Тема 6. Методичний інструментарій контролінгу. Рекомендована література:Рекомендована література:

основна: 3, 5 – 10;

додаткова: 15, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 31,32, 35, 40, 41.

Теми доповідей:

1. Межі використання стратегічного контролінгу в управлінні підприємством.

2. Необхідність оцінки перспектив внутрішніх бізнес-проектів.

3. Необхідність і потреба у розробці фінансових і не фінансових показників для виміру результатів діяльності з метою уточнення стратегії підприємства.

4. Концепція маржинального прибутку.

Контрольні запитання для самопідготовки:

1. Проаналізуйте підходи щодо визначення стратегічного контролінгу.

2. Які основні напрямки, що характеризують систему стратегічного контролінгу.

3. Що собою являє модель «С-циклу»?

4. Визначить цілі та об'єкти стратегічного контролінгу.

5. Визначте роль і місце аналізу у системі стратегічного контролінгу.

6. Поясніть значення і послідовність процесу формування напрямів контролю і аналізу господарчої діяльності і стратегії підприємства.

7. Яка роль соціального аналізу щодо формування стратегії підприємства.

8. Що відносять до методичного інструментарію оперативного контролінгу?

9. Надайте характеристику методів оперативного контролінгу.

10. Що таке аналіз матеріальних потоків?

11. Охарактеризуйте функціонально-вартісний аналіз.

 

Тестові завдання для самоконтролю одержаних знань

       1. Які є методи контролінгу?

а) ретроспективні і оперативні;

б) оперативні і стратегічні;

в) ретроспективні і перспективні;

г) перспективні і сучасні.

       2. Здійснювати активне управління прибутком покликані методи контролінгу:

а) оперативні;

б) ретроспективні;

в) перспективні;

г) стратегічні.

       3. Забезпечити довгострокове існування підприємства покликані методи контролінгу:

а) оперативні;

б) ретроспективні;

в) перспективні;

г) стратегічні.

       4. Документування і стимулювання характерні для таких методів контролінгу:

а) «вузькі місця» результатів діяльності;

б) мотивація для досягнення результатів;

в) пошук та прийняття до уваги граничних величин;

г) планування результатів.

       5. Шляхом ідентифікації з духом фірми і її філософією досягається:

а) контроль за результатами;

б) управління результатами;

в) планування результатів;

г) мотивація для одержання позитивного результату.

       6. При побудові роботи служби інформації з метою найбільш раннього виявлення «вузьких місць» контролеру допомагають методи контролінгу:

а) оперативні;

б) ретроспективні;

в) перспективні;

г) стратегічні.

       7. Використання методу нарахування комісійних з результатів у поєднанні з принципом нарахування премії за виконання планів і обліком сум покриття в розрізі клієнтів характерне для такого методу контролінгу, як:

а) планування результатів;

б) контроль за результатами;

в) управління результатами;

г) мотивація для одержання позитивного результату.

       8. За основними параметрами прийняття рішень з деталізованим визначенням і аналізом порядку переваги (ранжування) товарів в умовах повного завантаження і недовантаження потужностей здійснюється:

а) аналіз результатів;

б) планування результатів;

в) управління результатами;

г) контроль за результатами.

       9. Суть методу контролінгу «аналіз вузьких місць і потенціалу» полягає у:

а) виборі ключових факторів та їх застосуванні у процесі аналізу сильних і слабких сторін;

б) реалізації планів-заходів для посилення сильних сторін підприємства і ліквідації слабких сторін;

в) аналізі «вузьких місць» із складанням стратегічного балансу;

г) здійснення всіх вищеперелічених дій.

       10. На основі аналізу сум покриття наростаючим підсум­ком планових сум покриття і ступенів покриття з одночасним аналізом планових і фактичних даних здійснюється:

а) управління результатами;

б) планування результатів;

в) аналіз результатів:

г) контроль за результатами.

 

Терміни і поняття:

- стратегічне планування;              - аналіз розриву;

- стратегічний контролінг;             - СВОТ-аналіз;

- прогнозування;                              - матриця БКГ;  

- метод контролінгу;             - матриця Мак-Кинзі;

- конкурентний аналіз;                    - ланцюг цінності.

- планування;                                   - поточне планування;

- оперативний контролінг;              - виробничо-фінансовий леверидж;

- метод оперативного контролінгу; - маржинальний прибуток;

- відхилення;                                    - операційний леверидж;

- аналіз відхилень;                               - економічний аналіз.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 905; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!