Тема 9. Контролінг у системі прийняття управлінських рішень. Рекомендована література:Рекомендована література:

основна: 3, 5 – 10;

додаткова: 11, 13, 17, 24, 30, 32, 35, 40, 44.

Теми доповідей:

1. Фактори, що впливають на прийняття управлінських рішень.

2. Зарубіжний та вітчизняний досвід прийняття і забезпечення реалізації управлінських рішень.

Контрольні запитання для самопідготовки:

1. Що Ви розумієте під прийняттям управлінського рішення?

2. За якими ознаками класифікують управлінські рішення?

3. Яка роль корпоративної культури у прийнятті управлінських рішень?

4. Які Ви знаєте підходи до прийняття управлінських рішень?

5. Охарактеризуйте стадії процесу прийняття управлінських рішень.

6. Які фактори впливають на прийняття управлінських рішень?

7. Які вимоги висуваються до критеріїв прийняття управлінських рішень?

8. Назвіть загальні критерії прийняття управлінських рішень.

9. Що саме визначає і впливає на якість управлінського рішення?

10. Якими критеріями користуються при прийнятті рішень стосовно обсягу і структури випуску продукції?

11. Які критерії прийняття управлінських рішень типу «виробляти» чи «купувати»?

12. Які застосовуються критерії у прогресі прийняття рішення при визначенні нижньої межі ціни на продукцію?

13. Які критерії прийняття рішень при ціноутворенні?

14. Якими критеріями слід користуватися при прийнятті рішень в управлінні матеріальними потоками на підприємстві?

15. Яких вимог слід дотримуватися з метою забезпечення високої якості управлінських рішень ?

16. Які є спільні й відмінні риси в системі управління на основі японського і сучасного українського менеджменту?

17. У чому полягає особливість німецької школи прийняття управлінських рішень?

Тестові завдання для самоконтролю одержаних знань

       1. Згідно з класифікаційною ознакою «метод розробки рішення» рішення групують на:

а) одноособові, колегіальні;

б) формалізовані, і неформалізовані;

в) традиційні, нетрадиційні;

г) коригуючі, некоригуючі.

       2. Рішення, які неодноразово зустрічалися раніше в практиці управління, коли необхідно лише зробити вибір з декількох альтернатив називаються:

а) традиційними;

б) нетрадиційними;

в) детермінованими;

г) локальними.

       3. До якої класифікаційної ознаки відносяться перспективні рішення (виробництво нового продукту, відкриття філії банку у певних регіонах):

а) за сферою охоплення;

б) за рівнем прийняття;

в) за тривалістю дій;

г) за характером вирішуваних проблем організацією.

       4. За способом прийняття рішення бувають:

а) раціональні;

б) компромісні;

в) колегіальні;

г) одноособові.

       5. За способом обґрунтування рішення бувають:

а) раціональні;

б) компромісні;

в) колегіальні;

г) одноособові.

       6. Перспективно-стратегічні рішення — це рішення, які:

а) регламентують проходження трудового процесу, стимулюють підвищення продуктивності праці, пов'язані з упровадженням господарського розрахунку;

б) пов'язані з відкриттям нових підприємств, укрупненням, роздробленням, спеціалізацією, реконструкцією інфраструктури, освоєнням нових проектів.

в) пов'язані з оснащеністю технікою, вдосконаленням технології, підтриманням технічних засобів у робочому стані;

г) пов'язані з регулюванням робочих процесів, коригуванням розпоряджень, координацією дій різних підрозділів, окремих працівників.

       7. Автором постулатів принципу обмеженої раціональності є:

а) М. Портер;

б) І. Ансофф;

в) Пітерс і Уотенмен;

г) Г. Саймон.

       8. Автором постулатів принципу ефективного управління є:

а) М. Портер;

б) І. Ансофф;

в) Пітерс і Уотенмен;

г) Г. Саймон.

       9. Постулати принципу ефективного управління ґрунтуються на:

а) впливі свідомості людини і людських відносин на процес прийняття рішень;

б) тому, що «абсолютної раціональності» не буває;

в) тому, що зайва раціональність сковує інновації, призводить до переоцінки значимості фінансів, не враховує неекономічні цілі підприємства;

г) тому, що існує стійка, повна і несуперечлива система переваг, що робить вибір між альтернативами однозначним.

       10. Теорія політичної взаємодії:

а) підкреслює, що складність і динамічний характер внутрішнього і зовнішнього середовищ будь-якого підприємства в поєднанні з недо­статністю інформації і досвіду перетворюють процес прийняття управ­лінських рішень у процес безупинного навчання для керівника і всього колективу підприємства;

б) вказує на те, що в прийнятті управлінських рішень виявляється поводження колективу співробітників як єдиного цілого;

в) вивчає процес прийняття управлінських рішень з погляду балансу сил та інтересів різних груп усередині колективу підприємства і в зовнішньому середовищі;

г) включає в себе усе вищеперелічене.

Терміни і поняття:

управлінське рішення;

запрограмовані та незапрограмовані рішення;

витрати збереження запасів;

завантаженість потужностей;

собівартість цін.

Навчальні завдання для індивідуальної роботи студентів

 

Індивідуальні завдання з курсу «Контролінг» утворюють систему, яка відображає послідовність вивчення курсу, а також має забезпечити поєднання теоретичних знань із практичними аспектами.

Виконання завдань відбувається за спеціально розробленими алгоритмами, які доводяться до відома студентів, відпрацьовуються під час аудиторних занять, та консультацій.

Результати індивідуальної роботи представляються у письмовому варіанті та обговорюються в процесі індивідуальних та колективних консультацій, семінарів.

Завдання потрібно писати на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297мм).

Текст необхідно писати, залишаючи береги таких розмірів: лівий - 25мм, правий - 10 мм, верхній - 20мм, нижній - 20мм.

Кожну тему індивідуальної роботи слід починати з нової сторінки.

Зміст індивідуальних завдань


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 450; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!