Тема 7. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства.Мета, завдання, зміст експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства. Методи стратегічної діагностики. Методи оперативної діагностики.

Тема 8. Контролінг інвестиційних проектів.

Особливість контролінгу інвестиційних проектів. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу. Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів в умовах невизначеності. Система економічних розрахунків яка використовується в контролінгу інвестиційних проектів. Аналіз існуючих підходів щодо методології формування інвестиційних портфелів.

 

Тема 9. Контролінг у системі прийняття управлінських рішень

Класифікація управлінських рішень. Характеристика підходів до прийняття управлінських рішень. Фактори, що впливають на прийняття управлінських рішень. Вимоги до критеріїв прийняття управлінських рішень. Критерії прийняття управлінських рішень за обсягом і структурою. Критерії прийняття управлінських рішень «виробляти чи купувати». Критерії прийняття управлінських рішень при ціноутворенні. Критерії прийняття управлінських рішень в управлінні матеріальними потоками на підприємстві.

 

Методичні поради до вивчення тем курсу

Модуль

Тема 1. Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання

       Варто звернути увагу на сутність терміну «контролінг».Слово контролінг походить від англійського to control — контролювати, управляти, яке в свою чергу походить від французького слова, що означає "реєстр, перевірочний список". Але за іронією долі в англомовних джерелах термін "контролінг" практично не використовується: у Великобританії і США укорінився термін "управлінський облік" (managerial accounting, management accounting), хоча працівників, в чиї посадові обов'язки входить ведення управлінського обліку, там називають контролерами (controller). Власне термін "контролінг" прийнятий в Німеччині, звідки він і прийшов до Росії, України. Термін "контролінг" більш інформаційномісткий, він передає характер цього сучасного явища в управлінні і включає не тільки чисто облікові функції, але і весь спектр управління процесом досягнення кінцевої мети і результатів фірми.

       Для чіткого уявлення про контролінг слід приділити увагу історичним аспектам його розвитку.

       Сьогодні контролінг:

- нове явище в теорії та практиці сучасного управління, що виникло на стику економічного аналізу, планування, контролю, управлінського обліку та менеджменту;

- переводить управління підприємством на якісно новий рівень, інтегруючи, координуючи та направляючи діяльність різних служб та підрозділів підприємства на досягнення оперативних та стратегічних цілей;

-  функціонально відокремлене спрямування економічної роботи на підприємстві, пов’язане з реалізацією фінансово-економічної коментуючої функції менеджменту для прийняття оперативних та стратегічних управлінських рішень;

- автоматизована система управління за відхиленням, яка сприяє реалізації фінансово-господарської діяльності відповідно до запланованих показників.

       Основна мета контролінгу— орієнтація управлінського процесу на досягнення всіх цілей, що стоять перед підприємством.

       В сферу завдань контролінгу входить постановка цілей підприємства, збір і обробка інформації для прийняття управлінських рішень, здійснення визначених процедур контрольно-аналітичного характеру, що сприяє випрацюваню рекомендацій для прийняття управлінських рішень.

       Потрібно зрозуміти, що система контролінгу уявляє собою синтез елементів обліку, аналізу, контролю, планування, реалізація яких забезпечує розробку альтернативних підходів при здійсненні оперативного і стратегічного управління процесом досягнення кінцевих цілей і результатів діяльності підприємства. Сутністю системи контролінгу є інтеграція окремих елементів функцій управління ( обліку, аналізу, контролю, планування). Звідси, система кнтролінгу повинна виконувати такі функції:

- інформаційна (опрацювання контролінгової інформації для управління, шляхом трансформації даних (інформаційних потоків), які надходять у відділ котролінгу);

- обліково-контрольна (використовується при співставленні планових і фактичних величин для вимірювання та оцінки ступеня досягнення мети, встановлення граничних меж відхилень від заданих параметрів, інтерпретації причин відхилень і розробка пропозицій щодо їх зменшення);

- аналітична  (розрахунок основних підконтрольних показників, які дозволяють оцінити ступень впливу різних чинників на величину кінцевого результату; розробка заходів щодо усунення відхилень в майбутньому; розрахунок прибутковості і доцільності тієї чи іншої операції);

- планування (координація окремих виробничих планів по відношенню до загального плану в межах як короткострокового, так і довгострокового планування, складанню бюджету, розробці планової і цільової інформації).

       Для чіткого уявлення про контролінг слід визначити також його характерні риси:

1) це цілісна синтетична система управління підприємством;

2) основним предметом дослідження є відхилення, як різниця між планом та фактом у фінансово-господарькій діяльності підприємства;

3) об’єктами контролінгу виступають:

- ресурси підприємства (матеріальні, засоби підприємства, персонал, інформаційні),

- господарські процеси (інвестиційна діяльність, постачання, виробництво, збут, науково-дослідні і експериментальні роботи),

- фінансова діяльність підприємства,

- показники ефективності роботи підприємства;

4) така система обов’язково має бути автоматизованою, інакше вона буде не спроможною оперативно виявляти відхилення та інформувати про них і набуває рис традиційного контролю.

       Варто звернути увгу на сутність напрямів контролінгу:

- американський:акцент ставиться на спостереження за ходом реалізації планів, встановлення системи планових показників і нормативів, вимірювання відхилень від норм та їх корекція;

- європейський (представлений в основному німецькими науковцями): до американської моделі додається також планування, бюджетування, інформаційне забезпечення, а основним завданням є точне визначення й управління собівартістю продукції.

Зверніть увагу, що контролінг як система включає два основні аспекти: стратегічний і оперативний. Мета стратегічного контролінгу - забезпечення виживання підприємства і "відстежуваня" руху підприємства до наміченої стратегічної мети розвитку. Стратегічний контролінг несе відповідальність за обґрунтованість стратегічних планів. Мета оперативного контролінгу — створення системи управління досягненням поточних цілей підприємства, а також ухвалення своєчасних рішень по оптимізації співвідношення витрати — прибуток. Основні підконтрольні показники: рентабельність капіталу; продуктивність; ступінь ліквідності. Систему оперативного контролінгу використовують для підтримки оперативних рішень з недопущення кризового стану.

       Структура контролінгу схематично представлена на рис.1.

Рис.1. Розділи контроллінгу

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 470; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!