Тема 7. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства. Рекомендована література:Рекомендована література:

основна: 3, 5 – 10;

додаткова: 14, 17, 18, 21, 22, 31,32, 34, 35, 36, 40, 41, 42.

Теми доповідей:

  1. Оцінка керування риками підприємства.
  2. Використання аналізу беззбитковості для складання бізнес-планів підприємств.

Контрольні запитання для самопідготовки:

1. У чому полягає сутність та зміст експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства?

2. Надайте характеристику методам стратегічної діагностики.

3. Що являють собою методи оперативної діагностики?

4. Що таке ризик? Визначить причини виникнення риків.

5. Які Ви знаєте методи кількісного аналізу?

 

Тестові завдання для самоконтролю одержаних знань

       1. Одним з головних завдань, які слід вирішити при проведенні експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства, є:

а) комплексна оцінка господарської діяльності;

б) аналіз фінансового стану;

в) аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів підприємства;

г) усі відповіді правильні.

       2. Що не має жодного відношення до позаоблікових джерел інформації, яка використовується для експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства?

а) касова книга;

б) результати перевірок податкової служби;

в) дані лабораторного контролю;

г) матеріали виробничих засідань.

       3. Головною метою головною метою діагностики фінансово-господарського стану підприємства є:

а) підготовка інформації для прийняття управлінських рішень на всіх щаблях ієрархічної структури управління;

б) аналіз праці та кадрової політики;

в) перевірка планів, нормативів.

       4. Оцінка очікуваного виконання плану є:

а) одним із видів завдань, які слід вирішити при проведенні експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства;

б) одним із видів цілей діагностики фінансово-господарського стану підприємства;

в) змістом експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства;

г) немає жодного відношення до експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства.

       5. Аналіз життєвих циклів попиту товару є одним із головних завдань стратегії:

а) ціноутворення;

б) інвестиційної діяльності підприємства;

в) запобігання банкрутству;

г) товарної.

       6. Що із наведеного нижче не відноситься до стратегії ціноутворення?

а) правила поведінки підприємства залежно від кон'юнктури ринку;

б) прийоми цінової конкуренції;

в) раннє виявлення кризових тенденцій;

г) методи оцінки цінової еластичності попиту.

       7. Узагальнення усіх складників економічної стратегії, по суті, відбувається у:

а) стратегії поведінки фірми на фінансових ринках;

б) стратегії зовнішньоекономічної діяльності;

в) стратегії інвестиційної діяльності;

г) стратегії запобігання банкрутству фірми.

       8. Стратегічний розрив — це:

а) різниця між найоптимальнішими очікуваннями і найпростішими прогнозами підприємства;

б) різниця між бажаним станом підприємства і дійсним;

в) елемент методу стратегічної діагностики «аналізу розривів»;

г) усі відповіді правильні.

       9. Найбільш розповсюдженим методом діагностики стратегічної позиції підприємства вважають:

а) SWОТ — аналіз;

б) матрицю БКГ,

в) матрицю «Мак — Кінсі»;

г) конкурентний аналіз;

д) усі відповіді правильні.

       10. Назва SWОТ — це англійська абревіатура значень:

а) сильні, слабкі сторони; можливості і загрози (небезпеки);

б) високі, низькі темпи росту; висока, низька частка ринку;

в) переваги підприємства на ринку.

       11. Напрямок діяльності, коли позиції підприємства слабкі, але перспективи розвитку ринку достатньо привабливі згідно з матрицею БКГ, — це:

а) «зірки»;

б) «дійні корови»;

в) «дикі кішки»;

г) «собаки».

       12. Напрямок діяльності, коли слабкі позиції підприємства сполучаються з низькими темпами ринку згідно з матрицею БКГ, — це:

а) «зірки»;

б) «дійні корови»;

в) «дикі кішки»;

г) «собаки».

       13. Консалтинговою фірмою «Мак Кінсі» була розроблена матриця з аналогічною назвою на замовлення компанії:

а) «Форд»;

б) «Дженерал Електрик»;

в) «Міцубіші»;

г) «Тойота».

       14. Метод діагностики стратегічної позиції підприємства, суть якого зводиться до своєчасного вияву ранніх ознак настання кризової ситуації, носить назву:

а) оцінка сильних і слабких сторін підприємства;

б) діагностика за слабкими сигналами;

в) ) SWОТ -аналіз;

г) матриця БКГ.

       15. У матриці БКГ знаходить своє відображення:

а) ріст обсягу попиту (по горизонталі) та відносна частка на ринку (по вертикалі);

б) ріст обсягу попиту (по вертикалі) та відносна частка на ринку (по горизонталі);

в) обсяг продажів (по вертикалі) та обсяг випуску (по горизонталі);

г) обсяг продажів (по горизонталі) та обсяг випуску (по вертикалі).

       16. Типи стратегічних господарських підрозділів (СГП) у відповідних стратегічних зонах господарювання (СЗГ) класифікуються у моделі БКГ на:

а) «зірки», «дійні корови», «дикі кішки», «собаки»;

б) «леви»,«тигри», «леопарди», «коти»;

в) «знак питання», «знак оклику», «двокрапка», «тире»;

г) «мурахи», «миші», «дикі свині», «лисиці».

       17. Матрицю БКГ доцільно застосовувати:

а) на невеликих підприємствах, які виготовляють однорідну продукцію;

б) на середніх підприємствах, які спеціалізуються на різнорідній продукції;

в) у великих, багатогалузевих організаціях, які виготовляють різнорідну продукцію і працюють на різних ринках;

г) на малих підприємствах, які працюють на різних ринках.

Терміни і поняття:

- фінансово-господарський стан;                    - експертна діагностика;

- стратегічна діагностика;                                - метод аналогій;

- оперативна діагностика;                                - ризик;

- аналіз чутливості;                                           - аналіз сценаріїв.

       Рекомендована література: 1 – 8; 12; 17; 19; 24; 27.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 872; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!