Що слід розуміти під поняттям «функція мотивації»?1. Процес досягнення поставлених перед адміністрацією цілей.

2. Спонукання себе до ефективної діяльності.

3. Процес спонукання себе та інших до ефективної діяльності і досягнення поставлених перед організацією цілей.

4. Спосіб впливу на персонал з метою досягнення цілей.

Що забезпечує управлінська «функція мотивації»?

1. Досягнення особистих цілей.

2. Спонукання працівників до ефективного виконання поставлених завдань.

3. Виконання прийнятних управлінських рішень.

4. Забезпечення безперечного впливу на підлеглого.

Коли здійснюється поточний контроль в організації?

1. Після виконання певних робіт.

2. До фактичного початку виконання певних робіт.

3. У ході проведення певних робіт.

4. Тоді, коли зручно керівникові.

Коли здійснюється заключний контроль в організації?

1. До фактичного початку виконання робіт.

2. Після виконання запланованих робіт.

3. У ході проведення певних робіт.

4. Тоді, коли зручно керівникові.

146. Відповідно до концепції Мескона основні (загальні) функції управління реалізуються у такому порядку:

1. Планування, організація, мотивація, контроль.

2. Організація, планування, контроль, мотивація.

3. Планування, організація, контроль, мотивація.

4. Мотивація, контроль, планування, організація.

147. На впевненості у тому, що за відповідно виконану роботу людина отримає винагороду, ґрунтується наступна теорія мотивації:

1. Справедливості.

2. Потреб.

3. Винагород.

4. Очікування.

148. До засобів мотивації праці не відносяться:

1. Винагороди.

2. Проведення виробничих нарад.

3. Підвищення кваліфікації персоналу.

4. Забезпечення умов для самовираження.

149. Організаційне планування здійснюється:

1. Тільки на вищому рівні управління,

2. На вищому та середньому рівні управління.

3. На середньому рівні управління.

4. На всіх рівнях управління.

150. Стратегія скорочення – це:

1. Стратегія поєднання альтернатив.

2. Стратегія останньої дії.

3. Стратегія обмеження окремих видів діяльності.

4. Стратегія поведінки організації в певних умовах.

151. Тактика організації – це:

1. Короткострокові плани, які конкретизують стратегію.

2. Завдання, які треба виконувати.

3. Види робіт по досягненню цілей.

4. Плани робіт, які слід виконувати.

 

152. Процес оцінки стратегії організації – це:

1. Аналіз фактично досягнутих результатів роботи.

2. Порівняння виконання запланованих робіт з фактичними результатами.

3. Механізм зворотного зв'язку для коригування стратегії.

4. Аналіз поточних результатів роботи.

 

153. Для практичної реалізації стратегічних планів організації розробляють:

1. Тактику, правила, бюджети.

2. Тактику і правила.

3. Бюджети.

4. Правила.

 

154. Для розроблення стратегічного плану вище керівництво організації повинно виявити:

1. Сильні сторони своїх конкурентів.

2. Внутрішні сильні і слабкі сторони своєї організації.

3. Слабкі сторони своєї організації та конкурентів.

4. Сильні сторони конкурентів.

 

155. За допомогою аналізу зовнішнього середовища організації її керівники повинні:

1. Вивчати стратегію і тактику своїх конкурентів.

2. Оцінювати зміни, які перешкоджають досягненню цілей організації.

3. Вивчати зміни, які відбуваються.

4. Вивчати і оцінювати зміни, які можуть сприяти або перешкоджати досягненню цілей організації.

156. Цілі організації мають задовольнити такі основні вимоги:

1. Досяжність, конкретність, орієнтація у часі.

2. Досяжність і орієнтація у часі.

3. Орієнтація у часі і конкретність.

4. Досяжність.

 

157. Аналіз конкурентів організації проводиться з метою:

1. Визначення їх стратегії та сильних сторін.

2. Визначення їх цілей та сильних сторін.

3. Визначення їх цілей, стратегії, сильних і слабких сторін.

4. Визначення стратегії.

158. Планування – це:

1. Розроблення можливих варіантів існування організації.

2. Один із засобів, за допомогою якого забезпечується єдиний напрямок зусиль членів організації для досягнення її цілей.

3. Розроблення завдань для підлеглих.

4. Аналіз можливих змін у діяльності організації.

159. Стратегія організації – це:

1. Всебічний комплексний план, призначений для реалізації місії та досягнення цілей.

2. Комплексний план для отримання прибутків у перспективному періоді.

3. План реалізації цілей.

4. Поточні плани для досягнення цілей.

160. Більшість організацій найчастіше вибирають таку стратегію:

1. Скорочення.

2. Зростання.

3. Помірного зростання.

4. Помірного скорочення.

161. У стратегії організації найчастіше розглядають такі основні елементи:

1. Споживачів продукції та її виробників.

2. Виробників і споживачів продукції.

3. Виробників та конкурентів.

4. Споживачів (покупців) продукції та конкурентів.

162. Планування цілей, планування засобів, планування процесів – це:

1. Сфера планування менеджменту.

2. Особливості планування менеджменту.

3. Предмет планування менеджменту.

4. Соціально-економічне планування.

163. Стратегічне планування полягає:

1. У розробці стратегій.

2. У розробці цілей.

3. У розробці місії.

4. У розробці тактики та політики.

164. Стратегічне планування включає:

1. Вибір стратегії.

2. Вибір альтернатив.

3. Визначення місії, методи, аналіз середовища й стану організації, оцінку стратегічних альтернатив, вибір стратегії.

4. Визначення місії.

165. Довгострокові та перспективні плани розробляються найчастіше строком на:

1. 3-5 років.

2. 5 і більше років.

3. 1 рік.

4. Півріччя, квартал, місяць, тиждень.

166. Середньострокові плани розробляються строком на:

1. 2 – 3 роки.

2. П'ять і більше років.

3. 1 рік.

4. Півріччя, місяць, декаду, тиждень.

167. Короткострокові плани розробляються строком на:

1. 5 і більше років.

2. 3 – 5 років.

3. 1 рік.

4. 2 роки.

 168. Під плануванням розуміють:

1. Вид діяльності.

2. Відокремлений вид управлінської діяльності, який визначає перспективу і майбутній стан організації.

3. Перспективу розвитку.

4. Стан організації.

 

169. Оперативні плани розробляються строком на:

1. Півріччя, місяць, декаду, тиждень.

2. По робочих днях.

3. 3 – 5 років.

4. 1 рік.

170. Під місією організації розуміють:

1. Причину створення організації.

2. Чітко виражену причину існування організації.

3. Основні завдання організації.

4. Політику організації.

171. Графіки виконання роботи, послідовний опис операцій, сітьове планування і управління, робочий календар належать до:

1. Принципів організаційного планування.

2. Методів організації.

3. Методів організаційного планування.

4. Методів контролю.

172. Останнім етапом стратегічного планування с:

1. Вибір стратегії.

2. Вибір тактики.

3. Вибір методів реалізації мети.

4. Вибір політики організації.

173. Тактика організації – це:

1. Основні види робіт, які потрібно виконувати.

2. Перспективні завдання.

3. Перспективні цілі.

4. Короткотермінові стратегії.

174. Політика організації – це:

1. Конкретні дії керівника для досягнення цілей.

2. Загальні дії менеджерів для виконання певних завдань.

3. Загальне керівництво до дії і прийняття рішень, які полегшують досягнення цілей.

4. Окремі дії керівників для реалізації рішень.

175. Бюджет організації – це:

1. Метод розподілу ресурсів, поданий у кількісній формі з метою досягнення певних цілей.

2. Метод розподілу ресурсів.

3. Метод реалізації цілей.

4. Метод стимулювання праці персоналу.


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 505;