Тема 1. Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання. Мета, завдання та предмет вивчення дисципліниМета, завдання та предмет вивчення дисципліни. Сутність контролінгу як функціонально відокремленого напрямку економічної роботи на підприємстві. Поняття контролінгу, його місце в системі управління підприємством. Задачі та функції контролінгу. Причини виникнення контролінгу. Основні концепції контролінгу. Роль контролінгу в системі управління підприємством. Взаємодія контролінгу з іншими функціями управління. Види контролінгу. Сутність стратегічного та оперативного контролінгу. Структура та змістовна характеристика розділів контролінгу.

Тема 2. Організаційно-методологічні основи формування та функціонування системи контролінгу на підприємстві

Визначення структури контролінгу. Організаційна структура підприємства, що зорієнтована на контролінг. Типи організаційних структур. Позитивні і негативні моменти організації контролінгу в різних типах організаційних структур. Формування цільових функцій та елементів системи контролінгу. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства. Раціональна структура фінансово-економічних служб підприємства. Організація служби контролінгу в корпорації (холдингу). Структура та склад служби контролінгу. Інформаційні потоки на підприємстві у системі контролінгу. Можливі варіанти впровадження контролінгу.

 

Тема 3. Класифікація та характеристика об'єктів контролінгу.

Витрати підприємства як основний об'єкт управління в системі контролінгу. Класифікація витрат: по відношенню до технологічного процесу; за способом віднесення до об'єкту калькулювання; за відношенням до обсягів доцільності підприємства; за мірою реагування на зміну обсягу діяльності; за характером використання ресурсного потенціалу; за відношенням до управлінського рішення; за мірою регулювання; за ієрархією управління.

Фінансова діяльність підприємства як основний об'єкт контролінгу. Собівартість продукції та її види. Поняття про центри відповідальності та їх класифікація. Моделі функціонування центрів витрат, прибутку, виручки та інвестицій. Концепція ціноутворення в управління мікроекономікою.

 

Тема 4: Організація управлінського обліку в системі контролінгу

Управлінський облік як вихідний елемент системи контролінгу. Відмінність управлінського облікувід фінансового обліку. Завдання управлінського обліку. Класифікація методів обліку затрат, які використовуються в системі контролінгу.

Характеристика основних методів управлінського обліку. Переваги і недоліки різних методів управлінського обліку. Облік за фактичною собівартістю. Облік за нормативною собівартістю. Оцінка методів управлінського обліку для вирішення завдань контролінгу.

Тема 5. Система планування та бюджетування на підприємстві

Планування, його цілі, принципи, види та методи.Розробка бюджетів (бюджетування) як інструмент оперативного контролінгу.Поняття бюджету. Цілі та задачі складання бюджетів. Система бюджетів на підприємствах, їх зміст та взаємозв'язок. Структура системи бюджетів на підприємстві. Види бюджетів. Гнучкі та фіксовані бюджети. Бюджетування "з нуля". Сфери використання різних типів бюджетів. Переваги і недоліки різних методів бюджетування.

Модуль

Тема 6. Методичний інструментарій контролінгу

Плани та нормативи як вихідна база аналітичної роботи в системі контролінгу. Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності.

Економічний аналіз як база прийняття управлінських рішень. Показники і моделі оперативного аналізу в системі контролінгу. Визначення причин і аналіз залежності кінцевих результатів діяльності підприємства від встановлених відхилень.

Методи стратегічного контролінгу. Методи оперативного контролінгу. Методи поділу витрат на постійні та змінні залежно від обсягу випуску: метод вищої та нижчої точок, інженерний, графічний методи, метод найменших квадратів.

Методи аналізу відхилень фактичних результатів від планових. Факторний аналіз відхилень. Класифікація відхилень. Модель «витрати – обсяг – прибуток». Вихідні умови, показники, методика проведення аналізу беззбитковості. Маржинальний прибуток. Ефект операційного левериджу.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 531; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!