Вправи для закріплення матеріалу. Тема: Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємстваЗаняття 7

Тема: Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства

 

План

1. Мета, завдання, зміст експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства.

2. Необхідність в експертній діагностиці фінансово-господарського стану підприємства.

3. Головна мета аналізу фінансово-господарського стану підприємства.

4. Основні задачі діагностики стану підприємства.

5. Джерела інформації для експертної діагностики.

6. Методи стратегічної діагностики. Види стратегій.

7. Методи оперативної діагностики.

Теми доповідей:

1. Оцінка керування риками підприємства.

Терміни і поняття:

- фінансово-господарський стан;                    - експертна діагностика;

- стратегічна діагностика;                                - метод аналогій;

- оперативна діагностика;                                - ризик;

- аналіз чутливості;                                           - аналіз сценаріїв.

Запитання і завдання:

 1. У чому полягає сутність та зміст експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства?
 2. Надайте характеристику методам стратегічної діагностики.
 3. Що являють собою методи оперативної діагностики?
 4. Що таке ризик? Визначить причини виникнення риків.
 5. Які Ви знаєте методи кількісного аналізу?

 

 

Заняття 8

Тема: Контролінг інвестиційних проектів

План

 

 1. Особливість контролінгу інвестиційних проектів.
 2. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу.
 3. Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів в умовах невизначеності.
 4. Система економічних розрахунків яка використовується в контролінгу інвестиційних проектів.
 5. Аналіз існуючих підходів щодо методології формування інвестиційних портфелів.

Терміни і поняття:

- контролінг;                                           - інвестиції;

- окупність капіталовкладень;              - інвестиційна діяльність;

- стратегічні інвестиційні проекти;      - інвестиційні проекти;

- тактичні інвестиційні проекти.

Запитання і завдання:

 1. Що собою являють інвестиційні проекти на підприємстві?
 2. Надайте характеристику критеріям інвестиційних проектів у контролінгу.
 3. Перерахуйте етапи створення системи контролінгу інвестицій.
 4. Що таке узагальнююча стадія процесу контролінгу інвестиційних проектів?

Тестування.

Вправи для закріплення матеріалу.

Навчальні завдання для самостійної роботи студентів

 

       Одним з важливіших завдань системи вищої освіти є створення умов, при яких майбутній фахівець буде повноправним суб'єктом діяльності та управління.

       Сучасне реформування вищої освіти, яке ставить на меті інтенсифікацію навчального процесу та індивідуалізацію навчання, висуває нові вимоги й до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів. Суттєве збільшення обсягів цієї роботи потребує знаходження нових форм її проведення, постановки чітких завдань, визначення ефективних засобів контролю.

Самостійна робота студентів

           

З метою закріплення знань, умінь і навичок, набутій під час аудиторної роботи з дисципліни та набуття додаткових знань студенти виконують самостіну роботу. Для самостійного вивчення дисципліни студенти отримують додаткові завдання з нового матеріал), пакети контрольних питань з кожної теми д.ля самоконтролю. Самостійна робота також передбачає підготовку студентів до практично-семінарських занять, вивчення окремих тем або питань, виконання завдань за темами курсу, підготовку до колоквіумів, індивідуальних занять тощо.

              Мета самостійної роботи:поглиблення теоретичних знань, отриманих з лекційного курсу тана семінарсько-практичних заняттях на основі узагальнення, аналізу, систематизації інформації, отриманої з літературних джерел. Як результат, студенти готують анотації, реферати, повідомлення, різного роду конспекти, розробку практичних пропозицій щодо розвитку системи контролінгу на сучасних підприємствах промислової залузі економіки Україні.

       За необхідності викладач надає студенту індивідуальні консультації за розкладом згідно з графіком, затвердженим на початку семестру кафедрою.

Тематичний план самостійної роботи

Тематика Форма звітності Термін
1. Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання. Виникнення контролінгу таблиця «Основні показники діяльності підприємства», структурно-логічна схема контролінгу, реферат, відповіді на тести І – ІІ тиждень
2. Організаційно-методологічні основи формування та функціонування системи контролінгу на підприємстві схема «Вплив соціально-психологічних факторів на впровадження контролінгу», реферат, відповіді на тести ІІІ - ІУ тиждень
3. Характеристика об'єктів контролінгу Концепція ціноутворення таблиця «Категорії витрат», схема «Класифікація центрів відповідальності», реферат, опорний конспект, відповіді на тести V- VI тиждень
.4 Організація управлінського обліку в системі контролінгу Таблиця «Коротка характеристика систем управлінського обліку», Схема «Види систем управлінського обліку», реферат, відповіді на тести VII – VIIІ тиждень
.5 Система планування та бюджетування на підприємстві Таблиця «Основні показники складання виробничого бюджету», реферат, схема «Класифікація видів інформації, яка стосується бюджетної системи» IX тиждень

 

Тематика Форма звітності Термін
6. Методологічний інструментарій контролінгу опорний конспект, реферат, відповіді на тести X- ХІ тиждень
7. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства конспект-аналіз, відповіді на тести XІІ-ХІІІ тиждень
8. Контролінг інвестиційних проектів таблиця, схема «Алгоритм контролінгу інвестиційних проектів», відповіді на тести XІV-ХV тиждень
9. Контролінг у системі прийняття управлінських рішень конспект-аналіз ХVІ-ХVІІ тиждень

МОДУЛЬ


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 522; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!