Тема 7. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства.        Слід зазначити, що експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства займається оцінкою різних сторін діяльності підприємства з метою       Слід зазначити, що експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства займається оцінкою різних сторін діяльності підприємства з метою виявлення «вузьких місць», можливостей і небезпек для підприємства, вироблення оптимальних оперативних і стратегічних рішень. Головною метою діагностики фінансово-господарського стану підприємства є підготовка інформації для прийняття управлінських рішень на всіх щаблях ієрархічної драбини.

       Потрібно зрозуміти, що сьогодні досить суттєвими завданнями контролінгу можуть бути такі, як оцінка динаміки економічного потенціалу підприємства, аналіз фінансової стійкості, аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості, оцінка кредитоспроможності і платоспроможності (ліквідності) підприємства, аналіз оборотності засобів.

       Варто звернути увгу на тратегічну діагностику, яка допомагає оцінити ефективність стратегії підприємства, зрозуміти стратегічну позицію підприємства в кожному з напрямків його діяльності, оцінити сильні та слабкі сигнали, які надходять із внутрішнього та зовнішнього середовища. Інформація, отримана по ходу такої діагностики, надає безцінну підтримку керівнику в процесі формування стратегії підприємства чи організації.

       Діагностика фінансово-господарського стану в рамках стратегічного контролінгу містить у собі, насамперед, аналіз стратегічної позиції підприємства на ринку. Для цього застосовують спеціальні методи, найбільш розповсюджені з яких SWОТ-аналіз, матриця  БКГ, матриця Мак-Кінсі, конкурентний аналіз.

       Одна з головних задач, розв'язуваних службою контролінгу на підприємстві, — це аналіз і діагностика фінансового стану підприємства, який дозволяє визначити, наскільки стійке підприємство, чи здатне воно вчасно розплатитися зі своїми кредиторами, який прибуток воно одержало і чому. Мета фінансового аналізу — оцінка минулої діяльності підприємства, його становище на певний момент і його майбутній потенціал.

       Фінансовий стан підприємства необхідно розглядати в такій послідовності:

1) відображення в балансі засобів підприємства;

2) розподіл прибутку;

3) утворення і використання фондів економічного стимулювання;

4) наявність власних оборотних і прирівнюваних до них засобів;

5) стан і використання оборотних коштів.

       Аналіз бізнес-процесів дозволяє виявити й усунути «вузькі місця» в інформаційних потоках підприємства: усунення ризику неповної, неточної інформації, дублювання інформації. Тому тільки лише оптимізації інформаційних потоків недостатньо - необхідний комплексний і універсальний підхід до керування ризиками підприємства.

       Унаслідок нестабільності і непередбачуваності сучасної економічної ситуації однією з найважливіших завдань контролінгу є оцінка керування ризиками підприємства. Ризик — можливість виникнення несприятливих ситуацій у ході реалізації планів з виконання бюджетів підприємства. Аналіз ризиків: - якісний аналіз займається виявленням факторів, областей і видів ризиків в цілому; - кількісний аналіз дозволяє в чисельній формі оцінити розміри окремих ризиків і ризику проекту. Існує багато методів кількісного аналізу ризиків: метод аналогій; аналіз чутливості; аналіз сценаріїв; метод Монте-Карло.

 

Тема 8. Контролінг інвестиційних проектів

Особливості цього питання полягають у внутрішньому інвестиційному контролі, який являє собою організований підприємством процес перевірки виконання і забезпечення реалізації усіх управлінськиї рішень у сфері інвестиційної діяльності з ціллю реалізації інвестиційної стратегії.

Слід зазначити, що інвестиції – всі види майнових, матеріальних і інтелектуальних цінностей, вкладених в об’єкти підприємницької діяльності та інші види діяльності, внаслідок чого створюється прибуток або досягається соціальний ефект.

       Інвестиційна діяльність – це придбання і реалізація необоротних активів і фінансових інвестиційних, які не є складовою еквівалентів коштів.

       Інвестиційний проект - це довгострокове вкладення грошових та інших ресурсів з метою отримання економічної вигоди; оформлений як документ, що містить взаємопов’язані в часі і просторі, й узгодженні за ресурсами заходи й дії, спрямовані на розвиток економіки підприємства. Для оцінки цієї вигоди необхідно мати систему економічних розрахунків, що базується на концепції контролінгу.

       Варто звернути увагу на ціілі здійснення інвестиційних проектів:

- отримання прибутку;

- покращення фінансового стану акціонерів;

- страхування існуючих напрямів діяльності підприємства;

- завоювання стратегічно важливого нового ринку;

- прискорення темпів росту власного капіталу;

- зменшення ступеню ризику існуючих напрямів діяльності.

       Види інвестиційних проектів:

а) тактичніпроекти пов’язані із збільшенням обсягів виготовленої продукції, підвищенням її якості, модернізацією устаткування;

б) стратегічні– проекти, що передбачають зміну форми власності або кардинальну зміну характеру виробництва.

       Потрібно зрозуміти алгоритм контролінгу інвестиційних проектів. Схема контролінгу інвестицій представлена на рис. 5.

 

       Рис. 5. Алгоритм контролінгу інвестиційних проектів

 

       Варот звернути увагу, центральне місце в контролінгу інвестиційних проектів займає вибір критерію оцінки досягнення цілей. Цілі здійснення інвестиційних проектів можуть бути як фінансовими, так і не фінансовими. Умовна класифікація критеріїв оцінки інвестиційних проектів представлена на рис.6.

Слід зазначити, що існує багато підходів до розв'язання проблеми аналізу інвестиційних проектів в умовах ризику і невизначеності. Можливий варіант їх класифікації наведений нижче.

Дисконтування з поправкою на ризик – метод оцінки інвестиційних проектів, заснований на розрахунку суми ставки доходу по безпечних вкладеннях і поправці її на ризик інвестування. Цей метод базується на засадах функціонування ринку капіталу. Використовуючи цей метод, підприємство оцінює інвестиційні можливості так, як це зробили б самі акціонери. Проте цей метод не досить точний і може призвести до помилок в дослідженнях та прийнятих рішеннях.

Математичне очікування – аналітичний метод достовірних еквівалентів, що ґрунтується на оцінці грошових потоків у часі. Для розрахунку за даним методом використовується формула:

 

МО = Σхі  р(і),

де МО – математичне очікування;

хі - грошові потоки при умові здійсненні проекту «і»;

р(і)– ймовірність здійснення проекту «і».

 

       Рис. 6. Критерії оцінки інвестиційних проектів

 

       Метод вибору найкращого стану ґрунтується на припущенні про різну корисність грошових потоків для підприємства за різних обставин. При використанні цього методу для початку складають опис усіх можливих «станів природи» та варіантів надходжень грошових потоків. Для кожного такого стану розраховують коефіцієнт вартості однієї грошової одиниці – коефіцієнт приведеної ставки з поправкою на ризик.

 

ГО = р(і)  PV  К,де

р(і) –ймовірність здійснення проекту «і»;

PV -приведена вартість доходу в одну грошову одиницю;

К - коефіцієнт поправки на ризик.

       Методи прийняття рішення без використання числових значень ймовірностей:

- maxmax –максимізація максимального результату проекту;

- maxmin– максимізація мінімального результату проекту;

- minmax –мінімізація максимальних витрат проекту;

- компромісний (критерій Гурівца) –зважування мінімального і максимального результатів проекту.

       Для прийняття рішення при використанні таких методів будують матрицю.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 458; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!