Завдання студентів заочної форми навчанняВаріант 1

1. Сутність, задачі та основна мета контролінгу.

2. Сутність бюджетів та основні етапи їх формування.

3. Оберіть, із запропонованих, класифікацію витрат за способом віднесення на об’єкт калькулювання:

а.    основні витрати, накладні витрати ;

б.    пропорційні витрати, дигресивні витрати, прогресивні витрати, нейтральні витрати;

в.    витрати всього підприємства, витрати центрів відповідальності;

г.    прямі витрати, непрямі витрати;

д.    змінні витрати, постійні витрати, змішані витрати.

4. Під нормативними витратами розуміють:

а.    скореговане середнє значення;

б.    витрати які списуються в кінці періоду;

в.    відхилення витрат;

г.    витрати за ряд минулих періодів.

5. Матриця БКГ як метод стратегічного контролінгу.

6. Задача:

Сподівані чисті грошові потоки після сплати податків (грн.)

Рік 0* 1 2 3 4 Проект А (10 000) 5 000 4 000 3 000 1 000 Проект В  (10 000)  1 000  3 000  4 000  6 000

*Первинні витрати або чисті інвестиційні витрати.

Обчислити окупність проектів.

 

Варіант 2

Причини виникнення та основні етапи становлення контролінгу.

2.    Бюджетування як елемент контролінгу. У чому полягають переваги та несподівані моменти бюджетування.

3.Інвестиційний проект-це:

а.    найважливіший елемент системи контролінгу на підприємстві;

б.    довгострокове вкладення грошових і інших ресурсів з метою отримання економічної вигоди;

в.    віддзеркалення всієї фінансово-господарської діяльності підприємства в ході виконання плану.

4. Суб’єкт контролінгу –

а.    орган управління, який займає важливе місце у циклі управління підприємством;

б.    орган, який доцільно використовує інформацію, необхідної менеджерам у процесі управління підприємством;

в.    структурний підрозділ, який займає важливе місце у фінансово-економічній структурі підприємства.

5. « Дірект-кост» це:

а.    один з методів який визначає ефективність контролю затрат;

б.    один з методів обліку затрат виробництва (затрати праці, матеріалів);

в.    один з методів обліку затрат по усіченій собівартості.

6.Задача:

Сподівані чисті грошові потоки після сплати податків (грн.)

Рік 0* 1 2 3 4 Проект А (10 000) 5 000 4 000 3 000 1 000 Проект В  (10 000)  1 000  3 000  4 000  6 000

*Первинні витрати або чисті інвестиційні витрати.

r=0,1             Обчислити дисконтований період окупності проектів.

Варіант 3

1. Основні функції контролінгу.

2. Класифікація витрат – як засіб для вирішення задач управління підприємством.

3. Оберіть із запропонованих варіантів сутність американського напряму контролінгу:

а.    планування, бюджетування, спостереження за ходом реалізації планів, встановлення системи планових показників і нормативів, вимірювання відхилень від норм та їх корекція, інформаційне забезпечення, але головним завданням є точне визначення й управління собівартістю продукції;

б.    акцент ставиться на спостереження за ходом реалізації планів, встановлення системи планових показників і нормативів, вимірювання відхилень від норм та їх корекція.

4. Інформаційні потоки — це:

а.    сукупність фізичних переміщень інформації, яка дає можливість здійснити будь-який процес, реалізувати будь-яке рішення;

б.    сума потоків інформації, яка дозволяє підприємству вести фінансово-господарську діяльність.

в.    фізичне переміщення інформації від одного співробітника підприємства до іншого або від одного підрозділу до іншого;

5. Основне завдання управлінського обліку:

а.    слугувати інформаційною опорою для ухвалення управлінських рішень;

б.    визначати причинно-наслідкові зв’язки виникнення проблем у виробництві;

в.    слугувати процесом визначення управлінських рішень.

6.    Задача:

Розрахувати за даними абсолютну економічну ефективність капіталовкладень в електронну промисловість і виявити їх економічну доцільність, якщо в електронній промисловості Ен = 0,2.

Показники:

- обсяг капіталовкладень в галузь на 1998 – 2002 рр. – 3000 млн. грн.;

- обсяг чистої продукції за 1993 – 1997 рр. – 1000 млн. грн.;

- Обсяг чистої продукції за1998 – 2002 рр. – 1540 млн. грн.

 

Варіант 4

1. Сутність інтеграції контролінгу в управлінні підприємством.

2. Бюджет як економічна категорія. Поняття бюджету, цілі і задачі бюджетів. Сфери застосування різних типів бюджетів.

3. Оберіть, із запропонованих, матеріальні центри відповідальності:

а.    відділ збуту;

б.    відділ матеріально-технічного постачання;

в.    бухгалтерія;

г.    заводоуправління;

д.    склади;

е.    відділ маркетингу.

4. Маржинальний прибуток це:

а.    різниця між фактичними витратами і розрахунковими;

б.    різниця між ціною і змінними витратами на одиницю продукції;

в.    різниця між прибутком і змінними витратами на одиницю продукції.

5. Теоретичною базою для фінансового обліку є:

а.    економічна теорія;

б.    нормативні акти;

в.    технічна інформація;

6. Задача:

Скільки одиниць продукції необхідно продати, щоб покрити всі затрати?

Дано:

Змінні витрати на одиницю – 140грн.

Постійні витрати – 276 000грн.

Ціна одиниці продукції – 230грн.

 

Варіант 5

1. Основні концепції та напрями контролінгу.

2.    У чому різниця між фіксованими та гнучкими бюджетами?

3.    Сутність системи контролінгу:

а.    визначення основних напрямків діяльності підприємства, розробка управлінських рішень, їх ухвалення та експертиза з метою ефективного управління підприємством та створення оптимальних прогнозних планів;

б.    синтез елементів обліку, аналізу, контролю, планування, реалізація яких забезпечує розробку альтернативних підходів при здійсненні оперативного і стратегічного управління процесом досягнення кінцевих цілей і результатів діяльності підприємства.

4. Оберіть із запропонованих витрати, які відносяться до постійних:

а.    сировина і матеріали;

б.    сплата за оренду складських приміщень;

в.    паливо та енергія на технологічні цілі;

г.    опалення та освітлення цехів і заводоуправління;

д.    заробітна плата виробничого персоналу;

е.    витрати на рекламу.

є.    витрати на упаковку продукції.

5. Бюджет загально-виробничих витрат і бюджет цехової собівартості.

6. Задача:

Дано:

Обсяг реалізації у ціновому виразі – 200 000 грн.

Витрати на одиницю продукції – 180грн.

Постійні витрати – 95 000грн.

Ціна одиниці продукції – 300грн.

1.Знайти точку беззбитковості.

2.Знайти точку беззбитковості, якщо постійні витрати збільшаться на 20%.

 

Варіант 6

1. Сутність, характерні риси та особливості контролінгу в управлінні підприємством в умовах ринку.

2. Структура системи бюджетів на підприємстві. Як формується взаємозв’язок бюджетів?

3. Контролінг включає такі основні аспекти:

а. стратегічний;

б. ситуативний;

в. періодичний;

г. оперативний;

д. правильна відповідь: а), в), г);

е. правильна відповідь: а), б), г).

4. Оберіть із запропонованих сутність принципу збалансованості:

а. передбачає охоплення плануванням всіх сфер діяльності підприємств, усі зміни та зворотні зв’язки в системі;

б. необхідна та достатня кількісна відповідність між взаємопов’язаними розділами й показниками плану, тобто відповідність між потребами в ресурсах та їх наявністю;

в. орієнтування на потреби, умови та кон’юнктуру ринку, інтенсифікацію виробництва, максимально повну реалізацію резервів.

5. Метод 635 в оперативному контролінгу.

6. Задача:

Визначити найбільш ефективний варіант будівництва промислового об'єкта по зведеним витратам. Нормативний коефіцієнт порівнянної ефективності Ен = 0,17.

Вихідні дані для розрахунків:

—   річний обсяг виробництва, тис. шт.

• 1 вар. - 300;     2 вар.-600;     3 вар. - 550.

—   капітальні вкладення, млн. грн.

• 1 вар. - 7,2;      2 вар. - 11,5;      3 вар.-14,1.

—   повна собівартість одиниці продукції, грн.

• 1 вар.- 8,0;     2 вар.-9,0;      3 вар. - 7,0.

 

Варіант 7

1. Роль контролінгу в системі управління підприємством. Взаємозв'язок контролінгу з іншими функціями управління.

2. Бюджет реалізації і бюджет виробництва.

3. Четвертий етап створення системи контролінгу інвестицій:

а. вибір критерію досягнення мети проекту;

б. розробка критеріїв досягнення цілей і підконтрольних показників для кожного центру відповідальності з урахуванням можливостей і повноважень менеджерів таких центрів;

в. опрацьовування організаційних сторін контролінгу інвестицій і перш за все організаційних аспектів моніторингу і контролю;

г. вибір і обґрунтування інвестиційного проекту відповідно до цілей і стратегії     підприємства;

д. розробка і упровадження системи документообігу, дозволяючої здійснювати разом з подальшим попередній і поточний контроль за відхиленнями.

4. Призначення класифікації витрат на виробництво за економічним елементом витрат:

а. розрахунок собівартості одиниці конкретного виду продукції;

б. база для складання кошторису витрат на виробництво;

в. розрахунок витрат на матеріали;

г. визначення витрат на заробітну плату;

д. визначення ціни на виріб;

е. усі відповіді правильні.

5. Основний об’єкт аналізу управлінського обліку:

а. центри відповідальності усередині підприємства;

б. підприємство в цілому;

в. види продукції.

6. Задача:

Для покращення якості продукції діючі основні фонди підприємства вартістю 1520 тис. грн. Були доповнені новими на 237,6 тис. грн. До впровадження нового обладнання собівартість одного вибору склала 5,6 грн., оптова ціна підприємства – 7,2 грн. Після покращення якості відповідно: 6,0 грн. І 7,8 грн. За рік планується виготовити 220 тис. виробів.

Визначити економію і додатковий прибуток, отриманий у результаті підвищення якості виробів і строк окупності додаткових капітальних вкладень.

 

Варіант 8

1. Сутність, мета та основні інструменти стратегічного контролінгу.

2. Бюджет потреби в матеріалах.

3.П’ятий етап створення системи контролінгу інвестицій:

а. вибір критерію досягнення мети проекту;

б. розробка критеріїв досягнення цілей і підконтрольних показників для кожного центру відповідальності з урахуванням можливостей і повноважень менеджерів таких центрів;

в. опрацьовування організаційних сторін контролінгу інвестицій і перш за все організаційних аспектів моніторингу і контролю;

г. вибір і обґрунтування інвестиційного проекту відповідно до цілей і стратегії     підприємства;

д. розробка і упровадження системи документообігу, дозволяючої здійснювати разом з подальшим попередній і поточний контроль за відхиленнями.

4.Визначте класифікацію центрів відповідальності залежно від контрольних показників:

а. технологічні, виробничі, середньогалузеві, інвестиційні;

б. центри витрат, прибутку, виручки, інвестицій;

в. матеріальні, виробничі, управлінські, обслуговуючі.

5.Інформування зовнішніх користувачів про фінансовий стан підприємства, розрахунок податкових платежів – це ціль:

а. фінансового обліку;

б. управлінського обліку.

6.Задача: Визначити найбільш ефективний варіант будівництва промислового об'єкта по зведеним витратам. Нормативний коефіцієнт порівнянної ефективності Ен = 0,17.

Вихідні дані для розрахунків:

—   річний обсяг виробництва, тис. шт.

• 1 вар. - 300;       2 вар.-600;       3 вар. - 550.

—   капітальні вкладення, млн. грн.

• 1 вар. - 7,2;        2 вар. - 11,5;         3 вар.-14,1.

—   повна собівартість одиниці продукції, грн.

• 1 вар.- 8,0;        2 вар.-9,0;       3 вар. - 7,0.

Варіант 9

1.Сутність, мета та основні інструменти оперативного контролінгу.

2.    Бюджет прямих витрат на оплату праці.

3.    Виконання яких функцій забезпечує контролінг?

а.    спонукання працівників підприємства щодо підвищення продуктивності праці, попередній та поточний контроль всіх виробничих процесів;

б.    створення і забезпечення функціонування загальної інформаційної системи управління підприємством, інформаційна і консультативна підтримка ухвалення управлінських рішень.

4.    Оберіть з перелічених посаду, що відповідає таким наведеним ознакам:

 кваліфікований фахівець з відділу автоматизації, детально знаючий документообіг на підприємстві і здатний поставити завдання автоматизації контролінгової роботи.

а.    керівника служби контролінгу;

б.    контролера-куратора цехів;

в.    контролера-фахівця з управлінського обліку;

г.    контролера-фахівця з інформаційних систем.

5.Під нормативними витратами розуміють:

а.    скореговане середнє значеня;

б.    витрати, які списуються в кінці періоду;

в.    відхилення витрат;

г.    витрати минулих періодів.

6.    Задача:

Розрахувати за даними абсолютну економічну ефективність капіталовкладень в електронну промисловість і виявити їх економічну доцільність, якщо в електронній промисловості Ен = 0,2.

Показники:

- обсяг капіталовкладень в галузь на 1998 – 2002 рр. – 3000 млн. грн.;

- обсяг чистої продукції за 1993 – 1997 рр. – 1000 млн. грн.;

- Обсяг чистої продукції за1998 – 2002 рр. – 1540 млн. грн.

 

Варіант 10

1.Надайте порівняльну характеристику оперативного і стратегічного контролінгу.

2.Бюджет загально-виробничих витрат і бюджет цехової собівартості.

3.До традиційних критеріїв відносяться:

а.    чиста приведена вартість, внутрішня норма рентабельності, ануїтет;

рентабельність

б.    рентабельність, окупність;

в.    окупність, чиста приведена вартість, ануїтет

4.Центр доходів – це:

а.    підрозділи підприємства, керівники яких відповідають за всю собівартість реалізованої продукції;

б.    підрозділи підприємства, керівники яких відповідають переважно чи виключно за обсяг реалізованої продукції та отримання виручки;

в.    підрозділи підприємства, керівники яких відповідають за капіталовкладення і прибутки від їх здійснення.

5.Відхилення постійних витрат:

а.    відносять на конкретний виріб;

б.    відносять на конкретні центри витрат;

в.    списують на результат всього підприємства.

6.Задача:

Визначити найбільш ефективний варіант будівництва промислового об'єкта по зведеним витратам. Нормативний коефіцієнт порівнянної ефективності Ен = 0,14.

Вихідні дані для розрахунків:

—   річний обсяг виробництва, тис. шт.

• 1 вар. - 200; 2 вар.-500; 3 вар. - 440.

—   капітальні вкладення, млн. грн.

• 1 вар. - 8,2; 2 вар. - 10,5; 3 вар.-14,1.

—   повна собівартість одиниці продукції, грн.

• 1 вар.- 8,0; 2 вар.-9,0; 3 вар. - 7,0.

 

Варіант 11

1.    Основні елементи контролінгу.

2.    Бюджет комерційних витрат.

3     Окупність капіталовкладень:

а.    це термін, протягом якого будуть повернені капітальні вкладення у вигляді прибутку;

б.    це процедура визначення сьогоднішньої вартості майбутніх грошових потоків з урахуванням чинника часу;

в.    це сума приведених вартостей всіх грошових доходів і витрат.

4.Центр прибутку – це:

а.    структурні підрозділи підприємства, керівники яких відповідають переважно чи виключно за обсяг реалізованої продукції та отримання виручки;

б.    підрозділи підприємства, керівники яких відповідають за капіталовкладення і прибутки від їх здійснення;

в.    структурні підрозділи підприємства, керівники яких відповідають за всі фінансово-економічні показники: як за витрати так і за прибутки.

5.Маржинальний прибуток це:

а.    різниця між фактичними витратами і розрахунковими;

б.    різниця між ціною і змінними витратами на одиницю продукції;

в.    різниця між прибутком і змінними витратами на одиницю продукції.

6.    Задача:

Підприємство виготовляє і реалізує за рік продукції на 200 тис. грн. Витрати на її виготовлення і продаж становлять 140 тис. грн., у тому числі змінні - 90 тис. грн., постійні - 50 тис. грн.. Визначити критичну програму виробництва.

Варіант 12

1.    Поняття моніторингу, модель моніторингу.

2.    Бюджет загальногосподарських витрат, бюджет прибутків і збитків.

3.    Внутрішня норма рентабельності:

а.    це сума приведених вартостей всіх грошових доходів і витрат;

б.    це термін, протягом якого будуть повернені капітальні вкладення у вигляді прибутку;

в.    це ставка дисконтування, при якій чиста приведена вартість інвестицій дорівнює нулю.

4.    Центр інвестицій – це:

а.    підрозділи підприємства, керівники яких відповідають переважно чи виключно за обсяг реалізованої продукції та отримання виручки;

б.    структурні підрозділи підприємства, керівники яких відповідають за всі фінансово-економічні показники;

в.    підрозділи підприємства, керівники яких відповідають за капіталовкладення і прибутки від їх здійснення.

5.    Основні споживачі інформації управлінського обліку:

а.    податкова інспекція;

б.    керівники підприємства;

в.    співробітники;

г.    банки.

6.    Задача:

Скільки одиниць продукції необхідно продати, щоб покрири всі затрати?

Дано:

Змінні витрати на одиницю – 120грн.

Постійні витрати – 220 000грн.

Ціна одиниці продукції – 230грн.

 

Варіант 13

1.    Система інформаційних потоків як найважливіший елемент системи контролінгу

2.    Поняття про інвестиції, інвестиційну діяльність та інвестиційні проекти.

3.    Індекс прибутковості:

а.    це ставка дисконтування, при якій чиста приведена вартість інвестицій дорівнює нулю;

б.    це відношення приведеної вартості всіх грошових доходів за інвестиційним проектом до приведеної вартості інвестованого капіталу;

в.    це сума приведених вартостей всіх грошових доходів і витрат.

4.Із запропонованих визначте принципи виділення центрів відповідальності на підприємстві:

а.    територіальний;

б.    технологічний;

в.    відповідність організаційній структурі;

г.    функціональний.

5.Ступінь надійності за управлінським обліком:

а.    залежить від цілей планування;

б.    залежить від структури підприємства;

в.    залежить від податкових платежів.

6.    Задача:

Дано:

Обсяг реалізації у ціновому виразі – 200 000 грн.

Витрати на одиницю продукції – 183грн.

Постійні витрати – 125 000грн.

Ціна одиниці продукції – 310грн.

1.Знайти точку беззбитковості.

2.Знайти точку беззбитковості, якщо постійні витрати зменшаться на 15%.

Варіант 14

1.    Контрольні функції контролінгу.

2.    Сутність, види та цілі інвестиційних проектів.

3.    Ануїтет:

а.    це відношення приведеної вартості всіх грошових доходів за інвестиційним проектом до приведеної вартості інвестованого капіталу;

б.    це послідовність однакових грошових потоків, що регулярно повторюються;

в.    приведена вартість грошових потоків оцінюваного проекту.

4.    Оберіть, із запропонованих, матеріальні центри відповідальності:

а.    відділ збуту;

б.    відділ матеріально-технічного постачання;

в.    бухгалтерія;

г.    заводоуправління;

д.    склади;

е.    відділ маркетингу.

5.Повнота включення витрат у собівартість продукції є важливим фактором підсистеми управлінського обліку:

а.    так;

б.    ні;

в.    тільки тих витрат, які пов’язані безпосередньо з виробництвом.

6.    Задача

Сподівані чисті грошові потоки після сплати податків (грн.)

Рік 0* 1 2 3 4 Проект А (10 000) 4 000 2 000 3 000 5 000 Проект В  (10 000)  2 000  3 000  4 000  6 000

*Первинні витрати або чисті інвестиційні витрати.

r=0,1

Обчислити дисконтований період окупності проектів.

Варіант 15

1. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства.

2. Основні задачі і особливості контролінгу інвестиційних проектів.

3. Опціон:

а. приведена вартість грошових потоків оцінюваного проекту;

б. це цінний папір, що дає власнику право на покупку або продаж акції в деякий майбутній момент часу, але за наперед відомою ціною;

в. це сума приведених вартостей всіх грошових доходів і витрат.

4. Оберіть, із запропонованих, збутові центри відповідальності:

а. відділ збуту;

б. бухгалтерія;

в. відділ маркетингу;

г. склади;

д. робоча їдальня.

5. Які системи забезпечують максимум інформації для ухвалення управлінських рішень:

а. система коректування методик планування;

б. система обліку покриття постійних витрат з відносними прямими витратами;

в. системи обліку за плановою собівартістю в поєднанні з різними варіантами обліку за усіченою собівартістю.

6. Задача

Сподівані чисті грошові потоки після сплати податків (грн.)

Рік 0* 1 2 3 4 Проект А (10 000) 2 000 7 000 3 000 1 000 Проект В  (10 000)  1 000  3 000  4 000  5 000

*Первинні витрати або чисті інвестиційні витрати.

r=0,1

Обчислити дисконтований період окупності проектів.

Варіант 16

1.    Основна мета, завдання та функціональна особливість служби контролінгу.

2.    Етапи створення системи контролінгу інвестицій. Алгоритм контролінгу інвестиційних проектів.

3.    До складу служби контролінгу входять:

а.    фінансовий директор;

б.    контролер-куратор цехів;

в.    контролер по затратам;

г.    контролер-фахівець з інформаційних систем.

4.    Оберіть, із запропонованих, обслуговуючі центри відповідальності:

а.    відділ маркетингу;

б.    відділ збуту;

в.    робоча їдальня;

г.    юридичний відділ;

д.    електропідстанція;

е.    бухгалтерія.

5.    Облік покриття постійних витрат характеризується такою перевагою:

а.    наявність інформації для ціноутворення в короткостроковому і довгостроковому періодах;

б.    наявність інформації для ціноутворення в короткостроковому періоді;

в.    можлива не лінійна функція витрат.

6.    Задача

Для покращення якості продукції діючі основні фонди підприємства вартістю 1520 тис. грн. були доповнені новими на 160 тис. грн. До впровадження нового обладнання собівартість одного виробу склала 5,6 грн., оптова ціна підприємства - 7,2 грн. Після покращення якості відповідно: 6,0 грн. і 7,8 грн. За рік планується виготовити 220 тис. виробів. Визначити економію і додатковий прибуток, отриманий у результаті підвищення якості виробів і строк окупності додаткових капітальних вкладень.

Варіант 17

1. Основні етапи створення служби контролінгу.

2. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу. Окупність і рентабельність капіталовкладень.

3. Хто несе відповідальність за вихідні документи, аналітичні розрахунки та прогнози перед керівництвом?

а. контролер-фахівець з управлінського обліку;

б. керівник служби контролінгу;

в. начальник ПЕВ.

4.Оберіть, із запропонованих, управлінські центри відповідальності:

а. бухгалтерія;

б. відділ маркетингу;

в. юридичний відділ;

г.  відділ матеріально-технічного постачання;

д. заводоуправління.

5. Корінна відмінність управлінського обліку від фінансового заключається в тому що:

а. управлінський облік спрямований на внутрішніх споживачів;

б. управлінський облік спрямований на зовнішніх споживачів;

в. управлінський облік спрямований тільки на керівництво підприємства.

6.       Задача:

Сподівані чисті грошові потоки після сплати податків (грн.)

Рік 0* 1 2 3 4 Проект А (10 000) 3 000 4 000 2 000 5 000 Проект В  (10 000)  2 000  3 000  4 000  5 000

*Первинні витрати або чисті інвестиційні витрати.

r=0,1 Обчислити дисконтований період окупності проектів.

Варіант 18

1. Структура і склад служби контролінгу.

2. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу. Дисконтування і найважливіші критерії дисконтування грошових потоків.

3. Відділ автоматизації займається:

а. написанням програм, виявленням помилок в придбаних програмах, установкою комп’ютерів на робочих місцях;

б. розподілом накладних витрат між цехам і видами продукції, відрахуванням до позабюджетних фондів;

в. підвищення ефективності роботи фінансово-економічної служби.

4. Оберіть, із запропонованих, класифікацію витрат за мірою реагування на зміну обсягу діяльності:

а. витрати всього підприємства, витрати центрів відповідальності;

б. витрати, що повністю регулюються, витрати, що частково регулюються, витрати, що слабо регулюються;

в. пропорційні витрати, дигресивні витрати, прогресивні витрати, нейтральні витрати;

г. основні витрати, накладні витрати;

д. витрати всього підприємства, витрати центрів відповідальності.

5.Планову ставку змінних витрат розраховують по формулі:

а. діленням розрахункових планових витрат на фактичні витрати;

б. діленням планових змінних витрат на плановий об’єм;

в. діленням планових змінних витрат на фактичний об’єм;

г. діленням розрахункових планових витрат на планові витрати;

6. Задача: План виробництва і продаж пнемо інструмента

  Кількість одиниць продукції, шт. На одиницю продукції, тис. грн. Всього, тис. грн.
Продажі 10 000 250  
Витрати      
Змінні витрати      
Сировина і матеріали 10 000 95  
Електроенергія 10 000 45  
Зарплата основних робітників 10 000 20  
Всього змінних витрат 10 000 160  
Постійні витрати      
Загальноцехові витрати     440 000
Загальнозаводські витрати     420 000
Всього постійних витрат      
Сумарні витрати      
Прибуток 10 000    

Яким буде прибуток при можливому збільшенні постійних витрат на 10%?

Варіант 19

1. Поняття інформаційних потоків, система інформаційних потоків на підприємстві.

2. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу. Метод чистої приведеної вартості, його недоліки.

3. Контролінг – це:

а. система дій щодо спостережень, фіксації та оцінки фактів, що вже відбулися в діяльності підприємства;

б. автоматизована система управління за відхиленням, яка сприяє реалізації фінансово-господарської діяльності відповідно до запланованих показників.

4. Релевантні витрати це -

а. майбутні витрати, які зміняться в наслідок прийнятого рішення;

б. поточні витрати, які змінюються у результаті схваленого рішення;

в. тимчасові витрати.

5.СВОТ-аналіз як метод діагностики стратегічної позиції підприємства.

6. Задача.

План виробництва і продаж пнемо інструмента

  Кількість одиниць продукції, шт. На одиницю продукції, тис. Грн.. Всього, тис. грн.
Продажі 10 000 250  
Витрати      
Змінні витрати      
Сировина і матеріали 10 000 95  
Електроенергія 10 000 45  
Зарплата основних робітників 10 000 20  
Всього змінних витрат 10 000 160  
Постійні витрати      
Загальноцехові витрати     440 000
Загальнозаводські витрати     420 000
Всього постійних витрат      
Сумарні витрати      
Прибуток 10 000    

Якою повинна бути ціна, щоб, продавши 12 000 штук, отримати прибуток 250 000 грн.?

Варіант 20

1. Яким вимогам повинна відповідати інформація, яка збирається в системі контролінгу для обробки і аналізу.

2. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу. Внутрішня норма рентабельності. Термін приведеної окупності.

3. Мета стратегічного контролінгу:

а. створення системи управління досягненням поточних цілей підприємства, а також ухвалення своєчасних рішень по оптимізації співвідношення витрати — прибуток;

б. забезпечення виживання підприємства і "відстежування" руху підприємства до наміченої довгострокової мети розвитку.

4.Оберіть із запропонованих сутність принципу адекватності системи планування:

а. необхідна та достатня кількісна відповідність між взаємопов’язаними розділами й показниками плану, тобто відповідність між потребами в ресурсах та їх наявністю;

б. організація процесу розробки планів підлягає постійному перегляду, застосуванню нових методів планування;

в. підтримування постійної планової перспективи, формування і періодична зміна горизонту планування; взаємо погодження довго-, середньо- та короткострокових планів; своєчасне коригування перспективних і поточних планів).

5. Яким вимогам повинна відповідати інформація, яка збирається в системі контролінгу для обробки і аналізу.

6. Задача:

Дано:

Обсяг реалізації у ціновому виразі – 200 000 грн.

Витрати на одиницю продукції – 183грн.

Постійні витрати – 125 000грн.

Ціна одиниці продукції – 310грн.

1.Знайти точку беззбитковості.

2.Знайти точку беззбитковості,якщо постійні витрати зменшаться на 15%.

Варіант 21

1.    Основні елементи витрат по яких необхідно збирати інформацію.

2.    Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу. Поняття індексу прибутковості.  Ануїтет.

3.    Мета оперативного контролінгу:

а.    створення системи управління досягненням поточних цілей підприємства, а також ухвалення своєчасних рішень по оптимізації співвідношення витрати — прибуток;

б.    забезпечення виживання підприємства і "відстежування" руху підприємства до наміченої довгострокової мети розвитку.

4.    Бюджетування «з нуля» доцільне проводити для:

а.    постійних витрат.

б.    повністю регульованих витрат;

в.    частково регульованих витрат;

5.Основні споживачі інформації управлінського обліку:

а.    податкова інспекція;

б.    керівники підприємства;

в.    співробітники;

г.    банки.

6.    Задача.

Для покращення якості продукції діючі основні фонди підприємства вартістю 1520 тис. грн. Були доповнені новими на 1860 тис. грн. До впровадження нового обладнання собівартість одного вибору склала 5,6 грн., оптова ціна підприємства – 7,2 грн. Після покращення якості відповідно: 6,0 грн. І 7,8 грн. За рік планується виготовити 220 тис. виробів.

Визначити економію і додатковий прибуток, отриманий у результаті підвищення якості виробів і строк окупності додаткових капітальних вкладень.

Варіант 22

1.    Охарактеризувати чинники, що заважають впровадженню системи контролінгу на підприємстві. Джерела опору.

2.    Аналіз критеріїв оцінки інвестиційних проектів в умовах невизначеності.

3.    Предмет контролінгу –

а.    відхилення, як різниця між планом та фактом у фінансово-господарській діяльності підприємства;

б.    автоматизована система підприємства;

в.    це сукупність об’єктів, які мають місце в усьому циклі управління виробництвом (розподіл  витрат) і підприємства в цілому;

г.    мікроекономічні процеси і явища на підприємстві, які характеризуються певними показниками.

4.Планування – це:

а.    процес визначення цілей, які підприємство передбачає досягти за певний період та розробка командою менеджерів способів і заходів щодо досягнення таких цілей;

б.    одна з функцій управління, що спрямована на виявлення відхилень;

в.    концепція ефективного управління підприємством та забезпечення тривалого його існування в умовах конкуренції.

5.    Бенчмаркінг як метод оперативного контролінгу.

6.    Задача:

Найбільш ефективний варіант будівництва промислового об’єкту по зведеним витратам. Нормативний коефіцієнт порівняної ефективності Ен = 0, 15.

Вихідні дані для розрахунків:

- річний обсяг виробництва, тис. шт.

1 вар. – 500; 2 вар. – 400; 3 вар – 600.

 - капітальні вкладення, млн. грн.

1 вар. – 8,5; 2 вар. – 12,5; 3 вар – 17,0.

- повна собівартість одиниці продукції, грн.

1 вар. – 10,0; 2 вар. – 9,0; 3 вар – 7,0.

Варіант 23

1.    Чинники, сприяючі і перешкоджаючі впровадженню контролінгу.

2.    Методика формування інвестиційних портфелів.

3.До джерел групового характеру опіру впровадження контролінгу відносяться:

а.    інерція структур;

б.    інформаційний фільтр в організації;

в.    звички і страх перед невідомістю.

4.Оберіть із запропонованих витрати, які відносяться до постійних:

а.    сировина і матеріали;

б.    плата за оренду складських приміщень;

в.    паливо та енергія на технологічні цілі;

г.    опалення та освітлення цехів і заводоуправління;

д.    заробітна плата виробничого персоналу;

е.    витрати на рекламу.

5.Планування – це:

а.    одна з функцій управління, що спрямована на виявлення відхилень;

б.    процес визначення цілей, які підприємство передбачає досягти за певний період та розробка командою менеджерів способів і заходів щодо досягнення таких цілей;

в.    концепція ефективного управління підприємством та забезпечення тривалого його існування в умовах конкуренції.

6.Задача:

Дано:

Витрати на одиницю продукції – 180грн.

Постійні витрати – 100 000грн.

Ціна одиниці продукції – 300грн.

1.Знайти точку беззбитковості.

2.Знайти точку беззбитковості, якщо постійні витрати збільшаться на 10%.

Варіант 24

1. Шляхи впровадження служби контролінгу.

2 Факторний аналіз відхилень.

3. Опір новим методам економічного аналізу може бути:

а. індивідуальним;

б. інформаційним;

в. відносним.

4.Оберіть визначення дигресивних витрат:

а. витрати, пов’язані з організацією, обслуговуванням виробництва та управління ним;

б. минулі витрати, що не беруться до уваги;

в. витрати, які змінюються менш швидкими темпами.

5.Оберіть із запропонованих варіантів сутність принципу безперервності:

а. організація процесу розробки планів підлягає постійному перегляду, застосуванню нових методів планування;

б. необхідна та достатня кількісна відповідність між взаємопов’язаними розділами й показниками плану, тобто відповідність між потребами в ресурсах та їх наявністю;

в. підтримування постійної планової перспективи, формування і періодична зміна горизонту планування; взаємопогодження довго -, середньо - та короткострокових планів; своєчасне коригування перспективних і поточних планів).

6. Задача:

Для покращення якості продукції діючі основні фонди підприємства вартістю 1520 тис. грн. були доповнені новими на 1860 тис. грн. До впровадження нового обладнання собівартість одного виробу склала 5,6 грн., оптова ціна підприємства - 7,2 грн. Після покращення якості відповідно: 6,0 грн. і 7,8 грн. За рік планується виготовити 220 тис. виробів. Визначити економію і додатковий прибуток, отриманий у результаті підвищення якості виробів і строк окупності додаткових капітальних вкладень.

Варіант 25

1.    Поняття про предмет та об’єкти контролінгу.

2.    Метод ланцюгових підстановок.

3.    Інформаційні потоки це:

а.    сукупність фізичних переміщень інформації;

б.    фізичне переміщення інформації від одного співробітника до іншого, або від одного підрозділу до іншого;

б.    потоки через які здійснюється взаємодія управлінського обліку та фінансового обліку.

4.Оберіть визначення прогресивних витрат:

а.    витрати, які змінюються більш швидкими темпами ніж змінюється обсяг виробництва;

б.    витрати, які змінюються залежно від зміни обсягу виробництва;

в.    очікувані витрати, що беруться до уваги, зокрема альтернативні витрати.

5.    Оберіть із запропонованих сутність принципу адекватності системи планування:

а.    організація процесу розробки планів підлягає постійному перегляду, застосуванню нових методів планування;

б.    необхідна та достатня кількісна відповідність між взаємопов’язаними розділами й показниками плану, тобто відповідність між потребами в ресурсах та їх наявністю;

в.    підтримування постійної планової перспективи, формування і періодична зміна горизонту планування; взаємо погодження довго -, середньо - та короткострокових планів; своєчасне коригування перспективних і поточних планів).

6.    Задача:

Для покращення якості продукції діючі основні фонди підприємства вартістю 1540 тис. грн. були доповнені новими на 1770 тис. грн. До впровадження нового обладнання собівартість одного виробу склала 5,6 грн., оптова ціна підприємства - 7,2 грн. Після покращення якості відповідно: 6,0 грн. і 7,8 грн. За рік планується виготовити 220 тис. виробів. Визначити економію і додатковий прибуток, отриманий у результаті підвищення якості виробів і строк окупності додаткових капітальних вкладень.

Варіант 26

1. Центри відповідальності: сутність та їх класифікація.

2. Класифікація відхилень. Лімітно-заборні карти.

3. Обов’язки контролера-фахівця з інформаційних систем:

а.    аналіз економічної експертизи;

б.    передача аналізованих даних в бухгалтерію;

в.    оптимізація документообігу на підприємстві.

4.Оберіть визначення постійних витрат:

а.    витрати, які не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об’єкта витрат економічно доцільним шляхом;

б.    витрати, які не змінюються за сумою у разі зміни обсягу виробленої продукції при інших рівних умовах;

в.    витрати, безпосередньо пов’язані з процесом виробництва.

5.Оберіть із запропонованих сутність принципу збалансованості:

а.    передбачає охоплення плануванням всіх сфер діяльності підприємств, усі зміни та зворотні зв’язки в системі;

б.    необхідна та достатня кількісна відповідність між взаємопов’язаними розділами й показниками плану, тобто відповідність між потребами в ресурсах та їх наявністю;

в.    орієнтування на потреби, умови та кон’юнктуру ринку, інтенсифікацію виробництва, максимально повну реалізацію резервів.

6.Задача

Сподівані чисті грошові потоки після сплати податків (грн.)

Рік 0* 1 2 3 4 Проект А (2 000)  1 000 800 600 200 Проект В  (2 000)  200  600  800  1200

*Первинні витрати або чисті інвестиційні витрати.

Обчислити чисту теперішню вартість проектів.

Варіант 27

1. Характеристика центрів відповідальності за функціональним принципом.

2. Економічний зміст та формула розрахунку відхилення за сукупними виробничими витратами.

3. Мета оперативного контролінгу:

а. створення системи управління досягненням поточних цілей підприємства, а також ухвалення своєчасних рішень по оптимізації співвідношення витрати — прибуток;

б. забезпечення виживання підприємства і "відстежування" руху підприємства до наміченої довгострокової мети розвитку.

4. Цілі здійснення інвестиційних проектів можуть бути:

а. оперативні і стратегічні;

б. фінансові та перспективні;

в. фінансові та не фінансові.

5. Оберіть із запропонованих вимоги щодо інформації, яка збирається в системі контролінгу для обробки і аналізу:

а. релевантність;

б. періодичність;

в. своєчасність;

г. повнота;

д. регулярність;

е. простота;

є. зрозумілість.

6. Задача: Сподівані чисті грошові потоки після сплати податків (грн.)

Рік 0* 1 2 3 4 Проект А (2 000)  1 000 700 500 200 Проект В  (2 000)   100  800  700  1200

*Первинні витрати або чисті інвестиційні витрати.

Обчислити чисту теперішню вартість проектів.

Варіант 28

1. Варіанти розподілу центрів відповідальності за територіальним принципом.

2. Економічний зміст та формула розрахунку відхилення за матеріалами.

3. Оберіть визначення поняття «центр відповідальності»:

а. різні служби і підрозділи, що відповідають за розміри витрат на підприємстві;

б. сегмент усередині підприємства, на чолі якого знаходиться відповідальна особа, що ухвалює рішення;

в. структурний підрозділ підприємства, в межах якого встановлюється персональна відповідальність менеджера за показниками діяльності, які він повинен контролювати;

г. сегмент підприємства, керівник якого відповідає за встановлені певні контрольні показники;

д. всі відповіді вірні.

4. Корінна відмінність управлінського обліку від фінансового заключається в тому що:

а. управлінський облік спрямований на внутрішніх споживачів;

б. управлінський облік спрямований на зовнішніх споживачів;

в. управлінський облік спрямований тільки на керівництво підприємства.

5. Бюджет реалізації це:

а. прогноз майбутніх доходів;

б. прогноз збуту в натуральному та вартісному вираженні;

в. прогнозний баланс.

6.    Задача: Сподівані чисті грошові потоки після сплати податків (грн.)

Рік 0* 1 2 3 4 Проект А (2 000)  500 900 700 600 Проект В  (2 000)  100  800  700  1200

*Первинні витрати або чисті інвестиційні витрати.

Обчислити чисту теперішню вартість проектів.

Варіант 29

1.    Класифікація витрат – як засіб для вирішення задач управління підприємством.

2.    Економічний зміст та формула розрахунку відхилення за обсягом випуску.

3.    Релевантні витрати це -

а.    майбутні витрати, які зміняться в наслідок прийнятого рішення;

б.    поточні витрати, які змінюються у результаті схваленого рішення;

в.    тимчасові витрати.

4.    Ступінь надійності за управлінським обліком:

а.    залежить від цілей планування;

б.    залежить від структури підприємства;

в.    залежить від податкових платежів.

5.    Центр регульованих витрат:

а.    чіткого функціонального взаємозв'язку між (довільні) витрати входом і виходом не існує, залежність лише кореляційна: наприклад, конструкторське бюро;

б.    існує чіткий взаємозв'язок між обсягом інвестицій і прибутком;

в.    існує чітка повністю регульований функціональний взаємозв'язок між «входом і витрати виходом»: наприклад, цех основного виробництва.

6.    Задача:

Розрахувати за даними абсолютну економічну ефективність капіталовкладень в електронну промисловість і виявити їх економічну доцільність, якщо в електронній промисловості Ен = 0,2.

Показники:

- обсяг капіталовкладень в галузь на 1998 – 2002 рр. – 3000 млн. грн.;

- обсяг чистої продукції за 1993 – 1997 рр. – 1000 млн. грн.;

- Обсяг чистої продукції за1998 – 2002 рр. – 1540 млн. грн.

Варіант 30

1.    Способи класифікації витрат.

2.    Економічний зміст та формула розрахунку відхилення за нормами витрат.

3.    Оберіть, із запропонованих, збутові центри відповідальності:

а.    відділ збуту;

б.    бухгалтерія;

в.    відділ маркетингу;

г.    склади;

д.    робоча їдальня.

4.    Точність як головна вимога до інформації є:

а.    управлінського обліку;

б.    бухгалтерського обліку;

в.    фінансового обліку.

5.    Ануїтет:

а.    це відношення приведеної вартості всіх грошових доходів за інвестиційним проектом до приведеної вартості інвестованого капіталу;

б.    це послідовність однакових грошових потоків, що регулярно повторюються;

в.    приведена вартість грошових потоків оцінюваного проекту.

6.    Задача:

Скільки одиниць продукції необхідно продати, щоб покрити всі затрати?

Дано:

Змінні витрати на одиницю – 140грн.

Постійні витрати – 276 000грн.

Ціна одиниці продукції – 230грн.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 359; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!