Як слід розуміти ситуацію у менеджменті організації?1. Конкретний набір обставин, які впливають на організацію у даний час.

2. Набір певних обставин.

3. Набір проблем у даний час.

4. Обставини, які не дозволяють ефективно здійснювати певний вид діяльності.

32. Які три підходи до управління отримали найбільше розповсюдження, починаючи з кінця 50-х років XX століття:

1. Процесний, змістовний, мотиваційний підходи.

2. Системний, мотиваційний, поведінковий підходи.

3. Ситуаційний, поведінковий, змістовний підходи.

4. Процесний, системний, ситуаційний підходи.

33. Якщо управління розглядається не як серія розрізнених дій, а як єдиний процес впливу на організацію, то ми маємо справу з:

1. Системним підходом.

2. Ситуаційним підходом.

3. Процесним підходом.

4. Поведінковий підходом.

34. Якщо управління розглядає всі процеси і явища у вигляді цілісної системи, що має нові якості і функції, які відсутні у елементів, що її складають, то ми маємо справу з:

1. Поведінковим підходом.

2. Процесним підходом.

3. Ситуаційним підходом.

4. Системним підходом.

35. Підхід, який вимагає прийняття оптимального рішення, що залежить від співвідношення взаємодіючих факторів - це:

1. Ситуаційний підхід.

2. Системний підхід.

3. Процесний підхід.

4. Поведінковим підхід.

36. Школа наукового управління найчастіше пов'язана з науковими роботами:

1. Д. Мак-Грегора.

2. Е. Мейо.

3. Р. Лайкерта.

4. Ф. Тейлора.

На чому базується системний підхід до управління?

1. На використанні теорії систем.

2. На використанні принципів менеджменту.

3. На використанні закономірностей управління.

4. На використанні сучасних методів менеджменту.

Коли почав формуватися менеджмент як галузь управлінських знань?

1. У першій половині XVIII ст.

2. У першій половині XVI ст.

3. У другій половині XVIII ст.

4. У другій половині XV ст.

Коли з'явилися перші друковані роботи, в яких була зроблена спроба наукового узагальнення менеджменту?

1. В кінці ХІХ-ХХ ст.

2. На початку XX ст.

3. На початку XIX ст.

4. В кінці XVIII ст.

Хто переважно стояв на чолі перших організацій у давніх державах світу?

1. Царі і королі.

2. Губернатори і воєводи.

3. Воєводи і королі.

4. Царі, королі, воєводи, губернатори.

Де, на думку вітчизняних і зарубіжних фахівців з менеджменту, формувалася практика управління організаціями?

1. В Шумері, Македонії, Римі, Київській Русі.

2. В Київській Русі.

3. В Римі і Шумері.

4. В Шумері та Македонії.

На чому базуються принципи менеджменту?

1. На законах, які діють в Україні.

2. На законах розвитку суспільства і закономірностях управління.

3. На положеннях про підрозділи організацій.

4. На підзаконних актах.

Що слід розуміти під принципами менеджменту?

1. Вихідні положення, за допомогою яких вирішуються виробничі завдання.

2. Норми поведінки людей в процесі виконання своїх функцій.

3. Правила, вихідні положення і норми поведінки, якими керуються органи управління в процесі управління системами.

4. Положення про діяльність органів управління.

Що передбачають принципи менеджменту?

1. Територіальні аспекти управління.

2. Стан та розвиток системи управління.

3. Територіальні аспекти процесів управління.

4. Тимчасові і територіальні аспекти процесів управління, а також мати правове оформлення.

Що передбачають принципи оптимального поєднання централізації і децентралізації в управлінні системами?

1. Раціональне використання єдиноначальності і колегіальності в управлінні системами для досягнення певних цілей.

2. Вироблення колегіального вирішення певних проблем.

3. Застосування різноманітних правил в управлінні.

4. Оптимальне використання єдиноначальності в управлінні.

У чому полягає сутність принципу поєднання галузевого і територіального управління?

1. Управління діяльністю організацій має здійснюватися з урахуванням їх територіального розміщення.

2. Управління діяльністю організацій має здійснюватися з урахуванням тільки їх галузевої належності.

3. Управління діяльністю організацій має здійснюватися з урахуванням як галузевої належності, так і територіального розміщення.

4. Управління діяльністю організацій має здійснюватися з урахуванням розвитку продуктивних сил певного регіону.

47. Зведення правил, норм поведінки, установок, які створюються людьми і якими керуються органи управління та окремі працівники, відноситься до:

1. Економічних законів.

2. Методів менеджменту.

3. Законів управління.

4. Принципів менеджменту.


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 603;