Чому управління носить функціональний характер?1. Тому що управління - це діяльність, а будь-яка діяльність розглядається як функціонування чогось, наприклад -підприємства.

2. Тому що управління вимагає (передбачає) здійснення різного характеру впливу на певний об'єкт.

3. Це пов'язано з розподілом праці в управлінні.

4. Це пов'язано з кооперацією праці.

В якому порядку реалізуються основні (загальні) функції управління?

1. Організація, планування, контроль, мотивація.

2. Планування, організація, контроль, мотивація.

3. Планування, організація, мотивація, контроль.

4. Організація, контроль, мотивація, планування.

Що повинні відображати функції менеджменту?

1. Основні закономірності управління системами.

2. Відносини, які складаються між керуючою та керованою системами.

3. Основні властивості, зв'язки та відносини управління.

4. Основні завдання керуючої та керованої системи.

На що переважно спрямовані функції менеджменту?

1. На досягнення певної мети організації.

2. На виконання виробничих завдань.

3. На досягнення відповідних економічних та соціальних показників в діяльності організації.

4. На досягнення запланованих прибутків.

127. Які функції менеджменту слід вважати загальними?

1. Контролю і організації.

2. Планування і мотивації.

3. Організація і контроль.

4. Планування, організація, мотивація та контроль.

128. До загальних основних функцій менеджменту належать:

1. Науковість, цілеспрямованість, послідовність.

2. Планування, організація, мотивація, контроль.

3. Координація, складання звітів, контроль.

4. Організація, контроль та планування.

Що таке менеджмент з функціональних позицій?

1. Процес планування, організації, мотивації.

2. Процес планування, організації, контролю та регулювання.

3. Процес планування, організації, мотивації та контролю, які необхідні для досягнення певної цілі.

4. Процес контролю та організації.

130. До числа основних загальних функцій менеджменту не належать:

1. Планування.

2. Кредитування.

3. Організації, мотивації.

4. Контроль.

Хто розподіляє функції управління в організації?

1. Спеціалісти.

2. Робітники.

3. Керівник організації.

4. Спеціалісти та робітники.

Хто розподіляє функції в підрозділі організації?

1. Керівник підприємства.

2. Відділ персоналу.

3. Економісти.

4. Керівник підрозділу.

Що таке функції менеджменту?

1. Конкретний особливий вид діяльності, що визначає напрямки або стадії процесу управління.

2. Вид управлінської діяльності.

3. Стадії процесу управління.

4. Вид діяльності.

134. Наукою про управління управлінські функції розглядаються як:

1. Незалежні одна від одної види діяльності.

2. Застосування методів наукового дослідження до проблем, що виникають в організації.

3. Серія безперервних взаємопов'язаних дій.

4. Надання допомоги працівникові в усвідомленні власних можливостей щодо виконання дорученого завдання.

У результаті чого виникли функції управління?

1. В результаті поділу праці.

2. В результаті поділу і спеціалізації праці.

3. В результаті кооперації праці.

4. В результаті поділу і кооперації праці.

Які основні функції виділяє А. Файоль?

1. Планування, організацію, мотивацію і координування.

2. Організацію і координування.

3. Планування, організацію, розпорядництво, координування і контроль.

4. Координування і контроль.

137. Чітко окреслене коло питань та завдань, які вирішуються певною посадовою особою чи структурним підрозділом апарату управління у процесі управління підприємством (організацією) – це:

1. Методи менеджменту.

2. Принципи менеджменту.

3. Функції менеджменту.

4. Закони управління.

138. Функції менеджменту відображають:

1. Відносини, які складаються між керуючою та керованою системами.

2. Основні закономірності управління системами.

3. Основні властивості, зв'язки та відносини управління.

4. Основні види діяльності в організації.

139. Процес створення умов, які впливають на поведінку людини і дозволяють спрямовувати її в потрібний для організації бік, зацікавити людину в активній сумлінній роботі, відносять до функції:

1. Координації.

2. Організації.

3. Планування.

4. Мотивації.

140. Функції менеджменту спрямовані:

1. На розроблення та розподіл завдань між виконавцями.

2. На досягнення відповідних економічних та соціальних показників у діяльності організації.

3. На виконання виробничих завдань.

4. На досягнення певної мети організації.

Що мається на увазі під поняттям «функція планування «?

1. Встановлення цілей та завдань розвитку об'єктів управління, визначення шляхів та засобів їх досягнення.

2. Встановлення цілей організації.

3. Визначення шляхів і засобів виконання завдань.

4. Визначення способів досягнення цілей організації.


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 354;