Тема: Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання 

План

 1. Предмет, мета та завдання дисципліни «Контролінг».
 2. Сутність контролінгу, його місце в системі управління підприємством.
 3. Причини виникнення контролінгу.
 4. Мета, задачі та функції та характерні риси контролінгу.
 5. Основні концепції контролінгу.
 6. Стадії управлінського циклу.
 7. Місце і роль контролінгу в системі управління підприємством.
 8. Взаємодія контролінгу з іншими функціями управління.
 9. Формування контролінгової інформації.
 10. Орієнтація контролінгу на типи управлінських рішень.
 11. Види контролінгу. Сутність стратегічного та оперативного контролінгу.

Теми доповідей (рефератів):

 1. Контролінг: історичні аспекти його становлення і розвитку в управлінні економікою.
 2. Передумови організації створення контролінгу на підприємстві.
 3. Контролінг у системі міжнародних норм і стандартів.
 4. Оперативний контролінг в управлінні мікроекономікою.
 5. Роль контролінгу в управлінні бізнесом.
 6. Проблеми організації контролінгу на сучасних підприємствах.
 7. Система нормативного регулювання контролінгу в Україні.
 8. Особливості контролінгу на підприємствах, різних за масштабами діяльності.

Терміни і поняття:

- контролінг;                                           - концепції контролінгу;

- функції контролінгу;                           - мета контролінгу;

- стратегічний контролінг;                    - оперативний контролінг;

- функції контролінгу;                           - моніторинг.

Запитання і завдання:

1. Дайте визначення контролінгу як функціонально відокремленого напряму економічної роботи на підприємстві.

2. Сформулюйте сутність контролінгу. У чому полягають його характерні риси?

3. Визначте головну мету контролінгу та сформулюйте її особливості.

4. У чому полягають функції контролінгу?

5. Опишіть основні причини розвитку контролінгу.

6. Які основні напрями розвитку контролінгу?

7. Які сформовані основні концепції контролінгу?

8. Які основні види контролінгу та в чому їх відмінності? Визначте критерії і складіть за ними таблицю «Порівняльна характеристика оперативного і стратегічного контролю».

9. За встановленими ознаками зробіть порівняльну характеристику оперативного й стратегічного контролінгу.

10. Опишіть взаємозв’язок контролінгу з функціями управління підприємством.

11. Опишіть стадії управлінського циклу.

12. Які основні етапи становлення контролінгу?

13. У чому виражена роль контролінгу в управлінні підприємством?

14. У чому сутність інтеграції контролінгу в управлінні підприємством?

15. Охарактеризуйте основні складові елементи контролінгу.

16. В чому заключається моніторинг фінансово-господарської діяльності підприємства?

17. Як на Вашу думку, контролінг – це область дослідження або професія?

18. Як Ви думаєте, контролінг – елемент управління або інформаційна основа для нього?

Тестування.

Вправи для закріплення матеріалу.

 

 

Заняття 2

Тема: Організаційно-методологічні основи формування та функціонування системи контролінгу на підприємстві

План

 1. Визначення структури контролінгу.
 2. Формування цільових функцій та елементів системи контролінгу.
 3. Місце та завдання служби контролінгу в організаційній структурі підприємства.
 4. Основні вимоги при створенні служби контролінгу на підприємстві.
 5. Раціональна структура фінансово-економічних служб підприємства.
 6. Організація служби контролінгу в корпорації (холдингу).
 7. Структура і склад служби контролінгу.
 8. Проектування організаційної структури. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства.
 9. Внутрішня організація служби контролінгу.
 10. Можливі варіанти впровадження контролінгу.
 11. Регламентне забезпечення служби контролінгу.
 12. Підпорядкованість служб контролінгу. Обґрунтування підпорядкування.
 13. Організація інформаційного забезпечення контролінгу.
 14. Інформаційні потоки на підприємстві у системі контролінгу. Вимоги до інформації, яка збирається в системі контролінгу.
 15. Функціональних рух інформаційних потоків контролінгу на рівні входу і виходу.
 16. Аналіз інформаційних потоків.

Теми доповідей (рефератів):

1. Професійні та особисті якості контролера.

2. Соціально-психологічний фактор в системі контролінгу.

3. Проектування та вибір організаційної структури підприємства. Внутрішня організація служби контролінгу.

4. Фази та темпи впровадження контролінгу. Регламентне забезпечення служби контролінгу

5. Стадії управлінського циклу.

Терміни і поняття:

- структура контролінгу;                          - служба контролінгу;

- корпорація;                                              - інформаційні потоки;

- фінансово-економічна служба;             - аналітична робота;

- реадаптація;                                             - рутинні зміни;

- система інформаційних потоків;           - релевантна інформація;

- організаційна структура.

Запитання і завдання:

1. Що являють собою цільові функції та елементи системи контролінгу?

2. Перерахуйте і охарактеризуйте організаційні елементи контролінгу.

3. У чому проявляється інформаційний взаємозв'язок підсистеми «Контролінг» з підсистемою «Маркетинг»?

4. Які перешкоди існують при впровадженні служби контролінгу та шляхи їх невілювання. У чому полягає складність оцінки ефективності контролінгу?

5. Опишіть недоліки та переваги відомих Вам підходів щодо оцінки ефективності контролінгу.

6. Надайте характеристику структурі служби контролінгу на підприємстві. Виявіть основні функціональні обов'язки її працівників.

7. У чому полягає функціональна особливість служби контролінгу?

8. Опишіть основні етапи створення служби контролінгу.

9. Виявіть переваги та недоліки різних варіантів функціонування служби контролінгу.

10. В чому особливість функцій персоналу служби контролінгу?

11. Охарактеризуйте сучасні методичні підходи щодо оцінки ефективності служби контролінгу.

12. Що таке інформаційні потоки на підприємстві в системі контролінгу? В чому полягає сутність аналізу інформаційних потоків?

13. Які є методи збору та обробки даних службою контролінгу?

14. У чому особливість впровадження та функціонування служби контролінгу в автоматизованому середовищі?

15. Визначить вимоги до спеціаліста служби контролінгу.

16. В чому основна мета та призначення інформаційних потоків?

17. Чому необхідна інтегрована обробка обліково-економічної інформації?

Тестування.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 804; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!