Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни1. Сутність, задачі та основна мета контролінгу.

2. Причини виникнення та основні етапи становлення контролінгу.

3. Основні функції контролінгу.

4. Сутність інтеграції контролінгу в управлінні підприємством.

5. Основні концепції та напрями контролінгу.

6. Сутність, характерні риси та особливості контролінгу в управлінні підприємством в умовах ринку.

7. Роль контролінгу в системі управління підприємством. Взаємозв'язок контролінгу з іншими функціями управління.

8. Сутність, мета та основні інструменти стратегічного контролінгу.

9. Сутність, мета та основні інструменти оперативного контролінгу.

10. Надайте порівняльну характеристику оперативного і стратегічного контролінгу.

11. Основні елементи контролінгу.

12. Поняття моніторингу, модель моніторингу.

13. Система інформаційних потоків як найважливіший елемент системи контролінгу.

14. Контрольні функції контролінгу.

15. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства.

16. Основна мета, завдання та функціональна особливість служби контролінгу.

17. Основні етапи створення служби контролінгу.

18. Структура і склад служби контролінгу.

19. Поняття інформаційних потоків, система інформаційних потоків на підприємстві.

20 . Яким вимогам повинна відповідати інформація, яка збирається в системі контролінгу для обробки і аналізу.

21. Основні елементи витрат по яких необхідно збирати інформацію.

22. Охарактеризувати чинники, що заважають впровадженню системи контролінгу на підприємстві. Джерела опору.

23. Чинники, сприяючі і перешкоджаючі впровадженню контролінгу.

24. Шляхи впровадження служби контролінгу.

25. Поняття про предмет та об’єкти контролінгу.

26. Центри відповідальності: сутність та їх класифікація.

27. Характеристика центрів відповідальності за функціональним принципом.

28. Варіанти розподілу центрів відповідальності за територіальним принципом.

29. Класифікація витрат – як засіб для вирішення задач управління підприємством.

30. Способи класифікації витрат.

31. Управлінський облік як основа контролінгу. Завдання і функції управлінського обліку.

32. Виявіть відмінності між управлінським та фінансовим обліком. Який із варіантів взаємозв’язку фінансового і управлінського обліку найбільш адекватний сучасним умовам розвитку економіки?

33. Формалізація факторів, що визначають вибір підсистеми управлінського обліку. Охарактеризуйте оперативність обліку витрат як фактор, який визначає вибір підсистеми управлінського обліку.

34. Класифікація методів управлінського обліку.

35. Охарактеризуйте цілі управлінського обліку щодо інформаційного забезпечення менеджерів різних рівнів управління.

36. Планування як найважливіша функція управління. Визначте сутність, цілі та розкрийте зміст принципів планування.

37. Основні види та методи планування.

38. Бюджет як економічна категорія. Поняття бюджету, цілі і задачі бюджетів. Сфери застосування різних типів бюджетів.

39. Сутність бюджетів та основні етапи їх формування.

40. Бюджетування як елемент контролінгу. У чому полягають переваги та несподівані моменти бюджетування.

41. Види бюджетів і класифікація підходів до розробки бюджетів.

42. Фіксований бюджет, бюджетування «з нуля».

43. У чому різниця між фіксованими та гнучкими бюджетами?

44. Структура системи бюджетів на підприємстві. Як формується взаємозв’язок бюджетів?

45.  Бюджет реалізації і бюджет виробництва.

46. Бюджет потреби в матеріалах.

47. Бюджет прямих витрат на оплату праці.

48. Бюджет загально-виробничих витрат і бюджет цехової собівартості.

49. Бюджет комерційних витрат.

50. Бюджет загальногосподарських витрат, бюджет прибутків і збитків.

51. Поняття про інвестиції, інвестиційну діяльність та інвестиційні проекти.

52. Сутність, види та цілі інвестиційних проектів.

53. Основні задачі і особливості контролінгу інвестиційних проектів.

54. Етапи створення системи контролінгу інвестицій. Алгоритм контролінгу інвестиційних проектів.

55. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу. Окупність і рентабельність капіталовкладень.

56. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу. Дисконтування і найважливіші критерії дисконтування грошових потоків.

57. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу. Метод чистої приведеної вартості, його недоліки.

58. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу. Внутрішня норма рентабельності. Термін приведеної окупності.

59. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу. Поняття індексу прибутковості. Ануїтет.

60. Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів в умовах невизначеності.

61. Методика формування інвестиційних портфелів.

62. Факторний аналіз відхилень.

63. Метод ланцюгових підстановок.

64. Класифікація відхилень. Лімітно-заборні карти.

65. Економічний зміст та формула розрахунку відхилення за сукупними виробничими витратами.

66. Економічний зміст та формула розрахунку відхилення за матеріалами.

67. Економічний зміст та формула розрахунку відхилення за обсягом випуску.

68. Економічний зміст та формула розрахунку відхилення за нормами витрат.

69. Економічний зміст та формула розрахунку відхилення за ціною на матеріали.

70. Економічний зміст та формула розрахунку відхилення фондом оплати праці і за обсягом випуску.

71. Економічний зміст та формула розрахунку відхилення по ставці зарплати і по продуктивності праці..

72. Економічний зміст та формула розрахунку відхилення по змінних загально виробничих витратам і за обсягом випуску.

73. Економічний зміст та формула розрахунку відхилення по ставці змінних витрат і по постійних загально-виробничих, загальногосподарських витратах.

74. Економічний зміст та формула розрахунку відхилення за обсягом реалізації і за цінами реалізації.

75. Економічний зміст та формула розрахунку відхилення по витратах реалізації і обігу (по змінних витратах реалізації і обігу; відхилення змінних витрат реалізації і обігу за обсягом випуску).

76. Економічний зміст та формула розрахунку відхилення по витратах реалізації і обігу ( відхилення за ставкою змінних витрат реалізації і обігу на одиницю продукції; відхилення постійних витрат реалізації і обігу).

Термінологічний словник

SWOТ-аналіз - це аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації, визначення сильних та слабих сторін, а також можливостей та погроз (як зовнішній чинник).
Адміністрування – поняття, що поширюється на управління державними установами або для позначення процесів керування діяльністю апарата управління підприємства.
Аналіз відхилень - основний інструмент оцінки діяльності центру витрат, його метою є визначення і діяльна оцінка кожного з відхилень, кожного фактора, які можуть призвести до виникнення відхилень.
Аналіз розриву - дає змогу виявити невідповідність між сумами надходжень та платежів у різні періоди і вчасно прийняти коректні та обґрунтовані управлінські рішення.
Аналіз сценаріїв - це техніка аналізу інвестиційного ризику, що дає змогу врахувати і чутливість чистої теперішньої вартості (NPV) до зміни вхідних змінних, і інтервал, в якому перебувають їх імовірні значення.

Аналітична робота - складова частина творчої діяльності. Вона призначена для оцінки інформації і підготовки прийняття рішень. Складає основний зміст повсякденної роботи кожного керівника і працівника. Аналітична робота, як процес пізнання об'єктивної реальності, здійснюється за законами діалектики, формальної логіки, із застосуванням загальнонаукових методів дослідження.

Аудит –незалежна формальна верифікація фінансових звітів і операційних видів діяльності організації.
Баланс- фінансовий документ, в якому кошти організації (у грошовій формі) згруповано як за їх складом і розміщенням, так і за джерелами надходження.

Безкорисні витрати - витрати, пов’язані з утриманням елементів ресурсного потенціалу, що не використовується.

Бюджет - планові або фактичні показники витрат (грошові кошти, активи, сировина і ресурси, заробітна плата) структурних одиниць організації.
Бюджет балансовий - план активів і пасивів організації на кінець бюджетного періоду.
Бюджет витрат – план очікуваних витрат підрозділу організації.
Бюджет прибутків - комбінація бюджетів витрат і доходів підрозділів організації, що утворюють єдиний баланс прибутку.
Бюджети – плани, у яких здійснюється розподіл ресурсів між окремими видами діяльності та підрозділами організації.
Бюджетування - процес поділу фінансових ресурсів організації між окремими її підрозділами.
Виробничо-фінансовий леверидж - цей показник відображає загальний ризик, пов’язаний з можливою нестачею коштів для відшкодування виробничих і фінансових витрат щодо обслуговування зовнішнього боргу.

Виручка -це ще не прибуток, але джерело відшкодування засобів, що затрачували, на виробництво і формування грошових фондів і фінансових резервів. В результаті використання виручки з неї виділяються якісно різні складові частини створеної вартості: ПДВ, акцизи, фонди відшкодування і оплати праці, прибуток.

Витрати – спожиті в процесі діяльності підприємства матеріальні, нематеріальні, трудові та фінансові ресурси.

Встановленняцілей — визначення якісних і кількісних цілей підприємства і вибір критеріїв, по яких можна оцінити ступінь досягнення поставлених цілей.

Делегування повноважень – процес передачі керівником частини своєї роботи та необхідних для її виконання повноважень підлеглому, який приймає на себе відповідальність за її виконання.
Директ-кост – це метод обліку витрат, згідно з яким у складі собівартості необхідно враховувати лише прямі витрати.
Довгострокові плани – плани, розраховані на перспективу 3-5 років і враховують зміни у зовнішньому середовищі організації та її вчасну реакцію на них.
Економічний аналіз – це комплексне глибоке вивчення роботи підприємств, їх підрозділів та інших господарських формувань для об’єктивної оцінки її результатів і виявлення можливостей дальшого підвищення ефективності господарювання.
Експертна діагностика — це отримання інформації для цілей діагностики контактними методами безпосередньо проведенням спеціальних експертних і соціологічних опитувань.
Ефективне управління – це багатогранна концепція, яка враховує принципи, правила та практики, розроблені в усьому світі.
Ефективність - наслідок того, що вірно (правильно) створюються потрібні речі
Ефективність організаційна - рівень виконання завдань організацією.
Звіт про прибутки та збитки - фінансовий документ, що характеризує загальні суми доходів організації та її витрати за певний період (три, шість місяців, рік).
Змішані стратегії- стратегії, що визначають рішення гри без сідлової точки шляхом використання кількох чистих стратегій.
Зовнішній аналіз – процес оцінки зовнішніх щодо організації факторів.

Інвестиції- це використання фінансових ресурсів у формі довгострокових вкладень капіталу (капіталовкладень).

Інвестиції - це всі види активів (коштів), що вкладаються в господарчу діяльність з метою отримання доходу.
Інвестиційна діяльність - це сукупність практичних ідей громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій.
Індексний облік -це комплексна характеристика відносної зміни явищ у часі, просторі або в порівнянні з яким-небудь еталоном таких явищ, які внаслідок наявності функціональної залежності між ними представлені системою взаємопов'язаних показників за принципом представлення інтегрального результату через його складові.

Інформаційні потоки- це сукупність інформації, що переміщується у просторі та часі у вигляді певних документів; схеми переміщення даних документів; виконавців, що переміщують документи.

Інформація — це сукупність відомостей, що зменшують ступінь невизначеності;

Калькулювання — це визначення розміру затрат у вартісному вираженні, які припадають на калькуляційну одиницю. Тобто, це процес визначення собівартості продукції, який полягає у акумулюванні затрат на виробництво і віднесення їх на готовий продукт.
Конкурентний аналіз - це визначення конкурентних сил і конкурентної позиції підприємства у галузі.
Конкурентні переваги – визначення переваг організації у порівнянні з її конкурентами. Конкурентні переваги випливають зі сфери стратегії та відповідного до неї розподілу ресурсів організації.
Конкурентноздатність - становище організації в галузі, її здатність конкурувати у боротьбі за споживача.
Контролінг — це функціонально відособлений напрям економічної роботи на підприємстві, пов'язаний з реалізацією фінансово-економічної функції в менеджменті для ухвалення оперативних і стратегічних управлінських рішень.
Контроль – процес забезпечення досягнення цілей організації шляхом постійного спостереження за її діяльністю та усунення відхилень, які при цьому виникають.
Координація робіт –процес узгодження дій усіх підсистем організації для досягнення її цілей.
Короткострокові плани – плани, які складаються на період до 1 року і, як правило, не змінюються.

Корпорація— товариство, спілка, сукупність осіб, об'єднаних на основі цехових, кастових, комерційних та інших інтересів; назва акціонерного товариства, яке об'єднує різні галузі промислового виробництва за єдиного фінансового контролю.

Ліквідність – здатність організації своєчасно сплачувати свої боргові зобов’язання за рахунок власних активів, тобто конвертувати свої активи в готівку для розрахунків за своїми боргами.
Маржинальний дохід – це дохід, який отримує фірма при продажі однієї додаткової одиниці продукції. Тобто, це виручка від реалізації мінус змінні витрати.
Маржинальний прибуток – це різниця між доходом від реалізації продукції та змінними витратами.
Матриця Мак-Кінзі - особлива функціонально-організаційна форма портфельного аналізу, використовувана для оцінювання сукупних ризиків позиціонування певного суб'єкта господарювання на цільовому ринку. Такий аналіз здійснюють через оцінювання чинників, які формують площинну матрицю "зростання - частка ринку".
Менеджмент(у вузькому розумінні) –це процес планування, організації, мотивації та контролю організаційних ресурсів для результативного та ефективного досягнення цілей організації.
Мета контролінгу— орієнтація управлінського процесу на досягнення всіх цілей, що стоять перед підприємством.
Метод аналогій - дає змогу встановити відношення еквівалентності (відповідності, схожості) між двома системами, що розглядаються, за деякими ознаками. Будь-яка з цих систем може реально існувати або бути абстрактною.
Моніторинг — відстежуваня поточних на підприємстві процесів в режимі реального часу, складання оперативних звітів про результати роботи підприємства за найкоротші проміжки часу та порівняння цільових результатів з фактично досягнутими;

Надзвичайні витрати - це витрати, що виникли внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, надзвичайних подій, а також витрати на здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням та ліквідацією таких наслідків.

Накладні витрати - це витрати, не пов'язані безпосередньо з технологічним процесом виготовлення продукції, а утворюються під впливом певних умов роботи по організації, управлінню та обслуговуванню виробництва.

Нейтральні витрати - витрати, які змінюються залежно від зміни обсягу діяльності

Непрямі витрати - це витрати, що не можуть бути віднесені до певного об'єкту витрат економічно можливим шляхом.

Нерелевантні витрати - це витрати, що не залежать від прийняття рішень.

Облік - це належним чином організована система збору, нагромадження, обробки, групування, узагальнення і реєстрації (фіксації) необхідної інформації або її сукупних даних, що відображають кількісну чи якісну характеристику подій, явищ, фактів, процесів, об'єктів тощо.
Оперативна діагностика - орієнтована на обґрунтування поточних, оперативних управлінських рішень, вона відстежує ключові сфери діяльності підприємства, насамперед фінансовий стан, беззбитковість, матеріальні та інформаційні потоки, ризики, що властиві його діяльності.

Оперативний контролінг — система управління досягнення поточних цілей підприємства, а також ухвалення своєчасних рішень по оптимізації співвідношення витрати — прибуток.

Оперативний управлінський облік—процес вияву, виміру, накопичення, аналізу, підготовки і передачі інформації для прийняття управлінських рішень.
Оперативні плани – плани, у яких стратегія деталізується у розрахованих на короткий термін рішеннях щодо змісту, виконавців та способів виконання певних дій.
Операційний леверидж - це процентна зміна в операційному грошовому потоці відносно процентної зміни кількості проданої продукції.
Організаційна діяльність – процес усунення керівником невизначеності та конфліктів між людьми щодо роботи або повноважень і створення середовища, придатного для їх спільної діяльності.

Організаційна структура - являє собою внутрішньосистемний порядок, форму організаційних відносин і елементів. Вона створюється суб'єктом управління для оптимізації зв'язків і відносин.

Організаційна структура - абстрактна категорія, що характеризується трьома організаційними параметрами: 1) ступенем складності; 2) ступенем формалізації; 3) ступенем централізації
Організація – функція управління, в межах якої здійснюється поділ робіт між окремими працівниками та їх групами і узгодження їх діяльності.

Основні витрати - це витрати, безпосередньо пов'язані з технологічним процесом виготовлення продукції, та неминучі при будь-яких умовах та характері виробництва, незалежно від рівня та форм організації управління.

Очікуваний ефект - це сума можливих результатів реалізації альтернативи за різних ситуацій, помножених на імовірність настання кожної з них.
Планова собівартість – визначають перед початком планового року і планують на основі норм витрат ресурсів та цін на ресурси на момент складання плану.

Планування— перетворення цілей підприємства в прогнози і плани

Повна собівартість продукції - це сукупність витрат, що складаються з виробничої собівартості та позавиробничих витрат підприємства (адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат).

Прибуток- це частина виручки, що залишається після вiдшкодування всiх витрат на виробничу i комерцiйну діяльність пiдприємства.

Прогресивні витрати - витрати, які змінюються більш швидкими темпами ніж змінюється обсяг діяльності.

Прямі витрати — витрати, що можуть бути безпосередньо пов'язані з визначеною діяльністю чи видом продукції.

Реадаптація – це комплекс заходів, спрямованих на пристосування на тому чи іншому рівні до умов зовнішнього середовища.

релевантна інформація - інформація яка допомагає ухвалювати рішення;

Релевантна інформація - це дані, що стосуються тільки конкретної проблеми, людини, мети або періоду часу.

Релевантні витрати– це майбутні витрати, які можуть бути змінені внаслідок прийняття рішення. Тобто це витрати, які залежать саме від рішення, яке ми приймаємо.

Рентабельність– відношення балансового прибутку до середньорічної вартості виробничих фондів за їх початковою оцінкою.

Ризик — це усвідомлена небезпека виникнення подій з визначеними у просторі і часі небажаними наслідками. Ризик - величина кількісна і визначається як помноження імовірності негативної події на величину можливого збитку від неї.

Рутинні зміни – це зміни, які проходять за заведеними шаблонами, віджитими правилами і навичками, без внесення чогось нового.

Система інформаційних потоків – сукупність інформації, що переміщується у просторі та часі у вигляді певних документів; схеми переміщення даних документів та виконавців, що переміщують ці документи.

Служба контролінгу - аналізує звітність (внутрішню і зовнішню), економічні показники використання ресурсів, визначає напрями майбутнього розвитку фірми.

Стандарт-костінг – це система, яка передбачає розробку норм і стандартів на витрати праці, матеріалів, накладних витрат, складення стандартної (нормативної) калькуляції та облік фактичних витрат з виділенням відхилень від стандартів (норм).
Стратегічна діагностика - це засіб організації управління на основі систем діагностичних показників, які дозволяють визначити причини неефективної стратегічної поведінки на ринку, розробити програми відновлюваних заходів і стратегії досягнення цілей.

Стратегічний контролінг - управлінська діяльність, що забезпечує виживання підприємства і "відстежує" рух підприємства до наміченої стратегічної мети розвитку.

Стратегія ціноутворення– це набір правил і практичних методів, яких доцільно дотримуватися при встановленні ринкових цін на конкретні види продукції, що випускаються підприємством.

Структура контролінгу - це сукупність таких складових, як встановлення цілей; планування; управлінський облік; інформаційні потоки; моніторинг; контроль; аналіз панів, результатів, відхилень та вироблення рекомендацій для прийняття управлінських рішень.

Управлінське рішення – це фіксований управлінський акт, який спрямовує діяльність трудового колективу у русло досягнення цілей, поставлених перед організацією або особою.

Управлінський облікце сукупність методів і процедур, що забезпечують підготовку і надання інформації для внутрішнього аналізу, планування, контролю і прийняття рішень на різних рівнях управління.

Управлінський цикл - повторювана сукупність послідовно здійснюваних операцій, що складають технологію процесу управління.

Фінансовий облікце сукупність правил та процедур, що забезпечують підготовку і надання інформації про фінансовий стан та результати діяльності організації згідно з вимогами законодавчих і нормативних актів, а також стандартами бухгалтерського обліку.

Фінансово-економічна служба (бухгалтерія) - ця служба відповідає за своєчасне складання бухгалтерської звітності в суворій відповідності з нормативними документами; несе відповідальність за дотримання фінансової і договірної дисципліни; проводить аналіз фінансово-господарської діяльності; організовує складання бізнес-планів; складає фінансово-господарські плани і кошториси за встановленими формами; несе відповідальність за своєчасність складання звітів, балансів і рахунків, прибутків і збитків; виконує роботу з обліку, введення в експлуатацію і списання матеріальних цінностей і обліку коштів у встановленому порядку; несе відповідальність за дотриманням ціноутворення і правильності складання тарифів; здійснює облік надходження і вибуття виробничих запасів відповідно до Положення (стандартів) бухгалтерського обліку; організовує роботу з одержання ліцензій.

Фінансово-економічні показники - дані, що характеризують різні аспекти господарювання суб'єкта підприємницької діяльності і формуються на підставі як уніфікованих, так і спеціальних галузевих статистичних спостережень, фінансової звітності та адміністративних даних.

Центр витрат – підрозділ організації, керівник якого контролює потоки витрат (відділ досліджень і розробок, відділ заробітної плати тощо).
Центр доходів– підрозділ організації, бюджет якого формується на отримуваних доходах або групових надходженнях (відділ збуту, відділ реалізації послуг тощо).
Центр інвестицій – підрозділ організації, бюджет якого розраховується на підставі вартостей активів, що використовуються для досягнення заданого рівня прибутку.
Центр прибутку – підрозділ організації, бюджет якого формується як різниця між доходами і витратами, тобто структурна одиниця організації, яка здатна самостійно забезпечувати прибуток.
Цільовий підхід до визначення ефективності – погляд на ефективність діяльності організації з точки зору досягнення мети як критерію для оцінки ефективності.
Цільовий підхід до оцінки ефективності управління - ґрунтується на посиланні, що головною метою діяльності будь-якої системи управління є досягнення організацією встановлених цілей найбільш доцільним способом. Відповідно до цього підходу ефективність управління вимірюється ступенем досягнення організацією показників, що характеризують головні цілі її діяльності.
Цінова політика— це загальні принципи, яких дотримується компанія у сфері встановлення цін на свої товари чи послуги.
Якісні методи обґрунтування управлінських рішень – методи, що використовуються в умовах, коли фактори, які визначають прийняття рішення, не можна кількісно охарактеризувати або вони взагалі не піддаються кількісному вимірюванню.
Якість – задоволення запитів споживачів стосовно функціонування виробів чи надання послуг.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ОСНОВНА:

1. Закон України «Про підприємництво» // Господарське законодавство України: правове регулювання господарських відносин. Збірник нормативних актів / Упорядник Камлик М. І. — К.: Атака, 2004. — С. 31—40.

2. Давидович Ш. Є. Контролінг: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 552 с.

3. Давидович І. Є. Інформаційне забезпечення системи контролінгу. Обліково-аналітичні системи суб'єктів господарської діяльності в Україні. Науковий збірник / За ред. В. Є. Швеця. — Львів: Інтереко, 2005. — 774 с. — (Спецвипуск 15; частина 2).

4. Верещагін В. В. Контролінг: навчально-методичне видання. Опорний конспект. [для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво» та «Менеджмент» усіх форм навчання].– К.: КНТЕУ, 2004. – 81 с.

5. Петренко С. Н. Контроллнг: Учебное пособие. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2004.- 328 с.

6. Киселев Т. К. Стратегия и тактика управления. Контроллинг, как инструмент управления. Ч.1., Ч. 2. / Киселев Т. – Запорожье: ЦНТЭИ, 2001. – 81 с.

7. Сухарева Л. А. Контроллинг — основа управлення бизнесом. / Сухарева Л. А., Петренко С. Н. — К.: Эльга, Ника-Центр, 2002. — 208 с.

8. Циглик І. І. Контролінг (навчальний посібник у схемах і таблицях): Навчальний посібник. – К.: Цент навчальної літератури, 2004. – 76 с.

9. Шепітко Г. Ф. Контролінг: посібник [для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання]. – К.: Видавництво Європейського Універсітету, 2004. – 136 с.

 

ДОДАТКОВА:

10. Амрайн К. Контроллинг — это управление управленим / К. Амрайн // Компаньон - 2004. - № 27. - С. 38—41.

11. Бланк І. О. Інвестиційний менеджмент: підручник / Бланк І. О., Гуляєва Н. М.  — К.: КНТЕУ, 2003. — 398 с.

12. Верещагін В. В. Особливості методичних підходів до обґрунтування управлінських рішень в системі інвестиційного контролінгу / В. В. Верещагін // Зб. наук. пр. КНТЕУ. – 2001. - № 4. – С. 56-58.

13. Гуляєва Н., Верещагін В., Головченко А. Оцінка ефективності проекту впровадження автоматизованої системи контролінгу. / Н. Гуляєва, В. Верещагін, А.  Головченко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2004. - № 4 - С. 27—37.

14. Гулін Д.В. Система контролінгу на промисловому підприємстві / Д. В.Гулін, О. Л. Максименко // Маркетинг в Україні. – 2000. - №4 - С. 20-24.

15. Давидович І. Є. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу / І. Є. Давидович // Вісник Тернопільської академіі народного господарства. – 2004 - № 4 -  С. 156—162.

16. Давидович І. Є. Контролінг: [курс лекцій].— Тернопіль: ТАНГ, 2003. —186 с.

17. Давидович І. Є. Оперативний контролінг та його роль в управлінні діяльністю підприємств і організацій / І. Є. Давидович // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2006 - № 2 - С. 85—95.

18. Давидович І. Є. Організаційні аспекти впровадження контролінгу / І. Є. Давидович // Вісник Тернопільської академіі народного господарства – 2004 - № 2 - С.48—57.

19. Давидович І. Є., Давидович О. І. Контролінг та інформаційне забезпечення / І. Є. Давидович, О. І. Давидович // Проблеми економіки України: [збірник наукових праць, випуск 8]. — Тернопіль: Карт-бланш. - 2001. - С. 148—152.

20. Деменіна О. М. Методика оцінки ефективності системи оперативного контролінгу на промисловому підприємстві / О. М. Деменіна // Актуальні пробле­ми економіки. – 2004. - № 8. - С. 158—163.

21. Деменіна О. М. Передумови становлення механізму оперативно­го контролінгу на промислових підприємствах / О. М. Деменіна // Легка промисловість. – 2004 - № З. - С.48—53.

22. Деменіна О. М. Ретроспективний та перспективний аспект концепцій контролінгу / О. М. Деменіна // Маркетинг в Україні. – 2002. - № 4. - С. 55—58.

23. Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення: технологія прийняття рішень / Д. Дерлоу.  — К.: Наукова думка, 2001. — 244 с.

24. Друри К. Управленческий и производственньш учет / К. Друри. — М.: Аудит, ЮНИТИ-ДАНА, 2002. — 1071 с.

25. Друри К. Учет затрат методом «Стандарт-костинг» / К. Друри. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. — 215 с.

26. Дубовик О.В. Формування конкурентних переваг на основі бенчмаркінгу / О.В. Дубовик // Регіональна економіка. - 2005. - №3. – С. 204 – 213.

27. Зятковський І. В. Бюджетування як основа впровадження контролінгу на підприємстві /І. В. Зятковський // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - № 4. - С. 48—52.

28. Килимнюк В. Еволюція контролінгу, його місце та роль в економіці підприємства / В. Килимнюк // Економіст. -2004. - № 1. - С. 47—50.

29. Контроллинг как инструмент управлення предприятием / [Ананькина Е. А., Данилочкин С. В., Данилочкина Н. Г. и др.]; под ред. Н.Г.Данилочкиной. — М.: Аудит, Юнити, 1999. — 297 с.

30. Лучко М. Р. Контролінг: Теоретичні основи організації (опорний конспект лекцій) / Лучко М. Р., Десятнюк О. М.  — Тернопіль: Тер Аудит, 2000. — 106 с.

31. Любанова Т. П. Стратегическое планирование на предприятии: Учебное пособие. / Любанова Т. П, Мясоедова Л. В., Олейникова Ю. А. — М.: ПРИОР, 2001. — 272 с.

32. Нападовська Л. В. Управлінський облік: Монографія. — Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. — 450 с.

33. Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання: [підручник].  — Тернопіль: Економічна думка, 2001. — 454 с.

34. Пушкар М. С. Контролінг — інформаційна підсистема стратегічного менеджменту: [монографія]. / Пушкар М.С, Пушкар Р. М. — Тернопіль: Карт-бланш, 2004. — 370 с.

35. Пушкар М. С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти): [монографія]. — Тернопіль: Економічна думка, 1999. —423 с.

36. Стефанюк І. Б. Поняття, сутність і причини виникнення контролінгу / І. Б. Стефанюк // Фінанси України. – 2005. - № 2. - С. 146—153.

37.  Сухарський В.С. Менеджмент: Теорія, методологія, практика: [монографія]. — Тернопіль: Астон, 2002. — 416 с .

38. Терещенко О. А. Функциональный инсрументарий контроллинга и его роль в организации антикризисного финансового менеджмента / О. А. Терещенко // Экономика предприятия. – 2000. - № 2-3. – С. 46-58.

39. Терещенко О. О. Контролінг у системі антикризового управління / О. О. Терещенко // Фінанси України. – 2001. - № 12. - С. 56—63.

40. Терещенко О. О. Поняття «контролінг» та «управлінський облік» у теорії і практиці / О. О. Терещенко // Фінанси України.-2006.-№ 8. — С. 137—145.

41. Ткаченко А. М. Контролінг та контроль у системі управління підприємством / А. М. Ткаченко // Аудитор України.- 2004. - № 2. - С. 21—27.

42. Травянко О. Система контролінгу в управлінні підприємством / О. Травянко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України, 2004. - № З. - С. 307—312.

43. Фольмут X. И. Инструменты контроллинга от А до Я. / пер. с нем. под ред. М. Л. Лукашевича и Е. Н. Тихоненковой. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 288 с.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 360; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!