Класифікація витрат підприємства.Ознаки класифікації Види витрат
За економічним характером Економічні елементи витрат
За номенклатурою Номенклатурні статті витрат
По відношенню до технологічного процесу Основні витрати; Накладні витрати
За способом віднесення на об’єкт калькулювання Прямі витрати; Непрямі витрати
За відношенням до обсягів в діяльності підприємств Змінні витрати; Постійні витрати; Змішані витрати
За мірою реагування на зміну обсягу діяльності Пропорційні витрати,  Дигресивні витрати,  Прогресивні витрати,  Нейтральні витрати
За характером використання ресурсного потенціалу Корисні витрати, Безкорисні витрати
По відношенню до конкретного управлінського рішення Витрати, що беруться до уваги (релевантні), у тому числі – альтернативні;  Витрати, що не беруться до уваги
За мірою регулювання витрат Витрати, що повністю регулюються; Витрати, що частково регулюються; Витрати, що слабо регулюються
За ієрархією управління Витрати всього підприємства; Витрати центрів відповідальності

 

 

Тема 4: Організація управлінського обліку в системі контролінгу

Особливості цього питання полягають у розгляді організаційно-методологічних аспектах управлінського обліку.Управлінський облік – це процес вияву, виміру, накопичення, підготовки і передачі інформації, необхідної управлінському апарату для планування, контролю виробничих ситуацій, прийняття оперативних і стратегічних управлінських рішень. Отже, основна задача управлінського обліку — служити інформаційною опорою для ухвалення управлінських рішень. З цією метою в управлінському обліку застосовуються особливі методи обліку витрат.

       Особливості управлінського обліку дозволяють зробити висновок про значимість та роль у системі управління підприємством:

• надання необхідної інформації адміністрації для управління виробництвом і ухвалення рішень на перспективу;

• вирахування фактичної собівартості продукції (робіт і послуг) і відхилень від встановлених норм, стандартів, кошторисів;

• визначення фінансових результатів по реалізованих виробах або їх групах, нових технологічних рішеннях, центрах відповідальності та інших позиціях.

           Для чіткого уявлення про управлінський облік слід звернути увагу,що сі джерела інформації для управлінського обліку можна поділити на облікові і позаоблікові.

       До облікових джерел належать: бухгалтерський облік і звітність; статистичний облік і звітність; оперативний облік і звітність; вибіркові облікові дані.

       До позаоблікових джерел належать: матеріали внутрівідомчої і позавідомчої ревізій, зовнішнього і внутрішнього аудиту; матеріали лабораторного і лікувально-санітарного контролю; матеріали перевірок податковою службою; матеріали постійно діючих виробничих нарад; матеріали зборів трудових колективів; матеріали друку; пояснювальні і доповідні записки, листування з вищестоящою ор­ганізацією, фінансовими і кредитними організаціями; матеріали, одержувані в результаті особистих контактів з виконавцями.

       Для чіткого уявлення про управлінський облік у системі контролінгу слід приділити увагу його методологічному комплексу як сукупності конкретних заходів і способів пізнання, перетворення або оцінки дійсності. Виділяють ряд методів управлінського обліку, а саме: фінансовий, індексний (статистичний), систематичний, економічний аналіз, комп’ютерні технології.

       Варто звернути увагу на принципи управлінського обліку: безперервність діяльності підприємств; єдиний грошовий вимірник; повнота та систематичність; періодичність; оцінка результатів діяльності дочірніх підприємств; прийнятність та багаторазове використання; комплексність; бюджетний метод управління.

       Слід зрозуміти, що управлінський облік пов'язує обліковий процес з процесом управління. Функції управління та інформація, що забезпечує їх дію, дозволяють сформулювати функції управлінського обліку:

1) Інформаційна - забезпечення керівників усіх рівнів упраатіння інформацією, яка необхідна для поточного планування, контролю і прийняття необхідних оперативних управлінських рішень;

2) Комунікаційна - формування інформації, яка є засобом внутрішнього комунжаційного зв'язку між рівнем управління і різними структурними підрозділами одного рівня;

3) Контрольна - оперативний контроль, оцінка результатів діяльності внутрішніх підрозділів і підприємства в цілому для досягнення мети. Тут виділяють центри відповідальності.

4) Прогнозна - перспективне планування і координування розвитку підприємства в майбутньому, на підставі аналізу й оцінки фактичних результатів діяльності.

5) Аналітична Вивчення всієї системи прийняття рішень з метою її удосконалення. На цьому етапі важливо зрозуміти, чи виконане поставлене завданн і що спричинило його невиконання.

       Отже, на основі управлінського обліку складаються внутрішні бухгалтерські звіти, інформація яких призначена для власників підприємства і на основі якої прослідковується фінансовий стан підприємства.

 

 

Тема 5. Система планування та бюджетування на підприємстві

Слід зазначити, що найважливішою функцією управління підприємством є планування його діяльності. Планування є процесом визначення цілей, які підприємство передбачає досягти за певний період, а також способів досягнення таких цілей. Отже, планування:

- об’єднує структурні підрозділи підприємства спільною метою;

- надає всім процесам спрямованості в одному напрямку і скоординованості (це дає змогу повніше й ефективніше використовувати певні ресурси тощо).

Варто звернути увагу на сновні види планування:

  1. Поточне планування – розробка планів на всіх рівнях управління підприємством та за всіма напрямами діяльності на більш короткі терміни (місяць);
  2. Перспективне планування:

· Середньостроковий план – деталізований, стратегічний план, складовими якого є детальна хронологізація проектів, конкретніші інвестиційні та фінансові показники.

· Довгостроковий план – виражає стратегію підприємства та включає рішення, що стосуються сфер діяльності та вибору її напрямків ( має більш концептуальний характер).

Для чіткого уявлення про планування слід приділити увагу методам, за допомогою яких здійснюється планування діяльності підприємства (Табл.3).

 

Таблиця 3

Класифікація методів планування

Класифікаційні ознаки Методи планування
Вихідна позиція для розробки плану Ресурсний (за можливостями) Цільовий (за потребами)
Принципи визначення планових показників Екстраполяція Інтерполяція
Спосіб розрахунку планових показників Експкрементально-статистичний Факторний Нормативний 
Узгодженість ресурсів та потреб Балансовий Матричний
Варіантність планів Одноваріантний (інтуїтивний) Поліваріантний Економіко-математичної оптимізації
Спосіб виконання розрахункових операцій Ручний Механізований Автоматизований
Форма подання планів Табличний Лінійно-графічний Логіко структурний (сітковий)

 

       Варто звернути увагу на оперативний контролінг, який  опирається на систему бюджетів, що дозволяє керівнику наперед оцінити ефективність управлінських рішень, оптимальним чином розподілити ресурси між підрозділами, намітити шляхи розвитку підприємства і уникнути кризової ситуації. Разом з поняттям розробка бюджетів на багатьох вітчизняних підприємствах використовується термін "бюджетування" (планування). Проте доцільно визначитись у тому, яке це планування.

       Потрібно зрозуміти, що не будь-яке планування слід вважати бюджетуванням. Лише таке планування (короткострокове і довгострокове), яке здійснено після проведення стратегічного аналізу, називається бюджетуванням, а самі ці плани — бюджетами. Бюджетування поширене, як правило, у великих компаніях, проте практика засвідчує, що й малі фірми теж інколи використовують його. Справа в тому, що малі компанії більше піддаються ризику, маючи перед собою райдужні перспективи, внаслідок чого його (бюджетування) слід застосувати у їх діяльності. Через це бюджетування є невід'ємним складником контролінгу.

Бюджет— це план діяльності підприємства або підрозділу в кількісному виразі. Бюджети охоплюють усі сфери фінансово-господарської діяльності підприємства: виробництво, реалізацію продукції, діяльність допоміжних підрозділів, управління фінансовими потоками.

       Існують наступні важливі етапи розробки бюджетів:

1) повідомлення основних напрямів розвитку підприємства особам, відповідальним за розробку бюджетів (крім відділу контролінгу, в розробці бюджетів повинні брати участь керівники відповідних підрозділів, а також інші економічні служби підприємства);

2) розробка першого варіанту бюджетів;

3) координація і аналіз першого варіанту бюджетів, внесення коректив;

4) затвердження бюджетів керівництвом підприємства;

5) подальший аналіз і корегування бюджетів відповідно до умов, що змінилися.

Слід звернути увагу на різні підходи щодо розробки бюджетів. Їх класифікація представлена на рис.3.

Гнучкий бюджетпоказує розміри витрат та результати за різних обсягів діяльності відповідного центру відповідальності. Залежно від обсягу діяльності змінні і змішані витрати змінюються, а постійні залишаються незмінними. Тому в гнучкому бюджеті вказуються ставка (норма помножена на ціну) змінних витрат на одиницю продукції та приріст змішаних витрат на одиницю приросту обсягу продукції. Постійні витрати виділяються окремо. За допомогою формули, що пов’язує витрати та обсяг виробництва, можна розробляти кошториси та плани для різних рівнів ділової активності. За принципом гнучкого бюджету планують виручку, витрати на основні матеріали, відрядну заробітну платню та ін.

       Рис. 3. Класифікація підходів до розробки бюджетів

       Фіксований бюджетнезмінюється залежно від зміни рівня ділової активності, тому його використовують для планування частково регульованих витрат, які не залежать безпосередньо від обсягу випуску і для яких взаємозв'язок «вхід-вихід» не має явного характеру. Фіксовані бюджети використовують перш за все для центрів, що частково регулюють витрати, а також для інших видів центрів відповідальності.

       Бюджети «від досягнутого» складають на основі статистики минулих періодів з урахуванням можливої зміни умов діяльності підприємства.

Бюджети з обробкою додаткових варіантів відрізняються від звичайних прирістних бюджетів аналізом різноманітних варіантів.

Бюджетування "з нуля" розробляють виходячи із припущення, що для даного центру відповідальності бюджет складається вперше. Цей метод доцільно проводити для частково регульованих витрат. Зокрема, його можна використовувати при розробці бюджетів на маркетинг, НДДКР, ремонтні роботи та ін.

       Бюджети в широкому розумінні підрозділяються на два основні види: поточні (операційні) бюджети, що відображають поточну (виробничу) діяльність підприємства, і фінансовий план, що є прогнозом фінансової звітності (рис.4).

 

 

 


Рис. 4. Система бюджетів на підприємствах

Модуль


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 580; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!