Тема 1. Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання. Рекомендована література:Рекомендована література:

основна: 1,3, 5, – 10;

додаткова:11, 15,17, 23, 29, 30, 31, 35, 39, 44.

Теми доповідей (рефератів):

1. Контролінг: історичні аспекти його становлення і розвитку в управлінні економікою.

2. Передумови організації створення контролінгу на підприємстві.

3. Контролінг у системі міжнародних норм і стандартів.

4. Оперативний контролінг в управлінні мікроекономікою.

5. Роль контролінгу в управлінні бізнесом.

6. Проблеми організації контролінгу на сучасних підприємствах.

7. Система нормативного регулювання контролінгу в Україні.

8. Особливості контролінгу на підприємствах, різних за масштабами діяльності.

Контрольні запитання для самопідготовки

1. Дайте визначення контролінгу як функціонально відокремленого напряму економічної роботи на підприємстві.

2. Сформулюйте сутність контролінгу. У чому полягають його характерні риси?

3. Визначте головну мету контролінгу та сформулюйте її особливості.

4. У чому полягають функції контролінгу?

5.Опишіть основні причини розвитку контролінгу.

6. Які основні напрями розвитку контролінгу?

7. Які сформовані основні концепції контролінгу?

8. Які основні види контролінгу та в чому їх відмінності? Визначте критерії і складіть за ними таблицю «Порівняльна характеристика оперативного і стратегічного контролю».

9. За встановленими ознаками зробіть порівняльну характеристику оперативного й стратегічного контролінгу.

10. Опишіть взаємозв’язок контролінгу з функціями управління підприємством.

11. Опишіть стадії управлінського циклу.

12. Які основні етапи становлення контролінгу?

13. У чому виражена роль контролінгу в управлінні підприємством?

14. У чому сутність інтеграції контролінгу в управлінні підприємством?

15. Охарактеризуйте основні складові елементи контролінгу.

16. В чому заключається моніторинг фінансово-господарської діяльності підприємства?

17. Як на Вашу думку, контролінг – це область дослідження або професія?

18. Як Ви думаєте, контролінг – елемент управління або інформаційна основа для нього?

Тестові завдання для самоконтролю одержаних знань

           

1. Мета контролінгу це:

а) орієнтація управлінського процесу на досягнення всіх цілей;

б) отримання прибутку;

в) контроль діяльності підприємства.

       2. Контролінг включає такі основні аспекти:

а) стратегічний;

б) ситуативний;

в) періодичний;

г) оперативний;

д) правильна відповідь: а), г);

е) правильна відповідь: а), б), в).

       3. Які з перерахованих показників є підконтрольними в оперативному контролінгу:

а) продуктивність;

б) окупність;

в) рентабельність капіталу;

г) трудомісткість;

д) ступень ліквідність;

е) правильні відповіді: а), б), г);

є) правильні відповіді: а), в), д).

       4. Контролінг є:

а) однією з функцій управління, що спрямована на виявлення відхилень;

б) концепцією ефективного управління підприємством та забезпечення тривалого його існування в умовах конкуренції;

в) складовою менеджменту, що спрямована на розробку тактики поведінки керівників підрозділів підприємства.

       5. Оберіть із запропонованих варіантів сутність американського напряму контролінгу:

а) планування, бюджетування, спостереження за ходом реалізації планів, встановлення системи планових показників і нормативів, вимірювання відхилень від норм та їх корекція, інформаційне забезпечення, але головним завданням є точне визначення й управління собівартістю продукції;

б) акцент ставиться на спостереження за ходом реалізації планів, встановлення системи планових показників і нормативів, вимірювання відхилень від норм та їх корекція.

       6. Оберіть із запропонованих варіантів сутність європейського напряму контролінгу:

а) планування, бюджетування, спостереження за ходом реалізації планів, встановлення системи планових показників і нормативів, вимірювання відхилень від норм та їх корекція, інформаційне забезпечення, але головним завданням є точне визначення й управління собівартістю продукції;

б) акцент ставиться на спостереження за ходом реалізації планів, встановлення системи планових показників і нормативів, вимірювання відхилень від норм та їх корекція.

       7. Сутність системи контролінгу:

а) визначення основних напрямків діяльності підприємства, розробка управлінських рішень, їх ухвалення та експертиза з метою ефективного управління підприємством та створення оптимальних прогнозних планів;

б) синтез елементів обліку, аналізу, контролю, планування, реалізація яких забезпечує розробку альтернативних підходів при здійсненні оперативного і стратегічного управління процесом досягнення кінцевих цілей і результатів діяльності підприємства.

       8. Виконання яких функцій забезпечує контролінг?

а) спонукання працівників підприємства щодо підвищення продуктивності праці, попередній та поточний контроль всіх виробничих процесів;

б) створення і забезпечення функціонування загальної інформаційної системи управління підприємством, інформаційна і консультативна підтримка ухвалення управлінських рішень.

       9. Мета стратегічного контролінгу:

а) створення системи управління досягненням поточних цілей підприємства, а також ухвалення своєчасних рішень по оптимізації співвідношення витрати — прибуток;

б) забезпечення виживання підприємства і "відстежуваня" руху підприємства до наміченої довгострокової мети розвитку.

       10. Суб’єкт контролінгу – це:

а) орган, який доцільно використовує інформацію контролінгу;

б) орган управління , який координує економічну діяльність підприємства;

в) фінансово-економічна діяльність підприємства.

       11. Контролінг – це:

а) система дій щодо спостережень, фіксації та оцінки фактів, що вже відбулися в діяльності підприємства;

б) автоматизована система управління за відхиленням, яка сприяє реалізації фінансово-господарської діяльності відповідно до запланованих показників.

       12. Контролінг — це система:

а) управління підприємством;

б) управління майбутнім;

в) управління прибутком;

г) ефективного управління підприємством, його майбутнім для за­безпечення тривалого існування.

       13. Мета оперативного контролінгу:

а) створення системи управління досягненням поточних цілей підприємства, а також ухвалення своєчасних рішень по оптимізації співвідношення витрати — прибуток;

б) забезпечення виживання підприємства і "відстежуваня" руху підприємства до наміченої довгострокової мети розвитку.

       14. Визначте розділ, який не входить до змістовної структури контролінгу:

а) встановлення цілей;

б) розробка організаційної структури підприємства;

в) планування;

г) управлінський облік;

д) система інформаційних потоків;

е) моніторинг;

є) контроль;

ж) аналіз планів, результатів, відхилень;

з) вироблення рекомендацій для управлінських рішень.

       15. Визначте сутність оперативного управлінського обліку:

а) сукупність інформації, що переміщується у просторі та часі у вигляді певних документів;

б) оцінка можливостей підприємства щодо досягнення цілей, визначення причин та наслідків відхилень фактичних результатів від запланованих;

в) процес вияву, виміру, накопичення, аналізу, підготовки і передачі інформації для прийняття управлінських рішень.

       16. Із запропонованих варіантів визначте змістовність моніторингу як складової контролінгу:

а) сукупність інформації, що переміщується у просторі та часі у вигляді певних документів, схеми переміщення даних документів та виконавців, що переміщують документи;

б) відстежуваня поточних на підприємстві процесів в режимі реального часу, складання оперативних звітів про результати роботи підприємства за найкоротші проміжки часу та порівняння цільових результатів з фактично досягнутими;

в) процес вияву, виміру, накопичення, аналізу, підготовки і передачі інформації для прийняття управлінських рішень.

       17. Із запропонованих варіантів визначте змістовність аналізу планів, результатів і відхилень як складової контролінгу:

а) оцінка можливостей підприємства щодо досягнення цілей, ступеня досягнення цілей, визначення причин та наслідків відхилень фактичних результатів від запланованих;

б) визначення альтернативних варіантів дій щодо досягнення цілей з урахуванням наявних можливостей та загроз;

в) відстежуваня поточних на підприємстві процесів в режимі реального часу, складання оперативних звітів про результати роботи підприємства за найкоротші проміжки часу та порівняння цільових результатів з фактично досягнутими.

       18. У чому виражена роль контролінгу в управлінні підприємством?

а) сприяє створенню корпоративної культури підприємства, розробці різнобічної системи мотивації;

б) спрямований на створення інформаційного забезпечення всіх підрозділів підприємства;

в) внаслідок своєї інтегрованості забезпечує комплексний підхід до виявлення і рішення проблем, що постають перед підприємством.

       19. Концепція контролінгу зародилась:

а) у1931р.;

б) у середині XIX ст.;

в) у 70-х роках XX ст.;

г) у другій половині XIX ст.

       20. У чому полягає значення контролінгу?

а) у забезпеченні ефективного управління фірмою;

б) у забезпеченні довгострокового існування фірми;

в) у поєднанні обох перелічених пунктів;

г) у забезпеченні прибутковості й рентабельності діяльності.

Терміни і поняття:

- контролінг;                                           - концепції контролінгу;

- функції контролінгу;                           - мета контролінгу;

- стратегічний контролінг;                    - оперативний контролінг;

- функції контролінгу;                           - моніторинг.

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 444; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!