Тема 6. Методичний інструментарій контролінгу.        Слід зазначити, що предметом економічного аналізу є господарські процеси, що відбуваються на підприємствах       Слід зазначити, що предметом економічного аналізу є господарські процеси, що відбуваються на підприємствах, об'єднаннях, їх соціально-економічна ефективність та кінцеві фінансові результати діяльності. Усі процеси господарської діяльності підприємств відбуваються, як правило, одночасно. Вони тісно взаємопов'язані між собою. Однак їхня природа, зміст, закономірності здійснення різні. Вони є результатом функціонування об'єкта управління, в основу якого покладено об'єктивні закони природи та суспільства.

       Варто зрозуміти, що управління виробництвом вимагає детальної інформації про тенденції та характер змін в економіці підприємства. її джерелом та методом осмислення є саме економічний аналіз. Первинна інформація, що отримується управлінцями з бухгалтерських та інших джерел, є, як правило, голими цифрами, що самі по собі ні про що не свідчать. У процесі аналізу вона проходить спеціальну обробку: проводиться порівняння результатів діяльності підприємства за ряд періодів, з показниками інших підприємств галузі; визначається вплив різних чинників на величину різних показників; виявляються недоліки, невикористані можливості, намічаються перспективи. Після обробки розробляються і обґрунтовуються управлінські рішення.

       Отже, економічний аналіз:

• передує рішенням і діям, обґрунтовує їх;

• є основою наукового управління виробництвом та забезпечує його ефективність;

• є функцією управління, яка забезпечує наукове обґрунтування рішень;

• не тільки засіб обґрунтування рішень, а й засіб для контролю за їх виконанням.

       За ознакою видів систем управління господарською діяльністю та виробництвом, у змісті якої переважають цикли управління чи відрізки часу здійснення господарських процесів, розрізняють:

 

АНАЛІЗ

Оперативний Поточний Перспективний
Здійснюється в оперативній або короткостроковій системі управління і за декаду, тиждень, добу зміну. Він спрямований на вивчення первинних короткострокових причинно-наслідкових зв'язків в об'єкті управління, результати яких відображаються, в основному, оперативним обліком Цей вид аналізу застосовується в поточній або середньостроковій системі управління. Основним його завданням є детальне вивчення роду виконання планових та програмних завдань поточних періодів (місяців та кварталів з наростаючим підсумком). Метою цього аналізу є виявлення та усунення негативних причин, характерних для певної системи, використання поточних резервів, які сприяють досягненню поставленої мети  Здійснюється в перспективній або довгостроковій системі управління. Він покликаний забезпечити обґрунтування прогнозованих результатів господарської діяльності, які відображені у довгострокових планах і програмах на 5,10, 15 та більше років, давати оцінку фактичного виконання цих програм. На рівні підприємства такий аналіз являє собою вивчення чинників розвитку підприємства, взаємозв'язку та впливу на результативні показники в динаміці за довгий період часу

 

       Необхідно звернути увагу на аналіз відхилень, як на основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності. Поточний контроль і аналіз відхилень дозволяють своєчасно переналаштовувати систему управління виробництвом: менеджер має можливість у будь-який момент впливати на процеси, не чекаючи закінчення періоду, на який були розраховані цілі і критерії, які їх відображають. Контролер при аналізі відхилень вирішує специфічну задачу — не тільки визначає значення і причину відхилення, але і випрацьовує рекомендації щодо його усунення (якщо воно небажане) або посилення (якщо воно сприятливе).

       Слід зрозуміти, що система аналізу залежності кінцевих результатів діяльності підприємства від встановлених відхилень включає в себе розробку системи координації і контролю за процесом досягнення кінцевих результатів. Метою є формування системи підконтрольних показників, які можуть найкращим чином реагувати на будь-які зміни в діяльності підприємства, його структурних підрозділів (центрів відповідальності). Кожен показник системи може бути використаний з метою аналізу; він повинен легко коректуватися і піддаватися управлінню, забезпечуючи тим самим гнучкість і маневреність всієї системи в досягненні кінцевих результатів роботи підприємства.

           Показник, який повинен бути покладений в основу формування підконтрольних величин - прибуток, який може бути оцінений по-різному:

1) Згідно з П(С)БО №3 «Звіт про фінансові результати»

       Прибуток — це сума, на яку прибутки перевищують пов'язані з ними витрати.

2)

       Виходячи із цих уявлень, в якості кінцевого показника діяльності як усього підприємства, так і його структурних підрозділів рекомендується брати не прибуток, а рентабельність коштів, вкладених у поточну діяльність.

       Метод контролінгу — це система прийомів та способів, за допомогою яких вивчається та розкривається суть предмета.

       Оперативний контролінг використовує у своєму інструментарії різні методи задля досягнення певних цілей. До оперативних методів контролінгу слід віднести такі види:

• облік результатів;

• аналіз результатів;

• планування результатів (середньо- і короткострокове);

• управління результатами;

• контроль результатів;

• «вузькі місця «результатів діяльності;

• мотивація для досягнення результатів;

• пошук та прийняття до уваги граничних величин.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 507; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!