Навчально-методичні матеріали (НММ) для лекцій. 1. Лекції в електронній формі1. Лекції в електронній формі.

2. Тести.

3. Список основної та додаткової літератури.

4. Глосарій.

Змістовий модуль 2. Прикладні питання патопсихології

Тема 2.1. Психічні процеси в нормі і патології

Лекція 10-12. Психічні процеси в нормі і патології

Мета вивчення: Ознайомитися з особливостями прояву психічних процесів в нормі та патології.

Навчальний час: 6 годин.

Обладнання: DVD-програвач та спец. диски.

План лекції (навчальні питання):

1. Відчуття, сприйняття.

2. Увага, пам'ять.

3. Мислення, мова, уява.

4. Почуття, воля.

Література:

1. Аффективные расстройства // Психиатрия, психосоматика, психотерапия / К.П. Кискер и др. / Пер. с нем. – М.:Алетейа, 1999. – С. 304-357.

2. Бенеш Г. Психологія: dtv – Атлас: Довідник: Пер. з нім. – К.: Знання – Прес, 2007. – С. 370-409.

3. Блейхер В.М. Расстройства мышления. – К.: Здоров’я, 1983. – 192 с.

4. Нозопсихологія // Шостакович В.В., Блохіна В.П. Медична психологія. – К.: Вища школа, 1980. – С. 177-196.

5. Психическая и патопсихическая характеристика познавательных процессов // Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. – М.: МЕДпресс-информ, 2005. – С. 87-132.

6. Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів / за ред. В.Б Шапаря. – Х.: Прапор, 2009. - 672 с.

7. Расстройства отдельных психических функций // Клиническая психология / Под ред. М. Перре, У. Бауманна. – СПб.: Питер, 2002. – С. 656-904.

8. Эмоции и их болезненные изменения // Лебединский М.С, Мясищев В.Н. Введение в медицинскую психологию. – Л.: Медицина, 1966. – С. 222-264.

    Ключові поняття: відчуття, сприйняття, адаптація, синестезія, ілюзії, галюцинації, увага, пам’ять, амнезія, гіпомнезія, гіпермнезія, парамнезія, мислення, розумові операції, розлади мислення, уява, мова і мовлення, почуття, воля, абулія.

 

Основний зміст:

Питання 1.

Об'єктивна реальність відбивається людиною у виді різних психічних процесів. Найпростішим з них є відчуття.Відчуттям називається психічний процес відображення окремих властивостей предметів і явищ незалежно від нас існуючого світу, безпосередньо в даний момент діючих на наші органи почуттів.Сприйняття - це психічний процес відображення людиною предметів і явищ у цілому при безпосередньому їхньому впливі на органи почуттів.

    Класифікація відчуттів - екстероцептивні (подразник знаходиться поза людиною), інтероцептивні (подразник знаходиться у внутрішніх органах) і пропріоцептивні (подразник знаходиться у м'язах тіла). Екстероцептивні, у свою чергу, підрозділяють на контактні і дистантні.

Чутливість і пороги відчуття у різних людей проявляються неоднаково. Чутливість органа почуттів визначається мінімальним подразником, що здатний викликати відчуття. Адаптацією  називається зміна чутливості рецептора в процесі пристосування органів почуттів до подразника.Синестезією називається виникнення відчуття в одному аналізаторі при впливі на іншій. Найважливішими властивостями сприйняття є константність, цілісність і усвідомленість. Під константністю сприйняття мають на увазі здатність людини усвідомлювати предмети такими, якими вони є в дійсності, незважаючи на зміну умов сприйняття. Усвідомленістю сприйняття називається використання людиною в процесі сприйняття вже наявних у неї знань. Сприймаючи який-небудь предмет, людина називає його, відносить до визначеного класу, категорії предметів. Найважливішою властивістю сприйняття є його цілісність. Сприйняття — це не проста механічна сума відчуттів, а якісно своєрідне ціле.Ілюзіями називається невірне, неточне, перекручене сприйняття дійсності. Деякі з ілюзій, наприклад, переломлення ціпка, наполовину опущеного у воду, пов'язані з фізичними причинами.

 Анестезія і гіперестезія.При порушенні порогів больових відчуттів настає зниження больової чутливості — гіпестезія. Іноді можна спостерігати повну втрату больової чутливості - анестезію. Протилежне явище - загострення больової чутливості – називається гіперестезією. Нерідко паралельно зі зміною больової чутливості порушується температурна чутливість. Хворі не відчувають дотики гарячих предметів і тому часто отримують опіки.

    Галюцинація – один з видів патології сприйняття. Однак якщо ілюзорне перекручування дійсності виникає при впливі зовнішніх подразників на наші органи почуттів, то галюцинації з'являються без яких-небудь зовнішніх подразників. Зміст галюцинацій найрізноманітніший, важко переконати хворого в нереальності галюцинаторного образа. Від галюцинацій варто відрізняти псевдогалюцинації. Вони відрізняються тим, що псевдогалюцинаторні образи не проектуються в зовнішній світ, а знаходяться «у голові» хворого. Голос хворий чує «внутрішнім слухом», зображення бачить «духовними» очима. Агнозією називається ускладнений процес пізнавання. Бувають агнозії зорові і слухові. Зорові, у свою чергу, поділяються на агнозію предметів, простору, агнозію на колір і т.і. Хворий може адекватно сприймати події і явища, розповідати про побачене, розуміти підтекст сказаного. Разом з тим він не впізнає відомі йому предмети або їхні властивості.

Питання 2.

    Увага – форма психічної діяльності людини, що виявляється у її спрямованості і зосередженості на певних об’єктах при одночасному абстрагуванні від інших.

     Розлади уваги.У клініці частіше інших розладів уваги зустрічається підвищена відволікаємість. Хворим важко зосереджуватися на одному об'єкті або діяльності. Відволікаємість уваги спостерігається при підвищеній стомлюваності, загальній слабкості людини, викликаній виснаженням нервової системи, тривалою і інтенсивною емоційною напругою, надмірною розумовою роботою. Вона може з'явитися після інфекцій, інтоксикацій, при травмах, пухлинах, склерозі судин головного мозку. Хворі з підвищеною відволікаємістю не можуть утримувати у свідомості одночасно більше одного навіть добре їм знайомого предмета. При поразці лобових часток кори великого мозку спостерігається зниження здатності до переключення уваги. Переключення може бути настільки загальмовано, що хворий повторно виконує раніше виконану дію, не усвідомлюючи цього. У клініці зустрічаються і протилежні випадки, коли здатність до переключення уваги підсилюється. Таке порушення уваги характерно для хворих у маніакальному стані.

    Пам'яттю називається психічний процес запам'ятовування, збереження, відтворення і забування всього того, що було в особистому досвіді людини.

    Уявлення - це психічний процес відображення у свідомості людини образів, предметів і явищ об'єктивної дійсності, що у даний момент не діють на органи почуттів.

    Виділяють наступні процеси пам'яті: запам'ятовування, збереження, відтворення, забування. Запам'ятовування - це процес пам'яті, у результаті якого відбувається закріплення нового. Збереження - це не просто «консервування» сприйнятого матеріалу з моменту запам'ятовування і до його відтворення - у процесі збереження відбуваються активна переробка, систематизація й узагальнення матеріалу.Короткочасна пам'ять — це пам'ять на поточні події, інформація про які зберігається порівняно короткий час. Для того щоб цей ряд цифр запам'ятався надовго, перейшов у довгострокову пам'ять, необхідно тривале повторення. Відтворення — це процес актуалізації раніше сприйнятого і збереженого в пам'яті матеріалу. В основі відтворення лежить активація, «пожвавлення», тимчасових нервових зв'язків у корі великого мозку. Воно відбувається в процесі діяльності і залежить від її мети. Забування — це процес, зворотний запам'ятовуванню.

Виділяють такі види пам'яті - рухову, емоційну, образну, словесно-логічну та ін. Рухова пам'ять - це запам'ятовування, збереження і відтворення різних рухів. Емоційна пам'ять - це запам'ятовування, збереження і відтворення почуттів і емоційного тла, що супроводжували сприйняття того або іншого предмета або явища. Образна пам'ять - це запам'ятовування, збереження і відтворення раніше сприйнятих предметів і явищ у формі уявлень. Словесно-логічна пам'ять - це запам'ятовування, збереження і відтворення словесно оформлених думок.

У психіатричній клініці зустрічаються кілька видів порушень пам'яті - амнезія, гіпомнезія і гіпермнезія, парамнезії, витиснення. Амнезією називається втрата пам'яті. Так, пам'ять на події, що були після захворювання, при антероградній амнезії порушується. Події, що були до захворювання, хворий пам'ятає. Особливим видом амнезії є ретроградна амнезія. Це порушення пам'яті на події, що мали місце до захворювання. Для людей старечого віку характерна прогресуюча амнезія. Цей вид порушення пам'яті поширюється не тільки на недавні події, але і на все минуле життя. Іноді хворі, що страждають прогресуючою амнезією, не пам'ятають свого дитинства і юності, плутають минуле із сучасним, не орієнтуються в просторі і часі; причина хвороби - деструкція головного мозку. Спостерігається також порушення пам'яті як на події, що були до моменту захворювання, так і після захворювання. Таке порушення пам'яті називається амнезією ретроантероградною. Порушення пам'яті бувають різної інтенсивності. Спостерігається ослаблення пам'яті - гіпомнезія, при якій людина пам'ятає про пережиті події, але смутно, неточно і неповно (при амнезіях повне випадання з пам'яті подій, що були протягом того або іншого періоду часу). Бувають випадки гіпермнезії (різке загострення здатності відтворювати, здавалося б, забутий матеріал), що спостерігається при інфекційних хворобах, манії або істеричних порушеннях особистості. Серед порушень пам'яті виділяють ще парамнезії, тобто перекручування або заміщення помилковими деталями відтвореного матеріалу. До парамнезій відносять псевдоремінісценції і конфабуляції. Псевдоремінісценції - це помилкові спогади подій, яких не було в минулому. При конфабуляції хворі плутають своє минуле з історичними подіями, з подіями, описаними в художній літературі, плутають сновидіння з реальним життям.

Питання 3.

    Мисленнямназивається психічний процес відображення у свідомості людини предметів і явищ зовнішнього світу в їхніх істотних властивостях, зв'язках і відносинах. Мислення людини нерозривно зв'язано з мовою.

Мислення має соціальну природу. Формування і розвиток мислення відбувається шляхом засвоєння суспільного досвіду, накопиченого попередніми поколіннями. Мислення - це процес. Воно виникає тоді, коли особистість повинна вирішити яку-небудь задачу. Рішення починається з усвідомлення умов задачі. Розвиток і формування мислення починається з першого року життя дитини. Весь розвиток мислення в дитини зв'язаний з практичною діяльністю (гра, робота із самообслуговування, допомога дорослим) і з мовним спілкуванням з однолітками і з дорослими.

Розумові операції — це дії людини з об'єктами, відбитими в її психіці. Вона думкою зіставляє їх, розкладає на елементи, виділяє окремі властивості, поєднує в групи та ін. Виділяють наступні розумові операції: аналіз, синтез, абстрагування, порівняння, узагальнення.

Поняття - це знання про загальні й істотні властивості предметів. Поняття виражається словами. Логічно зв'язані поняття, що відбивають зв'язок між предметами і явищами дійсності, називаються судженнями.З декількох взаємозалежних суджень шляхом міркування можна утворити нове судження, тобто вивести умовивід. Умовивід - це основна форма опосередкованого пізнання дійсності. Існують два основних способи умовиводів - індукція і дедукція.

Види мислення умовно розділяють на наочно-дійове, наочно-образне, образне та ін.

Розлади мислення. Виділяють наступні форми розладу мислення - марення, надцінні ідеї, резонерство, паралогічне мислення, уповільнене, грузле і прискорене мислення. При маренні мислення психічно хворих суперечить дійсному положенню речей і не піддається самокритиці або переконанням інших. Так, при маренні впливу хворі думають, що їх постійно гіпнотизують. До порушень мислення відносять виникаючі у хворого надцінні ідеї. На відміну від маревних ідей вони можуть мати якусь реальну підставу, але значення, що їм додає хворий, не відповідає їхній дійсній цінності.

    Мова - це найбільше досконалий спосіб спілкування людей один з одним і в той же час - основа мислення. У мовній діяльності людина використовує мову - систему словесних знаків. Вони склалися в процесі історичного розвитку суспільства. Мова і мовлення виникли з потреби в спілкуванні, у колективній трудовій діяльності людей.

    Види мови.Виділяють усну і письмову мову. Усна поділяється на монологічну і діалогічну. Внутрішня мова — це мова про себе. Внутрішня мова більш лаконічна в порівнянні з зовнішньою. Однак принципової різниці між ними немає.

    Функції  мови і мовлення. Мова і мовлення мають дві основні функції - функцію спілкування і функцію пізнання.

    Розлад мови.Патологія усного мовлення і письмового спостерігається при локальній поразці мозку, що виникає внаслідок травм, пухлин та інших порушень кори великого мозку. Порушення мови, викликані хворобливими процесами, називаються афазіями. Розрізняють кілька видів афазій - динамічну, еферентну й аферентну, моторну, семантичну, сенсорну й амнестичну. Зустрічаються різні форми порушення письмової мови. Їх називають аграфією. Як правило, вони виникають внаслідок поразки різних відділів великого мозку.

    Уява- це процес створення образів на основі попереднього досвіду. Уява істотно відрізняється від образної пам'яті. Образи уяви людина «будує сама», вони не є результатом сприйняття.

     Види уяви. Виділяють три види уяви - репродуктивну, творчу і мрію. Особливо інтенсивною буває уява при ослабленні діяльності свідомості, у напівдрімотному стані, у сні (сновидіння) і при патологічних розладах свідомості (галюцинації). Основні прийоми уяви.У процесі побудови образа уяви функціонує ряд прийомів - гіперболізація, зменшення, схематизація, переміщення предмета в незвичайну обстановку, аглютинація («склеювання») та ін.

    Роль уяви в розвитку творчої діяльності людини.Уява є необхідною умовою розвитку дитини і творчої діяльності дорослого.

    Вплив уяви на організм людини. Уява впливає як на психічні процеси, так і на органічні — функціонування залоз, що не мають проток, діяльність внутрішніх органів, обмін речовин. Уявлення про різні психічні хвороби може привести до того, що, будучи практично здоровою, людина почне відчувати у себе симптоми, існування яких сама ж спочатку уявила.

    Уява в деяких випадках може бути джереломневрозів і психозів.Іноді людина, щоб сховатися від певних нерозв'язних задач, від важких життєвих умов, починає переживати свої фантастичні уявлення як реальність.

Питання 4.

    Емоційні процеси забезпечують «енергетичну» основу діяльності, є її мотивами. Вони також відбивають відношення людини до значимих для неї об'єктів і забезпечують селективність сприйняття — з незліченної кількості об'єктів середовища, що впливають на людину, деякі, що мають для неї важливе значення, виділяються і підсилюються емоціями, інші ж, незабарвлені почуттєвим тоном, як би затушовуються. Всі емоції можна об'єднати в чотири групи – 1) ті, які показують задоволення (приємне переживання); 2) невдоволення (неприємне переживання); 3) двоїсті (амбівалентні); 4) невизначене відношення до дійсності. Стресом називається емоційний стан, що викликається ситуаціями понад сильної напруги — загрози життю, фізичної і розумової напруги, страху, необхідності приймати швидкі і відповідальні рішення. У стресі змінюється поведінка багатьох людей — вона стає дезорганізованою, спостерігаються безладні рухи, уривчаста незв'язна мова. Силу стресового роздратування визначає не тільки об'єктивна величина фактора (інтенсивність фізичної і розумової напруженості, реальність загрози життю і т.д.), але і психічний стан людини.

Емоційними реакціями називаються переживання людини, викликані раптовими подразниками. Короткочасна, але інтенсивна емоційна реакція називається афектом. Афекти швидко Розрізняють фізіологічний і патологічний афекти. При фізіологічному афекті людина, незважаючи на раптово виникле потрясіння, здатна керувати своєю діяльністю. Фізіологічний афект виникає у відповідь на сильний і раптовий подразник. Патологічний афект виникає після порівняно слабкого подразника, наприклад незначної образи, іноді взагалі без якого-небудь зовнішнього порушення і характеризується значним руховим і мовним порушенням.

Переживання тих або інших почуттів людиною створює емоційний стан, що офарблює на визначений час психічні процеси і поводження людини. Основним джерелом виникнення настрою є положення людини в суспільстві. Настрій впливає на відносини людини в колективі. Озлоблена людина зовсім інакше сприйме зауваження або жарт товариша, ніж людина, що знаходиться в «нормальному» настрої. Розлад емоційних відносин спостерігається при маніакально-депресивному психозі, для якого характерним є зміна двох фаз — радісної, патологічно підвищеної і подавленої, меланхолійної. Також буває порушення емоцій - емоційна тупість (у шизофреніків).При психозах порушуються вищі почуття — моральні, інтелектуальні, естетичні.

    Воля — це система свідомих дій, спрямованих на досягнення мети і подолання перешкод на шляху до неї. Вольові дії сформувалися у людини в процесі праці. Виділяють наступні структурні елементи вольового акта — ціль, мотив, способи і засоби діяльності; прийняття і виконання рішення. Наявність двох значимих мотивів приводить до боротьби мотивів, іноді дуже гострої, котра може супроводжуватися переживанням внутрішнього конфлікту.

    Вольові якості особистості.Особистість має наступні вольові якості — витримку, самовладання, наполегливість в досягненні мети, рішучість і сміливість, самостійність.

    Порушення вольової сфери. Порушення вольової сфери поділяють на гіпербулію й абулію. Гіпербулією називається значне підвищення активності хворого, що виражається в прожектерстві, активності, надзвичайної для даної особистості. Наприклад, у маніакальних хворих. Протилежним гипербулії станом єабулія — безвільність. Якщо для гіпербулії характерним є розгальмованість рухової активності, для абулії, навпаки, — загальмованість.

    У хворого, особливо після тривалої і важкої хвороби, слабшає воля. Необхідно, щоб у процесі видужання він знову почав вчасно вставати, прибирати ліжко, робити зарядку, тобто відновлювати комплекс корисних звичок. Це буде сприяти зміцненню його волі і з'явиться важливим елементом реабілітації (повернення до нормального життя).

Питання для самостійної роботи:

1. Визначити мотиваційну сферу в нормі і патології


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 280; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!