Тема 38. Загальні положення про спадкування. Студенти повинні чітко окреслити та засвоїти питання поняття спадкування; підстави спадкування; відкриття спадщиниСтуденти повинні чітко окреслити та засвоїти питання поняття спадкування; підстави спадкування; відкриття спадщини, місце і час відкриття спадщини.

Розкрити потрібно питання спадкова маса; права та обов’язки, які входять до складу спадщини; права та обов’язки померлого, які не успадковуються.

 

Під час самостійної роботи студенти повинні звернути особливу увагу на такі питання, як:

1. Право на спадкування.

2. Визначення кола спадкоємців, підстави усунення від спадкування.

3. Роль ОВС при усуненні неналежних спадкоємців від спадкування.

4. Спадкування права на земельну ділянку.

5. Спадкування частки у праві спільної власності.

6. Спадкування права на вклад у банку.

7. Спадкування права на відшкодування збитків, моральної шкоди та сплату неустойки.

 

Література:

Основна література –1, 2, 15, 18, 21, 26, 28; додаткова література –414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428; нормативні акти – 1, 31.

 

Тема 39. Порядок здійснення спадкування

Важливе значення потрібно приділити видам спадкування: спадкування за заповітом та законом. Послідовно розкрити питання спадкування за законом: підстави спадкування за законом; черговість спадкування за законом; зміна черговості закликання до спадкування; спадкування за правом представлення; частка спадкоємців за законом у спадковому майні.

Метою самостійної роботи за даною темою є опанування студентами питанням щодо виконання заповіту; призначення виконавця заповіту.

 

Під час самостійної роботи студенти повинні звернути особливу увагу на такі питання, як:

1. Повноваження виконавця заповіту.

2. Контроль за виконанням заповіту.

3. Строк чинності повноважень виконавця заповіту.

4. Право виконавця заповіту на відмову від здійснення своїх повноважень.

Література:

Основна література –1, 2, 15, 18, 21, 26, 28; додаткова література –414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428; нормативні акти – 1, 31.

 

 

Тема 40. Оформлення права на спадщину

Метою самостійної роботи за даною темою є опанування студентами питання щодо оформлення права на спадщину. Свідоцтво про право на спадщину. Строк видачі свідоцтва про право на спадщину. Державна реєстрація права на спадщину. Внесення змін до свідоцтва про право на спадщину та його анулювання. Визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину.

 

Література:

Основна література –1, 2, 15, 18, 21, 26, 28; додаткова література –414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428; нормативні акти – 1, 31.

 

Тема 41. Спадковий договір

Метою самостійної роботи за даною темою є опанування студентами питання спадкового договору, потрібно вказати поняття; сторони; форма; обов’язки набувача; особливості спадкового договору з участю подружжя; забезпечення виконання та розірвання спадкового договору.

 

Література:

Основна література –1, 2, 15, 18, 21, 26, 28; додаткова література –414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428; нормативні акти – 1, 31.

 


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативні акти:

29. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

30. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 21-22 (30.05.2003). - Ст. 144.

31. Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 21-22 (31.05.2002). - Ст. 135.

32. Житловий кодекс України // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1983. - додаток до № 28. - Ст. 573.

33. Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002.- № 3-4 (25.01.2002). - Ст. 27.

34. Кодекс торгівельного мореплавства // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - №52 (26.12.95). - Ст. 349.

35. Повітряний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 25 (22.06.93). - Ст. 274.

36. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 38 (17.09.91). - Ст. 508.

37. Закон України «Про приватизаційні папери» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 24 (16.06.92). - Ст. 352.

38. Закон України «Про банки та банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради України, 2001, № 5-6 (09.02.2001), ст. 30.

39. Закон України «Про захист прав споживачів» // Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, № 30 (23.07.91), ст. 379.

40. Закон України «Про заставу» // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 47 (24.11.92), ст. 642.

41. Закон України "Про приватизацію державного майна" // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 24 (16.06.92), ст. 348.

42. Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 36 (08.09.92), ст. 524.

43. Закон України «Про господарські товариства» // Відомості Верховної Ради України, 1991, № 49 (03.12.91), ст. 682.

44. Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 20 (19.05.92), ст. 272.

45. Закон України «Про споживчу кооперацію» // Відомості Верховної Ради України, 1992, № 30 (28.07.92), ст. 414.

46. Закон України «Про інвестиційну діяльність» // Відомості Верховної Ради України, 1991, № 47 (19.11.91), ст. 646.

47. Закон України «Про органи реєстрації актів громадянського стану» // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 14 (05.04.94), ст. 78.

48. Закон України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" // Відомості Верховної Ради України, 2004, № 11 (12.03.2004), ст. 140.

49. Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду» // Відомості Верховної Ради України, 1995, № 1 (03.01.95), ст. 1.

50. Правила побутового обслуговування населення. Затв. постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження правил побутового обслуговування населення» від 16.05.94 р. // Урядовий кур'єр, 1994, 06, 04.06.94 № 86.

51. Про судову практику у справах про визнання громадянина обмежено дієздатним або недієздатним. Постанова пленуму Верховного Суду Української РСР від 28 березня 1972 р. із змінами від 29 листопада 1974 р. // Зб. постанов Пленуму Верховного Суду Української РСР (19621984 р.р.). - К., 1985. - Ст.114.

52. Про судову практику по справах про визнання угод недійсними. Постанова №3 Пленуму Верховного Суду України від 28 квітня 1978 р. №8. С.83-86 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. - К., 1977.

53. Порядок заняття торговельною діяльністюі правила торговельного обслуговування населення, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1995 р. №108 // Урядовий кур'єр, 1995, 02, 21.02.95 № 28.

54. Правила биржевой торговли. Сборник нормативных актов о предпринимательской деятельности на Украине // Биржевое законодательство с комментарием и образцами документов. - X., 1993.

55. Положення «Про порядок здійснення консорціумного кредитування», затверджене Постановою Правління НБУ від 21 лютого 1996 р. №37 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України, 2001.

56. Статут автомобільного транспорту УРСР. Затв. постановою Ради Міністрів УРСР від 27 червня 1969 р. // ЗП УРСР. - 1969. - №27. - Ст.88.

57. Конституція України // ВВР. – 1996. – № 30 – ст. 141.

58. Закон України „ Про авторське право та суміжні права” в редакції від від 11.07.2001// ВВР.– 2001.– № 43. – ст.214

59. Закон України «Про нотаріат» // ВВР. – 1993. – № 39. – ст. 383.

 

 

Основна література:

 1. Бірюков І.А., Заіка Ю.О, Співак В.М. Цивільне право Украї­ни. Загальна частина . - К.: Наукова думка. - 2000.
 2. Богданов Е.В. Договор в сфере предпринимательства. - Х.: Консум, 1997.
 3. Верькина Т.И. Страхование домашнего имущества. - М., 1989.
 4. Граве К.А., Лунц Л.А. Страхование. - М., 1960.
 5. Гражданское право Украины. Часть 1 / Под ред. А.А.Пушкина, В.М.Самойленко. Х.: «Основа», 1996.
 6. Гражданское право. Т. 2 / Под ред. проф. Е.А.Суханова. - М., 1993.
 7. Гражданское право: Учебник / Под ред. Ю.К.Толстого, А.П.-
  Сергеева. - М., 1996. - Ч.1.
 8. Загальна теорія цивільного права / За ред. О.А.Підопригори. - К., 1991.
 9. Загорулько А.И. Обязательства по возмещению вреда, причиненного субъектами гражданского права. - Х., 1996.
 10. Зобов’язальне право / Під ред. О.В.Дзери. - К.: Юрінком Інтер, 1998.
 11. Кабалкин А.Ю. Гражданско-правовой договор в сфере обслуживания. - М., 1980. - Гл.ІІІ.
 12. Кройтор В.А. Защита прав граждан и организаций. - Х., 1995.
 13. Кройтор В.А. Защита прав потребителя. Харьков: АО «Бизнес Информ», 1996. - С.278-284.
 14. Луць В.В. Строки в цивільних правовідносинах: Конспекти лекцій з спецкурсу. - Львів, 1992.
 15. Музика Л.А. Цивільне право України: Посібник. - К.: Прецедент, 2006. - 218 с.
 16. 43.Панченко М.І. Цивільне право України: Навч. Посіб. - К.: Знання, 2005. - 583 с.
 17. Самойленко В., Кройтор В. Юридический справочник владельца автомобиля. Харьков: АО «Бизнес Информ», 1996. - С.3-36.
 18. Силенно Л.М. Цивільне право україни: Ч.1. Навчальний посібник. - К.: Алеута, 2004. - 328 с.
 19. Ромовська Зореслава Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. - К.: Атіка, 2005. - 560 с.
 20. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. Ред. Я.М.Шевченко. - Т.1. Загальна частина. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - 520 с.
 21. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. Ред. Я.М.Шевченко. - Т.2. Особлива частина. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - 480 с.
 22. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т. 1 Книга 1 / Р. Б. Шишка, В.А. Кройтор, Я.О. Чапічадзе, М.О. Самойлов; За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. - Харків: Еспада, 2004. - 176 с.
 23. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т. 1 Книга 2 За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. - Харків: Еспада, 2004. - 392 с.
 24. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т. 5 Книга 1 Загальні положення зобов’язального права / Р.Б. Шишка, Л.В. Красицька, В.В. Сергієчко, О.І. Смотров, Є.О. Мічурін, О.Р. Шишка; За ред Р.Б. Шишки. - Харків: Еспада, 2005. - 224 с.
 25. Цивільне право України: Курс лекцій: У 6-ти томах. Т. 5 Книга 2 Договірне право: Загальні положення та договори про передачу майна у власність / Р.Б. Шишка (керівник авт. Кол.), Є.О. Мічурін та ін.; За ред Р.Б. Шишки. - Харків: Еспада, 2006. - 336 с.
 26. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В.Дзера (керівник авт.кол.), Д.В.Боброва, А.С.Довгерт та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2002. - Кн. 1.
 27. Цивільне право України. Частина перша [Підручник для сту­дентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / Ч.Н.Азімов, М.М.Сібільов, В.І.Борисова та ін.; За ред проф. Ч.Н.Азімова, доцентів С.Н.Приступи, В.М. Ігнатенка. - Харків: Право, 2000.
 28. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Учеб. пособие. - К.: А.С.К., 2001.

Додаткова література:

1. Аврамова О. Місце житлового права в системі права України // Право України. – 2001. - №7. – С.96.

2. Аль-Сулайбі Муса. Юридична природа міжнародних стандартів прав людини // Право України. – 2000.- № 9.–С.116.

3. Адріанов К. Правова природа рішень Європейського суду з прав людини // Право України. – 2002. - №3. – С.37.

4. Азімов Ч. Про приватне і публічне право // Право України. – 1995.- № 1.–С. 32.

5. Аналіз умов видачі векселів у нотаріальному провадженні про протест векселя / І. Мельник // Право України. — 2006. — N 5. — С. 103-106.

6. С.Андрущенко І. Форми та методи державного контролю на ринку цінних паперів // Право України. – 2002. - №2. – С.47.

7. Аніщук В. Форми правового забезпечення діяльності політичних партій в Україні // Право України. – 2000.- № 2.–С.95.

8. Ариванюк Т. Загальні правові засади припинення права спільної власності подружжя // Право України. – 2001. - № 12. – С.76.

9. Артеменко С. До питання про правовий статус правління акціонерного товариства // Право України. – 2001. - № 9. – С.44.

10. Антонюк О. Проблемні аспекти інституту опіки над майном фізичної особи // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 7

11. Амельченко В. Сутність юридичної особи в сучасних умовах // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 2

12. Ариванюк Т. До питання по укладення угод за участю подружжя // Право України. – 2001. - №9. – С.61.

13. Банкрутство в Україні: минуле і сьогодення / Б. Грек // Право України. — 2004. — N 6. — С. 24-31.

14. Барабаш О. Пилипко А. Товарна біржа – не нотаріальна контора // Право України. – 1997.- № 7.–С.5.

15. О. Бачун Практика вирішення спорів, пов'язаних з реалізацією корпоративних прав (за матеріалами узагальнення практики Господарського суду м.Києва) / В. Коссак, // Право України. — 2003. — N 12. — С. 54-57.

16. Бачун О. Черкашин В. Захист права інтелектуальної власності в Україні // Право України. – 1997.- № 1.–С.61.

17. Банасевич І. Антонюк О. Право на односторонню відмову від зобов’язання та односторонню зміну його умов // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 2

18. Бершадська І. Правова природа застави в цивільному праві // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 4

19. Бершадська І. Предмет застави при заставі цінних паперів // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 6

20. Бервено С. Цивільно-правова характеристика укладення договору // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 4

21. Богославець В. Природа договірних правовідносин щодо надання правової допомоги // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 6

22. Бірюков В. Письмові правочини за законодавством Польщі (від традиційних до електронних) \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 4

23. Бондик В. Трансформація власності у процесі банкрутства // Право України. – 2001. - № 7. – С.34.

24. Бервзюк О. Господарські об’єднання: стан законодавства та перспективи розвитку // Право України. – 1998.- № 3.–С.28.

25. Бірюков О. ЮНСІТРАЛ і транскордонні банкрутства // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 2

26. Берлач Ю. Організаційні заходи протидії рейдерству в Україні // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 11

27. Богославець В. Цивільно-правова характеристика кола суб’єктів надання правової допомоги № 3

28. Богославець В. Фізична особа – суб’єкт надання правових послуг // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №³

29. Безклубий І. Цінні папери: поняття, зміст, юридичні характеристики // Право України. – 2001. - № 9. – С.33.

30. Блага І. Обмеження права власності (з історії проблеми) // Право України. – 2000.- № 1.–С.121.

31. Бірюков В. Деякі колізії у законодавстві України про цінні папери // Право України. – 2000.- № 5.–С.89.

32. Болокан І. Засоби захисту права власності підприємців у недоговірних зобов’язаннях // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 12

33. Будзилович І., Юрченко А. Чи можна вважати майном земельну нерухомість України? // Право України. – 1999.- № 11.–С.45.

34. Бірюков І.Предмет і метод приватного права // Право України. – 2002. - №3. – С.34.

35. Будянський В. Якість і відповідальність у господарських договорах на проектні роботи // Право України. – 1991. - № 8. – С. 9.

36. Банасевич І. До питання про зміст договорів на виконання підрядних робіт за державним замовленням // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 10

37. Виникнення суб'єктивних прав на об'єкти інтелектуальної власності / О. Мельник // Право України. — 2002. — N 3. — С. 96-97.

38. Великанова М. Договори на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт у системі цивільно-правових договорів // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 9

39. Вексель як документ в нотаріальному процесі / І. Мельник // Право України. — 2006. — N 2. — С. 54-57.

40. Вдосконалення державного регулювання підприємництва у ракурсі адміністративної реформи / А. Ластовецький // Право України. — 2002. — N 6. — С. 18-24

41. Вдосконалення правового регулювання оподаткування як головного організаційно-правового засобу впливу на підприємницьку діяльність / А. Ластовецький // Право України. — 2005. — N 5. — С. 56-60.

42. Винар Л. Правовий режим майна юридичних осіб публічного права // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

43. Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: окремі проблеми / А. Мельник // Право України. — 2001. — N 10. — С. 60-63.

44. Вінник О. Деякі питання вдосконалення організаційно-правових форм господарювання в Україні Тітов М., Бондаренко В. Новий закон про банкрутство: проблеми застосування // Право України. – 2000.- № 8.–С.95.

45. Виникнення правосуб'єктності підприємств: деякі питання / Л. Соловйова // Право України. — 2002. — N 7. — С. 36-39.

46. Визнання права власності на акцію, випущену в документарній формі, та здійснення коригуючих операцій у реєстрі власників іменних цінних паперів / О. Регурецька // Право України. — 2004. — N 9. — С. 85-89.

47. Виникнення та розвиток інституту простого товариства (роль римського приватного права у цьому процесі) / Ю. Дмитрієва // Право України. — 2007. — N 6. — С. 126-130.

48. Власність в економічному та правовому вимірі / Л. Музика // Право України. — 2001. — N 12. — С. 47-51.

49. Воловик О. Вдосконалення правового регулювання правонаступництва (внаслідок реорганізації юридичних осіб) // Право України. – 2000.- № 8.–С.58.

50. Володіння за новим Цивільним кодексом України / М. Мельник // Право України. — 2004. — N 1. — С. 91-94.

51. Галянтич М. Державна реєстрація підприємництва – нові підходи // Право України. – 1993. - № 9-10. – С. 14.

52. Галянтич М., Коваленко Г. Приватизація кімнат у загальних (комунальних) квартирах // Право України. – 1996. - № 12. – С.73.

53. Галянтич М., Коваленко Г. Правові проблеми приватизації житла в будинку, що потребує ремонту // Право України. – 1997.- № 5.–С.43.

54. Галянтич М. Приватизація частини комунальної квартири // Право України. – 1997.- № 8.–С.51.

55. Галянтич М. Актуальні питання приватно-правового регулювання відносин у житловій сфері // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №6

56. Галянтич М. Оцінка нематеріальних активів об’єктів приватизації // Право України. – 1999.- № 4.–С.68.

57. Герасименко В., Луб’яна Е., Солощук М., Федченко Л. Договірні правовідносини при створенні та використанні об’єктів інтелектуальної власності // Право України. – 1999.- № 7.–С.77.

58. Гнатів О. Цікало В. Поняття та зміст правового режиму пайових цінних паперів: цивілістичний аспект // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №7

59. Гнатів О. Ознаки пайових цінних паперів // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 12

60. Головченко В., Грузова Л. Законодавство України про охорону здоров’я: проблеми реформування й оновлення // Право України. – 2000.- № 11.–С.93.

61. Гусак М., Данішевська В., Попов Ю. Нікчемні та оспорювані правочини: регулювання за Цивільним кодексом УРСР // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 3

62. Грудницька С. Щодо питання про напрями розвитку законодавства про об’єднання // Право України. – 1998.- № 11.–С.40.

63. Грудницька С., Шеремет О. Щодо гармонізації законодавства України про повні товариства й об’єднання підприємств із законодавством ЄС // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 11

64. Гулик А. Право акціонера на участь в управлінні справами акціонерного товариства // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 3

65. Головашевич А. К вопросу о правосубъектности физических лиц // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №5

66. Галянтич М. Розмежування договору соціального та комерційного найму (оренди) житла // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

67. Журик Ю., Новченков І. Правова природа та колізійність регулювання орендних відносин за чинним законодавством України // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 4

68. Гриняк А. Нотаріальне посвідчення та державна реєстрація як моменти виникнення права спільної власності фізичних осіб за цивільно-правовим договором // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 1

69. Гриняк А. Шлюбний договір як підстава виникнення спільної власності подружжя // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 2

70. Гриняк А. Момент виникнення права спільної власності фізичних осіб на результати робіт за підрядними договорами // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 11

71. Гриняк А. Спірні питання спільної власності подружжя за новим цивільним та сімейним законодавством України // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №6

72. Гриняк А. Деякі питання визначення та відчуження частки в праві спільної часткової власності громадян // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 10

73. Демчук А. Складське свідоцтво як об’єкт цивільного права // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 2

74. Деякі колізії в законодавстві України про цінні папери / В. Бірюков // Право України. — 2000. — N 5. — С. 89-90.

75. Деякі питання, пов'язані з визначенням підприємства як майнового комплексу за Цивільним кодексом України / С. Кривобок // Право України. — 2003. — N 10. — С. 132-135.

76. Деякі питання щодо юридичної природи поняття "зловживання правом" у цивільному праві / М.О. Стефанчук // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. — 2002. — Вип. 16. — С. 218-223.

77. Довірчі операції зарубіжних трастових компаній / Г. Харченко // Право України. — 2002. — N 4. — С. 151-154. Бейцун І. Проблема цивільно-правової відповідальності у відносинах між основною та дочірньою юридичними особами: порівняльно-правовий аналіз // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 1

78. Демченко Н. Особливі умови договору купівлі-продажу об’єктів приватизації // Право України. – 1999.- № 11.–С. 49.

79. Договір купівлі-продажу житла у нотаріальній практиці / Н. Безсмертна // Право України. — 2007. — N 5. — С. 53-57.

80. Державне замовлення та державний контракт: поняття, особливості, юридична природа // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 8

81. Довіреність та інститут представництва в цивільному законодавстві, нотаріальному і цивільному процесах України / С. Фурса // Право України. — 1999. — N 4. — С. 94-97.

82. До питання скасування прописки та запровадження в Україні реєстрації фізичних осіб / А. Аносенков, В. Фелик // Право України. — 2002. — N 2. — С. 126-128.

83. Дунь В. Соціальна детермінація формування і застосування законодавства про банкрутство // Право України. – 2001. - № 12. – С.55.

84. Духнович А. Перспективи розвитку і правове регулювання діяльності сільської кооперації у формі кредитних спілок// Право України. // Право України. – 2001. - № 7. – С.34.– 2001. - № 9. – С.41.

85. До питання про юрисдикцію Європейського суду з прав людини / К. Андріанов // Право України. — 2000. — N 8. — С. 46-51.

86. Дроб’язко Р. Щодо відповідності законодавства України положенням ст.. 18. Бернської конвенції // Право України. – 2000.- № 9.–С.84.

87. Дьомін Ю. Захист прав інтелектуальної власності при переміщенні об’єктів через митний кордон України // Право України. — 2002. — N 11. — С.75.

88. Емфітевтичне право - традиція класичної цивілістики / О. Михайленко // Право України. — 2005. — N 6. — С. 44-47.

89. Єлов В. Засновницькі документи про створення господарських об’єднань, їх зміст // Право України. – 1998.- № 1.–С.92.

90. Єфімов О. Право векселедержателя у разі неакцепту чи неплатежу за векселем // Право України. – 1998.- № 6.–С.14.

91. Єфімов О. Аваль та його правова природа // Право України. – 1998.- № 9.–С.13.

92. Єфімов О. Правова природа індосаменту переказного та простого векселя // Право України. – 1999.- № 4.–С.30.

93. Жаров В. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: удосконалення правового регулювання // Право України. – 1999.- № 3.–С.42.

94. Жаров В. Адміністративний порядок захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні // Право України. – 1999.- № 5.–С.47.

95. Жигалкін І. Про поняття «установа приватного права» // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 10

96. Жигалкін І. Органи установи як юридичної особи приватного права// Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 8

97. Жигалкін І. Правовий режим майна установ // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 7

98. Жигалкін І. Правоздатність установ приватного права// Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 9

99. Захист об'єктів інтелектуальної власності в господарських судах України / О. Бачун // Право України. — 2002. — N 7. — С. 44-47.

100. Зайченко М. Поняття та правова природа транснаціональних корпорацій // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 8

101. Закон України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку": плюси і мінуси / А. Левик // Право України. — 2003. — N 4. — С. 93-95. Законодавче забезпечення управління державною власністю / А. Ковальчук // Право України. — 2005. — N 12. — С. 29-32.

102. Законодавче регулювання реприватизації, доприватизації житла / А. Левик, О. Яворська // Право України. — 2002. — N 3. — С. 116-118.

103. Захист інформації як елемент правового регулювання обігу цінних паперів: практика зарубіжного законодавства / Л. Панова // Право України.— 2000.— N12.— С. 113-116.

104. Захист власності фізичних та юридичних осіб в Європейському суді з прав людини / В. Рум'янцева // Право України. — 2004. — N 5. — С. 38-40.

105. Зеліско А. Майнові права учасників споживчих товариств як непідприємницьких товариств // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 12

106. Зеліско А. Історичні передумови формування непідприємницької природи споживчих товариств // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №6

107. Зміна або розірвання договору за Цивільним кодексом України / В. Карпенчук // Право України. — 2003. — N 8. — С. 118-119.

108. Запорожець А. Поняття, сутність та зміст договору приєднання // Право України. – 1991. - № 9. – С. 9.

109. Зміна або розірвання договору за Цивільним кодексом України / В. Карпенчук // Право України. — 2003. — N 8. — С. 118-119.

110. Зміни в законодавстві щодо організаційно-правових форм юридичних осіб / Л. Медведєва, Н. Гончарова // Право України. — 2004. — N 4. — С. 125-131.

111. Заржицький О., Шевченко А. Застава як засіб забезпечення виконання зобов’язань // Право України. – 1996.- № 7.–С. 35.

112. Ібрагімова Н., Віхров О. До питання про господарсько-правовий статус холдингових компаній // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №5

113. Івершенко Л. Генезис права приватної власності на території Української держави // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 3

114. Івершенко Л. Теорії власності // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №5

115. Інтерес і суб'єктивне цивільне право / І. Бірюков // Право України. — 2004. — N 8. — С. 18-21.

116. Інститут реституції у міжнародному праві: історія становлення / А. Дмитрієв // Право України. — 2002. — N 10. — С. 133-136.

117. Інститут дифамації і українське законодавство щодо захисту честі, гідності та ділової репутації (співвідношення та вибір пріоритету в судовій практиці) / Д. Луспеник // Право України. — 2006. — N 2. — С. 62-66.

118. Інтелектуальна правова освіта - вимога часу / О. Мельник // Право України. — 2003. — N 7. — С. 101-104.

119. Історія вітчизняного загальнотеоретичного правознавства: до реконструкції джерел / П. Рабінович // Право України. — 2003. — N 11. — С. 176-177.

120. Ільницька Н. Оренда як правова форма використання земель у сучасний період: поняття, особливості, юридична природа ) // Право України. – 2000.-№88.–С.60.

121. Капіца Ю., Ступак С. Право слідування в Європейському Союзі та Україні // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 10

122. Карманов Є. Банківська таємниця як об’єкт цивільно-правового регулювання // Право України. – 2001. - №12. – С.110.

123. Ківалова Т. Питання права власності в міжнародно-правових договорах України // Право України. – 2000.- № 7.–С.111.

124. Кириченко І. Експертний висновок як джерело доказів у судових справах про порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності // Право України. — 2002. — N 11. — С.78.

125. Кириченко Т.С. Історія становлення судового захисту прав винахідників // Вісник Національного університету внутрішніх справ, Х., 2004., № 28. С. – 287-291.

126. Клименко С. Структура добровільного представництва фізичної особи // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 12

127. Ковальчук Т., Заєць О. Приватизація земель в Україні: шляхи розв’язання законодавчих колізій // Право України. – 1999.- № 8.–С.28.

128. Кодинець А. Цивільно-правові аспекти реалізації суб’єктивних прав на доменні імена // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 1

129. Кодавбович В. Правові проблеми створення та функціонування кооперативів // Право України. – 1991. - № 12. – С. 8.

130. Коморний О. Правова природа угод про розділ продукції // Право України. – 2002. - №4. – С.43.

131. Комунальна власність в Україні: чинне законодавство і законопроекти / Л. Музика // Право України. — 2000. — N 11. — С. 60-63.

132. Космін Ю. Про форми права власності // Право України. – 2001. - №10. – С.75.

133. Коструба А. Реквізити коносаменту та їх правове значення \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. -  № 1

134. Коструба А. Функціональне значення коносаменту в цивільному обороті \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № ³

135. Коструба А. Юридична сутність коносаменту \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. -  № 2

136. Корнєєв В. Правовий режим функціонування ринку облігацій внутрішньої державної позики // Право України. – 1999.- № 11.–С.41.

137. Кротюк В., Іоффе А. Правові аспекти банківської таємниці // Право України. – 1998.- № 12.–С.62.

138. Кубко А. Реалізація публічних інтересів у цивільному праві України: особливості механізму // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 4

139. Кулик Д. Реквізити розрахункового чека // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 3

140. Крайнєв П., Святоцький О., Федченко Л. Законодавче регулювання питань, що стосуються оцінки вартості нематеріальних активів // Право України. – 1998.- № 8.–С.50.

141. Крупко П. Договір доручення як форма надання повноважень при добровільному представництві // Право України. — 2002. — N 9. — С.104.

142. Колесніченко К. Іпотека: правові проблеми // Право України. – 2001. - №10. – С.77.

143. Лилак Д. Забезпечення виконання господарських правових зобов’язань неустойкою // Право України. – 1996.- № 12.–С. 64.

144. Левик А., Яворська О. Межі здійснення права приватної власності на житло: проблеми та перспективи // Право України. – 2001. - №9. – С.69.

145. Левик А., Яворська О. Приватизація житла потребує законодавчого вирішення // Право України. – 2000.- № 11.–С.99.

146. Лідовець Р. Право участі у товаристві з обмеженою відповідальністю як об’єкт спадкового правовідношення // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №7

147. Ліцензування як засіб державного регулювання господарської діяльності / А. Шпомер // Право України. — 2004. — N 2. — С. 55-59.

148. Колізії у законодавстві про підприємництво / А. Ластовецький // Право України. — 2002. — N 9. — С. 46-51.

149. Лилак Д. Юридичні наслідки інфляції в боргових цивільних відносинах (колізії практики і позиція законодавця) // Право України. – 1999.- № 12.–С.42.

150. Лисенкова О. Законодавство України: необхідне нормативне визначення поняття // Право України. - 1999. -№ 11. — С. 93-96.

151. Литвин В. Поняття безстрокової амортизації як фактор порушення прав інтелектуальної власності // Право України. – 1999.- № 2.–С.48.

152. Лозова Г. Цивілістичні та сімейно-правові характеристики змісту шлюбного договору // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 2

153. Лукашенко А. Проблеми систематизації законодавства України про підприємництво // Право України. – 1998.- № 8.–С.18.

154. Ляпунова Н. Щодо фіктивного банкрутства // Право України.–2000.-№11.–С.88.

155. Мадіссон В. Онтологія приватного права // Право України. – 2001.- № 1.–С.29.

156. Маєвська А.В. Зміст інституту тягаря утримання майна // Вісник Харківського Національного університету внутрішніх справ, Х., 2007., № 37. С. – 312-318.

157. Мазур Т. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: до питання розширення кола функцій // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

158. Майданик Р. Поняття довірчого управління нерухомим майном // Право України. — 2002. — N 12. — С.122.

159. Майданик Р. Представницька діяльність довірчих товариств (цивільно-правова характеристика) // Право України. – 2002. - №4. – С.36.

160. Майновий аспект правового статусу юридичних осіб за новим Цивільним кодексом України / О. Кравчук // Право України. — 2003. — N 12. — С. 86-88.

161. Маковій В. Добросовісність в юридичному складі, що є підставою виникнення права власності // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 5

162. Марченко Г. Окремі проблеми застосування законодавства про банкрутство / Н. Асєєва // Право України. — 2004. — N 11. — С. 26-29.. Інститут трасту у правовій системі України: перспективи розвитку // Право України. – 2001. - №3. – С.100.

163. Макашов Л. Щодо заходів правового впливу на осіб, які здійснюють несанкціоновану «самоперебудову» житла // Право України. – 1996.- № 5.–С.68.

164. Межі здійснення правосуб'єктності юридичними особами України за кордоном (приватно-правовий аспект) / Г. Фединяк // Право України. — 2003. — N 12. — С. 126-128.

165. Майданик Н. Переддоговірні відносини у цивільному праві України: поняття, природа, реалізація //Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 1. - С. 58.

166. Мілаш В. Про розвиток господарсько-правового регулювання договірних відносин // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №5

167. Межі здійснення права приватної власності на житло: проблеми і перспективи / А. Левик, О. Яворська // Право України. — 2001. — N 9. — С. 69-70.

168. Межі здійснення права приватної власності в Україні / Н. Безсмертна // Право України. — 2002. — N 6. — С. 53-57.

169. Мельник А. Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: окремі проблеми // Право України. – 2001. - №10. – С.60.

170. Мельник О. Особисті немайнові права на об’єкти інтелектуальної власності: деякі питання // Право України. – 2001. - № 7. – С.83.

171. Мельник О.М. Деякі проблемні питання щодо припинення суб’єктивних прав на об’єкти інтелектуальної власності // Вісник Національного університету внутрішніх справ, Х., 2002., № 19. С. – 210-216.

172. Мельник О.М. Інтелектуальна власність як прояв інтелектуальної культури// Вісник Національного університету внутрішніх справ, Х., 2004., № 27. С. – 322-331.

173. Р. А. Майданик Cистема ризикових зобов’язань у цивільному праві України \\ Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - №6.

174. Р. А. Майданик Поняття ризикових зобов’язань у цивільному праві України \\ Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - № 5.

175. Мирова угода як спосіб врегулювання цивільно-правових спорів: окремі питання / Л. Фединяк // Право України. — 2003. — N 4. — С. 53-56.

176. Моральна шкода та право на її компенсацію: загальнотеоретичний підхід / П. Рабінович // Право України. — 2002. — N 4. — С. 100-103.

177. Майданик Р. Місце зобов’язання в праві України // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 4

178. Майданик Р. Поняття зобов’язання в цивільному праві України // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 3

179. Молодико К. Юридичні особливості договорів про надання гарантії // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 7

180. Мирова угода в процедурі банкрутства: роль економіко-правових факторів / Н. Барабашова, Е. Сгара // Право України. — 2003. — N 1. — С. 42-47.

181. Мічурін Є. Обмеження майнових прав фізичних осіб у Давньому Римі // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 2

182. Мічурін Є. Співвідношення обмежень майнових та особистих немайнових прав фізичних осіб // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 10

183. Мічурін Є. Особливості правового режиму житла та його співвідношення з іншими видами нерухомого майна // Право України. — 2002. — N 11. — С.91.

184. Могіліна Т.Історія розвитку та становлення прийняття спадщини в Україні Підприємництво, господарство і право. - 2003. -  № 2

185. Молодико К. Перспективи розвитку цивільно-правових гарантій, що забезпечують публічно-правові інтереси // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №7

186. Музика Л. Чи існують реальні суб’єкти права комунальної власності? // Право України. — 2002. — N 11. — С.116.

187. Нетотожність права і закону (методологічний аспект) / В. Селіванов // Право України. — 2005. — N 5. — С. 7-11.

188. Новий Цивільний кодекс України: думки вчених / М. Коржанський, О. Литвак // Право України. — 2003. — N 9. — С. 126-127.

189. Наслідки неналежного здійснення добровільного представництва / П. Крупко // Право України. — 2002. — N 10. — С. 108-114.

190. Незаконна приватизація державного та комунального майна: деякі аспекти кримінальної відповідальності / С. Ковальчук // Право України. — 2005. — N 3. — С. 49-53.

191. Новікова В. Сутність зустрічного виконання зобов’язань // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 9

192. Новікова В. Сутність зустрічного виконання зобов’язань // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 9

193. Носік В. Коваленко Т. Щодо правової природи земельної частки (паю) // Право України. – 2000.- № 3.–С.48.

194. Обмеження та обтяження права власності в законодавстві України / Н. Безсмертна // Право України. — 2005. — N 1. — С. 103-105.

195. Овчарук С. Зарубіжний досвід організації державного регулювання реєстрації речових прав на земельні ділянки і нерухоме майно // Підприємництво господарство і право. - 2007. - // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 9

196. Олійник В. Конституційне право на свободу та особисту недоторканність: поняття і характерні риси // Право України. – 2000.- № 12.–С.33.

197. Онуфрієнко О. Особливості похідних способів набуття права власності на цінні папери // Право України. – 2000.- № 2.–С.33.

Операції банку та класифікація цивільних правочинів у банківській діяльності / І. Безклубий // Право України. — 2002. — N 6. — С. 57-61

198. Оподаткування як інструмент організаційно-правового регулювання підприємництва / А. Ластовецький // Право України. — 2004. — N 9. — С. 76-81.

199. Особисті немайнові права людини у рекламі / Ю. Зоріна // Право України. — 2004. — N 10. — С. 41-43.

200. Особисте немайнове право на житло (цивільно-правовий аспект) / М. Галянтич // Право України. — 2007. — N 5. — С. 32-36.

201. Особливості визначення правочину таким, що порушує публічний порядок / В. Кучер // Право України. — 2003. — N 12. — С. 106-110.

202. Особисті немайнові права фізичних осіб як суб'єктивні цивільні права / Р.О. Стефанчук // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. — 2005. — Вип. 28. — С. 341-352.

203. Отраднова О. Поняття та функції неустойки: історія та сучасність // Право України. – 2001. - №8. – С.110.

204. Оплачко Л. Способи забезпечення кредитного договору // Право України. – 2002.- № 11.–С.49.

205. Особливості права власності в різних правових системах / Г. Харченко // Право України. — 2006. — N 12. — С. 45-48.

206. Організаційно-правові засади діяльності спеціалізованих колегій по захисту інтелектуальної власності / Д. Притика // Право України. — 2002. — N 6. — С. 62-64.

207. Охорона та захист інтелектуальної власності в нотаріальному процесі / С. Фурса // Право України. — 2002. — N 3. — С. 90-95.

208. Офіційне тлумачення законодавства: герменевтичний аспект / П. Рабінович, Н. Савчук // Право України. — 2001. — N 11. — С. 22-25.

209. Особливості правового становища відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації / Н. Гончарова // Право України. — 2004. — N 2. — С. 49-54.

210. Окремі питання цивільно-правового регулювання захисту честі, гідності та ділової репутації / Р. Стефанчук // Право України. — 1999. — N 10. — С. 16-19.

211. Особливості здійснення права власності подружжя в нотаріальному процесі / Н. Безсмертна, Л. Демченко // Право України. — 2006. — N 8. — С. 135-138.

212. Особливості цивільно-правової охорони та захисту прав на житло / М. Галянтич // Право України. — 2007. — N 7. — С. 98-102.

213. Оцінка нематеріальних активів об'єктів приватизації / М. Галянтич // Право України. — 1999. — N 4. — С. 68-71.

214. Павловська Н. Відшкодування моральної шкоди при посяганні на недоторканність особистого життя // Право України. – 2001.- № 3.–С.45.

215. Панченко М. Форми самозахисту приватної власності у цивільному праві України // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 1

216. Підцерковний О., Рябко Л. Правова природа договору банківського рахунку // Право України. – 1999.- № 7.–С.46.

217. Поняття та правовий статус засобів масової інформації в Україні / О. Кравчук // Право України. — 2005. — N 5. — С. 125-128.

218. Поняття і правові форми іпотеки землі за законодавством України / В. Малий // Право України. — 2004. — N 1. — С. 73-77.

219. Пунда О. Система немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, у законодавстві України \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 9

220. Право на життя як особисте немайнове право фізичної особи / Р. Стефанчук // Право України. — 2003. — N 11. — С. 115-119.

221. Про предмет грошового зобов'язання / І. Безклубий // Право України. — 2003. — N 10. — С. 60-64.

222. Правові проблеми розвитку іпотеки в Україні / А. Ковальчук // Право України. — 2002. — N 9. — С. 64-68.

223. Принцип публічності як елемент забезпечення виконання кредитних Поняття і правові форми іпотеки землі за законодавством України / В. Малий // Право України. — 2004. — N 1. — С. 73-77.

224. Правове регулювання іпотеки землі: провідні поняття та категорії / В. Малий // Право України. — 2005. — N 12. — С. 40-44.

225. Правові і організаційні засади застосування іпотеки землі в Україні / В. Малий // Право України. — 2005. — N 3. — С. 39-43.

226. Панченко М. Припинення зобов’язань прощенням боргу // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 12

227. Павленко Д. Недобросовісне ведення переговорів та переддоговірна відповідальність у зобов’язальному праві № 10

228. Павленко Д. Принцип добросовісності в договірному праві країн загальної системи права // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №5

229. Павленко Д. Принцип добросовісності в договірному праві країн континентальної системи права // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 3

230. Павленко Д. Принцип добросовісності в римському приватному праві та зобов’язальному праві України: порівняльний аналіз // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 8

231. Павленко Д. Недобросовісне ведення переговорів та переддоговірна відповідальність у зобов’язальному праві № 10

232. Павленко Д. Принцип добросовісності в римському приватному праві та зобов’язальному праві України: порівняльний аналіз // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 8

233. Право на усиновлення як особисте немайнове право, що забезпечує природне існування людини / О.О. Пунда // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. — 2004. — Вип. 26. — С. 313-320.

234. Право на гідну смерть / О. Довбуш // Право України. — 2002. — N 10. — С. 122-125.

235. Проблема визначення часток у праві спільної часткової власності / І. Жилінкова // Право України. — 2005. — N 5. — С. 115-118.

236. Поляков Б. Правове становище кредиторів у процесі банкрутства // Право України. – 2001. - № 7. – С.39.

237. Право людини на інформацію про стан здоров'я / В. Рєзнікова // Право України. — 2004. — N 9. — С. 36-39.

238. Паламарчук В. Інтелектуальна власність у правовому вимірі // Право України. – 2000.- № 10.–С.61.

239. Петров В. Правова охорона інтелектуальної власності в Україні // Право України. – 1998.- № 11.–С.74.

240. Полешко А. Захист інтелектуальної власності в умовах ринкової економіки // Право України. – 1997.- № 5.–С.77.

241. Право довірчої власності в системі відносин власності / Г. Харченко // Право України. — 2005. — N 8. — С. 32-35.

242. Присяжнюк Т., Мірошник О. Захист права власності у Європейському правовому просторі // Право України. – 2001. - № 8. – С.68.

243. Проблеми гарантій охорони права власності на землю в Україні / О. Вівчаренко // Право України. — 2003. — N 12. — С. 88-93.

244. Право на ім'я фізичних осіб: поняття, юридична природа та межі реалізації / Р.О. Стефанчук, М.О. Стефанчук // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. — 2002. — Вип. 17. — С. 204-210.

245. Проблеми господарювання підприємств з вадами дієздатності / Л. Соловйова // Право України. — 2004. — N 11.

246. Практичні аспекти нотаріального посвідчення правочинів / Н. Безсмертна // Право України. — 2006. — N 3. — С. 56-58.

247. Приватизація земель в Україні: шляхи розв'язання законодавчих колізій / Т. Ковальчук, О. Заєць // Право України. — 1999. — N 8. — С. 28-31.

248. Право на житло і житлові відносини / Я.В. Гуляк // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. — 2005. — Вип. 28. — С. 430-434.

249. Приватизація житла потребує законодавчого вирішення / А. Левик, О. Яворська // Право України. — 2000. — N 11. — С. 99-101.

250. Приватизація комунального майна: проблеми законодавства, теорії та практики / Л. Музика // Право України. — 2004. — N 5. — С. 55-58.

251. Приватноправове регулювання забезпечення права громадян на житло в Україні / М. Галянтич // Право України. — 2003. — N 7. — С. 70-72.

252. Присяжнюк Т., Мірошник О. Захист права власності у Європейському правовому просторі // Право України. – 2001. - № 8. – С.68.

253. Проблемні питання визнання недійсними правочинів боржника у процедурі неспроможності (банкрутства) / О. Степанов // Право України. — 2004. — N 12. — С. 44-47.

254. Право на підприємницьку діяльність у ракурсі становлення інституту державно-правової охорони конституційних прав і свобод громадян / А. Ластовецький // Право України. — 2004. — N 2. — С. 43-48.

255. Потопальський С. Недійсність договорів, що суперечать законодавству, інтересам держави, суспільства та публічному порядку // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 2

256. Приходько В. Місце договору розшуку в системі цивільно-правових договірних зобов’язань // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 2

257. Правове регулювання майнових аспектів діяльності фермерських господарств за новим законодавством України: окремі проблеми / В. Жушман, В. Уркевич // Право України. — 2004. — N 6. — С. 46-50.

258. Правова природа зберігання майна та його правові підстави за новим законодавством України / Е. Грамацький // Право України. — 2003. — N 10. — С. 108-113.

259. Правові підстави повернення громадянам вкладів за ощадними книжками / В. Шевчук // Право України. — 2002. — N 10. — С. 105-108.

260. Прострочення платежу за векселем та проблеми визначення розміру неустойки / Д. Огієнко // Право України. — 2004. — N 6. — С. 50-53.

261. Проблеми класифікації юридичних осіб за новим законодавством України / О. Кравчук // Право України. — 2004. — N 6. — С. 102-105.

262. Процес формування та діяльності житлового фонду соціального призначення: окремі питання правового регулювання / Т. Федосєєва // Право України. — 2006. — N 2. — С. 92-95.

263. Пєскою В. Правові аспекти організації дочірніх підприємств // Право України. – 1999.- № 10.–С.22.

264. Правове регулювання процедури банкрутства містоутворюючих та особливо небезпечних підприємств / Н. Барабашова, Е. Сгара // Право України. — 2003. — N 9. — С. 65-68.

265. Практика вирішення спорів, пов'язаних з реалізацією корпоративних прав (за матеріалами узагальнення практики Господарського суду м.Києва) / В. Коссак, Спадкування часток учасників господарських товариств та кооперативів: актуальні питання / В. Васильченко // Право України. — 2000. — N 7. — С. 80

266. Проблемні аспекти здійснення спільної господарської діяльності в Україні / В. Рєзнікова // Право України. — 2005. — N 2. — С. 48-51.

267. Панченко М. Добросовісність, розумність і справедливість - правові засади цивільного права України // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 12.

268. Пашков В. Проблеми державного регулювання правовідносин у галузі охорони здоров’я // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 4

269. Підопригора О., Харитонов Є. Римське право як підґрунтя юридичної освіти // Право України. – 2000.- № 1.–С.117.

270. Первомайський О. До питання про джерела цивільного права // Право України. – 2001.- № 2.–С.34.

271. Порівняльний метод і порівняльне правознавство у сфері міжнародного приватного права / Г. Фединяк // Право України. — 2002. — N 7. — С. 107-110.

272. Передерієв Є. Трактування терміна «джерело» міжнародного приватного права // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

273. Передерієв Є. Дія та застосування права (його норм) як поняття в категорії "правовідносини" у системах права // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 4

274. Погрібний С. Структура механізму досягнення мети правового регулювання цивільних відносин// Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 9

275. Полтавський О. Зміст представницьких відносин у цивільному праві // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 10

276. Похиленко І. Поняття фермерського господарства як організаційно-правової форми суб’єктів малого підприємництва // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 11

277. Правова концепція нотаріальної діяльності щодо охорони прав громадян / С. Фурса // Право України. — 2000. — N 6. — С. 100-104

278. Про необхідність наукового розуміння базових категорій правознавства і юриспруденції / А. Ковальчук // Право України. — 2006. — N 9. — С. 103-106.

279. Право. Наука. Закон / М. Коржанський // Право України. — 2004. — N 11. — С. 103-106.

280. Правові ознаки, властиві законодавству про нотаріат / С. Фурса // Право України. — 2000. — N 4. — С. 94-96.

281. Правова природа рішень Європейського суду з прав людини / К. Андріанов // Право України. — 2002. — N 3. — С. 37-42.

282. Природне право: діалектика приватного й публічного / П. Рабінович // Право України. — 2004. — N 9. — С. 61-63.

283. Приходько В. Про систему джерел права // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 9

284. Проблема класифікації юридичних фактів у сучасній теорії права / Г. Кикоть // Право України. — 2003. — N 7. — С. 29-33.

285. Реалізація природного права на шлюб, сім'ю, материнство та батьківство / Л. Павлова // Право України. — 2004. — N 11. — С. 46-49.

286. Реорганізація неплатоспроможного підприємства як спосіб відновлення економічної незалежності / Н. Асєєва // Право України. — 2006. — N 7. — С. 59-62.

287. Режим ліцензування валютних операцій / С. Половко // Право України. — 2003. — N 11. — С. 41-45.

288. Речові права на нерухоме майно за законодавством України / О. Клименко // Право України. — 2004. — N 9. — С. 71-76.

289. Роль спеціальних знань у проведенні судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності / О. Дорошенко // Право України. — 2006. — N 5. — С. 67-71.

290. Субсидіарність як природно-правова засада юридичного регулювання / С. Рабінович // Право України. — 2006. — N 1. — С. 25-28.

291. Сторони договору застави цінних паперів / О. Виговський // Право України. — 2004. — N 2. — С. 68-71.

292. Ромашко О., Грищенко А. Запобігання правопорушенням на ринку цінних паперів: актуальні проблеми // Право України. – 2000.- № 5.–С.85.

293. Реприватизація житла: правові колізії / М. Галянтич, Г. Коваленко // Право України. — 2000. — N 7. — С. 77-79.

294. Саєнко В. право регулювання інсайдерських операцій з цінними паперами у державах європейського Союзу // Право України. – 2001. - №11. – С.140.

295. Сеник С. Ризики у субпідрядних відносинах з капітального будівництва // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 1

296. Товкун І. Господарський спосіб капітального будівництва // Право України. – 1991. - № 3. – С. 18.

297. Саніахметова Н. Поняття суб’єктів підприємницької діяльності // Право України. – 2001. - № 9. – С.28.

298. Саприкіна І. Правовідносини щодо захисту честі, гідності та ділової репутації фізичної особи в цивільному праві України // Підприємництво господарство і право. - 2006. -   № 1

299. Сонюк В. Орендні правовідносини в структурі іпотечного права // Право України. – 1999.- № 7.–С.49.

300. Селиванова І. Окремі питання створення малих підприємств // Право України. – 1991. - № 2. – С. 22.

301. Свічкарьова Я. Контракт в акціонерних товариствах // Право України. – 1998.- № 4.–С.15.

302. Святоцький О., Федченко Л. Нематеріальні активи як складова майна підприємств, установ, організацій // Право України. – 1998.- № 6.–С.81.

303. Святоцький О., Федченко Л. Інтелектуальна власність – найважливіша складова нематеріальних активів // Право України. – 1998.- № 7.–С.33.

304. Святоцький О., Жаров В. Удосконалення національного законодавства в сфері захисту прав інтелектуальної власності // Право України. – 1999.- № 2.–С.51.

305. Судова експертиза в інтелектуальній власності: яким шляхом йти? / О. Дорошенко // Право України. — 2002. — N 2. — С. 103-106.

306. Сонін О. Правові основи виникнення сільськогосподарських кооперативів // Право України. – 1992. - № 1. – С. 15.

307. Севрюкова І. Про правовий статус спільних підприємств // Право України. – 1993. - № 3. – С. 7.

308. Семчик В. Правові засади сільськогосподарської кооперації в Україні // Право України. – 1999.- № 5.–С.35.

309. Семчик О. Щодо неоподатковуваного мінімуму доходів громадян // Право України. – 2001. - №12. – С.135.

310. Сидоренко М. Загальні і спеціальні наслідки недійсності угод // Право України. — 2002. — N 11. — С.103.

311. Спасибо-Фатєєва І. Акціонерне товариство як акумуляція, синтез та суперечність інтересів // Право України. – 1999.- № 11.–С.44.

312. Самбор М. Реалізація суб’єктивного права й інтересу у праві: єдність відмінностей // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

313. Селиванов В., Віденко Н. Діалектика приватного та публічного в правовому регулюванні // Право України. – 2001.- № 11.–С.15.

314. Селиванов В., Віденко Н. Правова природа регулювання суспільних відносин // Право України. – 2000.- № 10.–С.10.

315. Смітюх А. Ідея добросовісності як імператив приватного права // Право України. – 2001.- № 8.–С.51.

316. Суб'єкти добровільного представництва за цивільним правом / П. Крупко // Право України. — 2002. — N 5. — С. 105-110.

317. Сіленіна К. Користь і шкода генерального доручення // Право України. – 2001. - №3. – С.103.

318. Співвідношення понять "право власності" та "здійснення права власності" / Н. Безсмертна // Право України. — 2003. — N 11. — С. 133-137.

319. Таш’ян Р. Односторонній правочин та договір - дві частини цілого //Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 1. - С. 72.

320. Таш’ян Р. // Підприємництво господарство і право. - 2007. - Поняття односторонніх розпорядчих правочинів № 4

321. Телятник Л. Правовий аналіз цінних паперів як засіб грошового обігу, або позичкового капіталу // Право України. – 1997.- № 3.–С.23.

322. Тенденції розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності / М. Паладій // Право України. — 2002. — N 2. — С. 98-102.

323. Титова Н. Сільськогосподарські кооперативи та їх правове забезпечення // Право України. – 1991. - № 6. – С. 20.

324. Токар Н. Визначення початку перебігу строку позовної давності в цивільному праві України // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 9

325. Тараба Н. Поняття договору міжнародного фінансового лізингу // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 2

326. Турлуковський Я. Регулювання позовної давності в польському деліктному праві: історія становлення законодавства, теорія, судова практика // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 1

327. Трояновский А. Вопросы ответственности из отношений коммерческого посредничества (представительства) в римском праве // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № Трояновський О. Уніфікація норм про комерційне посередництво у міжнародному приватному праві // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 12

328. Труш І. Вдосконалювати реєстраційну діяльність // Право України. – 2001. - № 7. – С.44.

329. Труш І. Систематизація законодавства і підприємництво// Право України. – 2000.- № 11.–С.91.

330. Темченко В. Принцип верховенства права у практиці Європейського суду з прав людини // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

331. Право володіння чужим майном в системі цивільного права / Г. Харченко // Право України. — 2006. — N 3. — С. 43-46.

332. Обмеження прав осіб щодо володіння, користування, розпорядження майном / Є. Мічурін // Право України. — 2006. — N 12. — С. 103-108.

333. Підходи до обмежень майнових прав осіб у радянський період: теоретико-правовий аналіз / Є. Мічурін // Право України. — 2007. — N 2. — С. 141-146.

334. Володіння за новим Цивільним кодексом України / М. Мельник // Право України. — 2004. — N 1. — С. 91-94.

335. Михайленко О. Інститут володіння: постановка проблеми // Право України. — 2002. — N 9. — С.124.

336. Мічурін Є. Обмеження майнових прав фізичних осіб у Давньому Римі // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 2

337. Мічурін Є. Співвідношення обмежень майнових та особистих немайнових прав фізичних осіб // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 10

338. Шевченко О. Проблеми правового регулювання лізингу в сучасному законодавстві // Право України. – 1999.- № 8.–С. 24.

339. Рябко Л. Правова природа договору лізингу //Право України.– 2000.-№ 1.–С.70.

340. Участь держави Україна у концесійних відносинах / І. Ніколаєв // Право України. — 2004. — N 10. — С. 44-47.

341. Фокій Б. Особливості застосування окремих норм інституту позовної давності судами загальної юрисдикції // Право України. — 2002. — N 12. — С.129.

342. Фомченков Д. Господарські суди на захисті інтелектуальної власності // Право України. – 2001. - №10. – С.92.

343. Харченко О. Реприватизація житла: актуальні питання правового врегулювання // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 6

344. Харченко О. Реприватизація житла: актуальні питання правового врегулювання // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 6

345. Хвасенко А. Правове регулювання особистого селянського господарства громадян // Право України. – 2002. - №3. – С.40.

346. Цимбал П., Гарбовський Л. Конфіскація майна в Україні: історико-правовий аспект // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 2.

347. Цікало В. Імперативність та диспозитивність при застосуванні правових наслідків закінчення строку позовної давності // Право України. – 2001. - №11. – С.95.

348. Цінність суспільних відносин / М. Коржанський, О. Коржанська // Право України. — 2006. — N 12. — С. 20-22.

349. Цінні папери: поняття, зміст, юридичні характеристики / І. Безклубий // Право України. — 2001. — N 9. — С. 33-38

350. Чанишева Г. Право на страйк: міжнародні стандарти та законодавство України // Право України. – 2000.- № 12.–С.80.

351. Чанкін А. Правове регулювання обігу цінних паперів: деякі проблеми // Право України. – 1991. - № 9. – С. // Право України. – 1991. - № 11. – С. 1.

352. Частина підприємства як об'єкт цивільно-правових правочинів / С. Кривобок // Право України. — 2005. — N 8. — С. 36-40.

353. Чижмар Ю. Правове регулювання товарних операцій на товарних біржах в Україні: аналіз нормативно-правової бази // Право України. – 1999.-№ 12.–С.49.

354. Черешнюк В. Укладення попереднього господарського договору та його правові наслідки // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 1

355. Черешнюк В. Пропозиція укласти господарський договір: національний і міжнародний підходи // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 2

356. Селиванов М.В. Право на копіювання і розповсюдження комп’ютерних програм // Вісник Національного університету внутрішніх справ, Х., 2001., № 16. С. – 319-325.

357. Селиванов М.В. Проблеми правової охорони комп’ютерних програм // Вісник Харківського Національного університету внутрішніх справ, Х., 2007., № 37. С. – 292-299.

358. Підопригора О. Кодифікація законодавства України про авторське право і суміжні права (проблемні моменти) // Право України. – 1999.- № 3.–С.39.

359. Правовий захист комп'ютерних програм / С. Петренко // Право України. — 2003. — N 3. — С. 108-111.

360. Правовий захист програмного забезпечення в Україні / С. Петренко // Право України. — 2003. — N 6. — С. 62-65.

361. Піратство як злочин у галузі авторського права та суміжних прав: погляд на проблему / М. Мельников // Право України. — 2003. — N 4. — С. 72-75. —

362. Форма і зміст твору в авторському праві / М. Мельников // Право України. — 2004. — N 12. — С. 64-66.

363. Чеберяк П. Житлові правовідносини – в Житловому чи Цивільному кодексі? // Право України. – 1997.- № 12.–С.61.

364. Шевченко О. Управління малими підприємством: організаційно-правові питання // Право України. – 1992. - № 1. – С. 17.

365. Щербакова Н. Правовая природа реорганизации хозяйственных обществ // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 11

366. Щодо охорони права спільної власності в нотаріальному процесі / С. Фурса, Є. Фурса // Право України. — 1999. — N 3. — С. 80-84.

367. Шишка Р. Право інтелектуальної власності: погляд на проблему// Право України. – 1999.- № 1.–С.57.

368. Шишка Р.Б. Пропрієтарна теорія інтелектуальної власності // Вісник Національного університету внутрішніх справ, Х., 2001., № 16. С. – 311-315.

369. Щодо співвідношення Цивільного та Господарського кодексів України / О. Віхров // Право України. — 2003. — N 10. — С. 135-139.

370. Щодо строків приватизації житла / М. Галянтич, Г. Коваленко // Право України. — 2000. — N 3. — С. 74-76.

371. Щодо правової природи майна акціонерних товариств / А. Ковальчук // Право України. — 2006. — N 6. — С. 45-48.

372. Щодо охорони права спільної власності в нотаріальному процесі / С. Фурса, Є. Фурса // Право України. — 1999. — N 3. — С. 80-84.

373. Щодо строку позовної давності за вимогами про стягнення процентів річних / Б. Фокій // Право України. — 2003. — N 6. — С. 109-111.

374. Юридичні факти у механізмі правового регулювання: проблеми теорії / Г. Кикоть // Право України. — 2005. — N 7. — С. 109-112.

375. Сеник С. Ризики у субпідрядних відносинах з капітального будівництва // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 1

376. Товкун І. Господарський спосіб капітального будівництва // Право України. – 1991. - № 3. – С. 18.

377. Назаренко В. Поняття договору комісії як інституту непрямого представництва в розвинутих країнах //Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 1. - С. 67.

378. Рєзнікова В. Співвідношення основних посередницьких договорів // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 12

379. Свистун Л. Щодо питання відповідальності сторін за договором перевезення вантажів автомобільним транспортом // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 10

380. Свистун Л. Особливості укладання договорів перевезення вантажів автомобільним транспортом // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 11

381. Свистун Л. Деякі питання правової природи договорів перевезення вантажів автомобільним транспортом // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 12

382. Ткалич М. // Підприємництво господарство і право. - 2007. - Цивільно-правові аспекти контракту про спортивну діяльність № 8

383. Трояновский А. Посреднические договоры в системе гражданско-правовых обязательств // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 11

384. Солодухин Г. Правовое регулирование порядка установления тарифов на коммунальные услуги: постановка проблемы // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 2

385. Фединяк Г. Уніфіковані норми міжнародних договорів про міждержавні автомобільні перевезення // Право України. – 2000.- № 10.–С.113.

386. Приходько В. Послуга як правова категорія та характеризуюча ознака договору розшуку // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 5

387. Проценко В. Становлення та розвиток агентського договору в Україні // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 12

388. Сабодаш Р. Банківське страхування: форми існування в Україні // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 2

389. Чапичадзе Я. Понятие и разновидности страхования ответственности в Украине // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 9

390. Чапичадзе Я. Характеристика и соотношение форм страхования в Украине // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 7

391. Чапічадзе Я. Об’єкт страхових правовідносин // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 6

392. Загальна характеристика договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності / В. Крижна // Право України. — 2004. — N 9. — С. 68-71.

393. Мілаш В. Інтелектуальна власність у сфері договірної діяльності господарюючих суб’єктів // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 6

394. Німко О. Застосування світового досвіду молодіжного іпотечного кредитування в умовах перехідної економіки України // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 2

395. Томаров І. Юридична природа та структура виключного (майнового) права на результати інтелектуальної діяльності в системі суб’єктивних цивільних прав // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 12

396. Якубівський І. Договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності за законодавством України // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

397. Участь держави Україна у концесійних відносинах / І. Ніколаєв // Право України. — 2004. — N 10. — С. 44-47.

398. Блажівська О. Співвідношення договору про спільну діяльність та засновницького договору // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 4

399. Виникнення та розвиток інституту простого товариства (роль римського приватного права у цьому процесі) / Ю. Дмитрієва // Право України. — 2007. — N 6. — С. 126-130.

400. Сидоров Я. Франчайзинг - нова договірна форма здійснення бізнесової діяльності в Україні \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №5

401. Сидоров Я. Правовий статус сторін у договорі франчайзингу \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 6

402. Величко О. Коротко про юридичну природу договору франчайзингу \\ Юридичний журнал. – 2003. - № 1.

403. Шаперенков К. Сторони договору простого товариства // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 2

404. Мироненко І. Регулювання опосередкованих впливів на сусідні володіння у відносинах добросусідства // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8.

405. Відшкодування моральної шкоди / М. Галянтич, Г. Коваленко // Право України. — 1999. — N 9. — С. 56-61.

406. Визначення вини як умови цивільно-правової відповідальності / В. Примак // Право України. — 2002. — N 10. — С. 115-117.

407. Поняття джерела підвищеної небезпеки / Н. Терещенко // Право України. — 2000. — N 11. — С. 115-118.

408. Право фізичних осіб на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення права на безпечне для життя і здоров'я довкілля / І. Боровська // Право України. — 2004. — N 9. — С. 58-60.

409. Берестова І. Безпідставне збагачення в системі недоговірних зобов'язань \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 11

410. Берестова І. Набуття та збереження майна без достатньої правової підстави в новому Цивільному кодексі України \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 7

411. Ніжинська І. Причини виникнення відносин з відшкодування громадянину майнової шкоди, заподіяної посадовими особами органів дізнання і досудового слідства в системі органів внутрішніх справ України \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. -  № 1

412. Ніжинська І. Правова природа відносин щодо відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями службових осіб дізнання та досудового слідства в системі органів внутрішніх справ України \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. -  № 4

413. Ніжинська І. Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями службових осіб органів дізнання і досудового слідства під час репресій (порівняльний аналіз) \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. -  № ³

414. Нелін О. Історичні аспекти колізійних питань спадкового права у сучасному законодавстві України // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

415. Нелін О. Історичний аналіз вирішення проблемних питань спадкового права в сучасному законодавстві України // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 9

416. Нелін О. До питання успадкування у первіснообщинному суспільстві // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 3

417. Турлуковський Я. Окремі проблеми функціонування правової конструкції заповіту подружжя в українському спадковому праві // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 11

418. Новели спадкування за заповітом у новому Цивільному кодексі України / М. Мельник // Право України. — 2004. — N 4. — С. 131-134.

419. Стосовно відповідальності спадкоємця за окремими зобов'язаннями спадкодавця / В. Васильченко // Право України. — 2002. — N 2. — С. 129-132.

420. Щодо обсягу відповідальності спадкоємця за боргами спадкодавця / В. Васильченко // Право України. — 2001. — N 5. — С. 109-111.

421. Спадкування обов'язкової частки: деякі питання / Л. Гнєзділова // Право України. — 2003. — N 2. — С. 70-73.

422. Васильченко В. Особливості спадкового правонаступництва в цивільному праві // Право України. – 2001. - №11. – С.98.

423. Заповіт подружжя / Ю. Заіка // Право України. — 2004. — N 4. — С. 91-93.

424. Васильченко В. Спадковий договір: деякі міркування з приводу нормотворчості № 12

425. Заіка Ю. Спадкування за законом у новому Цивільному кодексі України \\ Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № 7

426. Ігнатенко В. Заповідальний відказ і заповідальне покладення як види позадоговірних зобов'язань Підприємництво, господарство і право. - 2003. -№ 6

427. Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права / В. Васильченко // Право України. — 2003.- N 6.-С. 118-121.

428. Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права: [Закінч.] / В. Васильченко // Право України. — 2003. — N 7. — С. 137-140.

 

 


[1] Із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного суду України № 4 від 24.04.1991, № 13 від 25.12.1992, № 15 від 25.05.1998.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 924; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!