Що мається на увазі під поняттям «організація»?1. Об'єднання людей для виконання певних робіт.

2. Свідоме об'єднання людей, яке діє на основі визначених процедур та правил і спільно реалізує певну програму або цілі.

3. Група людей, що спільно реалізують певну програму.

4. Група людей, що об'єднуються на основі симпатії один до одного для реалізації власних цілей.

Що слід розуміти під місією організації?

1. Основні завдання організації.

2. Основні функції організації.

3. Основний напрямок діяльності.

4. Чітко виражену причину існування.

104. До основних складових елементів внутрішнього середовища організації не належать:

1. Споживачі, конкуренти, закони.

2. Цілі, завдання.

3. Персонал, технології.

4. Структура управління.

105. Визначаються такі фази життєвого циклу організації:

1. Утворення, становлення, розвиток, відродження.

2. Народження, зрілість.

3. Народження, дитинство, юність, зрілість, старіння, відродження.

4. Народження, зрілість, відродження.

106. Організація, що має однозначні внутрішні взаємозв'язки і жорстку регламентацію всіх сторін діяльності – це:

1. Первинна організація.

2. Органічна організація.

3. Вторинна організація

4. Механістична організація.

 

107. Характерні ознаки органічної організації:

1. Розмитість меж, значна самостійність окремих ланок, слабка ієрархічність, перевага неформальних відносин.

2. Однозначні внутрішні взаємозв'язки, жорстка регламентація всіх сторін діяльності.

3. Однозначні внутрішні взаємозв'язки, розмитість меж, перевага неформальних стосунків.

4. Неоднозначні внутрішні взаємозв'язки.

 

108. Визначте характерні ознаки неформальної організації:

1. Соціальне утворення, яке виконує певні завдання.

2. Виникає спонтанно, її члени вступають у взаємовідносини один з одним досить регулярно, не завжди має визначену мету.

3. Об'єднання людей, наявність мети, спонтанне виникнення.

4. Соціальне утворення, що виникає спонтанно, визнане державою.

109. Горизонтальний розподіл праці – це:

1. Розподіл праці на складові, які відділяють роботу по координації від самої діяльності.

2. Розподіл влади між керівниками різних рівнів управління.

3. Розподіл значного обсягу роботи на численні невеликі спеціалізовані завдання.

4. Розподіл праці між керівником і підлеглими.

Чи можуть неформальні організації заважати досягненню формальних цілей?

1. Не можуть.

2. Можуть.

3. Іноді можуть.

4. Ніколи не заважають.

Що слід розуміти під організаційною структурою управління?

1. Склад і супідрядність взаємопов'язаних управлінських ланок, які забезпечують здійснення функцій і завдань управління організацією,

2. Склад ланок управління організацією.

3. Супідрядність управлінських взаємозалежних ланок управління.

4. Розподіл управлінського персоналу на підрозділи.

Що створює структуру управління організацією?

1. Сукупність лінійних органів управління.

2. Сукупність функціональних служб.

3. Сукупність лінійних і функціональних служб (органів).

4. Сукупність різних підрозділів (органів) управління.

Де переважно застосовується лінійна структура управління?

1. В управлінні великими організаціями.

2. В управлінні малими організаціями.

3. В управлінні об'єднаннями організацій.

4. В управлінні окремими організаціями.

Який тип оргструктур управління вважається найбільш простим?

1. Функціональний.

2. Змішаний.

3. Лінійний.

4. Матричний.

Що слід розуміти під органом управління в організації?

1. Сукупність ланок керованої системи.

2. Ланку або сукупність ланок керуючої системи.

3. Окремі ланки управління організацією.

4. Осіб, які здійснюють управлінський вплив на трудовий колектив.

Що належить до елементів організаційних структур управління?

1. Органи всіх систем управління організацією та взаємозв'язки між ними.

2. Система взаємозв'язків між органами управління.

3. Ланки управління організацією.

4. Сукупність різних підрозділів органів управління.

117. Що визначає взаємозв'язок (супідрядність) ланок в організації?

1. Органи управління організацією.

2. Порядок підпорядкування органів управління.

3. Рівень управління.

4. Порядок розташування окремих ланок в організації.

118. Вид господарської діяльності, коли всі її учасники займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність по зобов'язаннях товариства усім своїм майном, - це:

1. Товариство з додатковою відповідальністю.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю.

3. Повне товариство.

4. Командитне товариство.

119. Вид господарської діяльності, при якій його учасники відповідають по боргах підприємства своїми внесками у статутний фонд, а при нестачі цих сум – додатково майном, що їм належить:

1. Повне товариство.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю.

3. Командитне товариство.

4. Товариство з додатковою відповідальністю.

120. Вид господарської діяльності, при якій частина учасників відповідає по боргах усім своїм майном, а частина тільки в межах своїх внесків у статутний фонд:

1. Дочірнє товариство.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю.

3. Повне товариство.

4. Командитне товариство.

121. Одна з форм монополій, об'єднання багатьох промислових, фінансових і торговельних підприємств, що формально зберігають самостійність, а фактично підпорядковані фінансовому контролю і керівництву пануючої в об'єднанні групі підприємств:

1. Концерн.

2. Картель.

3. Консорціум.

4. Корпорація.

122. Одна з основних форм монополій, учасники якої домовляються про обсяги виробництва, ринки збуту, умови продажу, ціни, рівень заробітної плати, строки платежу:

1. Концерн.

2. Консорціум.

3. Картель.

4. Корпорація.


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 374;