Тема 3: Класифікація та характеристика об'єктів контролінгу.Рекомендована література:

основна: 3, 5 – 10;

додаткова:11, 14, 15, 17, 30, 31. 34, 35, 40, 44.

Теми доповідей (рефератів):

  1. Модель функціонування центрів витрат, центрів прибутку, центрів виручки, центрів інвестицій.
  2. Підходи щодо вибору складу витрат.
  3. Перехрестя функцій маркетингу і контролінгу при визначенні ціни.
  4. Модель стратегії ціноутворення.
  5. Калькуляція собівартості продукції – складова частина системи бухгалтерського обліку.
  6. Можливий й допустимий ступень втручання держави щодо питань обліку витрат й калькуляції собівартості продукції.
  7. Плани та нормативи як вихідна база аналітичної роботи в системі контролінгу.
  8. Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності.

Контрольні запитання для самопідготовки:

1. Що є основним об'єктом контролінгу?

2. На якому етапі конролінгових процедур аналізуються відхилення?

3. Визначить цілі, для досягнення яких необхідна інформація про витрати.

4. Що таке витрати підприємства і яким чином вони класифікуються?

5. У чому цінність класифікації витрат для контролінгу?

6. Надайте характеристику постійним витратам.

7. Надайте характеристику змінним витратам.

8. Що таке собівартість продукції?

9. Опишіть основні показники оцінки фінансово-господарського стану підприємства.

10. За якими причинами відбувається поділ підприємства на центри відповідальності? Виявіть фактори, що впливають на вибір центрів витрат.

11. Яким чином класифікуються центри відповідальності?

12. Що являє собою центр прибутку та чим він відрізняється від центру виручки?

13. Як відбувається формування сумарних витрат певного процесу?

14. На якому етапі конролінгових процедур аналізуються відхилення?

15. Визначте відмінні риси керівника від контролера.

16. Надайте характеристику лінійній організаційній структурі підприємства: переваги й недоліки при організації контролінгу.

17. Надайте характеристику штабній організаційній структурі підприємства: переваги й недоліки при організації контролінгу.

 

Тестові завдання для самоконтролю одержаних знань

       1. Суб’єкт контролінгу

а) орган управління, який займає важливе місце у циклі управління підприємством;

б) орган, який доцільно використовує інформацію, необхідної менеджерам у процесі управління підприємством;

в) структурний підрозділ, який займає важливе місце у фінансово-економічній структурі підприємства.

       2. Предмет контролінгу

а) відхилення, як різниця між планом та фактом у фінансово-господарській діяльності підприємства;

б) автоматизована система підприємства;

в) це сукупність об’єктів, які мають місце в усьому циклі управління виробництвом (розподіл  витрат) і підприємства в цілому;

г) мікроекономічні процеси і явища на підприємстві, які характеризуються певними показниками.

       3. Оберіть, із запропонованих, об’єкти контролінгу:

а) організаційна структура підприємства;

б) ресурси підприємства (матеріальні, засоби підприємства, персонал, інформаційні);

в) фінансова діяльність підприємства;

г) органи управління, що безпосередньо регламентують фінансово-господарську діяльність підприємства.

4. Оберіть визначення поняття «центр відповідальності»:

а) різні служби і підрозділи, що відповідають за розміри витрат на підприємстві;

б) сегмент усередині підприємства, на чолі якого знаходиться відповідальна особа, що ухвалює рішення;

в) структурний підрозділ підприємства, в межах якого встановлюється персональна відповідальність менеджера за показниками діяльності, які він повинен контролювати;

г) сегмент підприємства, керівник якого відповідає за встановлені певні контрольні показники;

д) всі відповіді вірні.

Релевантні витрати це -

а) майбутні витрати, які зміняться в наслідок прийнятого рішення;

б) поточні витрати, які змінюютьсяя у результаті схваленого рішення;

в) тимчасові витрати.

       6. Призначення класифікації витрат на виробництво за економічним елементом витрат:

а) розрахунок собівартості одиниці конкретного виду продукції;

б) база для складання кошторису витрат на виробництво;

в) розрахунок витрат на матеріали;

г) визначення витрат на заробітну плату;

д) визначення ціни на виріб;

е) усі відповіді правильні.

       7. Визначте класифікацію центрів відповідальності залежно від контрольних показників:

а) технологічні, виробничі, середньогалузеві, інвестиційні;

б) центри витрат, прибутку, виручки, інвестицій;

в) матеріальні, виробничі, управлінські, обслуговуючі.

       8. Визначте класифікацію центрів відповідальності за функціональним принципом:

а) центр регулюючих витрат, центр частково регулюючих витрат, центр прибутку, центр виручки, центр інвестицій;

б) обслуговуючі, матеріальні, виробничі, управлінські, збутові центри відповідальності.

9. Центр доходів – це:

а) підрозділи підприємства, керівники яких відповідають за всю собівартість реалізованої продукції;

б) підрозділи підприємства, керівники яких відповідають переважно чи виключно за обсяг реалізованої продукції та отримання виручки;

в) підрозділи підприємства, керівники яких відповідають за капіталовкладення і прибутки від їх здійснення.

10. Центр прибутку – це:

а) структурні підрозділи підприємства, керівники яких відповідають переважно чи виключно за обсяг реалізованої продукції та отримання виручки;

б) підрозділи підприємства, керівники яких відповідають за капіталовкладення і прибутки від їх здійснення;

в)структурні підрозділи підприємства, керівники яких відповідають за всі фінансово-економічні показники: як за витрати так і за прибутки.

11. Центр інвестицій – це:

а) підрозділи підприємства, керівники яких відповідають переважно чи виключно за обсяг реалізованої продукції та отримання виручки;

б) структурні підрозділи підприємства, керівники яких відповідають за всі фінансово-економічні показники;

в) підрозділи підприємства, керівники яких відповідають за капіталовкладення і прибутки від їх здійснення.

12. Центр витрат – це:

а) структурні підрозділи підприємства, керівники яких відповідають лише за раціональне використання виробничих ресурсів, повне і своєчасне виконання виробничої програми;

б) структурні підрозділи підприємства, керівники яких відповідають за всі фінансово-економічні показники: як за витрати так і за прибутки;

в) структурні підрозділи, керівники яких відповідають лише за витрати, які вони прямо контролюють;

г) структурні підрозділи підприємства, керівники яких відповідають переважно чи виключно за обсяг реалізованої продукції та отримання виручки;

д) підрозділи, що не мають кредитних, розрахункових, фінансових відносин, не закуповують засоби виробництва, не реалізують самостійно власну продукцію і не беруть участі у товарно-грошових відносинах з іншими підприємствами.

       13. Оберіть, із запропонованих, матеріальні центри відповідальності:

а) відділ збуту;

б) відділ матеріально-технічного постачання;

в) бухгалтерія;

г) заводоуправління;

д) склади;

е) відділ маркетингу.

       14. Оберіть, із запропонованих, збутові центри відповідальності:

а) відділ збуту;

б) бухгалтерія;

в) відділ маркетингу;

г) склади;

д) робоча їдальня.

       15. Оберіть, із запропонованих, обслуговуючі центри відповідальності:

а) відділ маркетингу;

б) відділ збуту;

в) робоча їдальня;

г) юридичний відділ;

д) електропідстанція;

е) бухгалтерія.

       16. Оберіть, із запропонованих, управлінські центри відповідальності:

а) бухгалтерія;

б) відділ маркетингу;

в) юридичний відділ;

г) відділ матеріально-технічного постачання;

д) заводоуправління.

       17. Оберіть, із запропонованих, класифікацію витрат за мірою реагування на зміну обсягу діяльності:

а)витрати всього підприємства, витрати центрів відповідальності;

б) витрати, що повністю регулюються, витрати, що частково регулюються, витрати, що слабо регулюються;

в) пропорційні витрати, дигресивні витрати, прогресивні витрати, нейтральні витрати;

г) основні витрати, накладні витрати;

д) витрати всього підприємства, витрати центрів відповідальності.

       18. Оберіть, із запропонованих, класифікацію витрат за способом віднесення на об’єкт калькулювання:

а) основні витрати, накладні витрати ;

б) пропорційні витрати, дигресивні витрати, прогресивні витрати, нейтральні витрати;

в) витрати всього підприємства, витрати центрів відповідальності;

г) прямі витрати, непрямі витрати;

д) змінні витрати, постійні витрати, змішані витрати.

       19. Оберіть, із запропонованих, класифікацію витрат за відношенням до обсягів в діяльності підприємства:

а) змінні витрати, постійні витрати, змішані витрати;

б) основні витрати, накладні витрати ;

в) прямі витрати, непрямі витрати;

г) пропорційні витрати, дигресивні витрати, прогресивні витрати, нейтральні витрати;

д) корисні витрати, безкорисні витрати.

       20. Оберіть, із запропонованих, класифікацію витрат по відношенню до технологічного процесу:

а) корисні витрати, безкорисні витрати;

б) основні витрати, накладні витрати;

в) витрати всього підприємства, витрати центрів відповідальності;

г) прямі витрати, непрямі витрати;

д) пропорційні витрати, дигресивні витрати, прогресивні витрати, нейтральні витрати.

       21. Оберіть, із запропонованих, класифікацію витрат за ієрархією управління:

а) основні витрати, накладні витрати ;

б) прямі витрати, непрямі витрати;

в) витрати всього підприємства, витрати центрів відповідальності;

г) витрати, що повністю регулюються, витрати, що частково регулюються, витрати, що слабо регулюються;

д) змінні витрати, постійні витрати, змішані витрати.

       22. Оберіть, із запропонованих, класифікацію витрат за характером використання ресурсного потенціалу:

а) основні витрати, накладні витрати ;

б) змінні витрати, постійні витрати, змішані витрати;

в) корисні витрати, безкорисні витрати;

г) витрати, що повністю регулюються, витрати, що частково регулюються, витрати, що слабо регулюються;

д) витрати всього підприємства, витрати центрів відповідальності.

       23. Оберіть, із запропонованих, класифікацію витрат за способом віднесення на об’єкт калькулювання:

а) прямі витрати, непрямі витрати;

б) основні витрати, накладні витрати ;

в) змінні витрати, постійні витрати, змішані витрати;

г) корисні витрати, безкорисні витрати;

д) пропорційні витрати, дигресивні витрати, прогресивні витрати, нейтральні витрати.

       24. Оберіть визначення постійних витрат:

а) витрати, які не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об’єкта витрат економічно доцільним шляхом;

б) витрати, які не змінюються за сумою у разі зміни обсягу виробленої продукції при інших рівних умовах;

в) витрати, безпосередньо пов’язані з процесом виробництва.

       25. Оберіть визначення прогресивних витрат:

а) витрати, які змінюються більш швидкими темпами ніж змінюється обсяг діяльності;

б) витрати, які змінюються залежно від зміни обсягу діяльності;

в) очікувані витрати, що беруться до уваги, зокрема альтернативні витрати.

       26. Оберіть визначення дигресивних витрат:

а) витрати, пов’язані з організацією, обслуговуванням виробництва та управління ним;

б) минулі витрати, що не беруться до уваги;

в) витрати, які змінюються менш швидкими темпами ніж змінюється обсяг діяльності.

       27. Оберіть із запропонованих витрати, які відносяться до постійних:

а) сировина і матеріали;

б) сплата за оренду складських приміщень;

в) паливо та енергія на технологічні цілі;

г) опалення та освітлення цехів і заводоуправління;

д) заробітна плата виробничого персоналу;

е) витрати на рекламу.

       28. Оберіть із запропонованих витрати, які відносяться до змінних:

а) сировина і матеріали;

б) паливо та енергія на технологічні цілі;

в) опалення та освітлення цехів і заводоуправління;

г) заробітна плата виробничого персоналу;

д) витрати на рекламу;

е) витрати на упаковку продукції.

Терміни і поняття:

- витрати;                                                         - корисні витрати;

- аналіз балансу;                                           - безкорисні витрати;

- надзвичайні витрати;                                   - не релевантні витрати;

- основні витрати;                                           - накладні витрати;

- прямі витрати;                                              - непрямі витрати;

- змінні витрати;                                             - постійні витрати;

- ліквідність;                                                    - дигресивні витрати;

- рентабельність;                                             - прогресивні витрати;

- виручка;                                                         - нейтральні витрати;

- прибуток;                                                      - релевантні витрати;

- центр відповідальності;                               - центр витрат;

- центр виручки;                                             - центр прибутку;

- інвестиції;                                                     - центр інвестицій.

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 462; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!