Зміст дисципліни за модулями і темамиМіністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»

Криворізький економічний інститут

 

 

Кафедра менеджменту

 

Навчально-методичний комплекс

Для самостійного вивчення дисципліни

«Контролінг»

для студентів спеціальностей

6.030601 “Менеджмент організацій і

6.030504 «Економіка підприємства»

денної та заочної форми навчання

 

 

Кривий Ріг 2010


Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»

Криворізький економічний інститут

 

 

 

Кафедра менеджменту

 

Навчально-методичний комплекс

Для самостійного вивчення дисципліни

«Контролінг»

для студентів спеціальностей

6.030601 “Менеджмент організацій і

6.030504 «Економіка підприємства»

денної та заочної форми навчання

 

УХВАЛЕНО:

На засіданні кафедри менеджменту

Протокол №4 від 07.12.2010р.

Зав. кафедри_________Є.В. Афанасьєв

 

 

Кривий Ріг 2010

Навчально-методичний комплекс для самостійного вивчення дисципліни “Контролінг” для спеціальностей 6.030601 “Менеджмент організацій і 6.030504 «Економіка підприємства» денної та заочної форми навчання. – Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана». – 2010.

 

Укладачі: Романюк Н.Г. – старший викладач кафедри менеджменту
Рецензенти: Астаф'єв О.Ю. - к.т.н.,  доцент кафедри інформатики та інформаційних технологій Жуков С.О. - Завідувач відділенням вищої освіти, Дійсний Член АГН України, докт. техн. наук, професор                       
Відповідальний за випуск: Афанасьєв Є.В., доктор економічних наук, професор, зав. кафедрою менеджменту

 


Зміст

 

 

1. ВСТУП.. 5

2. ПРОГРАМА КУРСУ.. 7

3. Методичні поради до вивчення тем курсу.. 10

Тема 1. Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання.. 10

Тема 2. Організаційно-методологічні основи формування та функціонування системи контролінгу на підприємстві 12

Тема 3. Класифікація та характеристика об'єктів контролінгу. 12

Тема 4: Організація управлінського обліку в системі контролінгу.. 14

Тема 5. Система планування та бюджетування на підприємстві 15

Тема 6. Методичний інструментарій контролінгу.. 18

Тема 7. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства.. 19

Тема 8. Контролінг інвестиційних проектів.. 20

Тема 9. Контролінг у системі прийняття управлінських рішень.. 22

4. Плани семінарських, практичних занять та методичні вказівки до їх виконання.. 25

5. Навчальні завдання для самостійної роботи студентів.. 34

6. Навчальні завдання для індивідуальної роботи студентів.. 59

7. Термінологічний словник.. 84

8. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.. 89

ВСТУП

           

Діяльність підприємств і організацій в умовах ринкової економіки вимагає нових підходів до управління: на перший план висуваються економічні, ринкові критерії ефективності, підвищуються вимоги до гнучкості управління. Економічне середовище зараз вкрай нестабільне. Науково-технічний прогрес і динаміка зовнішнього середовища змушують сучасні підприємства перетворюватись у все більш складні системи. Для забезпечення керованості таких систем необхідні нові методи, які відповідають складності внутрішнього і зовнішнього середовищ підприємств та організацій.

       Сьогодні відбувається цілком об'єктивний процес зростання ролі і значення таких функцій управління, як облік, аналіз, планування і контроль, з одночасним переосмисленням їх завдань, наповненням новим змістом. У зв'язку з цим особливо актуальним для теорії і практики вітчизняного управління є досвід країн з ринковою економікою.

       Новим явищем в управлінні стала поява контролінгу як функціонально відокремленого напрямку економічної роботи на підприємстві, пов'язаного з реалізацією фінансово-економічної коментуючої функції в менеджменті, що забезпечує прийняття оперативних і стратегічних управлінських рішень.

       Координуючи, інтегруючи і направляючи діяльність всієї системи управління підприємством на досягнення поставлених цілей, контролінг виконує функцію управління підприємством чи організацією і є одночасно синтезом планування, обліку, контро­лю, економічного аналізу, організації інформаційних потоків і багато іншого.

       Посідаючи особливе місце в системі управління підприємством, контролінг здійснює інформаційне забезпечення прийняття рішень з метою оптимального використання наявних можливостей, об'єктивної оцінки сильних і слабких сторін підприємства (організації), а також з метою запобігання кризових ситуацій і навіть банкрутства.

       Метою дисципліни «Контролінг» є створення необхідних умов для підвищення професійної майстерності суб'єктів підприємництва в управлінні ресурсами підприємства (організації) в умовах нестабільності як внутрішніх (обсяги виробництва, заборгованість по заробітній платі, неповне використання виробничих потужностей, пошук надійних партнерів і постачальників), так і зовнішніх (інтернаціоналізація економіки, загострення конкуренції на внутрішньому і світовому ринках тощо) факторів. Сучасним менеджерам необхідне комплексне бачення системи управління і, зокрема, такого важливого її блоку, як формування інформації про затрати і ресурси організації чи підприємства з метою вироблення альтернативних варіантів різного роду управлінських рішень і в першу чергу з оптимізації прибутку, комплексного використання наявних ресурсів, формування оптимальної виробничої програми тощо.

       Студенти вищих навчальних закладів економічного профілю, які навчаються за спеціальністю 6. 601 «Менеджмент організацій» і 6.504 «Економіка підприємства» повинні вміти систематизувати знання з концептуальних основ управління сучасним підприємством на основі інтегрування, координування та спрямування діяльності різних служб і підрозділів підприємства на досягнення оперативних і стратегічних цілей.

           Знання даної дисципліни дасть змогу менеджерам різних рівнів управління познайомитись і розібратися з питаннями організаційно-методичної побудови системи контролінгу на вітчизняних підприємствах (в організаціях).

Завданням вивчення дисципліни «Контролінг» є теоретична підготовка студентів з питань сутності, функцій, видів контролінгу, організації управлінського обліку в системі контролінгу, координування господарської діяльності у виробничій організації, а також практична підготовка з метою придбання вмінь та навичок щодо організації ефективного контролінгу на сучасних підприємствах.

В процесі вивчення курсу мають вирішуватися наступні завдання:

- оволодіння теоретичними (базовими) знаннями з питань сутності, функції та видів контролінгу, організації управлінського обліку в системі контролінгу;

- опанування методології оперативного і стратегічного контролінгу та контролінгу інвестиційних проектів;

- формування практичних навичок щодо створення служби контролінгу та системи бюджетування, проведення діагностики фінансово-господарської діяльності підприємства та підтримки прийняття управлінських рішень.

Предметомпроцес оперативного та стратегічного управління підприємством як системи, спрямований на досягнення усіма структурними підрозділами стратегічних і поточних цілей та прийняття управлінських рішень з оптимізації співвідношення "витрати - обсяг - прибуток".

Курс «Контролінг» має тісні міждисциплінарні зв’язки з такими дисциплінами як «Бухгалтерський облік», «Аудит», «Менеджмент», «Маркетинг». «Економіка підприємства», «Економічний аналіз», «Ризикологія», «Системи технологій», «Управління персоналом», «Інформаційні системи в менеджменті».

Дисципліна «Контролінг» вивчається після вивчення дисциплін — «Системи технологій», «Економіки підприємства», «Фінанси», «Фінанси підприємства», «Бухгалтерського обліку», «Аудиту», «Менеджменту».

Вивчення дисципліни дає основу для подальшого засвоєння технології управління сучасним підприємством у спеціальних дисциплінах навчального плану студентів

- спеціальності 6.601 “Менеджмент організацій»”: «Операційний менеджмент», «Основи стратегічного управління промисловим підприємством», «Антикризове управління промисловим підприємством», «Гнучке управління виробництвом»;

- спеціальності 6.504 «Економіка підприємства»: «Стратегія підприємства», «Обґрунтування господарських рішень і оцінка ризиків», «Потенціал і розвиток підприємства», «Планування і контроль на підприємстві», «Операційний менеджмент», «Організаційне проектування підприємства».

Після опанування курсу «Контролінг» студент повинен

А) знативідповіді на основні питання сутності, функцій, видів контролінгу, організації управлінського обліку в системі контролінгу.

Б) умітиоперувати методологією оперативного і стратегічного контролінгу в практичній роботі щодо створення служби контролінгу та системи бюджетування, проведення діагностики фінансово-господарського стану підприємства та підтримки прийняття управлінських рішень.

Студент повинен бути ознайомлений з основними положеннями, законами України та іншою нормативною базою з питань діагностики фінансово-господарського стану підприємства.

 

 

ПРОГРАМА КУРСУ

Курс « Контролінг» за навчальним планом вивчається у  семестрі У відповідності з типовим навчальним планом дисципліна "Контролінг"вивчається

- на спеціальності 6.601 “Менеджмент організацій»” у 6 семестрі на денній формі навчання і у 8 семестрі заочної форми навчання; відводиться 81 година (2,25 кредита). Форма підсумкового контролю – екзамен.

на спеціальності 6.504 «Економіка підприємства» у 7 семестрі на денній формі навчання і у 8 семестрі заочної форми навчання; відводиться 144 година (4 кредита). Форма підсумкового контролю – залік, ПМК.

 

Тематичний план курсу «Контролінг»

№ з/п

Назва тем і питань

1. Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання
2. Організаційно-методичні основи введення системи контролінгу на підприємстві.
3. Класифікація та характеристика об'єктів контролінгу
4. Організація управлінського обліку в системі контролінгу
5. Система планування та бюджетування на підприємстві.
6. Методичний інструментарій контролінгу.
7. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства
8. Контролінг інвестиційних проектів
9. Контролінг у системі прийняття рішень

 

 

Зміст дисципліни за модулями і темами

Модуль


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 306; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!