Тема 4: Організація управлінського обліку в системі контролінгуРекомендована література:

основна: 1, 3, 5 – 10;

додаткова:14, 15, 17, 25, 26, 31. 33, 35, 38, 43.

Теми доповідей:

1. Трансформація бухгалтерського обліку.

2. Управлінський облік – інформаційна основа прийняття управлінських рішень.

3. Впровадження змішаного методу обліку витрат («директ-кост» у сполученні з «стандарт-кост»).

Контрольні запитання для самопідготовки:

1. Що таке управлінський облік і чим він відрізняється від фінансового? За встановленими ознаками зробіть порівняння фінансового й управлінського обліку.

2. Які основні завдання управлінського обліку?

3. Який із варіантів фінансового й управлінського обліку найбільш адекватний до сучасних умов розвитку економіки?

4. Надайте характеристику оперативності обліку витрат як фактор, що визначає вибір підсистеми управлінського обліку.

5. Визначить цілі управлінського обліку з погляду інформаційного забезпечення менеджерів різних ланок управління.

6. Як Ви думаєте, управлінський облік, фінансовий облік – це два види обліку або це рівні бухгалтерського обліку, що зорієнтовані на визначені групи користувачів інформації?

  1. Дайте характеристику недолікам різних методів управлінського обліку.
  2. Яка мета калькуляції собівартості продукції?
  3. Що собою являють синтезовані системи обліку витрат?
  4. В чому проявляється взаємозв’язок систем «директ-кост» і «стандарт-кост»?
  5. Обґрунтуйте оптимальність руху інформаційних потоків в нутрі підприємства: від нижніх рівнів звітності до верхніх рівнів управління (або навпаки).

 

Тестові завдання для самоконтролю одержаних знань

  1. «Дірект-кост» це:

а) один з методів який визначає ефективність контролю затрат;

б) один з методів обліку затрат виробництва (затрати праці, матеріалів);

в) один з методів обліку затрат по усіченій собівартості.

       2. Основне завдання управлінського обліку:

а) слугувати інформаційною опорою для ухвалення управлінських рішень;

б) визначати причинно-наслідкові зв’язки виникнення проблем у виробництві;

в) слугувати процесом визначення управлінських рішень.

       3. Оперативність обліку включає в себе:

а) облік в системі «стандарт-кост»;

б) облік за методом ціноутворення;

в) облік фактичних витрат.

       4. До облікових джерел відносять:

а) технічну інформацію;

б) нормативні дані;

в) статистичний облік і звітність;

г) оперативний облік і звітність.

       5. До поза облікових джерел відносять:

а) матеріали перевірок податковою службою;

б) нормативні дані;

в) матеріали зборів трудового колективу;

г) матеріали ревізій;

д) усі перелічені джерела.

       6. Основний об’єкт аналізу управлінського обліку:

а) центри відповідальності усередині підприємства;

б) підприємство в цілому;

в) види продукції

       7. Інформування зовнішніх користувачів про фінансовий стан підприємства, розрахунок податкових платежів – це ціль:

а) фінансового обліку;

б) управлінського обліку;

в) економічного обліку.

       8. Під нормативними витратами розуміють:

а) скореговане середнє значеня;

б) витрати які списуються в кінці періоду;

в) відхилення витрат;

г) витрати за ряд минулих періодів.

       9. Маржинальний прибуток це:

а) різниця між фактичними витратами і розрахунковими;

б) різниця між ціною і змінними витратами на одиницю продукції;

в) різниця між прибутком і змінними витратами на одиницю продукції.

       10. Основні споживачі інформації управлінського обліку:

а) податкова інспекція;

б) керівники підприємства;

в) співробітники;

г) банки.

       11. Корінна відмінність управлінського обліку від фінансового заключається в тому що:

а) управлінський облік спрямований на внутрішніх споживачів;

б) управлінський облік спрямований на зовнішніх споживачів;

в) управлінський облік спрямований тільки на керівництво підприємства.

       12. Планову ставку змінних витрат розраховують по формулі:

а) діленням розрахункових планових витрат на фактичні витрати;

б) діленням планових змінних витрат на плановий об’єм;

в) діленням планових змінних витрат на фактичний об’єм;

г) діленням розрахункових планових витрат на планові витрати/

       13. Спеціальний рахунок, через який здійснюється взаємодія управлінського та фінансового обліку це:

а) контрольний рахунок;

б) оперативний рахунок;

в) рахунок-екран.

 

Терміни і поняття:

- облік;                                                      - управлінський облік;

- контролінг;                                            - фінансовий облік; індексний облік;

- систематичний облік;                          - економічний аналіз.

- собівартість;                                           - фактична собівартість;

- нормативна собівартість;                      - повна собівартість;

- стандарт-костінг;                                   - планова собівартість;

- директ-кост.

 

 

Тема 5. Система планування та бюджетування на підприємстві

Рекомендована література:

основна: 2, 3, 5 – 10;

додаткова: 14, 15, 17, 28, 30, 31,32, 35, 38, 44, 45.

Теми доповідей:

1. Проблеми й особливості складання державного бюджету.

2. Проблеми бюджетування на сучасних підприємствах.

3. Проблеми складання сімейних бюджетів в сучасних умовах соціально-економічного розвитку.

Контрольні запитання для самопідготовки:

1. Визначте та розкрийте зміст принципів планування.

2. Назвіть основні види та методи планування.

3. Що собою являє бюджет і які його основні цілі й завдання?

4. Якою є структура бюджетів на підприємстві?

5. Опишіть сутність бюджетів та основні етапи їх формування.

6. У чому полягають переваги та несподівані моменти бюджетування?

7. Структура системи бюджетів на підприємстві. Як формується взаємозв’язок бюджетів?

8. Опишіть поточні бюджети та сформулюйте їх особливості.

9. У чому різниця між фіксованими та гнучкими бюджетами?

10. Які є види фіксованих бюджетів?

11. Охарактеризуйте бюджетування «з нуля».

12. Сфери застосування різних типів бюджетів.

13. Визначте переваги і недоліки бюджетування.

 

Тестові завдання для самоконтролю одержаних знань

1. Планування – це:

а) одна з функцій управління, що спрямована на виявлення відхилень;

б) процес визначення цілей, які підприємство передбачає досягти за певний період та розробка командою менеджерів способів і заходів щодо досягнення таких цілей;

в) концепція ефективного управління підприємством та забезпечення тривалого його існування в умовах конкуренці.

2. Оберіть із запропонованих сутність принципу безперервності:

а) організація процесу розробки планів підлягає постійному перегляду, застосуванню нових методів планування;

б) необхідна та достатня кількісна відповідність між взаємопов’язаними розділами й показниками плану, тобто відповідність між потребами в ресурсах та їх наявністю;

в) підтримування постійної планової перспективи, формування і періодична зміна горизонту планування; взаємо погодження довго-, середньо- та короткострокових планів; своєчасне коригування перспективних і поточних планів).

3. Оберіть із запропонованих сутність принципу адекватності системи планування:

а) організація процесу розробки планів підлягає постійному перегляду, застосуванню нових методів планування;

б) необхідна та достатня кількісна відповідність між взаємопов’язаними розділами й показниками плану, тобто відповідність між потребами в ресурсах та їх наявністю;

в) підтримування постійної планової перспективи, формування і періодична зміна горизонту планування; взаємо погодження довго-, середньо- та короткострокових планів; своєчасне коригування перспективних і поточних планів).

4. Оберіть із запропонованих сутність принципу збалансованості:

а) передбачає охоплення плануванням всіх сфер діяльності підприємств, усі зміни та зворотні зв’язки в системі;

б) необхідна та достатня кількісна відповідність між взаємопов’язаними розділами й показниками плану, тобто відповідність між потребами в ресурсах та їх наявністю;

в) орієнтування на потреби, умови та кон’юнктуру ринку, інтенсифікацію виробництва, максимально повну реалізацію резервів.

5. Бюджетування «з нуля» доцільне проводити для:

а) повністю регульованих витрат;

б) частково регульованих витрат;

в) постійних витрат.

6. Бюджет виробництва:

а) визначає кількість продукції,яку має намір виготовити підприємство, виходячи з наміченого обсягу продаж і потреби в запасах готової продукції;

б) зводить воєдино витрати на матеріали, зарплату, організацію і підготовку ділянок і цехів з урахуванням зміни запасів незавершеного виробництва;

в) визначення кількості матеріалів, необхідних для виробництва запланованого обсягу продукції і кількості матеріалів, які необхідно закупити протягом планованого періоду.

7. Бюджет реалізації це:

а) прогноз майбутніх доходів;

б) прогноз збуту по видах продукції в натуральному та вартісному вираженні;

в) прогнозний баланс.

8. Бюджетуванняце:

а) складання і затвердження балансу доходів і витрат;

б) проведення аналізу взаємозв'язку «витрати-обсяг-прибуток»;

в) прогнозування виробничих затрат;

г) планування, яке здійснено на основі проведеного стратегічного аналізу.

  1. Фіксований бюджет використовують для планування:

а) бюджету прибутків та збитків;

б) виробничої програми і бюджету перехідних запасів готової продукції;

в) частково регульованих витрат, які не залежать безпосередньо від обсягу випуску.

10. Гнучкий бюджет показує:

а) розміри витрат і результати за різних обсягах діяльності відповідного центру відповідальності;

б) збільшення швидкості реакції на зміни зовнішнього середовища, підвищення гнучкості підприємства;

в) забезпечення раціональності управлінського процессу.

11. У широкому розумінні бюджети розподіляються на два основних види:

а) поточний та стратегічний;

б) поточні бюджети та фінансовий план;

в) довгостроковий та короткостроковий бюджет

12. Складання бюджетів переслідує наступні цілі:

а) планування фінансово-господарської діяльності підприємства на певний період;

б) отримання прибутків;

в) завоювання частки ринку, усунення конкурентів.

13. Стосовно до вихідних даних розрізняють бюджети:

а) динамічні і статичні;

б) жорсткі і гнучкі;

в) гнучкі і статичні;

г) оперативні і зведені.

14. Залежно від рівня ділової активності розрізняють бюджети:

а) динамічні і статичні;

б) гнучкі і фіксовані;

в) гнучкі і статичні;

г) оперативні і зведені.

15. В основі кількісного обґрунтування бізнес-плану лежить бюджет:

а) продажів;

б) виробництва;

в) прибутку;

г) усі вищеперелічені бюджети.

16. Стандартице:

а) проектні затрати на одиницю продукції;

б) проектні затрати на весь обсяг продукції;

в) норми витрачання окремих видів ресурсів;

г) нормативи витрат (за статтями затрат) на випуск продукції.

17. Стандарти у переважній більшості країн поділяються на такі види:

а) теоретичні і практичні;

б) досконалі і реальні (поточні);

в) ідеальні і реальні;

г) ефективні і дійсні.

 

18. Залежно від обсягу діяльності розрізняють бюджети:

а) динамічні і статичні;

б) гнучкі і фіксовані;

в) гнучкі і статичні;

г) оперативні і зведені.

19. Удосконалення стандартів полягає у їх:

а) зниженні;

б) підвищенні;

в) періодичному перегляді;

г) постійній зміні.

20. Максимально ефективними стандартами можна вважати лише:

а) поточні;

б) фіксовані;

в) теоретичні.

 

Терміни і поняття:

- бюджет;                                                 - державний бюджет;

- оперативний контролінг;                    - бюджет особи;

- поточне планування;                           - бюджет сім'ї;

- перспективне планування;                  - бюджет підприємства;

- гнучкий бюджет;                                  - бюджет часу;

- фіксований бюджет;                            - бюджет маркетингу;

- бюджет «з нуля».

 

МОДУЛЬ


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 841; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!