Що мається на увазі під поняттям «основні принципи менеджменту «?1. Правила, вихідні положення і норми поведінки, якими керуються органи управління в процесі управління системами.

2. Норми поведінки людей в процесі виконання своїх функцій.

3. Вихідні положення, за допомогою яких вирішуються виробничі завдання.

4. Об'єктивно діючі закономірності розвитку суспільства та організації.

Як слід розуміти термін «принцип»?

1. Основні завдання.

2. Основні функції.

3. Основні методи впливу на людей.

4. Начало, основа поведінки, основне правило.

Що є підґрунтям управління будь-якою системою?

1. Принципи, які відображають ринкові умови господарювання.

2. Методи менеджменту.

3. Функції менеджменту.

4. Фінансові ресурси.

Що повинні відображати сучасні принципи менеджменту?

1. Основні закономірності управління.

2. Основні зв'язки, які складаються в системі.

3. Основні відносини, які складаються в системі.

4. Основні властивості, зв'язки і відносини управління, які складаються в системі.

Що передбачає дисципліна як принцип менеджменту?

1. Виконання всіма працівниками поставлених завдань.

2. Чітке дотримання адміністрацією підприємства і його персоналом укладеного колективного договору та контракту.

3. Виконання менеджерами поставлених завдань.

4. Виконання працівниками апарату управління поставлених завдань.

Як можна пояснити сутність принципу «підпорядкування особистого інтересу загальному»?

1. В організації завжди повинен враховуватися тільки особистий інтерес керівників організації.

2. Інтерес одного працівника повинен переважати над інтересами організації в цілому.

3. Інтерес окремих менеджерів повинен переважати над інтересами окремих груп працівників.

4. В організації інтерес одного працівника або групи не повинен переважати над інтересом організації в цілому.

Які принципи менеджменту обґрунтував у своїй книзі «Нікомахова етика» давньогрецький філософ Арістотель?

1. Етичні та естетичні принципи.

2. Організаційні.

3. Корпоративні.

4. Моральні принципи.

55. Як слід розуміти принцип «винагорода персоналу»?

1. Цей принцип передбачає, що всі працівники організації мають одержувати належну винагороду за свою працю.

2. Цей принцип передбачає постійне підвищення заробітної плати персоналу.

3. Цей принцип передбачає одержання премій за якісну роботу.

4. Цей принцип передбачає постійне підвищення заробітної плати менеджерам організацій.

56. Що слід розуміти під організацією?

1. Групу людей, які об'єднались для отримання прибутку.

2. Групу людей, діяльність яких координується відповідним органом управління.

3. Групу людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення певної мети.

4. Групу людей, які об'єдналися для спільного проводження вільного часу.

57. Яким чином поділяються організації?

1. Формальні та прості.

2. Формальні та неформальні, складні та прості.

3. Неформальні та складні.

4. Складні і формальні.

Які організації слід вважати формальними?

1. Діяльність яких свідомо планується, організується, мотивується з метою досягнення певної мети.

2. Діяльність яких свідомо планується.

3. Діяльність яких не планується і не регулюється.

4. Діяльність яких організується керівником.

Які організації слід вважати неформальними?

1. Ті, які виникають спонтанно.

2. Ті, які виникають і функціонують спонтанно.

3. Ті, які функціонують згідно положень та статутів.

4. Ті, які функціонують згідно певних інструкцій.

Які організації слід вважати складними?

1. Ті, які характеризуються набором багатьох взаємопов'язаних цілей та завдань.

2. Ті, які мають одну мету і завдання.

3. Ті, які мають багато завдань.

4. Ті, які мають багато цілей.

Які складові елементи входять до керуючої системи?

1. Ті, які планують діяльність керованої системи.

2. Ті, які організують діяльність керованої системи.

3. Ті, які забезпечують процес управління організацією.

4. Ті, які забезпечують виконання виробничих завдань.

Що таке система управління?

1. Сукупність взаємодіючих елементів, які складають цілісне утворення, що має властивості, відмінні від властивостей складових елементів.

2. Сукупність взаємодіючих елементів.

3. Цілісне утворення, що має властивості, відмінні від властивостей складових елементів.

4. Сукупність елементів організації.


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 392;