Тема 8. Контролінг інвестиційних проектів.Рекомендована література:

основна: 3, 5 – 10;

додаткова: 12, 13, 17, 30, 31, 32, 34, 35, 40.

Контрольні запитання для самопідготовки:

1. У чому полягає сутність та зміст експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства?

2. Надайте характеристику методам стратегічної діагностики.

3. Що являють собою методи оперативної діагностики?

4. Що таке ризик? Визначить причини виникнення риків.

5. Які Ви знаєте методи кількісного аналізу?

6. Що собою являють інвестиційні проекти на підприємстві?

7. Надайте характеристику критеріям інвестиційних проектів у контролінгу.

8. Перерахуйте етапи створення системи контролінгу інвестицій.

9. Що таке узагальнююча стадія процесу контролінгу інвестиційних проектів?

Тестові завдання для самоконтролю одержаних знань

  1. Оберіть правильне визначення інвестицій:

а) сукупність фінансових потоків, спрямованих до будь-якого суб’єкта господарювання;

б) всі види майнових, матеріальних і інтелектуальних цінностей, вкладених в об’єкти підприємницької діяльності та інші види діяльності, внаслідок чого створюється прибуток або досягається соціальний ефект;

в) система грошових та інших ціннісних «ін’єкцій» в об’єкти господарської діяльності.

  1.  Інвестиційний проект-це:

а) найважливіший елемент системи контроллінгу на підприємстві;

б) довгострокове вкладення грошових і інших ресурсів з метою отримання економічної вигоди;

в) віддзеркалення всієї фінансово-господарської діяльності підприємства в ході виконання плану.

  1. Контроллінг інвестицій вирішує наступні основні задачі:

а) аналіз методики планування інвестиційних проектів;

б) аналіз причин відхилень від плану;

в) координація процесу планування і бюджетування інвестиційних проектів;

г) контроль проекту за змістом виконаних робіт і по термінах;

д) всі відповіді вірні.

  1. Контроллінг інвестиційних проектів характеризується рядом особливостей:

а) Контроллінг інвестицій повинен охоплювати самі різні аспекти проекту, оскільки проекти звичайно є комплексними;

б) контроллінг інвестиційних проектів орієнтований на досягнення нестратегічним контроллінгом;

в) контроллінг інвестиційних проектів орієнтований на досягнення нестратегічним контроллінгом; контроллінг оперативній діяльності здійснюється по центрах відповідальності, а контроллінг інвестиційних проектів - за проектами.

  1. До традиційних критеріїв оцінки інвестиційних проектів відносяться:

а) чиста приведена вартість, внутрішня норма рентабельності, ануїтет.

б) рентабельність, окупність;

в) окупність, чиста приведена вартість, ануїтет.

6. Окупність капіталовкладень:

а) це термін, протягом якого будуть повернені капітальні вкладення у вигляді прибутку;

б) це процедура визначення сьогоднішньої вартості майбутніх грошових потоків з урахуванням чинника часу;

в) це сума приведених вартостей всіх грошових доходів і витрат.

7.  Внутрішня норма рентабельності:

а) це сума приведених вартостей всіх грошових доходів і витрат;

б) це термін, протягом якого будуть повернені капітальні вкладення у вигляді прибутку;

в) це ставка дисконтування, при якій чиста приведена вартість інвестицій дорівнює нулю.

8. Індекс прибутковості:

це ставка дисконтування, при якій чиста приведена вартість інвестицій дорівнює нулю;

б) це відношення приведеної вартості всіх грошових доходів за інвестиційним проектом до приведеної вартості інвестованого капіталу;

в) це сума приведених вартостей всіх грошових доходів і витрат.

9. Ануїтет:

а) це відношення приведеної вартості всіх грошових доходів за інвестиційним проектом до приведеної вартості інвестованого капіталу;

б) це послідовність однакових грошових потоків, що регулярно повторюються;

в) приведена вартість грошових потоків оцінюваного проекту.

10. Відношенням прибутку, що очікується від реалізації проекту, до суми капіталовкладень визначається:

а) окупність капіталовкладень;

б) рентабельність капіталовкладень;

в) приведена окупність;

г) чиста приведена вартість.

11. Головне завдання контролінгу інвестицій зводиться до:

а) досягнення цілей підприємства у сфері фінансової діяльності;

б) виявлення відхилень від плану;

в) координації процесу планування і бюджетування інвестиційних проектів;

г) правильна відповідь відсутня.

12. Точки зору стосовно того, що слід розрізняти такі види інвестиційного контролінгу як стратегічний, поточний і оперативний. притримується:

а) А. С. Музиченко;

б) В. Г. Федоренко;

в) І.О. Бланк та Н.М. Гуляєва;

г) В. В. Бочаров,

Терміни і поняття:

- контролінг;                                           - інвестиції;

- окупність капіталовкладень;              - інвестиційна діяльність;

- стратегічні інвестиційні проекти;      - інвестиційні проекти;

- тактичні інвестиційні проекти.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 544; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!