Вправи для закріплення матеріалу. Тема: Система планування та бюджетування на підприємствіЗаняття 5

Тема: Система планування та бюджетування на підприємстві

 

План

 1. Планування як найважливіша функція управління: цілі, принципи, види та методи.
 2. Розробка бюджетів (бюджетування) як інструмент оперативного контролінгу.Поняття бюджету.
 3. Цілі та задачі складання бюджетів.
 4. Система бюджетів на підприємствах, їх зміст та взаємозв'язок. Структура системи бюджетів на підприємстві.
 5. Види бюджетів.
 6. Гнучкі та фіксовані бюджети.
 7. Бюджетування "з нуля".
 8. Сфери використання різних типів бюджетів.
 9. Переваги і недоліки різних методів бюджетування.

Теми доповідей:

1. Проблеми й особливості складання державного бюджету.

2. Проблеми бюджетування на сучасних підприємствах.

3. Проблеми складання сімейних бюджетів в сучасних умовах соціально-економічного розвитку.

Терміни і поняття:

- бюджет;                                                 - державний бюджет;

- оперативний контролінг;                     - бюджет особи;

- поточне планування;                           - бюджет сім'ї;

- перспективне планування;                  - бюджет підприємства;

- гнучкий бюджет;                                  - бюджет часу;

- фіксований бюджет;                            - бюджет маркетингу;

- бюджет «з нуля».

Запитання і завдання:

 1. Визначте та розкрийте зміст принципів планування.
 2. Назвіть основні види та методи планування.
 3. Що собою являє бюджет і які його основні цілі й завдання?
 4. Якою є структура бюджетів на підприємстві?
 5. Опишіть сутність бюджетів та основні етапи їх формування.
 6. У чому полягають переваги та несподівані моменти бюджетування?
 7. Структура системи бюджетів на підприємстві. Як формується взаємозв’язок бюджетів?
 8. Опишіть поточні бюджети та сформулюйте їх особливості.
 9. У чому різниця між фіксованими та гнучкими бюджетами?
 10. Які є види фіксованих бюджетів?
 11. Охарактеризуйте бюджетування «з нуля».
 12. Сфери застосування різних типів бюджетів.
 13. Визначте переваги і недоліки бюджетування.

Тестування.

Вправи для закріплення матеріалу.

 

Заняття 6

Тема: Методологічний інструментарій контролінгу

 

План

1. Сутність стратегічного контролінгу.

2. Стратегічне планування як основа функціонування стратегічного контролінгу.

3. Методика аналізу ланцюгу цінності.

4. Прогнозування кризового стану.

5. Методи стратегічного контролінгу.

6. Методи діагностики ефективності стратегії підприємства. Аналіз розриву.

7. Методи діагностики стратегічної позиції підприємства: СВОТ-аналіз; матриця БКГ; матриця Мак-Кинзі; конкурентний аналіз.

8.  Діагностика за слабкими сигналами.

9. Переваги та недоліки сучасних методів стратегічного контролінгу.

10. Економічний аналіз як база прийняття управлінських рішень.

11. Показники і моделі оперативного аналізу в системі контролінгу.

12. Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності.

13. Визначення причин і аналіз залежності кінцевих результатів діяльності підприємства від встановлених відхилень.

14. Методи оперативного контролінгу: аналіз вузьких місць; бенчмаркінг; функціонально-вартісний аналіз метод аналізу інформаційних потоків; гуртки якості; лінійне програмування; нуль-базис-бюджетування; опитування; метод Делфі; метод 635; АВС-аналіз; XYZ-аналіз.

15. Методи поділу витрат на постійні та змінні залежно від обсягу випуску: метод вищої та нижчої точок, інженерний, графічний методи, метод найменших квадратів.

16. Методи аналізу відхилень фактичних результатів від планових. Факторний аналіз відхилень.

17. Класифікація відхилень. Модель «витрати – обсяг – прибуток». Вихідні умови, показники, методика проведення аналізу беззбитковості.

18. Маржинальний прибуток.

19. Ефект операційного левериджу.

Теми доповідей:

1. Межі використання стратегічного контролінгу в управлінні підприємством.

2. Необхідність оцінки перспектив внутрішніх бізнес-проектів.

3. Необхідність і потреба у розробці фінансових і не фінансових показників для виміру результатів діяльності з метою уточнення стратегії підприємства.

4. Концепція маржинального прибутку.

Терміни і поняття:

- стратегічне планування;              - аналіз розриву;

- стратегічний контролінг;             - СВОТ-аналіз;

- прогнозування;                              - матриця БКГ;  

- метод контролінгу;        - матриця Мак-Кинзі;

- конкурентний аналіз;                    - ланцюг цінності.

- планування;                                   - поточне планування;

- оперативний контролінг;              - виробничо-фінансовий леверидж;

- метод оперативного контролінгу; - маржинальний прибуток;

- відхилення;                                    - операційний леверидж;

- аналіз відхилень;                           - економічний аналіз.

Запитання і завдання:

Проаналізуйте підходи щодо визначення стратегічного контролінгу.

Які основні напрямки, що характеризують систему стратегічного контролінгу.

Що собою являє модель «С-циклу»?

Визначить цілі та об'єкти стратегічного контролінгу.

Визначте роль і місце аналізу у системі стратегічного контролінгу.

Поясніть значення і послідовність процесу формування напрямів контролю і аналізу господарчої діяльності і стратегії підприємства.

Яка роль соціального аналізу щодо формування стратегії підприємства.

Що відносять до методичного інструментарію оперативного контролінгу?

Надайте характеристику методів оперативного контролінгу.

Що таке аналіз матеріальних потоків?

Охарактеризуйте функціонально-вартісний аналіз.

Тестування.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 465; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!