З чого складається організація?1. Керованої підсистеми.

2. Керуючої та керованої підсистем.

3. Керуючої системи.

4. Керуючої системи, яка забезпечує отримання прибутків.

Якими основними ознаками характеризується відкрита система?

1. Взаємодією із внутрішнім середовищем.

2. Взаємодією із структурними підрозділами всієї системи.

3. Взаємодією із виробниками товарів.

4. Взаємодією із зовнішнім середовищем.

Якими основними ознаками характеризується закрита система?

1. Має жорсткі фіксовані межі, і її дії відносно незалежні від середовища, яке оточує систему.

2. Має жорсткі фіксовані межі дії.

3. Має жорсткі фіксовані межі, і її дії не залежні від інших систем.

4. Не має жорстких фіксованих меж дії.

Які складові елементи входять до керованої системи?

1. Ті, які забезпечують отримання прибутків.

2. Ті, які забезпечують безпосередній процес господарської (комерційної) та інших видів діяльності організації.

3. Ті, які забезпечують окремі види діяльності організації.

4. Ті, які здійснюють вплив на процес діяльності організації.

Які основні загальні риси має організація?

1. Наявність всіх видів ресурсів, вертикальний та горизонтальний поділ праці, здійснення певних видів діяльності і залежність від зовнішнього середовища.

2. Вертикальний та горизонтальний поділ праці.

3. Наявність всіх видів ресурсів та здійснення певних видів діяльності.

4. Наявність вертикального поділу праці.

Що слід відносити до внутрішнього середовища організації?

1. Цілі та структуру організації.

2. Завдання та технологію організації.

3. Цілі, завдання, структуру, технологію, персонал, організаційну культуру.

4. Технологію та персонал.

Що таке ціль організації?

1. Кінцевий результат виконання окремих виробничих завдань.

2. Результат діяльності організації.

3. Конкретний результат діяльності.

4. Конкретний, кінцевий стан або очікуваний результат діяльності організації.

Що таке завдання?

1. Види робіт, які необхідно виконати певним способом та в зумовлений період для досягнення загальних цілей.

2. Види робіт.

3. Робота з предметами праці.

4. Робота, яку виконують робітники.

Що таке технологія?

1. Засіб перетворення вхідних елементів (матеріалів, сировини, інформації тощо) у вихідні (продукти, вироби, нову інформацію тощо).

2. Перетворення вхідних елементів у вихідні.

3. Вихідні елементи (кінцеві результати праці).

4. Засіб перетворення вихідних елементів.

72. До внутрішнього середовища організації належать:

1. Постачальники, трудові ресурси, закони і заклади державного регулювання, споживачі, конкуренти.

2. Цілі, кадри, завдання, структура, технологія, організаційна культура.

3. Стан економіки, зміни у політиці, соціальна культура, НТП, технології, групові інтереси, міжнародне середовище.

4. Персонал і організаційна культура.

73. Організація – це:

1. Об'єднання людей для виконання певних робіт.

2. Група людей, що спільно реалізує певну програму.

3. Свідоме об'єднання людей, яке діє на основі визначених процедур та правил і спільно реалізує певну програму або цілі.

4. Об'єднання людей для здійснення виробничої діяльності.

74. Управлінський персонал – це:

1. Сукупність працівників, які мають спеціальну підготовку і виконують функції управління.

2. Працівники, які керують робітниками.

3. Працівники, які мають вищу освіту і займають керівні посади.

4. Сукупність працівників, які виконують певні функції.

Що слід розуміти під місією організації?

1. Основні завдання організації.

2. Основні функції організації.

3. Основні види робіт організації.

4. Чітко виражену причину існування організації.

76. Що таке неформальні організації?

1. Організації, які об'єдналися для спільної діяльності.

2. Організації, які виникають і функціонують спонтанно.

3. Організації, які об'єдналися для виконання певних завдань.

4. Організації, які виконують окремі завдання.

77. Визначіть, що таке суб'єкт управління?

1. Людина або група людей, які мають певні знання про управління.

2. Учасники управління.

3. Людина або група людей, які здійснюють управління.

4. Група людей, що виконує заплановані роботи.

78. Статут організації – це:

1. Основний документ організації, який регламентує всі сторони діяльності, незалежно від її форми і власності.

2. Документ, який встановлює форму власності на майно.

3. Документ, який визначає права і відповідальність організації.

4. Документ, який встановлює відповідальність організації.

79. Основний мотивуючий вплив оренди полягає в тому, що:

1. Колектив стає власником підприємства і прибутку.

2. Після сплати орендних платежів і податків отриманий прибуток є власністю колективу.

3. Колектив сам розпоряджається всіма ресурсами підприємства.

4. Колектив сам планує свою діяльність.


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 400;