В. Г. Крыжановский, В. И. Лапенков, В. И. Лютер и др. Антикризисное 1 страница                 

         СМЖ ЖМУ Е/ПОӘК.09-2016      Ф.4.09-28

                                                                                    

 

Қаржы-экономикалық факультет

Мемлекеттік басқру және менеджмент кафедрасы

                                                       

С И Л Л А Б У С

 

Дағдарысқа қарсы менеджмент пәні бойынша

5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығы үшін

Оқыту түрі: күндізгі

курс: 3

семестр: 6

кредит саны: 3

барлық сағат саны: 135, соның ішінде:

дәрістер: 30

іс-тәжірибелік сабақтар: 15

СӨЖ (соның ішінде ОСӨЖ) : 90

Емтихан: 6 семестр

 

 

Талдықорған 2016 ж.

Кылышпаева Бибигуль Хамитовна

Мемлекеттік басқару және менеджмент кафедрасы

Кеңес берудің орны мен уақыты: сабақ кестесі бойынша

Е-mail: Bibigul_Hamitovna@mail.ru, тел. 1158

Пререквизиттер: менеджмент 

Постреквизиттер:өндірістік іс-тәжірибе.

 

Курстың қысқа мазмұны

Қазақстан нарықтың қайта құруын активтендіру кезеңіне енуі ұлттық экономикасын дамуында дағдарысқа қарсы басқару маңызын күшейтуі шарттасылды. Әбден анық, нарықтық механизмде дағдарысқа қарсы басқару маңызды роль болып табылады, алайда онымен ептеп және тиімді басқару керек.

Нарықтық экономиканың қалыптасуы мен дамуы дағдарысқа қарсы басқаруға және оның жаңа моделін қалыптастыруға қатысты, ұйымның орталықтандырылған экономикадағы қызметін басқару қағидалары мен әдістерінен түбегейлі ерекшеленетін жаңа әдістердің, қағидалардың, көзқарастардың қолданылуын талап етті.

«Дағдарысқа қарсы менеджмент» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені 5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығының студенттеріне арналған. Бұл курс методологиялық, методикалық, практикалық сұрақтарды ашады. Сонымен қоса студенттерде тұтас бір көз қарасты қалыптастырады. 

Төрт модульдан құрылған:

Ø Экономикалық дағдарыстардың пайда болу себептері мен қарсы бағытталған шаралар;

Ø Дағдарысқа қарсы шаралар;

Ø Дағдарысқа қарсы басқарудағы адам факторы;

Ø Дағдарысқа қарсы менеджменттің шетелдік тәжірибесі.

Пәннің мақсаттары мен міндеттері:

Пәнді оқыту мақсаты: теоретикалық және практикалық білімді жалпылау және ұйымда дағдарысқа қарсы басқару тәсілдерін жинақтау.    Пәннің міндеттері:

ü дағдарысқа қарсы басқару түсінігі мен әдістерін, экономикалық және құқықтық негіздерін білу;

ü талдау жасау жəне әдістемелік негіздерді, әртүрлі жағдайда дағдарысқа қарсы қолдана білуге міндетті.

       Қалыптасатын құзыреттіліктер:«Менеджмент» пәні бойынша оқыту шеңберінде студенттерде келесі компетенциялар қалыптасуы қажет:

  1. Инвестициялық шешімдердің және компания құндылығының өсуін қаржыландыру бойынша шешімдер ықпалын бағалау қабілеттілгігі (КҚ-12);

  2. Технологиялық және өнімдік инновацияларды еңгізуге дайындық (КҚ-21);

  3. Нарықтық және арнайы тауекелдерді талдау жүргізу және олардың басқару шешімдерін қабылдау үшін оның нәтижелерін пайдалану қабілеттілігі (КҚ-42);

  4. Инвестициялау және қаржыландыру жағдайында инвестициялық жобаларды бағалау қабілеттілігі (КҚ-43).

    Пәнді оқыту нәтижесінде студент:

ü Ұйымдағы дағдарыстың мәнін білуі керек;

ü Компанияның банкроттығы және дәрменсіздіктің алдын алуға

дағдылану қажет;

ü Дағдарысқа қарсы басқарудың мәні және тиімділігін игеруі керек;

ü Дағдарысқа қарсы басқарудың технологиясын үйренуі керек;

ü Ұйымдағы дағдарыстың жағдай диагностикасын түсінуі керек;

ü Дағдарысқа қарсы және арбитраждық басқарушының қызметі

туралы кешенді көзқарасты қалыптастыруы қажет;

ü Дағдарысқа қарсы басқару стратегиясын әзірлеудің тәжірибелік

дағдыларды қалыптастыруы қажет.

Бағалау саясаты:Кредиттік технология бойынша студенттердің білімін тексеру үшін рейтингтік бақылау қолданылады. Рейтингі бойынша, яғни жыл бойы оқу жұмысының жоспары бойынша 100 ұпаймен бағаланады. Осы пән бойынша келесі бақылау түрлері қолданылады: ағымды, аралық, 2 қорытынды бақылаулар (8-апта, 15-апта).

Білімді бағалаудың балдық-рейтингтік жүйесі

Әріптер белгісімен қойылған бағалар Балдардың сандық эквиваленті Балдар Дәстрлі жүйе бойынша қойылған баға
           А            А-         4         3,67 95-100 90-94 өте жақсы (5)
           В+            В            В-         3,33         3,00        2,67 85-89 80-84 75-79 жақсы (4)
           С+            С            С-            Д+            Д         2,33         2,00         1,67         1,33         1,00 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 қанағаттанарлық       (3)
           F            0 0-49 қанағаттанарлықсыз        (2)

Пән бойынша студенттің білімін балмен бағалау жүйесі

Бағаланатын жайғасым 1-8 апта ішіндегі бағалаулар саны 9-15 апта ішіндегі бағалаулар саны Баллдардың максималды саны Электронды журналға баллдарды қою мерзімдері
Ағымды бақылау 7 7 әр бағалау 100 баллдан әр апта сайын (1-ші аптасыз)
СӨЖ 2 2 әр СӨЖ-ге 100 балл 4,7,11,14 апталар
Аралық бақылау 1 1 әр аралық бақылауға 100 баллдан 8 и 15 апталар
Емтиханға жіберу рейтингі 1

R 1

100 8 апта
Емтиханға жіберу рейтингі 2

R2

100 15 апта
Академиялық кезеңде жиналған емтиханға жіберу рейтингі

R = (R1+R2)/2

100 15 апта
Емтихан

E

100 16-19 апталар
Қорытынды баға

I = R*0.6+E*0.4

100  

Бағаларды қою критерийлері

Бақылау түрі Максималды баға Баллдарды оқытушы журналына қою мерзімдері
Ағымды бақылау: Сабаққа қатысу: 1 сағат – 5 балл                                  Үй тапсырмасын орындау ОСӨЖ тапсырмаларын орындау Белсенділік (дәрістерде жауап беру...)   100 15 30 40 15   әр сабақ сайын    
СӨЖ 1 Тапсырма 1   100 100 СӨЖ тапсырмаларын өткізу кестесі бойынша
 СӨЖ 2 Тапсырма 1   100 100   СӨЖ тапсырмаларын өткізу кестесі бойынша
СӨЖ 3 Тапсырма 1 Тапсырма 2   100 30 70   СӨЖ тапсырмаларын өткізу кестесі бойынша
СӨЖ 4 Тапсырма 1 Тапсырма 2   100 80 20   СӨЖ тапсырмаларын өткізу кестесі бойынша
1 аралық бақылау:коллоквиум 1 сұрақ  2 сұрақ 3 сұрақ 100 30 30 40   8 апта
2 аралық бақылау:  коллоквиум 1 сұрақ  2 сұрақ 3 сұрақ 100 30 30 40   15 апта

Курс саясаты

Білімгердің оқу жетістерінің деңгейі қорытынды бағамен анықталады. Ол емтиханға жіберу (қорытынды бағаның 60%) рейтигі және емтихан бағасынан (40%) қалыптасады. Емтиханға жіберу рейтингі академиялық кезеңде (15 апта) ағымдағы және аралық бақылаудан турады. Оқу жетістіктері әрбір орындалған тапсырма үшін 100 бал шкаласы бойынша бағаланады (ағымдағы сабақтардағы жауап, дәрістерде белсенділік, үй тапсырмасын орындау, СӨЖ, аралық бақылау және т.б.) және қорытынды емтиханға жіберу рейтингі бақылау кезеңі ішінде алынған барлық бағалардың орташа арифметикалық сомасын есптеумен анықталады.

 Ағымдағы бақылау сабаққа қатысуды қадағалау, практикалық, үй тапсырмаларын орындалуын тексеруді көздейді. Білімгерлердің дәрісте белсенділігі есептеліненді: дәріске қатысу, конспекттерді жүргізу, лектор көтеретін мәселелерді және міндеттерді талқылауға қатысу, лекторға сұрақ қою, ой-пікірлерінің өздігі, креативтілігі. Білімгерлердің практикалық сабақтарда және ОСӨЖ сабақтарында қатысудың барлық түрлері бағаланады: үй тапсырмаларын орындау, оқытушының сұрақтарына жауаптары, сабақ барысында білімгердің белсенділігі, СӨЖ тапсырмаларын орындалуының өзіндік творчестволық жұмыс және т.б.

Бағдарламада көзделмеген білімгерлердің қосымша атқарылған жұмыстары үшін (ғылыми баяндамалар, мақалаларды жариялау, олимпиадаларда, конференцияларда және т.б. қатысу,) сыйақылық балдар қосылады – бонустар, олар семестрде жиналған балдарға қосылады.

 Жіберіліп қалған сабақтардың тапсырмаларын өткізу және негізгі бақылау шаралар бойынша (себеппен жіберілген) 7 және 14 апталарда аралық бақылаудың алдында жүзеге асады. Себепсіз жіберілген сабақтарды және кейіннен тапсырылған рейтингте қатыспайды және балдар қосылмайды.

Оқу жетістіктерінің және сабаққа қатысудың жиынтық рейтингтік бағалары локалды желі арқылы электрондық журналға әр аптаның соңында оқытушымен қойылады.

«Дағдарысқа қарсы менеджмент» пәнінен оқу-әдістемелік кешені 4 модульдан құрылады:

Ø Экономикалық дағдарыстардың пайда болу себептері мен қарсы бағытталған шаралар;

Ø Дағдарысқа қарсы шаралар;

Ø Дағдарысқа қарсы басқарудағы адам факторы;

Ø Дағдарысқа қарсы менеджменттің шетелдік тәжірибесі.


Күнтізбелік-тақырыптық жоспары

Мазмұны Сағат саны Апта

 Модуль 1. Экономикалық дағдарыстардың пайда болу себептері мен қарсы бағытталған шаралар

1

Дәріс 1.Әлеуметтік-экономикалық дамудағы дағдарыстар 2

1

Семинар сабағы 1. Әлеуметтік-экономикалық дамудағы дағдарыстар: 1. Дағдарыс ұғымы 2. Дағдарыстартың себептері мен салдарлары 3. Дағдарыстар типологиясы 1
ОСӨЖ 1.Әлеуметтік-экономикалық дамудағы дағдарыстар Презентация, глоссарий 1

2

Дәріс 2.Әлеуметтік-экономикалық дамудағы дағдарыстар 2

2

Семинар сабағы 2. Әлеуметтік-экономикалық дамудағы дағдарыстар: 1. Дағдарыс белгілері: тану мен жеңу 2. Адам факторының маңызы 1
ОСӨЖ 2.Әлеуметтік-экономикалық дамудағы дағдарыстар Презентация, глоссарий 1

3

Дәріс 3. Экономикалық дағдарыстардың пайда болуы мен шешу жолдары 2

3

Семинар сабағы 3. Экономикалық дағдарыстардың пайда болуы мен шешілу бағыттары: 1. Экономикалық дағдарыстардың мәні мен заңдылықтары 2. Экономикалық дағдарыстардың себептері 1
ОСӨЖ 3. Экономикалық дағдарыстардың пайда болуы мен шешілу жолдары Қазіргі жағдайға талдау,  презентация дайындау 1

4

Дәріс 4. Экономикалық дағдарыстардың пайда болуы мен шешілу жолдары 2

4

Семинар сабағы 4. Экономикалық дағдарыстардың пайда болуы мен шешілу бағыттары: 1. Цикл фазалары мен олардың көрінісі 2. Экономикалық дағдарыс түрлері мен қарқыны 1
ОСӨЖ 4. Экономикалық дағдарыстардың пайда болуы мен шешілу жолдары Қазіргі жағдайға талдау, презентация дайындау 1
СӨЖ 1. Экономикалық дағдарыстардың пайда болуы мен қарсы бағытталған шаралар (сұрақтар мен эссе тақырыптары кестеден кейінСӨЖ материалдарында берілген) 18

5

Дәріс 5. Дағдарысқа қарсы менеджменттің негізгі кескіндері 2

5

Семинар сабағы 5. Дағдарысқа қарсы менеджменттің негізгі кескіндері: 1. Дағдарысқа қарсы дамудың басқарылатын және басқарылмайтын процесстері 2. Дағдарысқа қарсы басқарудың мүмкіндігі, қажеттілігі және проблематикасы 3. Дағдарысқа қарсы басқарудың белгілері мен ерекшеліктері 4. Дағдарысқа қарсы басқару тиімділігі 1
ОСӨЖ 5. Дағдарысқа қарсы менеджменттің негізгі кескіндері Презентация, глоссарий 1

Модуль 2. Дағдарысқа қарсы шаралар

6

Дәріс 6. Дағдарысқа қарсы менеджменттегі инновациялар 2

6

Семинар сабағы 6. Дағдарысқа қарсы менеджменттегі инновациялар: 1. Инновациялық үрдіс дағдарысқа қарсы басқарудың факторы ретінде 2. Кәсіпорынның инновациялық әлеуеті, дағдарысқа қарсы басқарудың оның рөлі 1
ОСӨЖ 6.Дағдарысқа қарсы менеджменттегі инновациялар 1

7

Дәріс 7. Дағдарысқа қарсы менеджменттегі инновациялар 2

7

Семинар сабағы 7. Дағдарысқа қарсы менеджменттегі инновациялар: 1. Дағдарысқа қарсы дамудың мемлекеттік инновациялық стратегиясы 2. Инновациялық инфрақұрылымдардың дамуы дағдарыстан шығу шарты ретінде 1
ОСӨЖ 7.Дағдарысқа қарсы менеджменттегі инновациялар 1
СӨЖ 2.Дағдарысқа қарсы шаралар Сұрақтарға жауап беру, эссе дайындау (сұрақтар мен эссе тақырыптары кестеден кейін СӨЖ материалдарында берілген)  

8

Дәріс 8. Дағдарысқа қарсы менеджменттегі инвестициялық саясат 2

8

Семинар сабағы 8.Дағдарысқа қарсы менеджменттегі инвестициялық саясат: 1. Дағдарысқа қарсы басқарудағы инвестициялық шешімдерді қабылдау үшін негіз ретінде инвестициялық үрдістің қалпын сипаттау 2. Шектеулі қаржы ресурстары жағдайында инвестицияларды қаржыландыру көздері 1
ОСӨЖ 8. Дағдарысқа қарсы менеджменттегі инвестициялық саясат Қазіргі жағдайға талдау, презентация дайындау 1
Аралық бақылау 1 (коллоквиум)  

9

Дәріс 9. Дағдарысқа қарсы менеджменттегі инвестициялық саясат 2

9

Семинар сабағы 9.Дағдарысқа қарсы менеджменттегі инвестициялық саясат: 1. Кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығын бағалау 1
ОСӨЖ 9. Дағдарысқа қарсы менеджменттегі инвестициялық саясат Қазіргі жағдайға талдау, презентация дайындау 1

10

Дәріс 10. Консалтингтік менеджмент дағдарысқа қарсы басқарудың элементі ретінде 2

10

Семинар сабағы 10.Консалтингтік менеджмент дағдарысқа қарсы басқарудың элементі ретінде: 1. Консалтингтік менеджменттің мәні мен қолданылу саласы 2. Кеңес беру тәсілдері 3. Кеңестік жобаның орналасуын ұйымдастыру 1
ОСӨЖ 10. Консалтингтік менеджмент дағдарысқа қарсы басқарудың элементі ретінде Қазіргі жағдайға талдау, презентация дайындау 1

Модуль 3. Дағдарысқа қарсы басқарудағы адам факторы

11

Дәріс 11. Дағдарыс жағдайындағы кадрлық менеджменттің ерекшеліктері 2

11

Семинар сабағы 11.Дағдарыс жағдайындағы кадрлық менеджменттің ерекшеліктері: 1. Дағдарыс жағдайындағы  персонал мәні және оны басқару 2. Дағдарыс жағдайындағы  персоналды басқару тұжырымдамасы 1
ОСӨЖ 11. Дағдарыс жағдайындағы кадрлық менеджменттің ерекшеліктері Қазіргі жағдайға талдау, презентация дайындау 1
СӨЖ 3.Дағдарысқа қарсы шаралар Сұрақтарға жауап беру, эссе дайындау (сұрақтар мен эссе тақырыптары кестеден кейін СӨЖ материалдарында берілген)  

12

Дәріс 12. Дағдарыс жағдайындағы кадрлық менеджменттің ерекшеліктері 2

12

Семинар сабағы 12. Дағдарыс жағдайындағы кадрлық менеджменттің ерекшеліктері: 1. Дағдарыс жағдайындағы  персоналды басқару мақсаттары 1
ОСӨЖ 12. Дағдарыс жағдайындағы кадрлық менеджменттің ерекшеліктері 1

13

Дәріс 13. Дағдарысқа қарсы менеджмент бойынша менеджер 2

13

 

Семинар сабағы 13. Дағдарысқа қарсы менеджмент бойынша менеджер: 1. Дағдарысқа қарсы басқарудағы менеджер қызметінің маңызы мен саласы 2. Дағдарысқа қарсы басқарудағы менеджер үлгісі 1
ОСӨЖ 13. Дағдарысқа қарсы менеджмент бойынша менеджер 1

14

Дәріс 14. Дағдарысқа қарсы менеджмент бойынша менеджер 2

14

Семинар сабағы 14. Дағдарысқа қарсы менеджмент бойынша менеджер: 1. Дағдарысқа қарсы басқарудағы менеджер қызметінің рөлдік құрылымы 1
ОСӨЖ 14. Дағдарысқа қарсы менеджмент бойынша менеджер 1
СӨЖ 4.Дағдарысқа қарсы басқарудағы адам факторы Сұрақтарға жауап беру, эссе дайындау (сұрақтар мен эссе тақырыптары кестеден кейін СӨЖ материалдарында берілген)  

Модуль 4. Дағдарысқа қарсы менеджменттің шетелдік тәжірибесі

15

Дәріс 15. Дағдарысқа қарсы басқарудың шетелдік тәжірибесі 2

15

Семинар сабағы 15. Дағдарысқа қарсы басқарудың шетелдік тәжірибесі: 1. Дамыған нарықтық экономикасымен елдерде дағдарысқа қарсы басқару ерекшеліктері: макроэкономикалық аспект 2. Германиядағы дағдарысқа қарсы басқару ерекшеліктері 3. Чехияда дағдарысқа қарсы басқару тәжірибесі 4. Италияда дағдарысқа қарсы басқару тәжірибесі 1
ОСӨЖ 15. Дағдарысқа қарсы басқарудың шетелдік тәжірибесі 1
  2 Аралық бақылау (коллоквиум)  
  Барлығы:                                                                          Дәріс Семинар сабағы СӨЖ (оның ішінде ОСӨЖ)   30 15 90  

«Дағдарысқа қарсы менеджмент» пәні бойынша семинар сабағының әдістемелік нұсқаулары


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 719;