Розділ VI. Критерії оцінювання



 

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Патопсихологія» здійснюється у вигляді поточного контролю знань студентів та оцінювання самостійної роботи студентів відповідно до робочої навчальної програми.

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни «Патопсихологія» проводиться за такими формами:

а) під час лекційних занять;

б) під час практичних занять:

– опитування або тестування знань студентів з теоретичного матеріалу;

– оцінка виконання ситуаційних вправ та завдань під час заняття;

в) за результатами виконання завдань самостійного опрацювання (індивідуальних завдань).

Розподіл балів, що присвоюється студентам, із розподілом за темами

Тема, завдання

К-ть балів

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Мах Міn Мах Міn Мах Міn
Предмет патопсихології 6 4 0 2 0    
Функції психолога в психіатричній клініці 3 2 0 1 0    
Методи патопсихологічного дослідження 20 3 0 17 0    
Психічні процеси в нормі і патології 4 3 0 1 0    
Дослідження сім’ї у клініці та корекція сімейних відносин 4 2 0 2 0    
Всього 37 14 0 23 0    
Завдання на самостійну роботу           37 0
Разом 74 14 0 23 0 37 0

 

КРИТЕРІЇ ПЕРЕВЕДЕННЯ БАЛІВ У ДЕРЖАВНУ ОЦІНКУ

Фактична кількість балів, отримана студентом за результатами поточного контролю та підсумками контрольного заходу, переводиться в державну оцінку за такими критеріями:

А – оцінка «відмінно» (90-100 балів) виставляється за глибокі знання навчального матеріалу, наявного в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, уміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку й розвитку, чітко, лаконічно, логічно послідовно відповідати на поставлені питання, уміння застосовувати теоретичні положення під час виконання практичних завдань;

ВС – оцінка «добре» (89-75 балів) виставляється за міцні знання навчального матеріалу, аргументовані відповіді на поставлені питання, вміння застосовувати теоретичні положення під час виконання практичних завдань, які, однак, містять певні (несуттєві) неточності;

DE – оцінка «задовільно» (60-74 балів) виставляється за посередні знання навчального матеріалу, недостатньо аргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних положень під час виконання практичних завдань;

FX – оцінка «незадовільно» з можливістю повторного складання екзамену (26-59 балів) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння застосувати теоретичні положення під час виконання практичних завдань;

F – оцінка «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням модуля (навчальної дисципліни) (0-25 балів) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння орієнтуватися під час виконання практичних завдань, незнання основних фундаментальних положень.

Сумарна підсумкова оцінка, яку студент може отримати за результатами семестрового контролю, складається з кількості балів, отриманих за результатами поточного контролю знань під час 7 семестру, та кількості балів, отриманих під час контрольного заходу.

Результати підсумкових заходів оцінюються за 100-бальною шкалою з подальшою трансформацією в державну оцінку відповідно до шкали оцінювання (національної та ECTS).

 


Список базової і додаткової літератури

1. Балабанова Л.М. Судебная патопсихология (вопросы определения нормы и отклонения). – Д.: Сталкер,1998. - 432 с.

2. Бенеш Г. Психологія: dtv – Атлас: Довідник: Пер. з нім. – К.: Знання – Прес, 2007. – С. 370-409.

3. Блейхер В.М. Расстройства мышления. – К.: Здоров’я, 1983. – 192 с.

4. Блейхер В.М. Эпонимические термины в психиатрии, психотерапии и медицинской психологи. Словарь. – К.: Вища школа, 1984. – 448 с.

5. Блейхер В.М., Крук И.В. Патопсихологическая диагностика - К.: Здоров’я, 1988. – 280 с.

6. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. Практическая патопсихология: Руководство для врачей и медицинских психологов. - К.: Здоров’я, 1991. - 320 с.

7. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь–справочник по психодиагностике. – К.: Наукова думка, 1989. – 200 с.

8. Здоровець Т.Г. Особливості психокорекції депресії у підлітковому віці // Актуальні проблеми практичної психології: Збірник наук. праць. Частина 1. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2008. – С. 140-143.

9. Зейгарник Б.В. Патопсихология. - М.: ЄКСМО - Пресс, 2000. - 576 с.

10. Єгорова О.Б. Особливості прояву післяродової депресії у заміжніх та незаміжніх жінок // Українська наука ХХІ століття: Матеріали третьої всеукраїнської інтернет - конференції. – К.: ТК Меганом, 2007. – С. 54-55.

11. Игумнов С.А. Клиническая психотерапия детей и подростков: Справ. пособие / Под ред. В.Т. Кондрашенко. – Мн.: Беларуская наука, 1999. – 189 с.

12. Кабанов М.М., Личко А.Е., Смирнов В.М. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике, - Л.: Медицина, 1983 - 312 с.

13. Клиническая психология / Под ред. М. Перре, У. Бауманна. – СПб.: Питер, 2002. – 1312 с.

14. Клиническая психология / Под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб.: Питер. 2007. – 960 с.

15. Комер Р. Патопсихология поведения. Нарушения и патология психики. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2002. – 608 с.

16. Конечный Р., Боухал М. Психология в медицине. - Прага: Авиценум, 1983. - 405 с.

17. Лакосина Н.Д., Ушаков Г.К. Медицинская психология - 2-е изд. – М.: Медицина, 1984. – 272 с.

18. Лебедев Б.Л., Дунаевский В.В. Психические расстройства и уход за больными. – М.: Медицина, 1981. - 192 с.

19. Лидерман Р.Р. За гранью психического здоровья. – М.: Знание, 1992. - 192 с.

20. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. – М.: МЕДпресс-информ, 2005. – 432 с.

21. Николаева В.В. Влияние хронической болезни на психику — М.: Изд-во МГУ, 1987. - 167 с.

22. Попов Ю.В., Вид В.Д. Современная клиническая психиатрия – М.: «Экспертное бюро – М», 1997. – 496 с.

23. Практикум по патопсихологии / Под ред. Б.В. Зейгарник, В.В. Николаевой,   В.В. Лебединского. - М.: Изд-во МГУ, 1981. - 160 с.

24. Психиатрия, психосоматика, психотерапия/ К.П. Кискер и др. / Пер. с нем. – М.: Але, 1999. - 504 с.

25. Психогигиена детей и подростков / Под ред. Г.Н. Сердюковской, Г. Бельница - М.: Медицина, 1985. - 224 с.

26. Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів / за ред. В.Б. Шапаря. - Х.: Прапор, 2009. - 672 с.

27. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии. – М.: МЕДпресс-информ, 2005. – 432 с.

28. Хрестоматия по патопсихологии / Под ред. Б.В. Зейгарник, А.П. Корнилова, В.В. Николаевой. - М.: Изд-во МГУ, 1981. - 160 с.

29. Худик В.А. Детская патопсихология. – К.: Здоровье, 1997. – 96 с.

 

Додаткова

1. Еренков В.А. Воспитание здоровой психики у детей и подростков. - К.: Здоров’я, 1978. - 112 с.

2. Завилянська Л.І., Завилянський І.Я. Догляд за психічно хворими у сім’ї. - К.: Здоров’я, 1978. - 70 с.

3. Задорожнюк И.Е. Феноменология творчества Ф.М. Достоевского. // Вопросы психологии. – 2005. - № 2. – С. 127 – 128.

4. Кабанов М.М., Личко А.Е., Смирнов В.М. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. - Л.: Медицина, 1983. - 312 с.

5. Калюшин В.Ф. Як протистояти надмірним почуттям, емоціям, важливим думкам за допомогою методу раціонального мислення // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. - № 6. – С. 59 – 63.

6. Конечный Р., Боухал М. Психология в медицине. - Прага: Авиценум, 1983. - 405 с.

7. Лакосина Н.Д., Ушаков Г.К. Медицинская психология - 2-е изд. - М.: Медицина, 1984. - 272 с.

8. Лебедев Б.Л., Дунаевский В.В. Психические расстройства и уход за больными. -М.: Медицина, 1981. - 192 с.

9. Лебединский В.В. Нарушения психического развития детей: Уч. Пособие. - М.: Изд-во МГУ, 1985. - 165 с.

10. Морозов Г.В., Ромасенко В.А. Нервные и психические болезни с основами медицинской психологии - 6-е изд. — М.: Медицина, 1982. - 384 с.

11. Основы общей и медицинской психологии / Витенко И.С. и др. — Вища школа, - 1984. - 176 с.

12. Шевченко Н.Ф. Практикум із психологічної допомоги соматичним хворим // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. - № 4. – С. 17 – 29.

 

 


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 157; Мы поможем в написании вашей работы!






Мы поможем в написании ваших работ!