Вправи для закріплення матеріалу. Тема: Характеристика об'єктів контролінгуЗаняття 3

Тема: Характеристика об'єктів контролінгу

 

План

1. Поняття про об'єкти контролінгу.

2. Витрати підприємства як основний об'єкт управління в системі контролінгу.

3. Класифікація витрат:

а) по відношенню до технологічного процесу;

б) за способом віднесення до об'єкту калькуляції;

в) за відношенням до обсягів доцільності підприємства;

г) за мірою реагування на зміну обсягу діяльності;

д) за характером використання ресурсного потенціалу;

е) за відношенням до управлінського рішення;

є) за мірою регулювання;

ж) за ієрархією управління.

4. Фінансова діяльність підприємства як основний об'єкт контролінгу.

5. Найважливіші показники діяльності підприємства, які визначаються за допомогою балансу:

а) показники ліквідності активів;

б) показники ділової активності (показники оборотності);

в) показники рентабельності;

г) показники платоспроможності.

6. Собівартість продукції та її види.

7. Поняття про центр відповідальності; їх класифікація. Принципи виділення центрів відповідальності.

8. Характеристика центру витрат.

9. Сутність та особливості центру виручки і центру прибутку.

10. Центр інвестицій.

Теми доповідей (рефератів):

1. Модель функціонування центрів витрат, центрів прибутку, центрів виручки, центрів інвестицій.

2. Підходи щодо вибору складу витрат.

3. Перехрестя функцій маркетингу і контролінгу при визначенні ціни.

4. Модель стратегії ціноутворення.

5. Калькуляція собівартості продукції – складова частина системи бухгалтерського обліку.

6. Можливий й допустимий ступень втручання держави щодо питань обліку витрат й калькуляції собівартості продукції.

7. Плани та нормативи як вихідна база аналітичної роботи в системі контролінгу.

8. Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності.

Терміни і поняття:

- витрати;                                                         - корисні витрати;

- аналіз балансу;                                           - безкорисні витрати;

- надзвичайні витрати;                                    - не релевантні витрати;

- основні витрати;                                            - накладні витрати;

- прямі витрати;                                               - непрямі витрати;

- змінні витрати;                                              - постійні витрати;

- ліквідність;                                                     - дигресивні витрати;

- рентабельність;                                             - прогресивні витрати;

- виручка;                                                          - нейтральні витрати;

- прибуток;                                                        - релевантні витрати;

- центр відповідальності;                                 - центр витрат;

- центр виручки;                                               - центр прибутку;

- інвестиції;                                                       - центр інвестицій.

Запитання і завдання:

1. Що є основним об'єктом контролінгу?

2. На якому етапі конролінгових процедур аналізуються відхилення?

3. Визначить цілі, для досягнення яких необхідна інформація про витрати.

4. Що таке витрати підприємства і яким чином вони класифікуються?

5. У чому цінність класифікації витрат для контролінгу?

6. Надайте характеристику постійним витратам.

7. Надайте характеристику змінним витратам.

8. Що таке собівартість продукції?

9. Опишіть основні показники оцінки фінансово-господарського стану підприємства.

10. За якими причинами відбувається поділ підприємства на центри відповідальності? Виявіть фактори, що впливають на вибір центрів витрат.

11. Яким чином класифікуються центри відповідальності?

12. Що являє собою центр прибутку та чим він відрізняється від центру виручки?

13. Як відбувається формування сумарних витрат певного процесу?

14. На якому етапі конролінгових процедур аналізуються відхилення?

15. Визначте відмінні риси керівника від контролера.

16. Надайте характеристику лінійній організаційній структурі підприємства: переваги й недоліки при організації контролінгу.

17. Надайте характеристику штабній організаційній структурі підприємства: переваги й недоліки при організації контролінгу.

Тестування.

Вправи для закріплення матеріалу.

 

 

Заняття 4

Тема: Організація управлінського обліку в системі контролінгу

 

План

 1. Управлінський облік як вихідний елемент системи контролінгу. Формалізація факторів, які визначають вибір підсистеми управлінського обліку.
 2. Методи і принципи управлінського обліку.
 3. Функції управлінського обліку.
 4. Завдання управлінського обліку.
 5. Класифікація методів обліку витрат, які використовуються в системі контролінгу.
 6. Переваги і недоліки різних методів управлінського обліку.
 7. Облік за фактичною собівартістю.
 8. Облік за нормативною собівартістю.
 9. Облік за плановою собівартістю (стандарт-костінг).
 10. Простий директ-костінг.
 11. Оцінка методів управлінського обліку для вирішення завдань контролінгу.

Теми доповідей:

 1. Трансформація бухгалтерського обліку.
 2. Управлінський облік – інформаційна основа прийняття управлінських рішень.
 3. Впровадження змішаного методу обліку витрат («директ-кост» у сполученні з «стандарт-кост»).

Терміни і поняття:

- облік;                                                       - управлінський облік;

- контролінг;                                              - фінансовий облік; індексний облік;

- систематичний облік;                             - економічний аналіз.

- собівартість;                                           - фактична собівартість;

- нормативна собівартість;                      - повна собівартість;

- стандарт-костінг;                                    - планова собівартість;

- директ-кост.

Запитання і завдання:

1. Що таке управлінський облік і чим він відрізняється від фінансового? За встановленими ознаками зробіть порівняння фінансового й управлінського обліку.

2. Які основні завдання управлінського обліку?

3. Який із варіантів фінансового й управлінського обліку найбільш адекватний до сучасних умов розвитку економіки?

4. Надайте характеристику оперативності обліку витрат як фактор, що визначає вибір підсистеми управлінського обліку.

5. Визначить цілі управлінського обліку з погляду інформаційного забезпечення менеджерів різних ланок управління.

6. Як Ви думаєте, управлінський облік, фінансовий облік – це два види обліку або це рівні бухгалтерського обліку, що зорієнтовані на визначені групи користувачів інформації?

7. Дайте характеристику недолікам різних методів управлінського обліку.

8. Яка мета калькуляції собівартості продукції?

9. Що собою являють синтезовані системи обліку витрат?

10. В чому проявляється взаємозв’язок систем «директ-кост» і «стандарт-кост»?

11. Обґрунтуйте оптимальність руху інформаційних потоків в нутрі підприємства: від нижніх рівнів звітності до верхніх рівнів управління (або навпаки).

Тестування.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 390; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!