Тема. Методи оцінки інвестиційних проектівВаріанти індивідуальних завдань

За Вашим варіантом згідно номеру в журналі необхідно визначити:

1. Період окупності проектів

2. Дисконтований період окупності проектів

3. чисту теперішню вартість проектів.

4. внутрішню ставку доходу проектів

5. Індекс прибутковості

Вихідні дані:

Сподівані потоки чистих доходів, або інвестиційні видатки - (СF);

Ставка дисконту для обох проектів прийнята на рівні - r.

Варіанти індивідуальних завдань

Варі-

ант №

Проект А(СF)

Проект ВCF)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

r%

1

-2100

260

440

760

1140

-1900

1100

1500

1380

300

16

2

-2000

320

680

880

420

-2150

380

680

780

660

14

3

-1700

320

620

640

900

-1200

260

680

1380

420

13

4

-2300

200

680

1380

540

-1390

740

440

1260

1020

7

5

-1900

260

440

1360

540

-2150

680

560

420

660

12

6

-2200

200

380

1480

900

-2150

680

200

1140

300

10

7

-2000

680

200

1360

540

-1960

560

740

1260

660

11

8

-2100

320

260

640

1140

-2720

260

560

1380

780

11

9

-1900

380

620

880

660

-1200

320

740

660

300

9

10

-2000

320

680

520

1140

-2720

680

740

420

300

10

11

-2400

200

740

1000

420

-2530

560

440

900

540

15

12

-1500

380

380

640

900

-2150

200

500

1020

660

10

 

Варі-

ант №

Проект А(СF)

Проект ВCF)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

r%

13

-1700

440

440

640

1380

-2720

260

680

540

780

12

14

-1700

200

620

760

1140

-2720

380

380

540

780

8

15

-2200

560

200

400

900

-1390

320

740

420

1020

13

16

-1600

680

620

880

420

-2340

680

740

300

300

12

17

-1900

560

620

640

1380

-2150

560

680

540

900

13

18

-1600

200

680

520

1020

-2910

560

200

1260

300

8

19

-1700

560

200

400

660

-1200

320

560

900

420

8

20

-1700

200

440

1120

660

-1390

500

260

300

1020

8

21

-2000

740

620

1480

1260

-1390

380

320

1260

540

11

22

-1600

620

560

400

1140

-2530

680

380

1020

1140

11

23

-1500

260

260

880

1140

-1580

620

200

1140

1380

13

24

-2000

500

560

640

540

-1390

320

200

1020

300

12

25

-1700

380

320

520

900

-1770

680

560

780

1380

15

26

-2300

380

680

880

660

-1200

200

320

780

420

9

27

-1800

620

260

1000

1020

-2150

620

260

300

660

8

28

-2400

200

740

1480

540

-1580

440

740

540

1260

9

29

-1900

680

560

400

900

-1960

560

440

1260

1380

14

30

-2300

680

200

640

660

-2150

500

260

420

1140

14

 

Приклад

Фірма зважує доцільність реалізації двох інвестиційних проектів А і В. Сподівані потоки чистих доходів (СF,) в t-й рік (у млн грн.) наведені у табл.1.

Таблиця 1.

 

РІК (t) Проект А (СF,) Проект В (СF,)
0 -2000 -2000
І 1000 200
2 800 600
3 600 800
4 200 1200

 

Тут від'ємні величини являють собою від'ємні доходи або інвестиційні видатки (затрати).

Ставка дисконту прийнята на рівні 10 %, (r-=0,1), для обох випадків.

Визначити:

1. Період окупності проектів

2. Дисконтований період окупності проектів

3. Чисту теперішню вартість проектів.

4. Внутрішню ставку доходу проектів

5. Індекс прибутковості

 

Розв’язання:

1.Період окупності інвестицій — це кількість років, що необхідна для компенсації видатків, вкладених у реалізацію проекту, доходами, одержаними за період його експлуатації. Серед розглядуваних варіантів інвестування найбільш ефек­тивним буде той варіант, для котрого період окупності інвес­тицій є найкоротшим.

Повернення інвестиційних видатків для проекту А настане через 2,33 роки, а для проекту В— через 3,33 роки.

Отже, з точки зору критерію щодо періоду окупності інвес­тицій бачимо, що варіант А є більш ефективним, ніж варіант В, і його слід прийняти до реалізації в першу чергу.

2. Період окупності, обчислений на базі дисконтованої величини потоку доходів (в грошовій формі), тобто з урахуванням вартості грошей у часі, ризику та інфляції, дає більш реальні дані щодо періоду окупності інвестицій.

РІК (t) Проект А дисконтований(СF,) Проект В дисконтований (СF,)
0 -2000 -2000
І 909 192
2 661 496
3 451 601
4 137 820

 

Період окупності інвестицій становить (якщо брати дисконтовані величини): для проекту А — 2,95 років; для проекту В — 3,88 років.

У цьому випадку оцінка за критерієм окупності інвестицій буде на користь проекту А.

       3. Чиста теперішня вартість дозволяє враховувати чинник часу і збігається з інтересами власників компаній. Якщо теперішня вартість інвестиційного проекту є додатньою, то можливе зростання вартості фірми і внаслідок цього зростання майбутнього становища, який посідають власники фірми.

       Теперішню вартість інвестиційних проектів обчислюють за формулою:

 

,

 

де NPV—чиста теперішня (поточна) вартість; CF,— чистий потік доходів (видатків) у t-му році; Т—кількість розрахункових років; r —норма (ставка) дисконту (з урахуванням ризиків та інфляції).

Для проекту А:

NPvA= + + + + =

- 2000 + 909 + 661 + 451 + 137=158 млн грн..

Для проекту B:

NPvB= + + + + =

- 2000 + 192 + 496 + 601 + 820=99 млн грн..

 

Для обох варіантів одержані величини є додатніми, тобто обидва інвестиційні проекти призведуть до зростання вартості фірми. Якщо існують можливості щодо реалізації як проекту А, так і проекту В, то вони повинні бути залучені до інвес­тиційної програми фірми. Якщо ж є можливість до реалізації лише одного інвестиційного про­екту фірми, то доцільно обрати проект А, бо з ним пов'язана більша величина приросту вартості фірми.

4. Внутрішня ставка доходу — це така норма відсотка, за якої теперішня вартість розглядуваного інвес тиційного проекту дорівнює нулеві. Тобто внутрішня норма доходу є така норма дисконту (r), котра зрівнює дисконтований потік доходів з величиною інвестиційних витрат, за якої виконується умова

= =0

де IRR — внутрішня норма доходу.

Згідно з цим критерієм до реалізації повинні бути допущені всі ті проекти, де розмір внутрішньої ставки доходу є більшим, ніж вартість капіталу, необхідного для фінансування цих інвес­тиційних проектів.

Для проекту А:

NPvA= + + + + =0

Використовуючи один із методів наближених обчислень, наприклад метод січних, одержимо IRRA≈ 14,5 %;

Для проекту B: IRRB≈ 12,0 %.

NPvB= + + + + =0

Одержані оцінки IRRA > IRRB свідчать, що більш ефек­тивним щодо цього критерію є проект А. Цей результат збігаєть­ся в даному випадку з результатами оцінювання інвестиційних проектів А та В, що одержаний на базі показника теперішньої вартості.

5. Індекс прибутковості — це показник, що дозволяє оці­нювати ефективність розглянутих інвестиційних проектів він виражається як відношення теперішньої вартості потоків доходів, що будуть одержані, до теперішньої вартості потоку затрат, що необхідні для реалізації цього проекту, тобто

KP= _________

де КР—індекс прибутковості; СІF—потік грошових доходів, що можуть бути отримані у випадку реалізації проекту (складається з прибутків та амортизаційних відрахунків); СОF —затрати, необхідні для реалізації інвестиційного проекту; Т—розглядуваний період часу (ро­ки); r — норма дисконту з урахуванням ризиків.

 

+ + +

KPA= ____________________=1,07%

 

+ + +

KPB= ____________________=1,04%

Отже, обидва розглядувані інвестиційні проекти є ефек­тивними з точки зору показника — індексу прибутковості. Якщо є така можливість, то обидва проекти можуть бути залученими до інвестиційної програми фірми, якщо ж ці проекти один одного взаємно вилучають, то для реалізації доцільно прийняти проект А, бо КРA > КРВ.

 

Питання для контролю

1. Особливість контролінгу інвестиційних проектів;

2. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу.;

3. Система економічних розрахунків яка використовується в контролінгу інвестиційних проектів;

4. чистий потік грошових засобів;

5. період окупності інвестицій;

6. чиста теперішня вартість;

7. внутрішня ставка доходу;

8. індекс прибутковості.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 442; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!