спеціалісти.

2. Робітники.

3. Керівники.

4. Окремі керівники.

Як здійснюється поточний контроль в організації?

1. Шляхом заслуховування працівників організації на виробничих нарадах.

2. Шляхом спостереження за роботою працівників.

3. Через систему зворотного зв'язку між керуючою і керованою системами.

4. Шляхом доповідей на зборах і нарадах.

238. Розпорядчі методи менеджменту базуються на:

1. Властивих системі управління відносинах влади і підпорядкування.

2. Відносинах влади.

3. Відносинах підпорядкування.

4. Відносинах влади і підпорядкування.

239. В організаційно-розпорядчих методах менеджменту реалізується:

1. Організаційний вплив.

2. Розпорядчий вплив.

3. Адміністративний вплив.

4. Функція організації, яка передбачає організаційний і розпорядчий вплив.

240. Організаційне нормування як вид впливу на об'єкти управління передбачає:

1. Розроблення нормативів для ефективного управління.

2. Розроблення і використання організаційних нормативів для стабільного збалансованого і стійкого управління.

3. Розроблення правил та інструкцій для регулювання діяльності персоналу.

4. Розроблення і використання правил і нормативів.

241. Економічні методи менеджменту ґрунтуються на використанні:

1. Економічних інтересів кожної особи.

2. Економічних інтересів колективу і особи.

3. Матеріальних інтересів тільки колективу.

4. Матеріальних інтересів тільки особи.

242. Методи менеджменту – це:

1. Форма впливу на людей для отримання великих прибутків.

2. Засіб впливу на персонал.

3. Засоби впливу на об'єкти управління.

4. Засоби впливу керуючої системи на керовану з метою досягнення певних цілей.


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 527;