Тема 2. Організаційно-методологічні основи формування та функціонування системи контролінгу на підприємствіРекомендована література:

основна: 1,3 – 10;

додаткова:11, 14, 15,17, 19, 20, 23, 37, 40, 44.

Теми доповідей (рефератів):

1. Професійні та особисті якості контролера.

2. Соціально-психологічний фактор в системі контролінгу.

3. Проектування та вибір організаційної структури підприємства. Внутрішня організація служби контролінгу.

4. Фази та темпи впровадження контролінгу. Регламентне забезпечення служби контролінгу

5. Стадії управлінського циклу.

Контрольні запитання для самопідготовки:

1. Що являють собою цільові функції та елементи системи контролінгу?

2. Перерахуйте і охарактеризуйте організаційні елементи контролінгу.

3. У чому проявляється інформаційний взаємозв'язок підсистеми «Контролінг» з підсистемою «Маркетинг»?

4. Які перешкоди існують при впровадженні служби контролінгу та шляхи їх невілювання. У чому полягає складність оцінки ефективності контролінгу?

5. Опишіть недоліки та переваги відомих Вам підходів щодо оцінки ефективності контролінгу.

6. Надайте характеристику структурі служби контролінгу на підприємстві. Виявіть основні функціональні обов'язки її працівників.

7. У чому полягає функціональна особливість служби контролінгу?

8. Опишіть основні етапи створення служби контролінгу.

9. Виявіть переваги та недоліки різних варіантів функціонування служби контролінгу.

10. В чому особливість функцій персоналу служби контролінгу?

11. Охарактеризуйте сучасні методичні підходи щодо оцінки ефективності служби контролінгу.

12. Що таке інформаційні потоки на підприємстві в системі контролінгу? В чому полягає сутність аналізу інформаційних потоків?

13. Які є методи збору та обробки даних службою контролінгу?

14. У чому особливість впровадження та функціонування служби контролінгу в автоматизованому середовищі?

15. Визначить вимоги до спеціаліста служби контролінгу.

16. В чому основна мета та призначення інформаційних потоків?

17. Чому необхідна інтегрована обробка обліково-економічної інформації?

Тестові завдання для самоконтролю одержаних знань

       1. Служба контролінгу здійснює:

а) розрахунок проводок;

б) аналіз даних та їх угрупування за певними ознаками;

в) перерахунок оборотів і змін сальдо.

       2. Служба контролінгу займає привілейоване місце в організаційній схемі підприємства, оскільки:

а) приймає безпосередню участь у процесі створення організаційної структури підприємства;

б) отримує всю необхідну інформацію з усіх підрозділів підприємства та готує рекомендації керівництву;

в) контролює та підпорядковує собі всі фінансово-економічні підрозділи підприємства.

       3. Які з наведених є вимогами щодо створення служби контролінгу:

а) повинна мати нагоду і повноваження одержувати необхідну їй інформацію з бухгалтерії, фінансового відділу, планово-економічного відділу, служби збуту і служби матеріально-технічного постачання;

б) повинна мати повноваження швидкого своєчасного втручання в аналітичну діяльність фінансово-економічних служб підприємств;

в) повинна бути незалежною від тієї або іншої фінансово-економічної служби.

       4. Визначте сутність етапу становлення служби контролінгу:

а) поширює свій вплив та штат, для чого у кожний цех може бути призначений свій контролер, який буде відстежувати та аналізувати відхилення фактичних параметрів роботи від планових;

б) робоча група з 3—4 чоловік, яка виконує роль аналітичної служби і забезпечує керівництво оперативною інформацією про стан витрат на підприємстві, періодично складає розгорнуті аналітичні звіти, прогнозує показники фінансово-економічного положення підприємства, проводить економічну експертизу управлінських рішень пов'язаних з витратами і прибутком, налагоджує методику планування в планово-економічному відділі;

в) проводить ефективну роботу щодо чіткого визначення завдань та призначення служби контролінгу на підприємстві.

       5. Кваліфікований фахівець, знайомий з організацією роботи і проблемами всіх виробничих підрозділів підприємства, розуміючий суть роботи і технологічні аспекти роботи кожного з них - це характерні ознаки якої посади в складі служби контролінгу:

а) керівника служби контролінгу;

б) контролера-куратора цехів;

в) контролера з управлінського обліку.

       6. Оберіть з перелічених посаду, що відповідає нижче зазначеним ознакам:

найбільш кваліфікований фахівець з достатнім досвідом роботи на підприємстві, який "зсередини" знає, як організовані бухгалтерія і плановий відділ на підприємстві, повинен знати бухгалтерський облік і розбиратися в технологічних питаннях роботи свого підприємства, несе відповідальність за вихідні документи, аналітичні розрахунки та прогнози перед заступником директора по економіці, а також перед генеральним директором.

а) керівника служби контролінгу;

б) контролера-куратора цехів;

в) контролера з управлінського обліку.

       7. Оберіть з перелічених посаду, що відповідає таким наведеним ознакам:

фахівець, здібний до аналітичного мислення, володіючий теорією і інструментами контролінгу, володіючий високим рівнем ерудиції. В його обов'язки входить робота з бухгалтерією в плані отримання аналітичних даних з облікових регістрів.

а) керівника служби контролінгу;

б) контролера-куратора цехів;

в) контролера-фахівця з управлінського обліку;

г) контролера-фахівця з інформаційних систем.

       8. Оберіть з перелічених посаду, що відповідає таким наведеним ознакам:

 кваліфікований фахівець з відділу автоматизації, детально знаючий документообіг на підприємстві і здатний поставити завдання автоматизації контролінгової роботи.

а) керівника служби контролінгу;

б) контролера-куратора цехів;

в) контролера-фахівця з управлінського обліку;

г) контролера-фахівця з інформаційних систем.

       9. Інформаційні потоки — це:

а) фізичне переміщення інформації від одного співробітника підприємства до іншого або від одного підрозділу до іншого;

б) сукупність фізичних переміщень інформації, яка дає можливість здійснити будь-який процес, реалізувати будь-яке рішення;

в) сума потоків інформації, яка дозволяє підприємству вести фінансово-господарську діяльність.

       10. Система інформаційних потоків – це:

а) фізичне переміщення інформації від одного співробітника підприємства до іншого або від одного підрозділу до іншого;

б) сукупність фізичних переміщень інформації, яка дає можливість здійснити будь-який процес, реалізувати будь-яке рішення;

в) сума потоків інформації, яка дозволяє підприємству вести фінансово-господарську діяльність.

       11. Оберіть із запропонованих вимоги щодо інформації, яка збирається в системі контролінгу для обробки і аналізу:

а) релевантність;

б) періодичність;

в) своєчасність;

г) повнота;

д) регулярність;

е) простота;

є) зрозумілість.

       12. Вибір спеціаліста на посаду контролера найбільш до­цільно здійснювати:

а) серед працівників свого підприємства;

б) серед працівників інших підприємств і організацій;

в) серед тимчасово безробітних;

г) правильна відповідь відсутня.

       13. Контролером може бути особа, яка:

а) володіє аналітичним і цілісним способом мислення;

б) уміє чітко виражати думки в усній і письмовій формі як рідною, так і однією чи декількома іноземними мовами;

в) має вищу освіту в галузі промислової або банківської комерції і багаторічний професійний досвід в галузі фінансів і бухгалтерського обліку;

г) поєднує в собі усі перелічені характеристики;

       14. Кому підпорядковується контролер в умовах дії фун­кціональної організаційної структури?

а) президенту фірми;

б) одному із членів ради директорів фірми;

в) не підпорядковується нікому;

г) правильна відповідь відсутня.

       15. Функції контролера на підприємствах з чисельністю працюючих до 100 осіб виконує:

а) контролер;

б) керівник секції обліку і звітності;

в) власник підприємства;

г) будь-хто з перелічених вищепосадових осіб.

 

Терміни і поняття:

- структура контролінгу;                           - служба контролінгу;

- корпорація;                                              - інформаційні потоки;

- фінансово-економічна служба;             - аналітична робота;

- реадаптація;                                             - рутинні зміни;

- система інформаційних потоків;           - релевантна інформація;

- організаційна структура.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 500; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!