Що слід розуміти під терміном «управління» і де переважно він застосовується?Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

«Криворізький національний університет»

Кафедра менеджменту і адміністрування

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольної роботи з дисципліни

«Основи менеджменту»

для студентів напряму підготовки «Менеджмент і адміністрування»

спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

заочної форми навчання

 

 

Кривий Ріг

2011

 


Вимоги до виконання та оформлення контрольних робіт

з дисципліни «Основи менеджменту»

 

 

Контрольна робота виконується на аркушах паперу А4 в друкованому або рукописному виді, не забороняється виконання роботи в зошитах при умові акуратного оформлення і розбірливого почерку.

Обсяг контрольної роботи повинен бути не менше 15 і не більше 25 аркушів. Використовувати в роботі: Тimes New Roman, 1,5 інтервал, 14 шрифт, поля - 2*2*2*2. Контрольна робота виконується українською мовою.

Контрольна робота повинна бути здана на перевірку не пізніше як за два дні до екзамену(або заліку).

Контрольна робота з курсу «Основи менеджменту» складається з чотирьох блоків завдань:

1. Теоретичні питання;

2. Терміни і поняття;

3. Тестові завдання;

4. Ситуаційне завдання.

Завдання по контрольній роботі розподіляються за варіантами в залежності від порядкового номера студента в списку групи. Завдання блоку «Теоретичні питання» розподіляються згідно зі схемою розподілу по табл. 1, «Терміни і поняття» - табл. 2, «Тестові завдання» - табл. 3, «Ситуаційне завдання» - табл. 4. Нижче кожної таблиці розташовано перелік питань, на які, згідно схеми розподілу за варіантами, потрібно дати ґрунтовні відповіді.

Структура контрольної роботи має наступні складові елементи:

 - Титульний аркуш;

 - Зміст роботи (перелік питань по блокам завдань, «Список використаних літературних джерел» );

 - Основна частина роботи (відповіді на питання по блокам завдань);

 - Список використаних літературних джерел.

 

Критерії оцінювання контрольної роботи

з дисципліни «Основи менеджменту»

В основі оцінювання виконання студентами контрольної роботи з дисципліни «Основи менеджменту» - повнота і правильність виконання завдань по наведеним блокам.

Максимальна кількість балів, яку студенти можуть отримати при виконанні контрольної роботи складає 100 балів.

Контрольна робота включає: два теоретичні питання, п’ять термінів і понять, десять тестових завдань і одне ситуаційне завдання.

Контрольна робота оцінюється за умови обов’язкового вірного виконання «Ситуаційного завдання».

При неналежному оформленні контрольної роботи(згідно вимог) або у випадку відсутності правильних відповідей на менш ніж 50% завдань викладач повертає роботу студенту на доопрацювання.

Оцінка в балах розподіляються наступним чином:

а) теоретичні питання   2 * (від 0 до 20) б) терміни і поняття      5 * (від 0 до 3) в) тестові завдання        10 * (від 0 до 2) г) ситуаційне завдання  1 * (від 0 до 25) максимальна кількість балів - 40 максимальна кількість балів - 15 максимальна кількість балів - 20 максимальна кількість балів - 25
Максимальна кількість балів 100

 

Переведення рейтингових балів у бали національної шкали оцінювання

Діапазон рейтингових балів Бали шкали ECTS Бали національної шкали
90-100 (А) «Відмінно»
80-89 (В) «Дуже добре»
71-79 (C) «Добре»
61-70 (D) «Задовільно»
50-60 (E) «Задовільно»
30-49 (FX) «Незадовільно»
0-29 (F) «Незадовільно»

Таблиця 1

Схема розподілу теоретичних питань

за варіантами контрольної роботи

№ варіанту Номери теоретичних питань
1 1, 31
2 2, 32
3 3, 33
4 4, 34
5 5, 35
6 6, 36
7 7, 37
8 8, 38
9 9, 39
10 10, 40
11 11, 41
12 12, 42
13 13, 43
14 14, 44
15 15, 45
16 16, 46
17 17, 47
18 18, 48
19 19, 49
20 20, 50
21 21, 51
22 22, 52
23 23, 53
24 24, 54
25 25, 55
26 26, 56
27 27, 57
28 28, 58
29 29, 59
30 30, 60

 


Теоретичні питання

 

1. Концепція класичної теорії наукового управління Ф.У. Тейлора)

2. Концепція адміністративного управління А. Файоля

3. Організаційні принципи управління Л. Гьюлика - Л. Урвіка

4. Вчення М.Вебера про бюрократичну організацію

5. Вплив на якість управління фактору людських відносин (Е. Мейо)

6. Поняття та зміст менеджменту

7. Завдання та цілі менеджменту

8. Загальна характеристика організацій. Ознаки організації

9. Різновиди та типологія організацій

10. Організаційні форми об'єднання підприємств

11. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації

12. Поняття суб'єкта та об'єкта управління в організації

13. Закони організації

14. Етапи життєвого циклу організації

15. Функція планування. Етапи планування

16. Функція планування. Складові планів

17. Функція планування. Процес стратегічного планування

18. Функція мотивації. Поняття потреби та винагороди

19. Функція мотивації. Змістовні теорії мотивації(А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. МакКлеланд)

20. Функція мотивації. Процесуальні теорії мотивації(Л. Портер, Е. Лоулер, В. Врум)

21. Функція мотивації. Концепція людських відносин (М. Фоллет, Е. Мейо)

22. Функція мотивації. Стимулювання праці за Ф.У. Тейлором. «Хоторнський експеримент»

23. Функція мотивації. Теорія X і Y Д. МакГрегора

24. Функція мотивації. Теорія мотиваційної гігієни Герцберга

25. Функція контролю. Сутність, елементи та процес управлінського контролю

26. Функція контролю. Контроль як зворотній зв'язок при виконанні управлінських рішень

27. Функція контролю. Основні види і принципи контролю

28. Функція організації. Побудова організацій

29. Функція організації. Делегування повноважень(обов'язки, повноваження, відповідальність)

30. Функція організації. Класифікація організаційних структур

31. Функція організації. Принципи та процес побудови структур управління

32. Сутність і складові процесу керування. Класифікація управлінських рішень

33.  Вивчення проблемних ситуацій. Системний підхід до вирішення проблемних ситуацій

34. Системний підхід при оцінці проблем

35. Принципи прийняття рішень

36. Етапи процесу вироблення рішень

37. Методи та механізм прийняття рішень

38. Фактор ризику при прийнятті рішень

39. Якість управлінських рішень

40. Індивідуальні підходи до прийняття рішень особистістю

41. Методи дослідження операцій

42. Прямі і зворотні задачі дослідження операцій

43. Вибір рішення в умовах невизначеності

44. Вирішення багатокритеріальних задач

45. Комунікаційний процес. Етапи комунікаційного процесу

46. Комунікаційний процес. Формальні і неформальні комунікації

47. Комунікаційний процес. Комунікаційні бар'єри та ефективність комунікацій

48. Функція керівництва. Характеристика керівника

49. Функція керівництва. Форми влади та впливу на підлеглих. Авторитет керівника

50. Функція керівництва. Принципи та стилі керівництва

51. Функція керівництва. Роль особистості керівника в управлінні

52. Функція керівництва. Причини виникнення неформальних об'єднань

53. Причини виникнення конфліктних ситуацій

54. Роль особистості у виникненні конфліктних ситуацій

55. Модель і стадії розвитку конфлікту. Стилі подолання конфліктів

56. Концепції культури організації. Соціально-психологічний клімат організації

57. Поводження людей в організації. Дрес-код організації

58. Соціальна відповідальність менеджменту

59. Ефективність керування

60. Самовдосконалення менеджера. Самоменеджмент


Таблиця 2

Схема розподілу термінів і понять

за варіантами контрольної роботи

№ варіанту Номери термінів і понять
1 1, 31, 61, 91, 121
2 2, 32, 62, 92, 122
3 3, 33, 63, 93, 123
4 4, 34, 64, 94, 124
5 5, 35, 65, 95, 125
6 6, 36, 66, 96, 126
7 7, 37, 67, 97, 127
8 8, 38, 68, 98, 128
9 9, 39, 69, 99, 129
10 10, 40, 70, 100, 130
11 11, 41, 71, 101, 131
12 12, 42, 72, 102, 132
13 13, 43, 73, 103, 133
14 14, 44, 74, 104, 134
15 15, 45, 75, 105, 135
16 16, 46, 76, 106, 136
17 17, 47, 77, 107, 137
18 18, 48, 78, 108, 138
19 19, 49, 79, 109, 139
20 20, 50, 80, 110, 140
21 21, 51, 81, 111, 141
22 22, 52, 82, 112, 142
23 23, 53, 83, 113, 143
24 24, 54, 84, 114, 144
25 25, 55, 85, 115, 145
26 26, 56, 86, 116, 146
27 27, 57, 87, 117, 147
28 28, 58, 88, 118, 148
29 29, 59, 89, 119, 149
30 30, 60, 90, 120, 150

 


 

Терміни і поняття

1. Авторитет 2. Керівник автократичний 3. Переконання
4. Адаптація 5. Керівник демократичний 6. Підприємець
7. Адміністрування 8. Керівник ліберальний 9. Підприємництво
10. Адміністративні методи 11. Команда 12. Підприємство
13. Алгоритм 14. Колегіальність 15. Підрозділ
16. Альтернатива 17. Компетентність 18. План
19. Альтруїзм 20. Компетенція 21. Повноваження
22. Аналіз 23. Компроміс 24. Полеміка
25. Атестація 26. Комунікабельність 27. Політика
28. Бюрократія 29. Комунікація в менеджменті 30. Потреби
31. Відповідальність 32. Конкурентоспроможність 33. Постанова
34. Відповідальність соціальна 35. Конкуренція 36. Правила
37. Влада 38. Консалтинг 39. Прагматизм
40. Вплив 41. Консультування 42. Праксеологія
43. Гіпотеза 44. Контроль 45. Практичність
46. Група 47. Конфлікт 48. Працездатність
49. Група формальна 50. Конформізм 51. Презентація
52. Дедукція 53. Координація 54. Прес-конференція
55. Дезінформація 56. Креативність 57. Прес-реліз
58. Делегування 59. Критика 60. Престиж
61. Демагогія 62. Культура організації 63. Принцип
64. Демократія 65. Легітимність 66. Пріоритет
67. Диктатор 68. Лідер 69. Проблема
70. Директива 71. Лідерство 72. Прогноз
73. Дискусія 74. Лояльність 75. Процедура
76. Диспетчер 77. Менеджер 78. Процес управління
79. Диспетчеризація 80. Менеджмент 81. Регламентування
82. Договір 83. Менталітет 84. Резолюція
85. Дрес-код 86. Мета 87. Резюме
88. Експерт 89. Метод 90. Репутація
91. Емпатія 92. Методика 93. Рефлексія
94. Ерудиція 95. Місія 96. Ризик
97. Етика 98. Мораль 99. Розпорядження
100. Етикет 101. Мотив 102. Самокритичність
103. Заохочення 104. Мотивування 105. Самооцінка
106. Зворотній зв'язок 107. Навички 108. Синтез
109. Здібності 110. Наказ 111. Система
112. Ієрархія 113. Невербальне спілкування 114. Стиль керівництва
115. Імідж 116. Норма керованості 117. Стимулювання
118. Індивідуалізм 119. Обов’язки 120. Стратегія
121. Індукція 122. Оперативне управління 123. Субординація
124. Ініціативність 125. Організація 126. Тактика
127. Інструкція посадова 128. Організація неформальна 129. Темперамент
130. Інтеграція 131. Організованість 132. Технологія
133. Інтерпретація 134. Паблік рилейшнз (PR) 135. Толерантність
136. Інтуїція 137. Паблісіті 138. Традиції
139. Інформація 140. Парадигма 141. Управління
142. Інцидент 143. Парадокс 144. Харизма
145. Кар’єра 146. Переговори 147. Цикл менеджменту
148. Карт-бланш 149. Передбачення 150. Централізація

 


Таблиця 3

Схема розподілу тестових завдань

за варіантами контрольної роботи

№ варіанту Номери тестових завдань
1 1, 31, 61, 91, 121, 151, 181, 211, 241, 271
2 2, 32, 62, 92, 122, 152, 182, 212, 242, 272
3 3, 33, 63, 93, 123, 153, 183, 213, 243, 273
4 4, 34, 64, 94, 124, 154, 184, 214, 244, 274
5 5, 35, 65, 95, 125, 155, 185, 215, 245, 275
6 6, 36, 66, 96, 126, 156, 186, 216, 246, 276
7 7, 37, 67, 97, 127, 157, 187, 217, 247, 277
8 8, 38, 68, 98, 128, 158, 188, 218, 248, 278
9 9, 39, 69, 99, 129, 159, 189, 219, 249, 279
10 10, 40, 70, 100, 130, 160, 190, 220, 250, 280
11 11, 41, 71, 101, 131, 161, 191, 221, 251, 281
12 12, 42, 72, 102, 132, 162, 192, 222, 252, 282
13 13, 43, 73, 103, 133, 163, 193, 223, 253, 283
14 14, 44, 74, 104, 134, 164, 194, 224, 254, 284
15 15, 45, 75, 105, 135, 165, 195, 225, 255, 285
16 16, 46, 76, 106, 136, 166, 196, 226, 256, 286
17 17, 47, 77, 107, 137, 167, 197, 227, 257, 287
18 18, 48, 78, 108, 138, 168, 198, 228, 258, 288
19 19, 49, 79, 109, 139, 169, 199, 229, 259, 289
20 20, 50, 80, 110, 140, 170, 200, 230, 260, 290
21 21, 51, 81, 111, 141, 171, 201, 231, 261, 291
22 22, 52, 82, 112, 142, 172, 202, 232, 262, 292
23 23, 53, 83, 113, 143,173, 203, 233, 263, 293
24 24, 54, 84, 114, 144, 174, 204, 234, 264, 294
25 25, 55, 85, 115, 145,175, 205, 235, 265, 295
26 26, 56, 86, 116, 146, 176, 206, 236, 266, 296
27 27, 57, 87, 117, 147,177, 207, 237, 267, 297
28 28, 58, 88, 118, 148, 178, 208, 238, 268, 298
29 29, 59, 89, 119, 149, 179, 209, 239, 269, 299
30 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300

 

 


Тестові завдання

 

Що слід розуміти під терміном «управління» і де переважно він застосовується?

1. Термін «управління» застосовується переважно до діяльності людей в сфері економіки.

2. Термін «управління» є синонімом терміну «менеджмент», але він переважно застосовується до різних видів людської діяльності.

3. Термін «управління» не є синонімом терміну «менеджмент» і застосовується тільки до діяльності людей у сфері економіки.

4. Термін «управління» застосовується при визначенні системи заходів щодо координації діяльності людей.


Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 607;