На чому ґрунтується створення рівнів управління в організації?1. Горизонтальному поділі управлінської праці.

2. Вертикальному поділі управлінської праці.

3. Вертикальному та горизонтальному поділі управлінської праці.

4. Необхідності контролювати діяльність персоналу.

81. Мале підприємство у роздрібній торгівлі – це підприємство:

1. З чисельністю працівників до 50 осіб.

2. З чисельністю працівників до 100 осіб.

3. З чисельністю до 30 осіб.

4. З чисельністю працівників до 15 осіб.

82. Вид господарської діяльності, коли всі її учасники займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність по зобов'язаннях товариства усім своїм майном, це:

1. Товариство з додатковою відповідальністю.

2. Повне товариство.

3. Товариство з обмеженою відповідальністю.

4. Повне товариство з додатковою відповідальністю.

83. Вид господарської діяльності, при якій його учасники відповідають по боргах підприємства своїми внесками у статутний фонд, а при нестачі цих сум - додатково майном, що їм належить, це:

1. Товариство з додатковою відповідальністю.

2. Повне товариство.

3. Товариство з обмеженою відповідальністю.

4. Товариство з додатковою і обмеженою відповідальністю.

Що слід розуміти під розвитком організації?

1. Необхідність отримувати великі прибутки.

2. Потреба ринкової економіки.

3. Необхідність забезпечення виконання певних завдань.

4. Об'єктивну необхідність і потребу сучасної ринкової економіки.

Коли отримав широкого розповсюдження в економічній літературі термін «організація»?

1. У 20-ті рокиXX століття.

2. У 30-ті роки XX століття.

3. У 60-ті роки XX століття.

4. У 70-ті рокиXX століття.

Які закономірності, як правило, фіксуються в понятті «організація»?

1. Закономірності розвитку системи управління.

2. Закономірності поведінки та взаємодії окремих частин системи.

3. Динамічні закономірності системи, які належать до функціонування, поведінки та взаємодії її частин.

4. Закономірності розвитку об'єктів управління.

Які основні аспекти розрізняють в організації?

1. Невідповідність систем умовам оточуючого середовища.

2. Відповідність систем умовам внутрішнього середовища.

3. Відповідність систем умовам оточуючого середовища.

4. Упорядкованість та спрямованість.

Як називаються в українському законодавстві організації, які мають статус юридичної особи?

1. Фірми.

2. Заклади.

3. Підприємства.

4. Установи.

Що таке асоціації?

1. Договірні об'єднання, які створені з метою постійної координації господарської діяльності.

2. Об'єднання, які займаються господарською (комерційною) діяльністю.

3. Підприємства, які займаються комерційною діяльністю.

4. Підприємства, які створені для отримання прибутку.

Що таке корпорація?

1. Договірні об'єднання, що створені на основі поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів.

2. Об'єднання, що створені для здійснення певних видів діяльності.

3. Підприємства, що створені для здійснення комерційної діяльності.

4. Підприємства, що створені для отримання прибутку.

Як класифікують підприємства за сферою галузевої приналежності?

1. Комерційні, фінансові та виробничі.

2. Продовольчі, промислові тощо.

3. Промислові, фінансові і комерційні.

4. Промислові, торговельні, будівельні, наукові тощо.

92. Стратегічний альянс – це:

1. Угода про кооперацію двох взаємозалежних фірм для отримання прибутків.

2. Угода про кооперацію двох або більше незалежних фірм для досягнення певних стратегічних цілей.

3. Договір про співробітництво між двома фірмами для взаємної фінансової підтримки.

4. Договір про спільну діяльність двох фірм.

93. Засновником малого підприємства можуть бути:

1. Один громадянин, члени сім'ї та інші особи, які спільно здійснюють підприємницьку діяльність.

2. Один громадянин та члени сім'ї.

3. Члени однієї сім'ї.

4. Члени декількох сімей.

94. Всі загальні функції по створенню підприємства покладаються на:

1. Його керівника.

2. Його засновника (засновників).

3. Його засновника і відповідні органи місцевої влади.

4. Засновника і органи місцевої влади.

95. Зі змістовної точки зору найменування створюваного підприємства може бути:

1. Іменним і предметним.

2. Комбінованим.

3. Іменним, предметним або комбінованим.

4. Комбінованим і предметним.

96. Ліквідація підприємства здійснюється:

1. Місцевим органом виконавчої влади, який затвердив статут.

2. Ліквідаційною комісією, яка утворюється власником.

3. Місцевою державною адміністрацією після погодження з власником майна.

4. Ліквідаційною комісією, яка утворюється місцевою владою.

97. Основними документами для створення спільних підприємств є:

1. Протокол намірів для створення спільного підприємства, установчий договір та статут.

2. Статут та договір.

3. Протокол намірів та статут.

4. Статут та угода.

98. До основних складових елементів внутрішнього середовища організації не належать:

1. Організаційна культура.

2. Цілі і персонал.

3. Технологія.

4. Постачальники і конкуренти.

99. До зовнішнього середовища прямої дії належать:

1. Стан економіки, зміни у політиці, соціальна культура, НТП, технології, групові інтереси, міжнародне середовище

2. Постачальники, трудові ресурси, закони і заклади державного регулювання, споживачі, конкуренти.

3. Цілі, кадри, завдання, структура, технологія.

4. Плани, прогнози, організаційна структура, мотивація, контроль.

100. До зовнішнього середовища організації непрямої дії належать:

1. Стан економіки, зміни у політиці, соціальна культура, НТІІ, технології, групові інтереси, міжнародне середовище.

2. Постачальники, трудові ресурси, закони і заклади державного регулювання, споживачі, конкуренти.

3. Цілі, кадри, завдання, структура, технологія.

4. Плани, прогнози, організаційна структура, мотивація, контроль.

101. До внутрішнього середовища належать:

1. Постачальники, трудові ресурси, закони і заклади державного регулювання, споживачі, конкуренти.

2. Стан економіки, зміни у політиці, соціальна культура, НТП, технології, групові інтереси, міжнародне середовище.

3. Цілі, кадри, завдання, структура, технологія, організаційна культура.

4. Плани, прогнози, організаційна структура, мотивація, контроль.


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 359;