Навчально-методичні матеріали (НММ) для лекцій. 1. Лекції в електронній формі1. Лекції в електронній формі.

2. Тести.

3. Список основної та додаткової літератури.

4. Глосарій.

 

Розділ III. Практичні заняття

        

III.1. Змістовий модуль 1. Предмет патопсихології

Тема 1. Предмет патопсихології

Мета:вивчити предмет патопсихології.

Обсяг навчального часу: 4 години.

Оцінювання: 1 бал (на кожному занятті).

Основні питання(до контролю рівня засвоєння навчального матеріалу, його обговорення, самостійного вивчення та осмислення):

1. Поняття про патопсихологію.

2. Задачі патопсихології.

3. Історія розвитку патопсихології.

 

Література:

1. Балабанова Л.М. Судебная патопсихология (вопросы определения норм и отклонений). – Д.: 1998. – 432 с.

2. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. Практическая патопсихология: Руководство для врачей и медицинских психологов. - К.: Здоров’я, 1991. - 320 с.

3. Зейгарник Б.В. Патопсихология - М.: Изд-во МГУ, 1986. — 287 с.

4. Комер Р. Патопсихология поведения. Нарушения и патологии психики. – СПб.: прайм-Еврознак, 2002. – 608 с.

5. Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів / за ред. В.Б. Шапаря. – Х.: Прапор, 2009. - 672 с.

6. Хрестоматия по патопсихологии / Под ред. Б.В. Зейгарник, А.П. Корнилова, В.В. Николаевой. – М.: Изд–во МГУ, 1981. – 160 с.

.

План проведення практичного заняття №1:  

              1. Вивчити та проаналізувати поняття про патопсихологію.

    2. Охарактеризувати задачі патопсихології.

    3. Ознайомитись з історією розвитку патопсихології.

Питання для обговорення:

1. Чи є патопсихологія самостійною галуззю психологічної науки?

2. Які процеси вивчає патопсихологія?

3. Мета проведення експериментально-психологічного дослідження.

4. Погляди древніх. Античність. Європа в середні століття. Ренесанс і створення притулків.

Дев'ятнадцяте століття: моральне лікування.

6. Поясніть поняття «державні лікарні».

7. Соматогенна точка зору.

8. Психогенна точка зору.

1.

 

Тема 2. Функції психолога в психіатричній клініці

Мета:вивчити функції психолога в психіатричній клініці.

Обсяг навчального часу: 2 години.

Оцінювання: 1 бал (на кожному занятті).

Основні питання(до контролю рівня засвоєння навчального матеріалу, його обговорення, самостійного вивчення та осмислення):

1. Деонтологічні вимоги до психолога в роботі з психічно хворим.

2. Функції психолога в психіатричній клініці.

 

Література:

1. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. Практическая патопсихология: Руководство для врачей и медицинских психологов. - К.: Здоров’я, 1991. - 320 с.

2. Деонтологія // Шостакович В.В., Блохіна В.П. Медична психологія. – К. Вища школа, 1980. – С. 176 - 178.

3. Зейгарник Б.В. Патопсихология. - М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. — 576 с.

4. Помощь психически больным и их лечение // Психиатрия, психосоматика, психотерапия/ К.П. Кискер и др. / Пер. с нем. – М.: Алетейа, 1999. – С. 380-410.

5. Практикум по патопсихологии / Под ред. Б.В. Зейгарник, В.В. Николаевой,     В.В. Лебединского. – М.: Изд–во МГУ, 1981. – 160 с.

6. Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів / за ред. В.Б Шапаря. – Х.: Прапор, 2009. - 672 с.

7. Худик В.А. Детская патопсихология. – К.: Здоров’я, 1997. – 122 с.

.

План проведення практичного заняття №2:  

1. Визначити деонтологічні вимоги до психолога в роботі з психічно хворим.

2. Охарактеризувати функції психолога в психіатричній клініці.

3. Проаналізуувати документацію психолога в психіатричній клініці.

Питання для обговорення:

1. Задачі деонтології як науки.

2. Які завдання психолога в клініці визначали Добіаш (1973 р.) та український психолог Худік В.О. (1997 р.)?

3. Напрямки роботи психолога.

4. Визначити основні ціли і види реабілітації хворих.

5. Розкрити функції психолога в клініці.

6. Види психологічного анамнезу.

7. Які питання порушуються при проведенні клінічної бесіди?

8. Що передбачає протокол обстеження хворого?

9. Які методики використовуються при складанні схеми обстеження неврозів?

10. Що припускає корекційно-реабілітаційна програма?

11. Які вимоги висуваються до висновку психолога?

 

 

Тема 3. Методи патопсихологічного дослідження

Мета:вивчити методи патопсихологічного дослідження.

Обсяг навчального часу: 4 години.

Оцінювання: 1 бал (на кожному занятті).Колоквіум (т. 1 - 3) – 15 б.

Основні питання(до контролю рівня засвоєння навчального матеріалу, його обговорення, самостійного вивчення та осмислення):

1. Завдання патопсихологічного дослідження.

2. Організація роботи патопсихологічної лабораторії.

3. Патопсихологічний експеримент.

4. Бесіда патопсихолога з хворим.

 

Література: 

1. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. Практическая патопсихология: Руководство для врачей и медицинских психологов. - К.: Здоров’я, 1991. - 320 с.

2. Зейгарник Б.В. Патопсихология. - М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. - 576 с.

3. Кабанов К.К., Личко А.Е., Смирнов В.М. Методы психологической диагностики и корекции в клинике - Л.: Медицина, 1983. – 312с.

4. Магазаник Н.А. Искусство общения с больным - М.: Медицина, 1991. - 112с.

5. Практикум по патопсихологии / Под ред. Б.В. Зейгарник, В.В. Николаевой,  В.В. Лебединского. – М.: Изд–во МГУ, 1981. – 160 с.

6. Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів / за ред. В.Б. Шапаря. - Х.: Прапор, 2009. - 672 с.

7. Психологічні процеси діагностування // Шостакович В.В., Блохіна В.П. Медична психологія. – К.: Вища школа, 1980. – С. 177-196.

8. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии – М.: ЭКСМО-Пресс, 1999. – 504 с.

9. Худик В.А. Патопсихологические исследования в клинике детской психиатрии // Детская патопсихология. – К.: Здоров'я, 1997. – С. 31-77.

10. Худик В.А. Патопсихологические исследования нарушений психической деятельности // Детская патопсихология. – К.: Здоров'я, 1997. – С. 31-77.

 

План проведення практичного заняття №3:  

1. Завдання патопсихологічного дослідження.

2. Організація роботи патопсихологічної лабораторії.

3. Патопсихологічний експеримент.

4. Бесіда патопсихолога з хворим.

5. Спостереження за хворим під час дослідження.

6. Методики експериментальної патопсихології.

7. Підготовка висновку патопсихолога.

8. Колоквіум (т. 1 - 3) – 15 б.

Питання для обговорення:

1. Задачі патопсихологічного дослідження психіатричній клініці.

2. Комплекс методик дослідження за В.М.Блейхером.

3. Розташування патопсихологічної лабораторії.

4. Етапи патопсихологічного експерименту за Худиком В.О.(1997).

5. Особистість патопсихолога.

6. Охарактеризувати патопсихологічний експеримент.

7. Особливості патопсихологічного експерименту.

8. Відношення до експерименту.

9. Розкрити хід патопсихологічного дослідження.

10. Ведення протоколу експерименту.

11. Від чого залежить успіх патопсихологічного дослідження.

12. Вимоги дометодик експериментальної патопсихології.

13. Методи клінічного дослідження.

14. Вимоги до висновків психолога.

Колоквіум - практичне заняття № 1 - 3(15 балів).

 Тестові завдання

1. Вид індивідуальної психотерапії, при якій застосовується навіювання – це:

а) сугестія;

б) субрепція;

в) сукцесія.

2. Мета роботи психолога з психічно хворим:

а) зміна ставлення хворого до ситуації та вироблення нової форми поведінки;

б) надання соціальної допомоги хворому;

в) зміна ставлення хворого до оточуючого середовища.

3. Вибір виду терапії залежить від:

а) ситуації;

б) особистості психолога;

в) проблем пацієнта;

г) вірні всі відповіді.

4. Виправлення неправильних думок хворих - це:

а) когнітивна терапія;

б) поведінкова терапія;

в) психоаналіз.

5. Дослідження психологом людини, яка страждає на психічну хворобу, називається:

а) лабораторним експериментом;

б) патопсихологічним експериментом;

в) природним експериментом.

6. Наука про лікарский обов’язок має назву:

а) етіологія;

б) педологія;

в) деонтологія.

7. До патопсихологічних хвороб в більшості випадків відносяться:

а) шизофренія, епілепсія, невроз;

б) олігофренія, енурез, коліт;

в) шизофренія, ларингіт, сколіоз.

8. Розділ психології, що вивчає закономірності розпаду психічної діяльності якостей особистості під час хвороби – це:

а) патопсихологія;

б) психіатрія;

в) психопатологія.

9. Вчені, що досліджували патопсихологію:

а) К. Ушинський, В. Сухомлинський, Г. Костюк;

б) О. Лурія, Б. Зейгарник, В. Блейхер;

в) В. Кондрашенко, Д. Донський, С. Головін.

10. Зейгарник Б.В. є одна із засновників вітчизняної:

а) патопсихології;

б) психопатології;

в) патологічної психології.

11. Помилки спостереження - це:

а) помилки першого враження;

б) контрасту;

в) аперцепції;

г) всі відповіді вірні.

12. Мета клінічної бесіди – це:

а) встановлення контакта з хворим;

б) виявлення симуляції;

в) вивчення особливостей хворго;

г) всі відповіді вірні.

13. План клінічної бесіди психолог складає:

а) після бесіди з лікарем;

б) після вивчення медичної карти хворого;

в) до клінічної бесіди;

г) всі відповіді вірні.

14. Схема клінічної бесіди:

а) залежить від хворого;

б) залежить від психолога;

в) може змінюватися;

г) всі відповіді вірні.

15. Під час бесіди з депресивним хворим психолог має:

а) вивчити суїцидальні наміри хворого;

б) провести профілактичну роботу;

в) виявити можливу симуляцію;

г) всі відповіді вірні.


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 144;