Змістовий модуль 2. Прикладні питання патопсихологіїТема 4.Психічні процеси в нормі і патології

Мета:вивчити психічні процеси в нормі і патології.

Обсяг навчального часу: 2 години.

Оцінювання: 1 бал (за кожне заняття).

Основні питання(до контролю рівня засвоєння навчального матеріалу, його обговорення, самостійного вивчення та осмислення):

1. Відчуття, сприймання.

2. Увага, пам’ять.

3. Мислення, мова, уява.

4. Почуття, воля.

Література:

1. Аффективные расстройства // Психиатрия, психосоматика, психотерапия / К.П. Кискер и др. / Пер. с нем. – М.: Алетейа, 1999. – С. 304-357.

2. Бенеш Г. Психологія: dtv – Атлас: Довідник: Пер. з нім. – К.: Знання – Прес, 2007. – С. 370-409.

3. Блейхер В.М. Расстройства мышления. – К.: Здоров’я. 1983. – 192 с.

4. Нозопсихологія // Шостакович В.В., Блохіна В.П. Медична психологія. – К. Вища школа, 1980. – С. 177-196.

5. Психическая и патопсихическая характеристика познавательных процессов // Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. – М.: МЕДпресс-информ, 2005. – С. 87-132.

6. Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів / за ред. В.Б Шапаря. – Х.: Прапор, 2009. - 672 с.

7. Расстройства отдельных психических функций // Клиническая психология / Под ред. М. Перре, У. Бауманна. – СПб.: Питер, 2002. – С. 656-904.

8. Эмоции и их болезненные изменения // Лебединский М.С, Мясищев В.Н. Введение в медицинскую психологию. – Л.: Медицина, 1966. – С. 222-264.

План проведення практичного заняття №4:  

1. Визначення понять відчуття, сприймання.

2. Визначення понять увага, пам’ять.

3. Визначення понять мислення, мова, уява.

4. Визначення понять почуття, воля.

Питання для обговорення:

1. Класифікація відчуття.

2. Властивості сприймання.

3. Розлади уваги.

4. Види пам'яті.

5. Порушення пам'яті.

6. Соціальна природа мислення.

7. Розумові операції, види мислення, порушення мислення.

8. Види, функції мови і мовлення.

9. Розлади мови.

10. Види уяви.

11. Роль уяви в розвитку творчої діяльності людини.

12. Вплив уяви на організм людини.

13. Що забезпечують емоційні процеси?

14. Емоційні реакції.

15. Вплив уяви на організм людини.

16. Вольові якості особистості.

17. Порушення вольової сфери.

 

Тема 5. Дослідження сім’ї у клініці та корекція сімейних відносин

Мета:вивчити особливості дослідження сім’ї у клініці та корекцію сімейних відносин.

Обсяг навчального часу: 4 години.

Оцінювання:1 бал (за кожне заняття).

Основні питання(до контролю рівня засвоєння навчального матеріалу, його обговорення, самостійного вивчення та осмислення):

1. Методи дослідження сім’ї у клініці.

2. Корекція сімейних відносин.

Література:

1. Бенеш Г. Психологія: dtv – Атлас: Довідник: Пер. з нім. – К.: Знання – Прес, 2007. – С. 370-409.

2. Бодейман Г. Семейная терапия // Клиническая психология / Под ред. М. Перре, У. Бауманна. – СПб.: Питер, 2002. – С. 599-604.

3. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т. Т.1. / Пер. с франц. – М.: Мир, 1999. – 496 с. 

4. Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів / За ред. В.Б Шапаря. – Х.: Прапор, 2009. - 672 с.

5. Семейная психотерапия и семейное консультирование // Клиническая психология / Под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб.: Питер. 2007. – С. 635-689.

6. Фрайбергер Г. Системная (семейная) психотерапия // Психиатрия, психосоматика, психотерапия / К.П. Кискер и др. / Пер. с нем. – М.: Алетейа, 1999. – С. 157-158.

7. Эйдемиллер Э.Г. Семейная психотерапия у подростков при психопатиях, неврозах и неврозоподобных состояниях: методические рекомендации. – М.: Здоровье, 1980.

План проведення практичного заняття №5:  

1. Визначити методи дослідження сім’ї у клініці.

2. Корекція сімейних відносин.

Питання для обговорення

1. Психологічне досліджування сім’ї у клініці.

2. Які психологічні методи використовуються для дослідження сімейних відносин.

3. Дослідження сімейної взаємодії.

4. Визначити поняття «сімейна психотерапія».

5. Методи сімейної психотерапії.

6. Психотерапевтична робота з сім’ями.

7. Психотерапевтичні техніки.

Розділ IV. Дидактичне забезпечення самостійної роботи

 

Завдання для самостійної роботи – 37 балів

(за вибором студента)

1. Реферат (15 б.).

Написання рефератів за поданими темами (до кожної теми по 1 реферату на      1 студента).

Оцінювання – 2 – 15 балів.

Вимоги до реферату:

1. Тема.

2. План.

3. Література.

4. Теоретична частина.

5. Практична частина.

Тематика рефератів:

1. Поняття про медичну деонтологію.

2. Ятрогенії та їх запобігання.

3. Психологічні особливості хворих на шизофренію.

4. Психологічні особливості хворих на біполярне афективне порушення.

5. Психологічні особливості хворих на епілепсію.

6. Психологічні особливості хворих на старече слабоумство.

7. Психологічні особливості хворих на церебральний атеросклероз.

8. Психологічні особливості прояву деменції при хворобі Альцгеймера.

9. Психологічні особливості прояву деменції при хворобі Паркінсона.

10. Психотичні порушення внаслідок вживання алкоголю.

11. Алкогольний амнестичний синдром.

12. Психічні і поведінкові порушення внаслідок вживання седативних або снотворних речовин.

13. Психічні і поведінкові порушення внаслідок вживання стимуляторів, включаючи кофеїн.

14. Психічні і поведінкові порушення внаслідок вживання галюціногенів.

15. Психічні і поведінкові порушення внаслідок вживання летючих розчинників.

16. Психічні і поведінкові порушення внаслідок вживання тютюну.

17. Психологічні особливості людей, що вживають наркотики.

18. Психологічні особливості людей, що хворіють на фобії.

19. Психологічні особливості людей, що мають порушення сну.

20. Психологічні особливості хворого на параною. 

21. Психологічні особливості людей, що мають схильність до азартних ігор.

22. Психологічні особливості людей, що хворіють на нервову анорексію.

23. Психологічні особливості людей, що хворіють на нервову булімію.

24. Психологічні особливості людей, що хворіють на сомнамбулізм.

25. Психологічні особливості олігофренів.

26. Психологічні особливості дітей з атипичним аутизмом.

27. Психологічні особливості дітей з гіперкинетичним синдромом.

28. Психологічні особливості дітей з елективним мутизмом.

29. Психологічні особливості дітей з неорганічним енурезом.

30. Психологічні особливості дітей, що хворіють на логоневроз.

 

2. Написання конспекту (15 б.).

Написання конспектів з основних тем курсу (мінімальна кількість сторінок в одному конспекті (тексту) – 7, обов'язкові титульна сторінка і перелік використаних літературних джерел (не входять в обсяг), додаток до конспекту – 3 методики зі стимульними матеріалами).

Конспект № 1. Порушення сприймання та методи дослідження (1-15 балів) (робота з методиками «Компас» та «Совмещение вырезов»; Проба Ашафенбурга; Проба Ліпмана; Проба Рейхардта).

Конспект № 2. Розлади уваги та методи дослідження (1-15 балів) (робота з методиками: коректурна проба;методика «счет по Крепелину»; методика Мюнстерберга; таблиці Шульте).

Конспект № 3. Порушення мислення та методи дослідження (1-15 балів) (робота з методиками - асоціативний експеримент й методика Эббінгауза; методики «Исключение понятий» та «Выделение существенных признаков»; оцінка здатності до виділення закономірностей; матриці Равена).

Конспект № 4. Порушення емоційної сфери та методи дослідження (1 - 15 балів) (робота з методиками: Бека; Люшера; Розенцвейга; методика САН; Спілбергера; MMPI).

Конспект № 5. Розлади особистості та методи дослідження (1-15 балів) (робота з методиками: Роршаха; СОНДІ; ТАТ).

3. Складання бібліографії (10 б.).

4. Складання тестів (10 б.).

5. Складання анотованих списків (15 б.).

 


ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ,


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 126; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!